Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FINANSE NAUKI W ŚWIETLE NARODOWYCH PLANÓW ROZWOJU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FINANSE NAUKI W ŚWIETLE NARODOWYCH PLANÓW ROZWOJU"— Zapis prezentacji:

1 FINANSE NAUKI W ŚWIETLE NARODOWYCH PLANÓW ROZWOJU
NPR 2004 – 2006 NPR 2007 – 2013 z Programem Operacyjnym Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne MAREK BARTOSIK SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE NAUKI I INFORMATYZACJI Dane źródłowe: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Biura Statystycznego Unii Europejskiej (Eurostat), Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (ISI), Banku Światowego (WB), Narodowej Fundacji Nauki (NSF), Komitetu Badań Naukowych (KBN), MNiI, MF. Dane dotyczą 2002 roku lub ostatniego dostępnego.

2 KALENDARIUM STRATEGICZNYCH DECYZJI O FINANSOWANIU NAUKI
PRZYJĘCIE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ (Lizbona, Rada Europejska) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB w 2010 r. (Barcelona, Rada Europejska) „INWESTYCJE W BADANIA: PLAN DZIAŁAŃ DLA EUROPY” (sposób dojścia do nakładów jw., Bruksela, Komisja Europejska) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB w 2006 r. {nierealne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, „Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004–2006”) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 1.5% PKB w 2008 r {realne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, „Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia”) WZROST NAKŁADÓW NA B+R DO 3.0% PKB w 2013 r {realne} (Warszawa, Rada Ministrów RP, „Założenia do NPR na lata 2007–2013”) WYDATKI NA NAUKĘ USTALA SIĘ W USTAWIE BUDŻETOWEJ W WYSOKOŚCI ZAPEWNIAJĄCEJ DOJŚCIE POLSKI DO POZIOMU WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII LIZBOŃSKIEJ. (Senat i Sejm RP, ustawa o zasadach finansowania nauki, art. 1 ust.3) przyjęcie przez Radę Ministrów wstępnych limitów budżetowych na rok 2006 – dz. 28 Nauka !

3 Środki budżetowe na naukę
w latach 1991 – 2006 3 343,0 483,6 541,5 3 843,0 3 743,0 556,0 2 743,0 +600 (budżet) +400 (rezerwa) +100 (FRNiT) 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 612,9 740,4 517,8 892,8 461,4 1 165,9 455,8 1 437,4 439,7 1 855,0 473,3 2 192,6 486,9 2 405,6 477,8 2 709,7 501,6 2 916,8 490,4 3 089,9 492,4 2 661,5 416,2 2 729,2 423,5 2 891,8 433,5 2 892,5 424,7 [mln zł] 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 nominalne realne w cenach 1991 r. Efekt „dziury Bauca” Projekt ustawy budżetowej na 2006 r.

4 Struktura wydatków w dziale 730 Nauka
plan na 2005 (2,89 mld zł) oraz projekt na 2006 (3,84 mld zł) 62,26% tys. zł 61,17% tys. zł 1,08% tys. zł 6,38% tys. zł 0,44% tys. zł 3,76% tys. zł 1,54% tys. zł 2,17% tys. zł 16,38% tys. zł 7,08% Stypendia naukowe 672 tys. zł 0,02% Inwestycje tys. zł; 10,36% Pozostała działalność tys. zł; 0,35% Współpraca naukowo - techniczna 2 400 tys. zł; 0,08% Działalność wspomagajaca badania tys.zł; 1,87% Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych tys. zł; 2,18% w dziedzinie nauk technicznych tys. zł; 15,78% w dziedzinie nauk przyrodniczych tys. zł; 6,96% Dotacja podmiotowa dla jednostek naukowych tys. zł; 59,61% Specjalne programy badawcze współfinansowane z programów wspólnotowych tys. zł; 2,82% Działalność statutowa 62,42% +400 mln z rez. cel. +100 mln z FRNiT

