Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA."— Zapis prezentacji:

1 1 POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, maj 2003

2 2 TRAKTAT RZYMSKI z r. osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia poprzez podnoszenie standardów życia oraz warunków pracy Art. 3 ustęp 1 pkt. (p)... powołujący Europejską Wspólnotę Gospodarczą, ustanawia ogólny cel:

3 3 TRAKTAT O UNII EUROPEJSKIEJ Z MAASTRICHT z r. art. 129 Wymagania w zakresie ochrony zdrowia będą stanowiły integralną część wszystkich obszarów polityki Wspólnoty.

4 4 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z r. Wejście w życie r. Art : Prawo do zakładania przedsiębiorstw (bejmuje także zawody medyczne) Art : Usługi (włącznie z usługami zdrowotnymi) Art. 71 : Bezpieczeństwo transportu Art. 95 : Ujednolicenie prawa odnoszącego się m.in. do żywności, tytoniu, farmaceutyków, urządzeń medycznych, chemikaliów, kosmetyków, zastosowania biotechnologii artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia :

5 5 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z r. Wejście w życie r. Art : Wspólna polityka handlowa (np.farmaceutyki, żywność) Art. 137 : Zabezpieczenie społeczne i socjalne pracowników Art. 149 : Edukacja i kształcenie zawodowe ( włączając współpracę w dziedzinie zdrowia) Art. 158,161 : Spójność ekonomiczna i socjalna (fundusze strukturalne i kohezyjne) artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia:

6 6 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z r. Wejście w życie r. Art : Badania i rozwój technologii, włączając obszar zdrowia Art. 177 : Rozwój współpracy Art : Współpraca z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, włączając zagadnienia związane ze zdrowiem (UN, WHO, RE, OECD) artykuły odnoszące się do ochrony zdrowia:

7 7 TRAKTAT AMSTERDAMSKI z r. Wejście w życie r. Wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego będzie zapewniony w formułowaniu i wdrażaniu wszystkich obszarów polityki Wspólnoty i w jej działaniach Działania Wspólnoty, uzupełniające politykę państw członkowskich, będą ukierunkowane na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom i ograniczanie zagrożeń zdrowotnych Wspólnota uzupełni działania państw członkowskich w zwalczaniu uzależnień lekowych poprzez informację, edukację i profilaktykę art. 152, § 1

8 8 TRAKTAT Z AMSTERDAMU z r. Wejście w życie r. Wspólnota będzie zachęcała i wspierała współpracę krajów członkowskich w dziedzinach wymienionych w art. 152 Kraje członkowskie będą koordynowały między sobą politykę i programy zdrowia publicznego w dziedzinach wymienionych w § 1 Wspólnota i kraje członkowskie będą wspierać współpracę z krajami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w dziedzinie zdrowia publicznego art. 152, § 2 i § 3

9 9 TRAKTAT Z AMSTERDAMU z r. Wejście w życie r. Inicjatywa legislacyjna Rady zmierzająca do osiągnięcia celów wymienionych w artykule w zakresie: –jakości i bezpieczeństwa narządów, substancji pochodzenia ludzkiego, krwi oraz jej pochodnych, –środków podejmowanych celem ochrony zdrowia publicznego w obszarach weterynarii i ochrony roślin –ochrony i poprawy zdrowia ludzkiego, wyłączając harmonizację prawa krajów członkowskich działania Wspólnoty będą respektowały kompetencje krajów członkowskich w zakresie organizacji i dostarczania usług medycznych art. 152, § 4 i § 5

10 10 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002 z 23 września 2002 r. przyjmująca program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata Początek realizacji: 1 stycznia 2003 roku. STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w Unii Europejskiej

11 11 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework): –nowy program działania –inne kluczowe elementy struktury zdrowia publicznego Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach polityki unijnej - zintegrowane podejście Elementy strategii

12 12 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE uzasadnienie do projektów legislacyjnych nt. spełniania wymogów zdrowotnych- od 2001 roku rozwój kryteriów i metodologii ewaluacji projektów legislacyjnych pod kątem zgodności z priorytetami zdrowia publicznego (Health Impact Assessment) wzmocnienie wewnętrznego mechanizmu koordynującego w Komisji Europejskiej Realizacja polityki ochrony zdrowia w innych obszarach polityki unijnej; mechanizm integrujący:

13 13 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE Nowy program działania w zakresie zdrowia publicznego: , 312 mln Euro, nurty: –poprawa informacji (społeczeństwo, profesjonaliści, właściwe organy krajowe lub lokalne) –wzmocnienie zdolności reagowania na zagrożenia zdrowotne (zakaźne, nie zakaźne, krew, narkotyki, itp. –wpływ na wskaźniki zdrowotności poprzez promocję zdrowia i działania zapobiegawcze Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework)

14 14 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE legislację inicjatywę polityczną formułowanie wytycznych i zaleceń w oparciu o poprawę informacji oraz analizę wskaźników rozwoju tj: Nowy program zdrowia publicznego jako główny instrument realizacji polityki wspierający: – status zdrowotny społeczeństwa – wskaźniki zdrowotności – systemy ochrony zdrowia

