Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki."— Zapis prezentacji:

1

2 Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt

3 Rolnictwo nale ż y do najstarszych dziedzin wytwórczo ś ci materialnej człowieka - jego pocz ą tki datuje si ę na neolit - 10 000 do 3 000 lat p.n.e. Przej ś cie od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli doprowadziło do "rewolucji" w społeczno ś ciach ludzkich (tzw. rewolucja neolityczna), przy czym cz ę sto wymieniana faz ą po ś redni ą był etap tworzenia ogrodów, które słu ż yły jako tymczasowe zabezpieczenie dla społecze ń stw zbieracko-łowieckich na wypadek nieurodzaju

4 Ze względu na wielkość stosowanych nakładów: - rolnictwo intensywne – charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału (nawożenie, środki ochrony roślin, materiał siewny najwyższej jakości, uszlachetnione rasy hodowanych zwierząt) i pracy żywej (ludzkiej) lub uprzedmiotowionej (maszyn) w celu uzyskania wysokich plonów. - rolnictwo ekstensywne – cechujące się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt. Uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie. Rolnictwo tego typu występuje na wielu obszarach krajów wysoko rozwiniętych, np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz w Rosji i Kazachstanie.

5 Podział rolnictwa ze względu na przeznaczenie uzyskiwanych produktów: - rolnictwo towarowe – produkujące artykuły rolne przeznaczone na sprzedaż w całości lub w przeważającej części; - rolnictwo samozaopatrzeniowe (naturalne) – produkcja rolna nastawiona jest na zaspokajanie potrzeb żywnościowych właściciela gospodarstwa i jego rodziny. Podział gospodarki rolnej według Międzynarodowej Komisji Typologii Rolnictwa: - rolnictwo pierwotne – charakteryzuje się wspólną własnością ziemi oraz wędrówkową formą jej użytkowania. Płody rolne niemal w całości przeznaczone są na spożycie wewnętrzne. Rolnictwo pierwotne występuje w dwóch odmianach: gospodarka żarowo-odłogowa – polega na wypaleniu działki leśnej, jej uprawie przez kilka lat, a następnie pozostawieniu odłogiem na okres kilkunastu lat.

6 1.Ukszta ł towanie powierzchni - najbardziej sprzyjaj ą ce rolnictwu s ą tereny równinne lub pagórkowate o ł agodnych stokach. Takie warunki wyst ę puj ą na Nizinach Ś rodkowopolskich, Kotlinach Podkarpackich, a tak ż e w pasie pobrze ż y. Najmniej korzystne warunki panuj ą w górach (praca maszyn rolniczych na stromych stokach jest bardzo utrudniona, konieczne jest wykonywanie orki w tradycyjny sposób. Stanowi to problem w mechanizacji robót polowych) oraz w pasie pojezierzy. 2.Klimat - istotne s ą : wielko ść i rozk ł ad opadów oraz d ł ugo ść okresu wegetacyjnego. W Polsce roczna suma opadów zapewnia ilo ść wody potrzebn ą do uprawy roli, jednak ż e ich rozk ł ad w ci ą gu roku jest niekorzystny. W okresie wzrostu ro ś lin zdarzaj ą si ę susze, a w okresie ż niw - obfite deszcze. 3.Gleby - od rodzaju gleby zale ż y w du ż ej mierze rodzaj uprawianych ro ś lin i wielko ść plonów. Najwi ę kszy obszar w Polsce zajmuj ą gleby ś redniej i s ł abej jako ś ci (np. bielicowe). Gdzieniegdzie wyst ę puj ą tak ż e gleby bardzo ż yzne (np. brunatne). Naj ż y ź niejsze gleby zajmuj ą niewielki obszar

7 1.Struktura wielkości gospodarstw rolnych - większość gospodarstw rolnych w Polsce nie przekracza 5 ha, więc nie przynoszą dużych zysków. W takim przypadku nie można zainwestować w ich rozbudowę czy też mechanizacje. 2.Forma własności gospodarstw - w Polsce przeważają gospodarstwa indywidualne (ich właścicielami są pojedyncze osoby lub rodziny). Znacznie mniej jest gospodarstw spółdzielczych (będących wspólną własnością grupy rolników) 3.Mechanizacja rolnictwa - ma duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom mechanizacji nie jest zbyt wysoki. Rolników często nie stać na zakup nowych urządzeń.

8 Rośliny, które nie są eksploatowane ze stanowisk dzikich, ale z upraw stworzonych i pielęgnowanych przez człowieka. Pierwsze ślady uprawy roślin pochodzą od ludów pierwotnych, początek kultury rolniczej nastąpił po wcześniejszym okresie zbieractwa. Rośliny uprawne były pierwotnie pozyskiwane ze stanowisk naturalnych i udomowiane. W wyniku trwającej od setek i tysięcy lat uprawy i selekcji powstało wiele odmian i gatunków roślin uprawnych odbiegających w różnym stopniu od form wyjściowych.

9 Żyto pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies burak cukrowy, marchewziemniak rzepak

10 Udomowione lub dzikie, które chowane w odpowiednich warunkach (gospodarstwo rolne, ogród zoologiczny, specjalistyczne fermy) słu żą jako ź ródło ż ywno ś ci (mi ę so, mleko, tłuszcz, jajka) i innych materiałów (skóra, futro, wełna, pierze), a tak ż e jako siła poci ą gowa, do jazdy wierzchem, jako zwierz ę ta juczne lub pełni ą ce inne funkcje u ż ytkowe. Osobniki o szczególnych walorach u ż ytkowych i hodowlanych hoduje si ę jako materiał reprodukcyjny

11 Dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny. Jest ssakiem z rzędu parzystokopytnych, rodziny świniowatych Hodowane są dla uzyskania z nich żywności (mleko, mięso) Dostarcza hodowcom żywność (jajka, mięso)

12

13 potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.

14 nawóz pochodzący od zwierząt gospodarskich, tj. obornik, gnojówka i gnojowica oraz guano. Zawiera niezbędne dla roślin składniki pokarmowe w postaci związków organicznych.

15

16

17 Pszenica – 810 zł Pszenżyto- 650 zł Żyto- 450 zł Owies- 350 zł Jęczmień – 680 zł

18

19 www.tvp.info/agrobiznes.pl www.agrofoto.pl www.esilo.pl www.deere.pl

20 Maciej MATYSEK Krzysztof JESZKE


Pobierz ppt "Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google