5 NPR 2004 – 2006 Narodowy Plan Rozwoju na lata definiuje priorytety i działania wsparte kwotą 12.8 mld euro ze środków publicznych (funduszy strukturalnych i środków krajowych) w tym: Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii mln euro Wsparcie dla budowy społeczeństwa informacyjnego mln euro

6 RAZEM: średniorocznie do ok. 260 M€ (do ok. 1,1 mld zł)
FUNDUSZE POAKCESYJNE W NPR W LATACH SEKTOROWE PROGRAMY OPERACYJNE W NARODOWYM PLANIE ROZWOJU Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (WKP), [1.300,0* / 461,4*] M€2004 Rozwój zasobów ludzkich (RZL), [1.270,4* / 485,4*] M€ 2004 Modernizacja sektora żywnościowego, rozwój obszarów wiejskich, [1055,0*/263,9*] M€ Transport, [627,2* / 265,1*] M€ Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, [178,6* / 70,9*] M€ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, [2.869,5* / 1.127,0*] M€ Program Operacyjny - Pomoc techniczna, [20,0* / 7,0*] M€ Uwaga: * - fundusze strukturalne; * - krajowy wkład publiczny; M€ - mln euro. Fundusze strukturalne i fundusz spójności UE zawarte w Narodowym Planie Rozwoju (łącznie ~11,4 mld euro / ~3 lata: ), wykorzystywane poprzez: - Sektorowe Programy Operacyjne (ew. do ok. 500 M€, w tym 350 M€ w gestii MNiI), - Zintegrowany Operacyjny Program Rozwoju Regionalnego (ew. do 100 M€), w tym do 200 M€ / r na wzrost konkurencyjności gospodarki poprzez prace B+R). VI Program Ramowy Badań i Rozwoju Techniki Unii Europejskiej (łącznie do ok M€ do wykorzystania przez Polskę) (do ~70 M€/r) RAZEM: średniorocznie do ok. 260 M€ (do ok. 1,1 mld zł) Uwaga: liczby czerwone italikiem – kwoty możliwe do wykorzystania w działalności B+R na rzecz gospodarki.

7 NPR 2004 – 2006 Wsparcie dla sfery B+R, innowacyjności i rozwoju nowych technologii: 425 mln € SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.4 (inwestycje w CZT i CD, laboratoria, projekty celowe, foresight) mln € Działanie 1.1 (sieci doradcze) mln € Działanie 1.2 (fundusze inwestycyjne) mln € Działanie 1.3 (parki naukowe, inkubatory) mln € Działanie 2.3 (nowe technologie) mln € SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 (centra szkoleniowe) mln € ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3 (inwestycje w szkołach wyższych) 50 mln € Działanie 2.4 (Regionalne Strategie Innowacji) 50 mln €

8 NPR 2004 – 2006 Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo – rozwojową a gospodarką 195,6 mln € (ERDF + budżet państwa + środki prywatne) Poddziałanie 1.4.1: projekty celowe realizowane przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie lub we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi ,1 mln € Poddziałanie 1.4.2: inwestycje – laboratoria (budowa, modernizacja i wyposażenie) jednostek naukowo - badawczych świadczące specjalistyczne usługi dla przedsiębiorców ,7 mln € Poddziałanie 1.4.3: inwestycje CZT i CD - budowa, modernizacja i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów świadczących usługi w priorytetowych dziedzinach gospodarki ,5 mln € Poddziałanie 1.4.4: CZT – projekty celowe ,9 mln € Poddziałanie 1.4.5: projekty zamawiane dla programu Foresight 2,4 mln €

9 REALIZACJA DZIAŁANIA 1.4 20 40 60 80 100 120 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 Poddziałanie Liczba wniosków Inwestycje CZT i CD j. n. Projekty celowe przedsiębiorstw CZT Foresight liczba złożonych wniosków liczba wniosków poprawnych formalnie liczba wnioskówskierowanych do Komitetu Sterujacego liczba wnioskówzaakceptowanych do realizacji liczba podpisanych umów