15 15 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE SIEĆ NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO Decyzja Parlamentu i Rady 2119/98 w sprawie wspólnotowej sieci nadzoru nad chorobami zakaźnymi Decyzja Komisji 2000/96 w sprawie chorób zakaźnych, które mają być stopniowo obejmowane przez wspólnotową sieć na mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98 Decyzja Komisji 2000/57 w sprawie systemu szybkiego ostrzegania i interwencji ds. zapobiegania i kontroli chorób zakaźnych na mocy Decyzji Parlamentu i Rady 2119/98 Decyzja Komisji 2002/252 w sprawie ustanowienia definicji przypadków dla raportowania chorób zakaźnych w sieci wspólnotowej Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework) Inne kluczowe elementy :

16 16 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE BEZPIECZEŃSTWO KRWI I PRZESZCZEPÓW Rekomendacja Rady 98/463 w sprawie dawców krwi i plazmy oraz badania krwi pobranej Projekt Dyrektywy Parlamentu i Rady w sprawie ustanowienia standardów jakości i bezpieczeństwa gromadzenia, badania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi Projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utrzymania wysokiego standardu jakości i bezpieczeństwa nabywania, badania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego we Wspólnocie Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy :

17 17 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Biała księga bezpieczeństwa żywności (sprawy weterynaryjne i fitosanitarne, from farm to table) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 178/2002 z dnia ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, ustanawiające Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w sprawie bezpieczeństwa żywnościowego. Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy :

18 18 STRATEGIA ZDROWIA PUBLICZNEGO w UE Dyrektywy tytoniowe - Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG, 98/43/WE, COM(99) 594 of , Dyrektywa 2000/37/UE) Zapobieganie narkomanii (EMCDDA- Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii) Rekomendacja Rady 99/519 w sprawie ograniczenia narażenia społeczeństwa na działanie pola elektromagnetycznego (0 HZ GHZ) Działania związane bezpośrednio ze zdrowiem publicznym (public health framework). Inne kluczowe elementy :

19 19 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ DEPARTAMENET INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, maj 2003

20 20 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów Unii Europejskiej II. Harmonizacja prawa w poszczególnych obszarach acquis communautaire i jego implementacja III. Udział w negocjacjach akcesyjnych, wkład do Traktatu Akcesyjnego IV. Budowa instytucji, przygotowanie administracyjne do członkostwa

21 21 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Rozwój technologii informatycznych Budowa zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne, przygotowanie do współpracy w ramach CDN Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję Rozwój medycyny ratunkowej Współudział w budowie instytucji społeczeństwa obywatelskiego Uczestnictwo w programach w dziedzinie zdrowia publicznego I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE Priorytety integracyjne:

22 22 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Zadanie A DOSTOSOWANIE OCHRONY ZDROWIA DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UE: - Uczestnictwo w programie zdrowia publicznego - Rozwój technologii informatycznej - Rozwój medycznych baz danych - Wpływ na determinanty zdrowotne poprzez prewencję i promocję I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE

23 23 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Zadanie B: TRANSPOZYCJA DYREKTYW DOTYCZĄCYCH WYROBÓW TYTONIOWYCH Zadanie C: DOSTOSOWANIE SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO DO STANDARDÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W UE Zadanie D: WŁĄCZENIE SIĘ DO WSPÓLNOTOWEJ SIECI NADZORU EPIDEMIOLOGICZNEGO I KONTROLI CHORÓB ZAKAŹNYCH I. Dostosowanie polityki ochrony zdrowia do standardów UE

24 24 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI 1. Swobodny przepływ towarów 2. Swobodny przepływ osób 3. Polityka społeczna i zatrudnienie 4. Ochrona konkurencji i konsumenta 5. Swoboda świadczenia usług 6. Ochrona środowiska 7. Rolnictwo 8. Polityka transportowa 9. Unia celna 10. Stosunki zewnętrzne 11. Statystyka 12. Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne RAZEM:- 250 aktów II. Harmonizacja prawa z acquis communautaire z elementami ochrony zdrowia

25 25 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Bezpieczeństwo żywności Kosmetyki Substancje Niebezpieczne i Prekursory Narkotyków Farmaceutyki Urządzenia Medyczne Dobra Praktyka Laboratoryjna SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW II. Harmonizacja prawa

26 26 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych –zawody medyczne: Lek.med. Lek.stom. Piel. Położna, Aptekarz -Dyr. 85/432, 85/433/EWG –lekarz weterynarii –architekt –adwokat Koordynacja systemów zabezpieczania społecznego - Rozporządzenie 1408/71/EWG w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB II. Harmonizacja prawa

27 27 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI BHP –czynniki szkodliwe (ołów, chlorek winylu, azbest, kancerogeny, czynniki biologiczne - Dyrektywa 90/679) –Dyrektywa 92/29/EWG - bezpieczeństwo na statkach z obszaru Polityki Transportowej Dyrektywy tytoniowe - (Dyrektywy: 89/622/EWG, 90/239/EWG, 92/41/EWG, 98/43/WE, 2001/37/WE) Program współpracy w dziedzinie zdrowia publicznego POLITYKA SPOŁECZNA I ZATRUDNIENIE II. Harmonizacja prawa

