Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. EWOLUCJA SKORUPY ZIEMSKIEJ 2 FAUNA : Od tego okresu zaczynaj ą obficie wyst ę powa ć skamieliny zwierz ą t morskich, chocia ż znane s ą te ż zwierz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. EWOLUCJA SKORUPY ZIEMSKIEJ 2 FAUNA : Od tego okresu zaczynaj ą obficie wyst ę powa ć skamieliny zwierz ą t morskich, chocia ż znane s ą te ż zwierz."— Zapis prezentacji:

1 1

2 EWOLUCJA SKORUPY ZIEMSKIEJ 2

3 FAUNA : Od tego okresu zaczynaj ą obficie wyst ę powa ć skamieliny zwierz ą t morskich, chocia ż znane s ą te ż zwierz ę ta z okresów wcze ś niejszych, a badania genetyczne dowodz ą, ż e linie rozwojowe tych zwierz ą t rozdzieli ł y si ę znacznie wcze ś niej. To nag ł e pojawienie si ę ró ż norodno ś ci ż ycia zwierz ę cego zosta ł o nazwane eksplozj ą kambryjsk ą. W czasie kambru mia ł o miejsce kilka masowych wymiera ń, przyczyny których nie s ą do ko ń ca znane. FLORA : Ś wiat ro ś linny reprezentowany jest przede wszystkim przez glony. Regionalne znaczenie stratygraficzne maj ą akritarchy, skamienia ł o ś ci uwa ż anych za cysty jednokomórkowych organizmów morskich lub morskich glonów. 3

4 GEOLOGIA: stratygrafia ordowiku bazuje na konodontach, graptolitach (zwłaszcza w osadach głębokomorskich) i na trylobitach (w osadach płytkomorskich). Wśród graptolitów dendroidy są istotne stratygraficznie w dolnym ordowiku, a graptolity właściwe w środkowym i górnym ordowiku. FAUNA : Wśród bezkręgowców najliczniejsze były trylobity, które zwłaszcza we wczesnym ordowiku kontynuowały swój szczyt rozwoju. Z ordowiku znany jest największy trylobit w historii Isotelus rex o długości 72 cm, jednak większość gatunków ma standardowe rozmiary kilku - kilkunastu centymetrów. TRYLOBIT 4 FLORA : Oprócz morskich glonów pojawiają się glony słodkowodne. Prawdopodobnie w tym okresie powstają pierwsze grzyby lądowe i rośliny lądowe, określane nieformalną nazwą psylofity

5 FLORA : Wzmożony wulkanizm, brak gleby i silne wiatry sprawiały, że lądy nie były zbyt gościnnym środowiskiem. Rośliny naczyniowe, znane od późnego ordowiku, zaczęły z wolna zasiedlać bardziej przyjazne środowiska. Cieniutkie chwytniki zakotwiczały pierwsze z nich w cienkiej warstwie gleby. Później pojawiły się korzenie i cały "garnitur" urządzeń niezbędnych do przetrwania na lądzie: drewno, łyko, liście. FAUNA: Graptolity i konodonty są w dalszym ciągu dobrze rozwijającymi się grupami o dużym znaczeniu biostratygraficznym. Bentos osiadły reprezentują gąbki, stromatoporoidy koralowce (szczególnie denkowce), liliowce i mszywioły, tworzące rafy sylurskie. Po dnie wędrowały trylobity i drapieżne staroraki, na które polowały łodziki – przodkowie współczesnych głowonogów, o prostych muszlach, gigantycznych rozmiarach (do 9 m) i twardych "dziobach", którymi mogły skruszyć pancerze trylobitów. TRYLOBIT W SYLURZE G RAPTOLIT 5

6 BOGACTWA NATURALNE : Formacje dewońskie zawierają złoża pirytu, rud miedzi, rud cynku i ołowiu oraz surowce węglanowe (wapienie, margle, dolomity) i okruchowe (piaskowce kwarcytowe, łupki fyllitowe). FLORA : W morzach rozwijają się glony. Prócz chryzofitów i zielenic, występują w większej liczbie brunatnice, ramienice i krasnorosty. Spotyka się również więcej grzybów. Na florę lądową dewonu wczesnego i środkowego składały się pierwotne rośliny naczyniowe: psylofity (ryniofity, trymerofity i zosterofilofity). Pojawiają się pierwsze mszaki, skrzypy, paprocie zarodnikowe, widłaki jednozarodnikowe. Wczesny dewon to ostatnia epoka życia planktonicznych graptolitów właściwych. Plankton tworzą tentakulity i małżoraczki o dużym znaczeniu biostratygraficznym. Rozwijają się rafy budowane przez koralowce (koralowce czteropromienne i denkowce), stromatoporoidy i gąbki. 6