10 REALIZACJA DZIAŁANIA 1.4 Podsumowanie I rundy aplikacyjnej: 248 złożonych wniosków 212 wniosków poprawnych pod względem formalnym 75 wniosków skierowanych do Komitetu Sterującego 67 wniosków zatwierdzonych do realizacji 36 podpisanych umów (+1 umowa – opóźnienie formalne) ,6 zł - wartość przyznanego dofinansowania 22,9% - dotychczasowa alokacja środków w Działaniu 1.4 Zapotrzebowanie na prefinansowanie: ( : rezerwa 237 mln zł) beneficjentów (łączna kwota 18 265 557 zł) beneficjentów (łączna kwota 77  ,38 zł) Nabór do drugiej rundy aplikacyjnej do

11 (max. udział 85% lub 60% kosztów)
MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO oraz NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Wsparcie finansowe dla badań naukowych w latach ,76 mln € (~6,1 mln € / r) (max. udział 85% lub 60% kosztów) Cel: Wsparcie przez badania naukowe realizacji priorytetów: ochrona środowiska (transport publiczny i odnowa miast) rozwój zasobów ludzkich, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, wdrażanie przepisów z Schengen, polityka regionalna i działania transgraniczne, pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis.

12 NPR 2007 – 2013 Strategiczny priorytet NPR
wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wspieranej poprzez włączenie nauki, nowoczesnych technologii i technologii informacyjnych w rozwój gospodarczy Program Horyzontalny Inwestycje w przedsiębiorstwach Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne

13 Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne
Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne Cel główny PO zwiększenie roli wiedzy i innowacyjności w procesie trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego Cele szczegółowe dla realizacji celu głównego: poprawa poziomu jakościowego kadry naukowej i ukierunkowanie jej działalności na potrzeby gospodarki i społeczeństwa wzrost międzynarodowej konkurencyjności polskiej nauki wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

14 Priorytety i działania PO
Program Operacyjny – Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne Priorytet 1. Wzmocnienie potencjału nauki Priorytet 2. Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką Priorytet 3. Wsparcie rozwoju społeczenstwa informacyjnego Działanie 1.2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i wyposażenia jednostek naukowych Działanie 1.3. Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych na dziedziny naukowe stymulujące rozwój gospodarczy Działanie 1.4. Synergia z nauką europejską i światową Działanie 2.1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce Działanie 2.2. Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R Działanie 3.1. Gospodarka elektroniczna Działanie 3.2. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej Działanie 3.3. Rozwój polskich zasobów cyfrowych Działanie 1.1. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Działanie 3.4.. Powszechna edukacja na rzecz spoleczenstwa informacyjnego

15 NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2007 – 2013
Priorytety i działania realizowane w ramach PO „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne” Priorytet I. Wzmocnienie potencjału nauki (3153,4 mln €). Działanie 1. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki. Działanie 2. Wzmocnienie struktury organizacyjnej i poprawy poziomu wyposażenia jednostek naukowych. Działanie 3. Ukierunkowanie badań naukowych i prac rozwojowych. Działanie 4. Synergia polskiej nauki z nauką europejską i światową. Priorytet II. Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką (1701,2 mln €). Działanie 1. Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na wykorzystanie w gospodarce. Działanie 2. Wsparcie dostępu do wyników działalności B+R. Priorytet III. Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego (539,4 mln €). Działanie 1. Gospodarka elektroniczna. Działanie 2. Zapewnienie powszechnego dostępu do usług komunikacji elektronicznej. Działanie 3. Rozwój polskich zasobów cyfrowych. Działanie 4. Powszechna edukacja na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

