Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region w Europie

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku Uchwalony przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 30 listopada 2005 roku dokument określający misję rozwoju województwa, wyznaczający cele i przyporządkowuje im priorytety. Cel nadrzędny Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Instrumentami realizacji Strategii są: RPO Województwa Dolnośląskiego na lata i nowe programy operacyjne o zasięgu krajowym.

3 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Celem głównym RPO WD jest podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Jest on tożsamy z celem nadrzędnym Strategii Województwa. Cele szczegółowe: I.Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. II.Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. III.Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej.

4 4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Cele Szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw. (Przedsiębiorstwa i innowacyjność) I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność. 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku. (Społeczeństwo informacyjne)

5 5 Regionalny Program Operacyjny Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Cele Szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego 3. Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 4.Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne) 5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku na Dolnym Śląsku (Energetyka) 6. Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego(Turystyka)

6 6 Regionalny Program Operacyjny Priorytety Regionalnego Programu Operacyjnego Cele Szczegółowe Regionalnego Programu Operacyjnego 7. Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury na Dolnym Śląsku (Kultura). III. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej. 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku (Edukacja) 9. Modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku (Zdrowie) 10. Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta) 11. Pomoc techniczna

7 7 Priorytet I Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw Celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności Dolnośląskich przedsiębiorstw, głównie poprzez działania wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wzmocnienie i wykorzystanie potencjału sektora Badania i Rozwoju (B+R). W dłuższej perspektywie wpłynie to na trwałą poprawę zatrudnienia oraz stworzy podstawy do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

8 8 Priorytet II Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Głównym celem priorytetu jest wspieranie konkurencyjności regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przyczyni się to do zmniejszenia dystansu w dostępie i wykorzystaniu Internetu i innych technologii informacyjno - komunikacyjnych (TIK), dzielącego społeczeństwo Dolnego Śląska od innych regionów Unii Europejskiej. Istotnym jest także zmniejszenie różnic w tym zakresie występujących wewnątrz regionu, zwłaszcza pomiędzy ośrodkami miejskimi a wiejskimi. Udział w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie niemniej niż 38%.

9 9 Priorytet III Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku Głównym celem priorytetu jest modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury transportowej w taki sposób, aby zmodernizować sieć połączeń transportowych z sąsiednimi regionami oraz połączeń wewnętrznych przyczyniających się do rozwoju obszarów aktywności gospodarczej, w tym turystycznej. Zapewni to powiązanie regionalnej sieci dróg z krajowym i międzynarodowym układem transportowym. Nie mniej ważne są działania przyczyniające się do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego oraz zmniejszenia jego uciążliwości dla środowiska naturalnego oraz likwidowania barier dla niepełnosprawnych. Udział w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie niemniej niż 38%.

10 10 Priorytet IV Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska Głównym celem priorytetu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych. Udział w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie niemniej niż 38%.

11 11 Priorytet V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Celem priorytetu będzie poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizację sieci dystrybucji w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii. Istotne będzie również zmniejszenie udziału paliw stałych oraz uwzględnienie wymagań ochrony środowiska w procesie wytwarzania energii, w tym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Udział w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie niemniej niż 38%.

12 12 Priorytet VI Wykorzystanie i promocja dolnośląskiego potencjału turystycznego i uzdrowiskowego Głównym celem priorytetu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez lepsze wykorzystanie walorów turystycznych regionu. Realizacja priorytetu przyczyni się do wzrostu znaczenia turystyki jako czynnika wpływającego na rozwój społeczno-gospodarczy województwa.

13 13 Priorytet VII Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój kultury Głównym celem priorytetu jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Wzrost znaczenia kultury jest czynnikiem stymulującym rozwój społeczno-gospodarczy oraz integrację społeczną, która kształtuje tożsamość regionalną i lokalną. Priorytet przyczyni się także do utrwalenia i wzmocnienia wizerunku Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów.

14 14 Priorytet VIII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej Głównym celem priorytetu jest podniesienie jakości i efektywności systemu kształcenia i szkolenia poprzez inwestycję w bazę dolnośląskich placówek edukacyjnych. Przyczyni się to m.in. do wzmocnienia roli szkół wyższych i przygotowania ich do odegrania roli kluczowej w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Konkurencyjność ta wzmocniona zostanie także poprzez poprawę bazy szkól i placówek funkcjonujących w systemie oświaty z uwzględnieniem placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Udział w budżecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i małych miast wynosił będzie niemniej niż 15%.

15 15 Priorytet IX M odernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Głównym celem priorytetu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej. Podjęte działania prowadzić będą do racjonalizacji sieci placówek ochrony zdrowia. W ramach priorytetu nie będzie możliwe finansowanie bieżącej działalności sektora.

16 16 Priorytet X O dnowa zdegradowanych obszarów miejskich Głównym celem priorytetu jest przeciwdziałanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnośląskiego, na których nasilają się negatywne zjawiska społeczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Działania podjęte w ramach priorytetu prowadzić będą do rewitalizacji najbardziej zdegradowanej tkanki urbanistyczno-architektonicznej oraz wzmocnienia struktur społeczno-ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie w szczególności na zintegrowane rozwiązania traktujące kompleksowo problemy społeczne i środowiskowe.

17 17 Priorytet XI Pomoc Techniczna Celem priorytetu jest podniesienie zdolności absorpcyjnych środków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolny Śląsk. Zostanie to osiągnięte poprzez wsparcie dla sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji RPO. W ramach priorytetu możliwe będzie finansowanie przygotowań do Kolejnego okresu programowania. Beneficjenci: -Instytucja Zarządzająca RPO -Instytucja Pośrednicząca II stopnia

18 18 Indykatywny wykaz głównych grup beneficjentów w ramach RPO Beneficjenci: -Jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia -Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną -Administracja rządowa -Parki Narodowe i Krajobrazowe -PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne -Zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia -Jednostki naukowe, w tym placówki naukowe PAN -Instytucje kultury -Szkoły wyższe

19 19 Indykatywny wykaz głównych grup beneficjentów w ramach RPO Beneficjenci: -Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki -Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej) -Partnerzy społeczni i gospodarczy -Organizacje pozarządowe -Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych -Instytucje otoczenia biznesu -Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS -Spółki wodne -Przedsiębiorcy

20 20 Plan finansowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PriorytetyWkład wspólnotowy Wkład krajowy Ogółem (w Euro) Przedsiębiorstwa i innowacyjność Społeczeństwo informacyjne Transport Środowisko i ekologia Energetyka Turystyka

21 21 Plan finansowy Regionalnego Programu Operacyjnego na lata PriorytetyWkład wspólnotowy Wkład krajowy Ogółem (w Euro) Kultura Edukacja Zdrowie Miasta Pomoc techniczna RAZEM


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 Prezentacja przygotowana na potrzeby projektu Szkoła w regionie – region."

Podobne prezentacje


Reklamy Google