Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE ID grupy:B1 Lokalizacja:Białystok Opiekun:Adam Więcko Kompetencja:Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Poszukiwanie tajemnic z hydrologii - czyli rzecz o wodach powierzchniowych Semestr/rok szkolny:II/2009-2010

3 Hydrologia jako NAUKA HYDROLOGIA to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem i opisywaniem hydrosfery, a więc wód powierzchniowych, podziemnych i atmosferycznych, głównym przedmiotem jej badań jest krążenie wody w przyrodzie, z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych

4 Całość wód na Ziemi to hydrosfera. W skład hydrosfery wchodzą: - Wszechocean - Wody powierzchniowe na lądach - Lodowce górskie i lądolody - Wody podziemne

5

6

7 Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu

8 Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek wodny o powierzchni dorzecza powyżej 100 km²

9 Zbiornik retencyjny - sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji: rekreacyjna, energetyczna, przeciwpowodziowa, zaopatrzenia w wodę

10 Mokradło -(teren podmokły, bagno, moczary, trzęsawisk) - okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstwą wody, siedlisko hydrogeniczne, obszar o płytkim poziomie wody gruntowej (powyżej 1 m), teren silnie uwilgotniony, zalany wodą lub okresowo zabagniony

11 Kanał wodny – sztuczny ciek wodny, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków

12 Staw - sztucznie stworzony, odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiornik wodny budowany w celach rekreacyjnych lub hodowli bądź tymczasowego przetrzymywania ryb

13 Obieg wody

14 Cykl krążenia wody w przyrodzie spływ wody po powierzchni terenu (spływ powierzchniowy) wsiąkanie wody w grunt (infiltracja) powstawanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ruch zgadnie ze spadkiem zwierciadła wody lub zgodnie z ciśnieniem piezometrycznym (odpływ powierzchniowy i podziemny) magazynowanie wody w postaci śniegu, lodowców itp. (retencja)

15 Hydrologia jako NAUKA Wskaźniki jakości wód Wskaźniki jakości wód – wskaźniki określające stan jakościowy wód, tj. ilość i rodzaje zawartych w wodzie zanieczyszczeń oraz kondycję biocenoz wodnych. Wyróżnia się wskaźniki fizyczne, chemiczne biologiczne.

16 Hydrologia jako NAUKA Wskaźniki fizyko-chemiczne Wskaźniki fizyczne to: temperatura, zapach, smak, mętność, przezroczystość, barwa wody. Wskaźniki chemiczne to m.in.: odczyn wody, utlenialność, twardość wody, zasadowość, kwasowość, poziom substancji biogennych (zwłaszcza związków azotu i fosforu), zawartość chlorków, siarczanów, żelaza, rozpuszczonego tlenu,

17 Hydrologia jako NAUKA Wskaźniki biologiczne W polskim prawie wskaźniki biologiczne wyznaczone do oceny stanu ekologicznego to: ilość chlorofilu a (jako miara obfitości fitoplanktonu) wskaźniki okrzemkowe IO oraz OIJ (jako miara kondycji fitobentosu) Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) oraz Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior (ESMI) (jako miara kondycji makrofitów) Wskaźniki biologiczne stosowane w Polsce przy ocenie wód pitnych to miano mikroorganizmów różnego typu: bakterii z grupy coli, bakterii z grupy coli typu kałowego, paciorkowców kałowych bakterii z rodzaju Salmonella

18 Hydrologia jako NAUKA Laboratoryjna analiza podstawowych parametrów fizyko-chemicznych

19 Hydrologia jako NAUKA Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy

20 Hydrologia jako NAUKA Rękawice ochronne i fartuch to podstawa

21 Hydrologia jako NAUKA Miareczkowanie

22 Hydrologia jako NAUKA Wodorowęglany

23 Hydrologia jako NAUKA Wapń i magnez

24 Hydrologia jako NAUKA Oznaczanie azotu analizatorem Kiejdahla

25 Hydrologia jako NAUKA Niektóre parametry oznaczamy za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych np. pH-metru

26 Hydrologia jako NAUKA Spektrofotometryczne oznaczanie: Siarczanów Chlorków Azotanów Ortofosforanów Krzemianów Żelaza Barwy

27 Hydrologia jako NAUKA

28 Po skończonych analizach należy pozmywać szkło

29 Hydrologia jako NAUKA Ważna rzecz – zebranie, opracowanie i dyskusja nad wynikami analiz

30 Hydrologia jako NAUKA

31 Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google