16 Beneficjenci priorytetu I : Wzmocnienie potencjału nauki
pracownicy jednostek naukowych; jednostki naukowe; jednostki naukowe reprezentujące sieci i konsorcja naukowe; centra badawczo – rozwojowe; jednostki samorządu województw; przedsiębiorcy. Beneficjenci priorytetu II: Wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką jednostki naukowe reprezentujące konsorcja, sieci naukowe; przedsiębiorstwa; izby przemysłowo handlowe; urząd obsługujący ministra nauki i informatyzacji. Beneficjenci priorytetu III: Wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego jednostki administracji centralnej i samorządowej, jednostki organizacyjne wykonujące powierzone zadania, m.in. szkoły (w tym szkoły artystyczne), placówki edukacyjne; instytucje kultury i ochrony zdrowia; związki, porozumienia i stowarzyszenia j.s.t; archiwa (w zakresie państwowego zasobu archiwalnego); szkoły wyższe (w tym artystyczne); organizacje pozarządowe (non-profit), stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

17 Tabela finansowa Programu Operacyjnego
„Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne” [mln €] Ogółem Ogółem środki publiczne Środki publiczne (UE+krajowe) Środki UE Wkład krajowy na dofinansowanie ze środków publicznych Środki prywatne Finansowanie wyłącznie z krajowych środków publicznych Priorytet 1 3153,4 2676,4 2276,4 1707,3 569,1 477,0 400,0 Priorytet 2 1701,2 705,4 605,6 454,2 151,4 995,8 99,7 Priorytet 3 539,4 461,5 461,2 345,9 115,3 77,9 0,3 Razem 5 927,4 4 376,7 3 876,7 2 907,5 969,2 1 550,7 500,0 Rocznie śr. 846,8 625,2 553,8 415,4 138,5 221,5 71,4 1 662 mld zł/r

18 Bilans finansowy udziału Polski w PR Liczba zespołów naukowych*)
Rok Udział środków z PHARE w składce [mln euro] Składka z budżetu państwa do PR Liczba zespołów naukowych*) Wpływy z UE***) 1999 10, 000 10, 740 41 3, 600 2000 16, 150 15, 550 277 27, 500 2001 22, 000 30, 080 379 32, 000 2002 26, 650 39, 190 452 48, 500 2003 32, 700 22, 700 208 30, 000 2004 - 67, 000 303 40, 000 2005 80, 000**) 400**) 45, 000 *) dane KE, 2005 r. **) szacunki MNiI, 2005 r. ***) dane KE, szacunki KPK oraz MNiI, 2005 r.

19 Udział Polski w PR - wydatki i wpływy
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 mln euro składka RP z budżetu wpływy z UE Składka + PHARE Dofinansowanie zagraniczne udziału polskich jednostek naukowych z innych programów ICARUS, CERN INTAS, NATO, ERATO, ………………. etc. Łącznie w 2004 r. ok tys. zł; w 2005 r. ok. 906 tys. zł

20 Udział w PKB wydatków na naukę
w latach 1991–2006 0,34% 0,22% 0,53% 0,58% 1,08% 0,87% 0,86% 0,90% 0,74% 0,78% 0,73% 0,65% 0,64% 0,56% 0,54% 0,55% 0,33% 0,41% 0,44% 0,43% 0,46% 0,48% 0,47% 0,57% 0,76% 0,31% 0,21% 0,23% 0,25% 0,30% 0,27% 0,28% 0,35% 0,29% 0,32% 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0,0% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8% 1,0% 1,2% [% PKB] ogółem budżetowych pozabudżetowych 2 147,2 2 035,9 2 213,3 [mln zł]

21 PORÓWNANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO SFERY B+R W LATACH 2004 - 2006
Lp Źródło finansowania pozabudżetowego Średnie nakłady roczne w latach 2003 / 2006 Uwagi 1 Gospodarka [mln zł] 2100 (100%) Tylko na B+R 2 Środki poakcesyjne UE, w tym VI PR [mln zł] 1100 (52,4%) 3 Offset F16* [mln zł] 620 (29,5%) Łącznie offset pośredni i bezpośredni 10,1% / 3,3% 4 Inne źródła offsetowe [mln zł] ~150 (?) (7,1%) Wyłącznie offset bezpośredni, brak danych 5 Środki EOG, NATO, Norweskie, etc. [mln zł] ~25 (?) (1,2%) Tylko na B+R, dane szacunkowe BRUTTO 12,547mld $, w tym na projekty z B+R 9,777M$, w tym na technologie 13,4 %; kurs 3,8 zł/$, mnożnik 1,62; kurs Euro 4,5 zł/€. Dane orientacyjne z Łącznie nakłady pozabudżetowe rocznie: Σ = 190,2% poz. 1, średnio do ok. 4,1 mld zł / r; wg danych z 2004 r. wynosi to do ok. 0,55% PKB Od 2007 r. 0,61% PKB

