Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Hydrobiologia Środowisko wodne Na Ziemi - 4 geosfery n litosfera - skorupa ziemska n hydrosfera - płaszcz wodny n atmosfera - płaszcz gazowy n biosfera.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Hydrobiologia Środowisko wodne Na Ziemi - 4 geosfery n litosfera - skorupa ziemska n hydrosfera - płaszcz wodny n atmosfera - płaszcz gazowy n biosfera."— Zapis prezentacji:

1

2 Hydrobiologia Środowisko wodne

3 Na Ziemi - 4 geosfery n litosfera - skorupa ziemska n hydrosfera - płaszcz wodny n atmosfera - płaszcz gazowy n biosfera - przestrzeń wokół Ziemi zasiedlona organizmami

4 Woda naturalna w przyrodzie n n Stan ciekły : woda powierzchniowa zebrana w różnego typu zbiornikach wodnych oraz woda w glebie. n n Woda w glebie występuje jako woda kapilarna, wypełniająca włosowate kanaliki między cząsteczkami gleby, lub jako woda wolna (grawitacyjna), będąca pod działaniem sił ciężkości, z której tworzy się woda gruntowa, zalegająca nad warstwami nieprzepuszczalnymi. n n Stan gazowy: para wodna n n Stan stały: stanowią lód i śnieg

5 Wody morskie - 95% wszystkich wód zajmują 2/3 powierzchni Ziemi n n Oceany to najobszerniejsze rejony wszechoceanu o specyficznym systemie prądów, na ogół ograniczone zamkniętym układem kontynentów. n n Morza właściwe, stanowiące około 10% powierzchni wód, są to rejony wszechoceanu przylegające do kontynentów lub przez nie otoczone, zwykle płytsze od oceanów. n n Zatoki są akwenami, które nie dają się ściśle zdefiniować. Są to małe, daleko wrzynające się w ląd części mórz.

6 Morza właściwe stopień związania z lądem n n Morza przybrzeżne przylegają do brzegu kontynentów, są oddzielone od oceanu podwodnymi progami lub szerokimi cieśninami (np. Morze Północne, Japońskie, Chińskie, Beringa). n n Morza śródziemne są otoczone lądem, a z wodami oceanicznymi połączone jedynie wąskimi i zwykle płytkimi cieśninami (np. Bałtyk, Morze Śródziemne, Morze Czarne).

7 Morza Śródziemne n n morza międzykontynentalne, otoczone lądem odrębnych kontynentów, zwykle głębokie (np. Morze Śródziemne, Morze Czarne, Morze Czerwone), n n morza wewnątrzkontynentalne, otoczone lądem jednego kontynentu, zwykle płytkie (np. Bałtyk, Morze Białe, Zatoka Hudsona).

8 Morza właściwe - głębokość n n morza płytkie (szelfowe), wykształcone na platformie kontynentalnej, czyli szelfie, o średniej głębokości 200 m (np. Bałtyk, Morze Północne), n n morza głębokie, obejmujące także rejony poza platformą kontynentalną, o głębokości znacznie większej niż 200 m (np. Morze Śródziemne),

9 Wody śródlądowe - stojące (lenityczne) n Siedliska okresowo wypełnione wodą: n a.) kałuże i błota n b.) wody w dziuplach drzew i pochwach liściowych roślin (tzw. wiszące akwaria) n Siedliska półstałe: n a.) starorzecza i łachy n c.) baseny i sadzawki parkowe n Siedliska stałe: n a.) jeziora n b.) zbiorniki wód podziemnych

10 Wody śródlądowe - płynące (lotyczne) n Siedliska pionowe: n a) hygropetryczne - wilgotne skały z sączącą się wolno wodą n b) torencjalne - wodospady. n Siedliska poziome: n a) źródła n b) potoki górskie o bystrym prądzie n c) potoki i rzeki o wolnym prądzie n d) ujścia rzek o wodzie słonawej

11 Wody przejściowe siedliska sztuczne n a) kanały n b) rowy melioracyjne n c) studnie n d) zbiorniki zaporowe

12 Ilość wody w hydrosferze n n oceany i morza - 1 370 x 10 6 km 3 n n lodowce - 20 x 10 6 km 3 n n woda w litosferze - 0,5 x 10 6 km 3 n n woda w atmosferze - 13 x 10 3 km 3

13 Cykl hydrologiczny n n Woda ta jest w ciągłym ruchu ulegając wymianie między stanem ciekłym, stałym i gazowym wskutek oddziaływania energii cieplnej Słońca (parowanie) oraz sił ciężkości (opad) n n ogólna ilość wody w przyrodzie jest stała - jest to cykl zamknięty. n n cykl hydrologiczny można wyrazić w postaci bilansu wodnego, gdzie całkowite parowanie (E) równe jest całkowitemu opadowi (P) atmosferycznemu

14 Bilans wodny globu ziemskiego

15 Bilans wodny fazy oceanicznej i lądowej n n W cyklu hydrologicznym krąży zaledwie 577 tys. km 3, co stanowi niecałe 0,05% ogólnych zasobów wodnych hydrosfery. Pozostała ilość wody jest zatrzymywana (retencjonowana) na powierzchni i okresowo wyłączona z obiegu. n faza oceaniczna. –P o – E o + H k = R o n faza lądowa n - P k – E k – H k = R k n P O - opad na powierzchnię oceanów n P K - opad na obszary lądów n E O - parowanie z powierzchni oceanów n E K - parowanie z powierzchni lądów n H K - odpływ z lądów do oceanu światowego n R K - zmiany retencji wody na lądach n R O - zmiany retencji wody w oceanie.

16 Retencja n Czasowe zatrzymanie wody opadowej na powierzchni Ziemi w zbiornikach wodnych, ciekach, lodowcach, śniegu i bagnach (r. powierzchniowa) oraz w gruncie(r. podziemna). n Kategorie retencji: n śniegowa n lodowcowa n zbiornikowa n bagien n dolin i koryt rzecznych n szaty roślinnej n glebowa n gruntowa n podziemna

17 Tempo wymiany wód w cyklu hydrologicznym

18 Bilans wodny Polski w roku średnim

19 Normalny roczny opad w Polsce Miara zasobów wodnych kraju – ilość wody/mieszkańca/rok: Polska – 1 700 m 3 Francja – 3 000 Niemcy - 2 500 Rosja - 7 000 Przyczyna niskich zasobów w Polsce: położenie pomiędzy klimatem morskim (Atlantyk) a kontynentalnym (Azja). Bilans wodny centralnej Polski daleko niezrównoważony.


Pobierz ppt "Hydrobiologia Środowisko wodne Na Ziemi - 4 geosfery n litosfera - skorupa ziemska n hydrosfera - płaszcz wodny n atmosfera - płaszcz gazowy n biosfera."

Podobne prezentacje


Reklamy Google