Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE ID grupy: B1 Lokalizacja: Białystok

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B1 Lokalizacja: Białystok"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE ID grupy: B1 Lokalizacja: Białystok
Opiekun: Adam Więcko Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Poszukiwanie tajemnic z hydrologii - czyli rzecz o wodach powierzchniowych Semestr/rok szkolny: II/

3 Hydrologia jako NAUKA HYDROLOGIA to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem i opisywaniem hydrosfery, a więc wód powierzchniowych, podziemnych i atmosferycznych, głównym przedmiotem jej badań jest krążenie wody w przyrodzie, z uwzględnieniem właściwości fizycznych i chemicznych

4 Całość wód na Ziemi to hydrosfera.
W skład hydrosfery wchodzą: - Wszechocean - Wody powierzchniowe na lądach - Lodowce górskie i lądolody - Wody podziemne

5

6

7 Jezioro –. naturalny śródlądowy zbiornik wodny,
Jezioro – naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody wskutek parowania lub odpływu

8 Rzeka –. naturalny, powierzchniowy ciek wodny
Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek wodny płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek wodny o powierzchni dorzecza powyżej 100 km²

9 Zbiornik retencyjny - sztuczny zbiornik wodny, który
Zbiornik retencyjny - sztuczny zbiornik wodny, który powstał w wyniku zatamowania wód rzecznych przez zaporę wodną. Zbiorniki te mogą pełnić wiele funkcji: rekreacyjna, energetyczna, przeciwpowodziowa, zaopatrzenia w wodę

10 Mokradło -. (teren podmokły, bagno, moczary,
Mokradło - (teren podmokły, bagno, moczary, trzęsawisk) - okresowo lub stale zabagnione, podtopione lub pokryte warstwą wody, siedlisko hydrogeniczne, obszar o płytkim poziomie wody gruntowej (powyżej 1 m), teren silnie uwilgotniony, zalany wodą lub okresowo zabagniony

11 Kanał wodny – sztuczny ciek wodny, fragment drogi
Kanał wodny – sztuczny ciek wodny, fragment drogi wodnej, którego celem jest połączenie istniejących naturalnych dróg wodnych. Tak powstałe drogi wodne znacznie ułatwiają żeglugę i wydatnie skracają czas podróży statków

12 Staw -. sztucznie stworzony, odizolowany od
Staw sztucznie stworzony, odizolowany od środowiska hydrogeologicznego nieprzepuszczalnym materiałem, zbiornik wodny budowany w celach rekreacyjnych lub hodowli bądź tymczasowego przetrzymywania ryb

13 Obieg wody

14 Cykl krążenia wody w przyrodzie
spływ wody po powierzchni terenu (spływ powierzchniowy) wsiąkanie wody w grunt (infiltracja) powstawanie wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich ruch zgadnie ze spadkiem zwierciadła wody lub zgodnie z ciśnieniem piezometrycznym (odpływ powierzchniowy i podziemny) magazynowanie wody w postaci śniegu, lodowców itp. (retencja)

15 Wskaźniki jakości wód Wskaźniki jakości wód – wskaźniki określające stan jakościowy wód, tj. ilość i rodzaje zawartych w wodzie zanieczyszczeń oraz kondycję biocenoz wodnych. Wyróżnia się wskaźniki fizyczne, chemiczne biologiczne. Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

16 Wskaźniki fizyko-chemiczne
Wskaźniki chemiczne to m.in.: odczyn wody, utlenialność, twardość wody, zasadowość, kwasowość, poziom substancji biogennych (zwłaszcza związków azotu i fosforu), zawartość chlorków, siarczanów, żelaza, rozpuszczonego tlenu, Wskaźniki fizyczne to: temperatura, zapach, smak, mętność, przezroczystość, barwa wody. Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

17 Wskaźniki biologiczne
W polskim prawie wskaźniki biologiczne wyznaczone do oceny stanu ekologicznego to: ilość chlorofilu a (jako miara obfitości fitoplanktonu) wskaźniki okrzemkowe IO oraz OIJ (jako miara kondycji fitobentosu) Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR) oraz Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego Jezior (ESMI) (jako miara kondycji makrofitów) Wskaźniki biologiczne stosowane w Polsce przy ocenie wód pitnych to miano mikroorganizmów różnego typu: bakterii z grupy coli, bakterii z grupy coli typu kałowego, paciorkowców kałowych bakterii z rodzaju Salmonella Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

18 Laboratoryjna analiza podstawowych parametrów fizyko-chemicznych
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

19 Przed przystąpieniem do zajęć laboratoryjnych należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

20 Rękawice ochronne i fartuch to podstawa
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

21 Miareczkowanie Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

22 Wodorowęglany Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

23 Wapń i magnez Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

24 Oznaczanie azotu analizatorem Kiejdahla
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

25 Niektóre parametry oznaczamy za pomocą specjalnych urządzeń pomiarowych np. pH-metru
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

26 Spektrofotometryczne oznaczanie:
Siarczanów Chlorków Azotanów Ortofosforanów Krzemianów Żelaza Barwy Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

27 Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

28 Po skończonych analizach należy pozmywać szkło
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

29 Ważna rzecz – zebranie, opracowanie i dyskusja nad wynikami analiz
Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

30 Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA Hydrologia jako NAUKA

31


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE ID grupy: B1 Lokalizacja: Białystok"

Podobne prezentacje


Reklamy Google