Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA"— Zapis prezentacji:

1 DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA
POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI dzieńdobry DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, maj 2003 Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

2 ... powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ustanawia ogólny cel:
TRAKTAT RZYMSKI z r. Art. 3 ustęp 1 pkt. (p) ... powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ustanawia ogólny cel: „osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia poprzez podnoszenie standardów życia oraz warunków pracy” Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

3 TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Z MAASTRICHT z 10.12.1991r.
art. 129 „Wymagania w zakresie ochrony zdrowia będą stanowiły integralną część wszystkich obszarów polityki Wspólnoty.” Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

4 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia: Art : Prawo do zakładania przedsiębiorstw (bejmuje także zawody medyczne) Art : Usługi (włącznie z usługami zdrowotnymi) Art. 71: Bezpieczeństwo transportu Art. 95: Ujednolicenie prawa odnoszącego się m.in. do żywności, tytoniu, farmaceutyków, urządzeń medycznych, chemikaliów, kosmetyków, zastosowania biotechnologii Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

5 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia: Art : Wspólna polityka handlowa (np.farmaceutyki, żywność) Art. 137: Zabezpieczenie społeczne i socjalne pracowników Art. 149: Edukacja i kształcenie zawodowe (włączając współpracę w dziedzinie zdrowia) Art. 158,161: Spójność ekonomiczna i socjalna (fundusze strukturalne i kohezyjne)

6 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia: Art : Badania i rozwój technologii, włączając obszar zdrowia Art. 177: Rozwój współpracy Art : Współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, włączając zagadnienia związane ze zdrowiem (UN, WHO, RE, OECD) Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

7 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 1 Wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego będzie zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu wszystkich obszarów polityki Wspólnoty i w jej działaniach Działania Wspólnoty, uzupełniające politykę państw członkowskich, będą ukierunkowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i ograniczanie zagrożeń zdrowotnych Wspólnota uzupełni działania państw członkowskich w zwalczaniu uzależnień lekowych poprzez informację, edukację i profilaktykę

8 TRAKTAT Z AMSTERDAMU z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 2 i § 3 Wspólnota będzie zachęcała i wspierała współpracę krajów członkowskich w dziedzinach wymienionych w art. 152 Kraje członkowskie będą koordynowały między sobą politykę i programy zdrowia publicznego w dziedzinach wymienionych w § 1 Wspólnota i kraje członkowskie będą wspierać współpracę z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego

9 TRAKTAT Z AMSTERDAMU z 2.10.1997r. Wejście w życie 1.05.1999r.
art. 152, § 4 i § 5 Inicjatywa legislacyjna Rady zmierzająca do osiągnięcia celów wymienionych w artykule w zakresie: jakości i bezpieczeństwa narządów, substancji pochodzenia ludzkiego, krwi oraz jej pochodnych, środków podejmowanych celem ochrony zdrowia publicznego w obszarach weterynarii i ochrony roślin ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, wyłączając harmonizację prawa krajów członkowskich działania Wspólnoty będą respektowały kompetencje krajów członkowskich w zakresie organizacji i dostarczania usług medycznych Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

10 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w Unii Europejskiej
Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002 z 23 września 2002 r. przyjmująca program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata Początek realizacji: 1 stycznia 2003 roku.

11 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Elementy strategii Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework): nowy program działania inne kluczowe elementy struktury zdrowia publicznego Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach polityki unijnej - zintegrowane podejście

12 mechanizm integrujący:
STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach polityki unijnej; mechanizm integrujący: uzasadnienie do projektów legislacyjnych nt. spełniania wymogów zdrowotnych - od 2001 roku rozwój kryteriów i metodologii ewaluacji projektów legislacyjnych pod kątem zgodności z priorytetami zdrowia publicznego (Health Impact Assessment) wzmocnienie wewnętrznego mechanizmu koordynującego w Komisji Europejskiej

13 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework) Nowy program działania w zakresie zdrowia publicznego: , 312 mln Euro, nurty: poprawa informacji (społeczeństwo, profesjonaliści, właściwe organy krajowe lub lokalne) wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenia zdrowotne (zakaźne, nie zakaźne, krew, narkotyki, itp. wpływ na wskaźniki zdrowotności poprzez promocję zdrowia i działania zapobiegawcze