28 28 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI –Decyzja 3092/94/WE wprowadzająca program kontroli wypadków konsumenckich SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG –dyrektywy regulujące warunki pełnienia usług handlu i transportu substancjami niebezpiecznymi II. Harmonizacja prawa OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTA

29 29 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI –decyzje wprowadzające programy współpracy zawarte w innych obszarach: Polityka społeczna i zatrudnienie oraz Ochrona konsumenta i zdrowia, dotyczące monitorowania zdrowia oraz rejestrowania wypadków konsumenckich II. Harmonizacja prawa STATYSTYKA

30 30 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI –Dyrektywy wodne: 76/160/EWG, 80/778/EWG, 2000/60/WE –Dyrektywa 91/689/EWG - niebezpieczne substancje, odpady niebezpieczne- –Dyrektywa 98/8/WE, Rozporządzenie 1896/2000/WE - środki biobójcze –Dyrektywa 97/43/EURATOM dotycząca ochrony osób przed promieniowaniem jonizującym stosowanym w celach medycznych II. Harmonizacja prawa OCHRONA ŚRODOWISKA

31 31 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI –sprawy fitosanitarne (pozostałości pestycydów w żywności) –sprawy żywienia zwierząt (maksymalne poziomy zanieczyszczeń w żywności) –sprawy weterynaryjne (jakość wody do picia) II. Harmonizacja prawa ROLNICTWO

32 32 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI Unia celna II. Harmonizacja prawa UNIA CELNA –Rozporządzenia 3677/90 i 3769/92 - współpraca krajów członkowskich w zakresie zwalczania nielegalnej produkcji środków psychotropowych i narkotycznych –Konwencje Rady Europy, dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany odczynników, substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego oraz bezcłowego, czasowego importu sprzętu medycznego i laboratoryjnego

33 33 ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE INTEGRACJI –Rozporządzenie 2046/97 oraz 550/97 regulujące współpracę krajów członkowskich z krajami trzecimi w zakresie zwalczania narkomanii oraz epidemii HIV / AIDS II. Harmonizacja prawa STOSUNKI ZEWNĘTRZNE Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY WEWNĘTRZNE –Rozporządzenie Rady 302/93/EWG w sprawie powołania Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ECMDDA)

34 34 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji

35 35 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji

36 36 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji Wkład do stanowisk negocjacyjnych Udział w uzgodnieniach na poziomie technicznym, Opiniowanie Stanowiska Wspólnego UE Przygotowanie wniosków o okres przejściowy Współpraca przy pisaniu Traktatu Akcesyjnego: –wypełnianie tablic adaptacyjnych –współudział przy projektach sformułowań Traktatu –korekta tłumaczenia III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego

37 37 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji PROBLEMY NEGOCJACYJNE Wzajemne uznawanie kwalifikacji - tytuł dentysty, programy kształcenia pielęgniarek Procedura rejestracji leków, GMP, własność intelektualna wyroby medyczne bez CE koszty implementacji dyrektywy biologicznej koszty rozliczeń świadczeń w ramach 1408/71 derogacja na dyrektywę EURATOM III. Udział w negocjacjach akcesyjnych. Wkład do Traktatu Akcesyjnego

38 38 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji Urząd rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Biuro do spraw substancji i preparatów chemicznych Biuro rozliczeń międzynarodowych Inspektor ds. wypadków konsumenckich Biuro kontroli produktów tytoniowych Dostosowanie struktur i procedur PIS: sanitarna kontrola graniczna, nadzór epidemiologiczny, żywność, woda, IV. Budowa instytucji

39 39 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji Punkt kontaktowy dla RASFF Krajowe centrum ds. Narkomanii - ECMDDA focal point Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w ochronie zdrowia - punkt kontaktowy dla wspólnotowego programu zdrowia publicznego oraz do obsługi Phare Centrum systemów informacyjnych w ochronie zdrowia - włączenie w inicjatywę e-Europe+ e-Polska IV. Budowa instytucji

40 40 Zadania Ministra Zdrowia w procesie integracji Przygotowanie systemu koordynacji konsultacji z sekretariatem i Radą UE Przygotowanie kadr do współpracy z komitetami (10) RE oraz grupami roboczymi RE (100), komitetami eksperckimi KE (?) budowa i wzmocnienie służby cywilnej, zapewniającej stałość reprezentacji RP i interes kraju IV. Budowa instytucji

41 41 PROCES LEGISLACYJNY PROCEDURA KONSULTACJI PARLAMENT EUROPEJSKI KOMISJA EUROPEJSKA RADA UE KOMITE SPOŁECZNO EKONOMICZNY KOMITET REGIONÓW COREPER PROPOZYCJA OPINIA DECYZJA


Pobierz ppt "1 POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA ZDROWIA W PROCESIE AKCESJI POLITYKA ZDROWIA PUBLICZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ ZADANIA MINISTRA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google