Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Projekt Dobry zawód-lepsza przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Projekt Dobry zawód-lepsza przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Projekt Dobry zawód-lepsza przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Końskich. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Dobry zawód – lepsza przyszłość projekt konkursowy w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 O projekcie: Projekt realizowany będzie w okresie od 01.11.2011r. do 30.09.2012r. i obejmuje przeprowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu: ochrony środowiska naturalnego; technologii budownictwa; nowoczesnych technologii fryzjerskich; języka niemieckiego zawodowego. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 O projekcie: Ponadto w ramach projektu zrealizowane zostaną: zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; szkoleniowy kurs prawa jazdy kat.B. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 Geneza projektu: Projekt jest odpowiedzią na problemy uczniów ZSP Nr 2 w Końskich, ponieważ uczniowie mają niewystarczającą wiedzę i umiejętności wynikające z zaległości na wcześniejszych etapach nauczania i niską motywacje do nauki o czym świadczy zdawalność egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie 56,25%. Wpływ na to mają czynniki środowiskowe, w tym ubożenie rodzin, związane z sytuacją na ryku pracy i niską świadomością społeczną, co wiąże się z brakiem możliwości finansowych w aspekcie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 Geneza projektu: Uczniów pochodzących z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej nie stać na zakup pomocy dydaktycznych do nauki. Opłacenie samodzielne zajęć dodatkowych oraz zajęć kursu prawa jazdy po osiągnięciu pełnoletniości jest poza ich możliwościami finansowymi. Problem ten rozwiążemy poprzez organizowanie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, które posłużą wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, uruchomienie specjalistycznego kursu prawa jazdy oraz doposażenie szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne zapewniające wysoką jakość kształcenia). Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 Geneza projektu: Uczniowie pochodzący z terenów wiejskich, mają znacznie gorsze perspektywy rozwojowe niż młodzież w miastach. Bezpośredni wpływ na zmniejszenie szans edukacyjnych naszych uczniów ma szereg czynników związanych z funkcjonowaniem systemu oświatowego na wsi, słabo rozwinięta infrastruktura, niska świadomość społeczna oraz wysoka stopa bezrobocia. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 Geneza projektu: Zmieniający się rynek pracy wymaga od pracowników zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, a także elastycznego reagowania na nowe zjawiska i lokalne zapotrzebowanie na specjalistów w tym znających języki obce. System nauczania zawodowego nie obejmuje specjalistycznego szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy, które jest niezbędne na obecnym rynku pracy. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 Geneza projektu: Ponadto argumentem przemawiającym za realizacją projektu jest przeprowadzona w 2011 roku ankieta pośród 116 uczniów, którzy wyrazili chęć udziału w dodatkowych zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych oraz specjalistycznych, widząc swoje dalsze możliwości poszerzenia wiedzy w aspekcie zmian zachodzących na rynku pracy. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 Cel główny: Podniesienie poziomu wiedzy przez 127 uczniów (61K, 66 M) klas technikalnych w zakresie: doradztwa zawodowego, ochrony środowiska naturalnego, technologii budownictwa, technologii fryzjerstwa, języka niemieckiego zawodowego oraz specjalistycznego kursu prawa jazdy kategorii B dla 25 uczniów uczących się w ZSP nr 2 w Końskich (15K/10 M), którzy wykażą się wysoką średnią ocen i jednocześnie niskimi dochodami w okresie od 01.11.2011r. do 30.09.2012 r. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 Cele szczegółowe: Podniesienie samooceny i zwiększenie motywacji do kształcenia zawodowego przez 127 uczniów o co najmniej 20% w okresie I 2012; Podniesienie poziomu zdawalności egzaminu zawodowego na kierunkach: technik ochrony środowiska i technik budownictwa o co najmniej 10% w stosunku do wyników podanych przez OKE w Łodzi w 2010 r. wśród uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w okresie I-III 2012 r.; Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Cele szczegółowe: Uzyskanie pozytywnego wyniku zdawalności testu końcowego z j. niemieckiego zawodowego przez co najmniej 50% uczniów oraz wyników z próbnego egzaminu zawodowego na kierunku technik usług fryzjerskich u przynajmniej 50 % uczniów uczestniczących w zajęciach projektowych, którzy uczestniczyli w zajęciach w okresie II-III 2012 r; Uzyskanie pozytywnych wyników zdawalności z egzaminu teoretycznego przez co najmniej 90% uczniów oraz przystąpienie do egzaminu praktycznego przez co najmniej 90% uczniów na prawo jazdy kategorii B w okresie V-VIII 2012 r.; Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 13 Cele szczegółowe: Ukończenie przez co najmniej 90% uczniów projektu Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 14 Grupa docelowa: Grupę docelową stanowią uczniowie ZSP Nr 2 w Końskich. Wsparciem zostanie objęta grupa 127 uczniów (61K/66M) w wieku 16-21 lat, w tym z obszarów wiejskich 115 uczniów (53K/62M). Będą to uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, z doradztwa zawodowego i kursu szkoleniowego z zakresu prawa jazdy kat. B w przeprowadzonej ankiecie. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 Grupa docelowa: Do kursu szkoleniowego z zakresu prawa jazdy kat.B zakwalifikowani zostaną uczniowie spośród uczestników projektu, którzy spełnią następuje kryteria rekrutacyjne: średnia ocen: powyżej 4,0 - 5pkt 3,6-4,0 - 4 pkt 3,2-3,5 - 3 pkt 2,8-3,1 - 2 pkt 2,4-2,7 - 1 pkt Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 Grupa docelowa: dochód na osobę w rodzinie poniżej 250zł/os.-5 pkt 250-499 zł/os.-4 pkt 500-749 zł/os.-3pkt 750-999 zł/os.-2pkt powyżej 1000zł/os.-1pkt preferencje dotyczące płci (15K/10M) w przypadku jednakowej liczby punktów będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria wg kolejności następującej: ocena z zachowania, średnia ocen (z ostatniej klasyfikacji), miejsce zamieszkania (wieś-4pkt, miasto-2pkt). Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17 Działania w projekcie : Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego (I 2012) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu j. niemieckiego zawodowego dla kierunków technikalnych (II-V 2012) Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z zakresu ochrony środowiska naturalnego dla kierunku technik ochrony środowiska (II-III 2012) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu technologii budownictwa dla kierunku technik budownictwa (I-III 2012) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z zakresu nowoczesnych technologii dla kierunku technik usług fryzjerskich (II-III 2012) Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 18 Działania w projekcie: Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli szkoły lub spoza szkoły. Każdy uczestnik otrzyma w ramach poszczególnych zajęć komplet materiałów piśmienniczych z logotypami projektu, niezbędnych do efektywnego udziału w zajęciach (m.in. teczka, zeszyt format A 4, długopis, kalkulator i inne materiały dydaktyczne). Ponadto zostaną zakupione pomoce dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne, zeszyty ćwiczeń i plansze dydaktyczne). Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 19 Działania w projekcie: Kurs szkoleniowy prawa jazdy kategorii B dla wszystkich uczniów, którzy wykażą się wysoką średnią ocen i jednocześnie niskimi dochodami (V-VIII 2012) Organizacja zajęć będzie odbywała się wg następujących działań:w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia teoretyczne będą odbywały się w łącznym wymiarze 30 godz. - 1 grupa x 6 godz. tygodniowo x 5 tygodni dla 25 (15K/10M) uczniów oraz przeprowadzenie kursu praktycznej nauki jazdy, indywidualnie dla każdego uczestnika kursu tj. 25 uczestników x 30 godz. jazdy tj. 750 godz. w okresie miesięcy VI-VIII - 2012 r. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 20 Działania w projekcie: Miejscem organizacji zajęć teoretycznych będą pracownie ZSP Nr 2, które będą wkładem własnym projektu. Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela szkoły lub instruktorów z ośrodka szkoleniowego. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik do nauki jazdy a także kodeks drogowy. Ponadto zakupione zostaną plansze dydaktyczne. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 21 Działania w projekcie: Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego odbywać się będą wg następujących działań: w roku szkolnym 2011/2012 w łącznym wymiarze 12 godz. - 6 grup x 2 godz. dla 127 uczniów w tym: 61/K,66/M z klas II, III, IV technikalnych w okresie miesiąca stycznia 2012 r. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane zagadnienia związane ze zwiększeniem samooceny i motywacji wśród uczniów do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Zajęcia odbywać się będą w salach lekcyjnych ZSP Nr 2. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanego doradcę zawodowego. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 22 Działania w projekcie: Realizacja zajęć j. niemieckiego zawodowego będzie odbywała się wg następujących działań: w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia będą odbywały się w łącznym wymiarze 120 godz. - 6 grup x 2 godz. tygodniowo x 10 tygodni dla 127 (61K/66M) uczniów grupa 1 - kl. II TOŚ, III TOŚ - 16 uczniów, grupa 2 - kl. II TB - 20, grupa 3 -III TB - 22, grupa 4 -IV TB- 20 - łącznie grupy TB 62 uczniów, grupa 5- kl. II TF- 24 i grupa 6 - kl. III TF - 25, łącznie grupy TF - 49 uczennic w okresie luty - maj 2012 r. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane zagadnienia związane z nauką j. niemieckiego w aspekcie zagadnień zawodowych dla poszczególnych kierunków kształcenia. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 23 Działania w projekcie: W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia z zakresu ochrony środowiska naturalnego będą odbywały się w łącznym wymiarze 20 godz. - 1 grupa x 4 godz tygodniowo x 5 tygodni dla 16 uczniów w tym 11K/ 5 M dla klas III i IV w okresie luty - marzec 2012 r. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane zagadnienia związane z ochroną środowiska naturalnego, przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i walorami naturalnymi oraz zagadnienia związane bezpośrednio z przygotowaniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 24 Działania w projekcie: Organizacja zajęć z zakresu technologii budownictwa będzie odbywała się wg następujących działań: w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia będą odbywały się w łącznym wymiarze 60 godz. - 3 grupy x 4 godz. tygodniowo x 5 tygodni dla 62 (1K/61M) uczniów z kl. II - 20, KL. III - 22, kl. IV- 20 w okresie styczeń - marzec 2012 r. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane zagadnienia związane z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz z przygotowaniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 25 Działania w projekcie: Organizacja zajęć z nowoczesnych technologii fryzjerskich będzie odbywała się wg następujących działań: w roku szkolnym 2011/2012 zajęcia będą odbywały się w łącznym wymiarze 40 godz. - 2 grupy x 4 godz. tygodniowo x 5 tygodni dla 49 (49K/0M) uczennic z kl. II - 24, KL. III - 25, w okresie luty - marzec 2012 r. W ramach tych zajęć zostaną zrealizowane zagadnienia związane z wykorzystywaniem nowych technologii we fryzjerstwie oraz z przygotowaniem do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 26 Działania w projekcie: Miejscem organizacji zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu nowoczesnych technologii fryzjerskich będzie pracownia fryzjerska ZSP Nr 2 w Końskich, która będzie wkładem własnym projektu. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 27 Produkty projektu: Objęcie wsparciem 127 uczniów klas technikalnych ZSP Nr 2 w Końskich; 12 godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego; 20 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu ochrony środowiska naturalnego; 60 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu technologii budownictwa; 40 godzin zajęć z zakresu nowoczesnych technologii fryzjerskich; 120 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z zakresu języka niemieckiego zawodowego; Kurs szkoleniowy prawa jazdy kat.B; Pakiet materiałów dydaktycznych (m.in. podręczniki, słowniki językowe, fachowa literatura z zakresu ochrony środowiska naturalnego); Pomoce dydaktyczne na potrzeby zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z technologii fryzjerstwa; Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 28 Rezultaty twarde: 127 uczniów uczestniczących w zajęciach z doradztwa zawodowego podniesie samoocenę i zwiększy motywację do kształcenia zawodowego o co najmniej 20%; wszyscy uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych uzyskają pozytywne wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych; zdawalność uczniów na kierunkach technik ochrony środowiska i technik budownictwa, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wzrośnie o 10% w stosunku do 2010r.; co najmniej 50% uczniów biorących udział w zajęciach z języka niemieckiego zawodowego uzyska pozytywny wynik zdawalności z testu końcowego; Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 29 Rezultaty twarde: co najmniej 50% uczniów na kierunku technik usług fryzjerskich uzyska pozytywną ocenę z próbnego egzaminu zawodowego; co najmniej 90% spośród 25 uczniów uczestniczących w kursie szkoleniowym prawa jazdy kat.B uzyska pozytywny wynik testu teoretycznego i przystąpi do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat.B; co najmniej 115 uczniów ukończy projekt. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 30 Rezultaty miękkie: Podniesienie aktywności; Wzmocnienie rozwoju osobistego, poczucia własnej wartości u uczestników projektu; Zwiększenie motywacji do nauki w wybranym przez siebie zawodzie; Nabycie umiejętności w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury fryzjerskiej; Zwiększenie zdolności interpersonalnych. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 31 Zarządzanie projektem: Projekt zarządzany będzie przez zespół projektowy w składzie: kierownik projektu pracownik ds. rekrutacji, promocji i monitoringu pracownik ds. obsługi kadrowo-księgowej projektu. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 32 Zarządzanie projektem: Dyrektor szkoły będzie sprawował nadzór merytoryczny nad całością realizacji projektu; Kierownik projektu będzie: opracowywał dokumentację projektową, nadzorował merytorycznie i technicznie realizację projektu zgodnie z harmonogramem, miał bieżący kontakt z Instytucją Pośredniczącą, zapewniał terminową realizację zadań, nadzorował proces rekrutacji beneficjentów, zarządzał planowanymi działaniami projektowymi, dokonywał kontroli pracy i uzyskanych efektów, przygotowywał wnioski o płatność, miał nadzór nad monitoringiem. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 33 Zarządzanie projektem: Pracownik rekrutacji, promocji i monitoringu będzie: wspierał kierownika projektu, zajmował się promocją, rekrutacją, współpracą z mediami, a także monitorował przebieg realizacji projektu poprzez systematyczne zbieranie i analizowanie ilościowe i jakościowe informacji o projekcie oraz sprawozdawczość. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 34 Zarządzanie projektem: Pracownik d/s obsługi kadrowo-finansowej projektu będzie: prowadził obsługę kadrową projektu, sporządzał wnioski o płatność w części dotyczącej rozliczenia finansowego projektu, sporządzał ewidencję dowodów księgowych, dekretację dowodów księgowych, prowadził ewidencję analityczną dowodów księgowych. Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 35 Wartość projektu: budżet projektu – 137 456 zł, w tym: kwota dofinansowania: 120 806 zł, wkład własny niepieniężny – 16 650,00 zł Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 36 Bieżące informacje : www.zsp2www.zsp2konskie.eu lub u Kierownika projektu Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 37 Dziękuję za uwagę. Kierownik projektu Katarzyna Rybińska Projekt Dobry zawód – lepsza przyszło ść współfinansowany ze ś rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt Świadomy obywatel współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Projekt Dobry zawód-lepsza przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google