14 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Nowy program zdrowia publicznego jako główny instrument realizacji polityki wspierający: legislację inicjatywę polityczną formułowanie wytycznych i zaleceń w oparciu o poprawę informacji oraz analizę wskaźników rozwoju tj: status zdrowotny społeczeństwa wskaźniki zdrowotności systemy ochrony zdrowia Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

15 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework) Inne kluczowe elementy : SIEĆ NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO Decyzja Parlamentu i Rady 2119/98 w sprawie wspólnotowej sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi Decyzja Komisji 2000/96 w sprawie chorób zakaźnych, które mają być stopniowo obejmowane przez wspólnotową sieć na mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98 Decyzja Komisji 2000/57 w sprawie systemu szybkiego ostrzegania i interwencji ds. zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98 Decyzja Komisji 2002/252 w sprawie ustanowienia definicji przypadków dla raportowania chorób zakaźnych w sieci wspólnotowej

16 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy : BEZPIECZEŃSTWO KRWI I PRZESZCZEPÓW Rekomendacja Rady 98/463 w sprawie dawców krwi i plazmy oraz badania krwi pobranej Projekt Dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie ustanowienia standardów jakości i bezpieczeństwa gromadzenia, badania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utrzymania wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa nabywania, badania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we Wspólnocie

17 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy : BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Biała księga bezpieczeństwa żywności (sprawy weterynaryjne i fitosanitarne, from farm to table) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego.

18 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE
Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy : Dyrektywy tytoniowe - Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG, 98/43/WE, COM(99) 594 of , Dyrektywa 2000/37/UE) Zapobieganie narkomanii (EMCDDA- Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii) Rekomendacja Rady 99/519 w sprawie ograniczenia narażenia społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego (0 HZ GHZ)

19 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ
dzieńdobry DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, maj 2003 Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

20 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej II. Harmonizacja prawa w poszczególnych obszarach acquis communautaire i jego implementacja III. Udział w negocjacjach akcesyjnych , wkład do Traktatu Akcesyjnego IV. Budowa instytucji, przygotowanie administracyjne do członkostwa

21 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE Priorytety integracyjne: Rozwój technologii informatycznych Budowa zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne, przygotowanie do współpracy w ramach CDN Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję Rozwój medycyny ratunkowej Współudział w budowie instytucji społeczeństwa obywatelskiego Uczestnictwo w programach w dziedzinie zdrowia publicznego

22 I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE 13.4. Zadanie A DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UE: - Uczestnictwo w programie zdrowia publicznego - Rozwój technologii informatycznej - Rozwój medycznych baz danych - Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję

23 I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE 13.4. Zadanie B: TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZĄCYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH 13.4. Zadanie C: DOSTOSOWANIE SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UE 13.4. Zadanie D: WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNOTOWEJ SIECI NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO I KONTROLI CHORÓB ZAKAŹNYCH Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

24 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa z acquis communautaire z elementami ochrony zdrowia 1. Swobodny przepływ towarów 2. Swobodny przepływ osób 3. Polityka społeczna i zatrudnienie 4. Ochrona konkurencji i konsumenta 5. Swoboda świadczenia usług 6. Ochrona środowiska 7. Rolnictwo 8. Polityka transportowa 9. Unia celna 10. Stosunki zewnętrzne 11. Statystyka 12. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne RAZEM: aktów

25 SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI II. Harmonizacja prawa SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW Bezpieczeństwo żywności Kosmetyki Substancje Niebezpieczne i Prekursory Narkotyków Farmaceutyki Urządzenia Medyczne Dobra Praktyka Laboratoryjna

26 SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI II. Harmonizacja prawa SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych zawody medyczne: Lek.med. Lek.stom. Piel. Położna, Aptekarz -Dyr. 85/432, 85/433/EWG lekarz weterynarii architekt adwokat Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego - Rozporządzenie 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty Polityka Zdrowia Publicznego UE, Zadania MZ w procesie akcesji

27 POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI II. Harmonizacja prawa POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE BHP czynniki szkodliwe (ołów, chlorek winylu, azbest, kancerogeny, czynniki biologiczne - Dyrektywa 90/679) Dyrektywa 92/29/EWG - bezpieczeństwo na statkach z obszaru Polityki Transportowej Dyrektywy tytoniowe - (Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG, 92/41/EWG, 98/43/WE, 2001/37/WE) Program współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego

28 SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI II. Harmonizacja prawa Decyzja 3092/94/WE wprowadzająca program kontroli wypadków konsumenckich SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG dyrektywy regulujące warunki pełnienia usług handlu i transportu substancjami niebezpiecznymi OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA

29 STATYSTYKA ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa decyzje wprowadzające programy współpracy zawarte w innych obszarach: „Polityka społeczna i zatrudnienie” oraz „Ochrona konsumenta i zdrowia”, dotyczące monitorowania zdrowia oraz rejestrowania wypadków konsumenckich STATYSTYKA

30 OCHRONA ŚRODOWISKA ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa OCHRONA ŚRODOWISKA Dyrektywy wodne: 76/160/EWG, 80/778/EWG, 2000/60/WE Dyrektywa 91/689/EWG - niebezpieczne substancje, odpady niebezpieczne- Dyrektywa 98/8/WE, Rozporządzenie 1896/2000/WE - środki biobójcze Dyrektywa 97/43/EURATOM dotycząca ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych

31 ROLNICTWO ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa ROLNICTWO sprawy fitosanitarne (pozostałości pestycydów w żywności) sprawy żywienia zwierząt (maksymalne poziomy zanieczyszczeń w żywności) sprawy weterynaryjne (jakość wody do picia)

32 UNIA CELNA Unia celna ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI
II. Harmonizacja prawa UNIA CELNA Rozporządzenia 3677/90 i 3769/92 - współpraca krajów członkowskich w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji środków psychotropowych i narkotycznych Konwencje Rady Europy, dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany odczynników, substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz bezcłowego, czasowego importu sprzętu medycznego i laboratoryjnego Unia celna

33 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE
ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI II. Harmonizacja prawa Rozporządzenie 2046/97 oraz 550/97 regulujące współpracę krajów członkowskich z krajami trzecimi w zakresie zwalczania narkomanii oraz epidemii HIV / AIDS STOSUNKI ZEWNĘTRZNE Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE Rozporządzenie Rady 302/93/EWG w sprawie powołania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMDDA)

34 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji

35 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji

36 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji
III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego Wkład do stanowisk negocjacyjnych Udział w uzgodnieniach na poziomie technicznym, Opiniowanie „Stanowiska Wspólnego UE” Przygotowanie wniosków o okres przejściowy Współpraca przy pisaniu Traktatu Akcesyjnego: wypełnianie tablic adaptacyjnych współudział przy projektach sformułowań Traktatu korekta tłumaczenia

37 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji
III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego PROBLEMY NEGOCJACYJNE Wzajemne uznawanie kwalifikacji - tytuł dentysty, programy kształcenia pielęgniarek Procedura rejestracji leków, GMP, własność intelektualna wyroby medyczne bez CE koszty implementacji dyrektywy „biologicznej” koszty rozliczeń świadczeń w ramach 1408/71 derogacja na dyrektywę EURATOM

38 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji
IV. Budowa instytucji Urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Biuro do spraw substancji i preparatów chemicznych Biuro rozliczeń międzynarodowych Inspektor ds. wypadków konsumenckich Biuro kontroli produktów tytoniowych Dostosowanie struktur i procedur PIS: sanitarna kontrola graniczna, nadzór epidemiologiczny, żywność, woda,

39 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji
IV. Budowa instytucji Punkt kontaktowy dla RASFF Krajowe centrum ds. Narkomanii - ECMDDA focal point Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w ochronie zdrowia - punkt kontaktowy dla wspólnotowego programu zdrowia publicznego oraz do obsługi Phare Centrum systemów informacyjnych w ochronie zdrowia - włączenie w inicjatywę e-Europe+ e-Polska

40 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji
IV. Budowa instytucji Przygotowanie systemu koordynacji konsultacji z sekretariatem i Radą UE Przygotowanie kadr do współpracy z komitetami (10) RE oraz grupami roboczymi RE (100), komitetami eksperckimi KE (?) budowa i wzmocnienie służby cywilnej, zapewniającej stałość reprezentacji RP i interes kraju

41 PROCES LEGISLACYJNY PROCEDURA KONSULTACJI
PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE KOMITE SPOŁECZNO EKONOMICZNY KOMITET REGIONÓW COREPER PROPOZYCJA OPINIA DECYZJA


Pobierz ppt "DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google