22 ! Nakłady pozabudżetowe na B+R
niezbędne dla osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej 0,5 1 1,5 2 2,5 % PKB WARUNKI UZYSKANIA OCZEKIWANYCH NAKŁADÓW wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych instrumentów ekonomiczno -finansowych i organizacyjno - prawnych stymulujących wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych; wzrost nakładów budżetowych na B + R powyżej progu krytycznego; pełne wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej i EOG, VI i VII Programu Ramowego, źródeł offsetowych i innych źródeł pozabudżetowych. WZROST 7-krotny ! ~0,61% ~0,55% Dodatkowe źródła 2007 Dodatkowe źródła 2005 Środki pozabudżetowe: poziom obecny (źródła gospodarcze) niezbędne dla osiągnięcia celów SL

23 Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne w ustawie o wspieraniu innowacyjności
1. Kredyt technologiczny – do 2 mln €: udział własny przedsiębiorcy – min. 25% wartości inwestycji; może być udzielany: na inwestycje z zastosowaniem nowej technologii, na uruchomienie produkcji nowych wyrobów, na modernizację produkcji wyrobów; nie może być udzielany: na duże inwestycje, na inwestycje w zakresie: hutnictwa żelaza i stali, włókien syntetycznych, górnictwa węgla, rybołówstwa, na działalność w zakresie produkcji, przetwarzania i obrotu produktów rolnych; udziela: BGK ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego; limity umorzenia (sumowane łącznie z inną pomocą publiczną): do 50% kwoty kredytu, lub do 1 mln €, albo w części wydatków na inwestycje: do 30% w Warszawie i Poznaniu, do 40% we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, do 50% wydatków na inwestycje w innych lokalizacjach.

24 Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne w ustawie o wspieraniu innowacyjności
2. Zmiany w prawie podatkowym PIT i CIT Odliczanie od podstawy opodatkowania wydatków na zakup nowych technologii od jednostek naukowych lub przedsiębiorstw posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Limity odliczeń: do 50% wydatków na nowe technologie poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małe lub średnie przedsiębiorstwo, do 30% wydatków na nowe technologie poniesionych przez podatnika nie będącego mikroprzedsiębiorcą, małym ani średnim przedsiębiorcą. 3. Zmiany w prawie podatkowym VAT Nałożenie 22% stawki VAT na usługi naukowo-badawcze.

25 Proinnowacyjne stymulatory ekonomiczne w ustawie o wspieraniu innowacyjności
4. Dla przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego CBR – zwolnienia od podatków: od dochodów osiągniętych ze sprzedaży badań naukowych i prac rozwojowych, w części przeznaczonej na te cele, od nieruchomości w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych, od podatku rolnego, od podatku leśnego, od opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wykorzystywanych do prowadzenia badań i prac rozwojowych. Warunki ubiegania się o status CBR: posiadanie osobowości prawnej, przychody netto za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku muszą wynosić co najmniej euro, przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie wyników badań lub prac rozwojowych stanowiące co najmniej 50% powyższych przychodów netto.

26 NOWE NIEZBĘDNE INSTRUMENTY EKONOMICZNO - FINANSOWE
Uprawnienie przedsiębiorców do odliczania wydatków na prowadzone przez nich prace B+R od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Skrócenie minimalnego okresu amortyzacji tzw. innych wartości niematerialnych i prawnych z 60 do najwyżej 24 miesięcy. Objęcie usług naukowo – badawczych obniżoną stawką podatku od towarów i usług VAT.