7 BOGACTWA NATURALNE : Najwi ę kszym bogactwem zwi ą zanym z karbonem s ą z ł o ż a w ę gli kamiennych na pó ł kuli pó ł nocnej. Istotne s ą tak ż e wielkie z ł o ż a granitów. KLIMAT Na pó ł kuli po ł udniowej, na l ą dzie Gondwana w pó ź nym karbonie nast ą pi ł o zlodowacenie obejmuj ą ce Antarktyd ę oraz przylegaj ą ce du ż e fragmenty Afryki po ł udniowej, Ameryki Po ł udniowej, Australii oraz Indii. W strefie równikowej w warunkach gor ą cego i wilgotnego klimatu rozwija ł y si ę bujne lasy tropikalne, które da ł y pocz ą tek licznym z ł o ż om w ę gla kamiennego. FLORA W morzach, podobnie jak w dewonie, rozwijaj ą si ę glony, g ł ównie zielenice, ramienice i krasnorosty. Na l ą dach dominuj ą wid ł aki, skrzypy, paprocie zarodnikowe i nasienne (cz ę sto o pokrojach drzewiastych), które znane s ą ju ż od dewonu. Wyst ę puj ą równie ż mszaki oraz grzyby (np. sprz ęż niaki, workowce i, pojawiaj ą ce si ę po raz pierwszy, podstawczaki). 7

8 Życie w morzu W morzach rozwinęły się gąbki o aragonitowych szkieletach – organizmy te stały się ważnymi budowniczymi struktur rafopodobnych. W porównaniu z innymi okresami paleozoiku znacznie zmalała ilość trylobitów i koralowców. Życie na lądzie Z końcem karbonu pojawiły się pierwsze gady, a w permie nastąpił ich rozkwit. Powoli wypierały one bardziej prymitywne płazy z ich środowisk. Nadal liczne były owady. Zmiana klimatu z wilgotnego na suchy spowodowała zmiany w składzie flory. Zmiany klimatu i wielkie wymieranie Prawie cały perm był okresem stopniowego ocieplania się klimatu. Dopiero pod koniec okresu doszło do gwałtownego spadku temperatury, który był jedną z przyczyn największego wymierania w dziejach Ziemi. Według różnych szacunków z powierzchni Ziemi znikło od 75 do 96% gatunków. 8

9 To najstarszy okres ery mezozoicznej. Trwał od 251 do 200 milionów lat temu. Dzieli się na trzy epoki: trias późny trias środkowy trias wczesny Czasami dla triasu z terenu Polski i Niemiec wprowadza się podział oparty na dominującym typie skał, a nie na wieku: pstry piaskowiec, wapień muszlowy, kajper i retyk (litostratygrafia). Jednostki te w dużym stopniu pokrywają się odpowiednio z : dolnym, środkowym i górnym (kajper i retyk) triasem. To najstarszy okres ery mezozoicznej. Trwał od 251 do 200 milionów lat temu. Dzieli się na trzy epoki: trias późny trias środkowy trias wczesny Czasami dla triasu z terenu Polski i Niemiec wprowadza się podział oparty na dominującym typie skał, a nie na wieku: pstry piaskowiec, wapień muszlowy, kajper i retyk (litostratygrafia). Jednostki te w dużym stopniu pokrywają się odpowiednio z : dolnym, środkowym i górnym (kajper i retyk) triasem. ZMIANY GEOLOGICZNE zaczyna się rozpadać Pangea. Po wielkim wymieraniu permskim we wczesnym triasie zaczyna się szybka radiacja fauny i flory. ZMIANY GEOLOGICZNE zaczyna się rozpadać Pangea. Po wielkim wymieraniu permskim we wczesnym triasie zaczyna się szybka radiacja fauny i flory. DINOZAURY W TRIASIE 9

