Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia."— Zapis prezentacji:

1 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Michał Kamiński marzec 2007r.

2 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Teza Zmiany w służbie zdrowia nie nadążają za zmianami, przekształceniami w polskiej gospodarce. Występują istotne różnice w nowoczesnym sposobie zarządzania w przedsiębiorstwach gospodarki nie związanych z ochroną zdrowia, a w zakładach opieki zdrowotnej. Hipoteza Zarządzanie w szpitalach można usprawnić, zracjonalizować wzorem przedsiębiorstw z innych gałęzi przemysłu poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod zarządczych Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

3 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
1. Porównanie zmian zachodzących w gospodarce ze zmianami w ochronie zdrowia. 2. Porównanie metod zarządczych w gospodarce z metodami zarządczymi w ochronie zdrowia. 3. Propozycja implementacji wzorem przedsiębiorstw funkcjonujących w innych dziedzinach gospodarki innowacyjnych metod zarządczych w szpitalach. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

4 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Rozwój prywatnej przedsiębiorczości oraz komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, będąc naturalnym procesem transformacji gospodarki z centralnie planowanej na gospodarkę rynkową, zmieniły radykalnie poprzednie kryteria działania i cele przedsiębiorstw. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

5 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Proces transformacji zmienił strukturę własnościową polskiej gospodarki, doprowadzając do wzrostu znaczenia sektora prywatnego, co spowodowało przyrost zatrudnienia w tym sektorze z 46,6% do 73,8% w latach Równolegle, w tym samym czasie, nastąpił duży spadek ilości zatrudnionych w sektorze publicznym z 53,4% do 26,2%.[1] [1] W trosce o pracę, Raport o rozwoju społecznym, Polska 2004, CASE, UNDP, str.69 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

6 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Restrukturyzacja polskiej gospodarki była podyktowana koniecznością uwolnienia mechanizmów rynkowych i jej modernizacji polegającej na przeobrażeniu struktury i wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarządczych i organizacyjnych. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

7 Konfederacja Pracodawców Polskich
Ochrona zdrowia Zatrzymanie rozwoju metod rynkowych Zakup infrastruktury, a nie świadczeń medycznych. Zatrzymanie konkurencyjność na poziomie płatnika i świadczeniodawców Bariery prawne nieskuteczna formuła organizacyjno –prawna SPZOZ Zatrzymanie rozwoju innowacyjnych metod zarządczych i tworzenia strategii biznesowych Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

8 Konfederacja Pracodawców Polskich
Prawno / podatkowe Organizacyjne Kultura organizacyjna Uprzywilejowana pozycja specjalistów medycznych Brak tradycji biznesowych Skomplikowane procesy administracyjne Zakaz przenoszenia zysków Zarządzanie nieinnowacyjne Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

9 Konfederacja Pracodawców Polskich
Strategia Lizbońska Cel; polegającym na reformie instrumentów kreujących popyt na rynku pracy, przewidującej likwidację barier administracyjnych, ułatwieniu w tworzeniu małych firm, tworzeniu otoczenia gospodarczego sprzyjającego prowadzenia działalności gospodarczej. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

10 Konfederacja Pracodawców Polskich
Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska jest próbą poszukiwania przez państwa członkowskie sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego, aby zdecydowanie wzmocnić konkurencyjność Nacisk na gospodarczą konkurencyjność zdecydowanie zwiększył się w ciągu ostatnich lat, obecnie rozprzestrzenił się nawet na inne obszary gospodarki - jak np. szpitale i uczelnie wyższe Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

11 Pracodawcy - KPP - 13 maj 2002 r. Trójstronna Komisja
W ciągu kilku lat reform ekonomicznych i politycznych rola państwa w gospodarce coraz bardziej malała i powoli stawało się ono jednym z partnerów gospodarczej gry, oddając coraz więcej swoich dotychczasowych uprawnień i obowiązków w ręce pracodawców. Urynkowienia usług publicznych Zwiększenie zakresu swobody gospodarczej Sposoby obniżenia obciążeń z tytułu podatku dochodowego Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

12 Konfederacja Pracodawców Polskich
Konieczność zmiany sposobów zarządzania Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

13 Konfederacja Pracodawców Polskich
Zatrudnienie W polskiej służbie zdrowia brak jest tradycji i dobrych doświadczeń w gospodarce kadrami. Obowiązujący przez dziesiątki lat system budżetowego zasilania działalności podstawowej, gdy przydzielano środki finansowe na zatrudnienie pracowników według planu tzw. etatów kalkulacyjnych, bez kontroli i analizy ich wykorzystania, spowodował znaczne nadzatrudnienie w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, szacowane przez analityków zatrudnienia na około 20%. Takie przeorganizowanie zakładów opieki zdrowotnej bardzo obciąża koszty osobowe i jest główną przyczyną ich małej konkurencyjności na rozszerzającym się wolnym rynku usług zdrowotnych. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

14 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia.
Zmieniające się warunki gospodarcze doprowadziły do zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Coraz wyraźniej zaznacza się odejście od hierarchicznego modelu organizacji i zarządzania na rzecz funkcjonalizacji i decentralizacji. Organizacja przedsiębiorstw przyjmuje postać „sieci pająka”, w której następuje segmentacja personelu na część zasadniczą, którą stanowi personel stały i część marginalną, którą stanowi personel zadaniowy lub okresowy. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

15 Work-out w stylu General Electric
Work-Out jest prostą i nieskomplikowaną metodą, służącą redukowaniu biurokracji i szybkiemu rozwiązywaniu problemów. Jej wyjątkowość polega na wykorzystaniu inteligencji pracowników, których dany problem dotyczy w największym stopniu. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

16 Rozwiązywać innowacyjnie dotychczas nierozwiązane problemy
Strategia i zarządzanie strategiczne nabierają szczególnego znaczenia w niespokojnych czasach Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