27 Porównanie udziału w PKB
wydatków na naukę [%] 1 2 3 4 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 STRATEGIA LIZBOŃSKA NPR JAPONIA USA UE 1 2 0,1% PKB/r [%] WĘGRY 1,5% wg NPR 0,3% PKB/r POLSKA Projekt ustawy budżetowej 2006

28 7 PROGRAM RAMOWY UE Lata 2007 – 2013
BUDOWA EUROPEJSKIEJ PRZESTRZENI BADAWCZEJ WIEDZA DLA ROZWOJU BUILDING THE EUROPEAN RESEARCH AREA OF KNOWLEDGE FOR GROWTH Lata 2007 – 2013 Budżet 73,3 mld € (+4 mld € EURATOM) Projekt KE nie zaakceptowany w czerwcu 2005 Możliwe cięcia podanych kwot do 40% Prognozowany udział Polski rzędu 1% (50-60 mln € / r) Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Razem Budżet [mld €] 5,9 7,3 8,8 10,4 12,0 13,6 15,3 73,3

29 EUROPEJSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE EPT
Utworzenie EPT: z inicjatywy Rady Europejskiej, wiosną 2003 r. Główne zadania EPT: zdefiniowanie Wspólnych Europejskich Inicjatyw Technologicznych (Joint EU Technology Initiative JETI) w strategicznych obszarach badawczych (Strategic Research Agenda SRA), w których Europa może przodować w świecie, wspiernie działań związanych z Europejską Inicjatywą dla Rozwoju. skuteczna realizacja partnerstwa publiczno - prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii, integracja i mobilizacja ludzi, bazy przemysłowej i badawczej oraz innych partnerów z danej branży dla wspólnych celów rozwojowych i podejmowania strategicznych przedsięwzięć. Struktura EPT: dziedzinowa; platformy skupiają najważniejsze publiczne i prywatne instytucje odpowiedzialne za rozwój technologiczny określonego sektora gospodarki. Nakłady na działalność EPT: 7. Program Ramowy EU (2007 – 2013): cały budżet ok. 73 mld €; EPT ok. 10 mld €.

30 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT
KOMITET KOORDYNACYJNY PPT Marek Darecki Przewodniczący KK PPT PREZYDIUM (6 osób) SEKRETARIAT (3 osoby) Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny KK PPT KOMITETY PROBLEMOWE Komitet Programowy (wspólne strategie badawcze) Komitet Gospodarczy (współpraca z instytucjami centralnymi) Komitet Infrastruktury (współpraca z ESFRI) Konwent Przemysłowy (prezesi polskich przedsiębiorstw) Komitet ds. NPR

31 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT
PPT BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PPT BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEMYŚLE PPT BIOTECHNOLOGII PPT BUDOWNICTWA PPT LOTNICTWA PPT METALI PPT OCHRONY ŚRODOWISKA PPT OPTO- I NANOELEKTRONIKI PPT PROCESÓW PRODUKCJI PPT PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO PPT SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO PPT SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA PPT TECHNOLOGII MOBILNYCH I KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ PPT TRANSPORTU DROGOWEGO PPT TRANSPORTU SZYNOWEGO PPT TRANSPORTU WODNEGO PPT WODORU I OGNIW PALIWOWYCH PPT ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW PPT ZRÓWNOWAŻONEJ CHEMII PPT ZRÓWNOWAŻONYCH SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH I CZYSTEJ KARBOENERGII PPT ŻYWNOŚCI

32 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT PODSTAWOWE CELE I ZADANIA
CELE I ZADANIA OGÓLNE O CHARAKTERZE MIĘDZYNARODOWYM I KRAJOWYM Aktywny udział: w działalności Europejskich Platform Technologicznych EPT, w definiowaniu strategicznych obszarów badawczych, w definiowaniu i implementacji Wspólnych Inicjatyw Technologicznych UE, w Programach Ramowych UE. Stworzenie standardowych struktur zarządzających dostosowanych do potrzeb EPT. Współtworzenie polityki i prawodawstwa służących pobudzaniu innowacyjności. Stworzenie systemowych powiązań pomiędzy nauką a przemysłem. Opracowywanie propozycji do Krajowego Programu Ramowego. Optymalne wykorzystywanie funduszy strukturalnych (w NPR na lata oraz ) dla rozwoju gospodarki. Podnoszenie konkurencyjności gospodarki.