10 To drugi okres ery mezozoicznej. Trwa ł a od 200 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura le żą cych we Francji i Szwajcarii. W czasie jury rozpocz ął si ę rozpad Pangei oraz powstawanie oceanów: Atlantyckiego i Indyjskiego. Z tego okresu pochodz ą najstarsze znane fragmenty skorupy oceanicznej na Atlantyku i Pacyfiku. W ś rodkowej jurze zaczyna si ę jedna z najwi ę kszych transgresji morskich w dziejach Ziemi, maj ą ca maksimum w oksfordzie, co skutkuje wielkim rozwojem p ł ytkich mórz na zalanych kontynentach. Nast ą pi ł o stopniowe z ł agodzenie gor ą cego, ale suchego klimatu triasu na ciep ł y i wilgotny. Ruchy tektoniczne i wulkanizm by ł y w jurze niezbyt intensywne. To drugi okres ery mezozoicznej. Trwa ł a od 200 do 145 milionów lat temu. Nazwa pochodzi od gór Jura le żą cych we Francji i Szwajcarii. W czasie jury rozpocz ął si ę rozpad Pangei oraz powstawanie oceanów: Atlantyckiego i Indyjskiego. Z tego okresu pochodz ą najstarsze znane fragmenty skorupy oceanicznej na Atlantyku i Pacyfiku. W ś rodkowej jurze zaczyna si ę jedna z najwi ę kszych transgresji morskich w dziejach Ziemi, maj ą ca maksimum w oksfordzie, co skutkuje wielkim rozwojem p ł ytkich mórz na zalanych kontynentach. Nast ą pi ł o stopniowe z ł agodzenie gor ą cego, ale suchego klimatu triasu na ciep ł y i wilgotny. Ruchy tektoniczne i wulkanizm by ł y w jurze niezbyt intensywne. 10

11 W kredzie panował bardzo ciepły i do ść wilgotny klimat. Nawet na biegunie ś rednia roczna temperatura wynosiła około plus 4 0 C i zim ą raczej nie spadała poni ż ej zera. Pod koniec wczesnej kredy zacz ę ła si ę najwi ę ksza w dziejach Ziemi transgresja, dzi ę ki czemu w pó ź nej kredzie poziom wszechoceanów był wy ż szy od dzisiejszego o ponad 200 metrów. Znaczna cz ęść l ą dów uległa zalaniu i utworzyły si ę tam liczne płytkie morza. Istniały ju ż wtedy dobrze rozwini ę te oceany Atlantyk i Indyjski, cho ć były jeszcze znacznie w ęż sze ni ż obecnie. Pod koniec kredy zacz ę ły si ę intensywne ruchy górotwórcze orogenezy alpejskiej, dzi ę ki czemu doszło do sfałdowania i cz ęś ciowego wypi ę trzania osadów wcze ś niejszych mórz. Powstały wtedy m.in. płaszczowiny Tatr. 11

12 W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego: morze Tetydy uległo ostatecznemu zamknięciu, Dekan oderwał się od Azji Australia oderwała się od Antarktydy obie Ameryki połączyły się ze sobą Przesmykiem Panamskim. orogeneza alpejska doprowadziła do wypiętrzenia Alp, Karpat, Gór Dynarskich, Pirenejów, Apeninów, Atlasu, Kordylierów, Andów, Himalajów i Kaukazu Antarktyda pokrywa się lodem powstają rzeki w dzisiejszym ich układzie (w przybliżeniu) W trzeciorzędzie oceany i kontynenty przybrały kształt zbliżony do współczesnego: morze Tetydy uległo ostatecznemu zamknięciu, Dekan oderwał się od Azji Australia oderwała się od Antarktydy obie Ameryki połączyły się ze sobą Przesmykiem Panamskim. orogeneza alpejska doprowadziła do wypiętrzenia Alp, Karpat, Gór Dynarskich, Pirenejów, Apeninów, Atlasu, Kordylierów, Andów, Himalajów i Kaukazu Antarktyda pokrywa się lodem powstają rzeki w dzisiejszym ich układzie (w przybliżeniu) 12

13 Czwartorzęd to okres w erze kenozoicznej, który zaczął się 1,87 mln lat temu, a więc z końcem trzeciorzędu, i trwa do dziś. Dzielimy go na plejstocen (od 1,87 mln lat temu do 11,5 tys. lat temu) i holocen. W czwartorzędzie następuje dalsze ochłodzenie klimatu, w rezultacie dochodzi do rozwoju wielkich pokryw lodowych. Ostatni lądolód ustąpił z terenów środkowej Europy zaledwie około 12 tysięcy lat temu. Czwartorzęd to okres w erze kenozoicznej, który zaczął się 1,87 mln lat temu, a więc z końcem trzeciorzędu, i trwa do dziś. Dzielimy go na plejstocen (od 1,87 mln lat temu do 11,5 tys. lat temu) i holocen. W czwartorzędzie następuje dalsze ochłodzenie klimatu, w rezultacie dochodzi do rozwoju wielkich pokryw lodowych. Ostatni lądolód ustąpił z terenów środkowej Europy zaledwie około 12 tysięcy lat temu. 13

14 14 Serdecznie dziękujemy za uwagę. AUTORZY : MARTYNA FORMELLA I DARIA DĄBROWSKA kl. II e


Pobierz ppt "1. EWOLUCJA SKORUPY ZIEMSKIEJ 2 FAUNA : Od tego okresu zaczynaj ą obficie wyst ę powa ć skamieliny zwierz ą t morskich, chocia ż znane s ą te ż zwierz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google