17 Innowacyjne metody zarządcze
Przywództwo i strategia wiążą się z efektywnością firmy (osiąganie celów) Zarządzanie (management) wiąże się z wydajnością (najmniejszym nakładem środków) Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

18 Innowacyjne ,metody zarządcze
Strategie biznesowe Informatyczne systemy wspomagania decyzji, hurtownie danych, Business Intelligence Liczenie kosztów Apteki szpitalne Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

19 Kontekst do budowania wygrywających strategii
Profil konkurencyjny Mocne i słabe strony organizacji Mocne i słabe strony konkurencji Decyzja strategiczna Wybór produktów Wybór klientów Strategie funkcjonalne Zasoby i inwestycje Trwała przewaga konkurencyjna Potrzeby rynku, atrakcyjność i podstawowe czynniki sukcesu Analiza zewnętrzna Trendy Możliwości Niepewności Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

20 Hurtownia danych jako źródło informacji zarządczej
Wiele przedsiębiorstw i organizacji napotyka w codziennym funkcjonowaniu na problem dostępu do informacji niezbędnych w procesie decyzyjnym, a obejmujących całość istotnych danych dotyczących organizacji. Hurtownie danych tworzy się w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu przetwarzania danych oraz uzyskiwania niezbędnych informacji poprzez scalenie danych z różnych systemów informatycznych, ich gromadzenie i przetwarzanie. Hurtownia danych jest wydzieloną, scentralizowaną strukturą baz danych zoptymalizowaną w celu raportowania i przeprowadzania kompleksowych analiz. Zazwyczaj zawiera zagregowane dane pochodzące z baz operacyjnych. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

21 Konfederacja Pracodawców Polskich
BAZA DANYCH HURTOWNIA DANYCH dane dla aplikacji dane aktualne dane często modyfikowane dane niepowtarzające się dużo tabel, mało danych dane dwuwymiarowe rezultat zapytania ogromna porcja danych dane dla analiz pełne dane historyczne modyfikowane – nowe dane celowo gromadzone agregaty i metadane dużo danych, mało tabel dane wielowymiarowe rezultat zapytania niewielki podsumowanie, ekstrema etc. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

22 Systemy wspomagania decyzji
Skomputeryzowane systemy wspomagania decyzji klinicznych definiuje się jako oprogramowanie, które udostępnia użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Systemy o takim charakterze udostępniają dane począwszy od: danych osiągalnych w klinice (rejestr chorób, laboratorium) poprzez wgląd w elektroniczne publikacje, książki, wytyczne z badań klinicznych, aż po informacje o pacjencie (interakcje lekowe, wyniki badań, diagnozy, wypisy itp.). Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

23 kokpitów, kart wyników oraz alertów.
Business Intelligence – Zarządzanie wydajnością Zarządzanie wydajnością polega na monitorowaniu i analizowaniu kluczowych wskaźników biznesowych za pośrednictwem kokpitów, kart wyników oraz alertów. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

24 Dostęp do sprawozdań, raportów i analiz
Business Intelligence - Cele Przyśpieszenie i zautomatyzowanie generowania wymaganych sprawozdań dla: Dyrekcji Kierownictwa Organów Założycielskich Dostęp do sprawozdań, raportów i analiz Ograniczenie pracochłonności przygotowania sprawozdań Nowe możliwości analityczne Śledzenie trendów Zastosowanie mechanizmów data mininig do analizy informacji Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

25 Narzędzia zarządcze w aptekach szpitalnych
HIS – Health Information System/ Systemu Informacyjnego Szpitala/ Hurtownie danych/ Business Intelligence System monitorowania recept/ Elektroniczna Recepta System dystrybucji leków. System tradycyjny a system Unit-Dose i system apteczek oddziałowych Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

26 Konfederacja Pracodawców Polskich
Liczenie Kosztów Liczenie kosztów umożliwia ewidencję i rozliczanie kosztów procedur medycznych oraz rozpoznanie następujących zakresów danych: Koszt poszczególnych procedur medycznych, ich wartości punktowej oraz kalkulacja ich cen, Ocena podejmowania przez lekarzy decyzji terapeutycznych w oparciu o przesłanki ekonomiczne, Wyznaczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta, Określenie opłacalności realizowanych bądź planowanych działań, Kontrola finansowa poszczególnych oddziałów szpitalnych, Kontrola celowości i efektywności podjętych działań restrukturyzacyjnych. Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

27 Technika informatyczna w opiece medycznej (HIT)
Elektroniczną kartotekę pacjenta Bezpieczne sieci transmisji do przekazu aktualnych danych gdziekolwiek będzie to wymagane przez któregokolwiek z odbiorców Elektroniczny przekaz wyników badań celem przyspieszenia przetwarzania danych Poufny dostęp dla zainteresowanych do ich własnych danych, w tym dostęp z Internetu oraz udostępnianie innych wartościowych informacji poprzez web Elektroniczną komunikację pomiędzy pacjentami oraz świadczeniodawcą i innymi podmiotami Elektroniczną ordynację lekarską oraz elektroniczne recepty Elektroniczne skierowania na badania, leczenie Systemy wspomagania decyzji wyposażone w najświeższe informacje Urządzenia przenośne celem udostępnienia informacji w miejscu wykonywania usługi Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

28 Konfederacja Pracodawców Polskich
Zarządzanie i działalność operacyjna Outsourcing Penetracja biznesowego sposobu zarządzania do systemu publicznej służby zdrowia Przemiana z biurokracji w kierowane popytem instytucje rynkowe Organizacje hybrydowe Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich

29 Dziękuję za uwagę Michał Kamiński
Częstochowa marzec 2007 r.


Pobierz ppt "Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google