33 POLSKIE PLATFORMY TECHNOLOGICZNE PPT PODSTAWOWE CELE I ZADANIA
CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE O CHARAKTERZE DZIEDZINOWYM Opracowanie branżowych strategii rozwoju. Przygotowanie programów wieloletnich dla branżowych potrzeb rozwojowych. Branżowa integracja głównych partnerów gospodarczych i badawczych. Montaż środków prywatnych i publicznych dla realizacji strategii rozwoju. Opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych technologii. Komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań naukowych i technicznych. Promocja działań proinnowacyjnych i postępu naukowo – technicznego. Promocja i lobbing na korzyść rozwoju branży.

34 RADA ROZWOJU NAUKI I TECHNOLOGII RRNiT
Skład Rady: Przewodniczący Rady – Prezes Rady Ministrów. Członkowie Rady: Minister Edukacji Narodowej i Sportu, Minister Finansów, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Nauki i Informatyzacji, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, Przewodniczący Rady Głównej Jednostek Badawczo-Rozwojowych, Przewodniczący Rady Nauki przy Ministrze Nauki i Informatyzacji, Przewodniczący Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej, Sekretarz Rady (sekretarz lub podsekretarz stanu w MNiI).

35 RADA ROZWOJU NAUKI I TECHNOLOGII RRNiT
Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Prezesa Rady Ministrów w zakresie strategii rozwoju nauki i nowych technologii na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki i rozwoju społecznego. Zadaniem Rady jest opracowywanie i przedkładanie Premierowi oraz Radzie Ministrów ocen i opinii o strategicznych dokumentach i projektach rozstrzygnięć rządowych w zakresie: rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, rozwiązań prawnych i organizacyjnych dotyczących rozwoju nauki i technologii, wysokości środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę, wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury badawczej, informatycznej i szkolnictwa wyższego, systemowego wspierania wykorzystywania badań naukowych i prac rozwojowych dla wzrostu innowacyjności gospodarki i jakości życia, rozwoju preferowanych dziedzin nauki wspomagających rozwój związanych z nimi dziedzin społecznych i gospodarczych poprzez programy wieloletnie, mechanizmów współpracy organów administracji rządowej oraz organizacji pozarządowych w sprawach strategii rozwoju nauki i technologii, harmonizacji działań organów i urzędów administracji rządowej w sprawach strategii rozwoju nauki dla potrzeb społecznych, gospodarczych i edukacyjnych, innych spraw wskazanych przez Premiera lub podejmowanych z inicjatywy własnej.

36 STRATEGICZNE PROBLEMY MNiI W PRACACH W ZAKRESIE NPR 2004 – 2006
ORAZ NAD NPR 2007 – 2013 Uzyskanie od 2006 r. nadkrytycznego poziomu i corocznego wzrostu finansowania budżetowego nauki o 0,1 PKB (ustawa!!!!). Wzrost udziału sektora prywatnego w kosztach badań naukowych poprzez wdrożenie do praktyki gospodarczej systemowych stymulatorów proinnowacyjnych. Wdrożenie w NPR programu operacyjnego „Nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne”. Maksymalne wykorzystywanie środków pomocowych UE. Uzyskanie wpływu na strukturę i priorytety VII PR UE (PPT).

37 Dziękuję za uwagę i znikam z ekranu


Pobierz ppt "FINANSE NAUKI W ŚWIETLE NARODOWYCH PLANÓW ROZWOJU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google