Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Promieniowanie – strumie ń cz ą stek lub fal wysy ł anych przez cia ł o.cz ą stekfalcia ł o Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisj ą. Pierwotnie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Promieniowanie – strumie ń cz ą stek lub fal wysy ł anych przez cia ł o.cz ą stekfalcia ł o Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisj ą. Pierwotnie."— Zapis prezentacji:

1

2 Promieniowanie – strumie ń cz ą stek lub fal wysy ł anych przez cia ł o.cz ą stekfalcia ł o Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisj ą. Pierwotnie poj ę cie promieniowanie u ż ywano do promieni s ł onecznych. Potem do tych rodzajów wysy ł anych cz ą steczek i fal (bez wnikania w ich natur ę ), którego w ą ski strumie ń rozchodz ą c si ę w przestrzeni mo ż e by ć traktowany jak linia w geometrii (nie rozdziela si ę ).poj ę cie przestrzeni

3 Promieniowanie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: tj. jonizuj ą ce i niejonizuj ą ce. Do tej ostatniej mo ż emy zaliczy ć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone oraz ś wiat łą widzialne. Natomiast promieniowanie niejonizuj ą ce powstaje w bardzo wielu procesach, np.: w substancjach promieniotwórczych, gdzie jest wynikiem przemian j ą drowych, a wi ę c zmiany w uk ł adzie nukleonów w j ą drze, której to zmianie towarzyszy zmiana energii uk ł adu.

4 Promieniowanie ma duży wpływ na życie i zdrowie człowieka

5 Do podstawowych czynników chorobotwórczych wpływających na zdrowie człowieka zalicza się szkodliwe promieniowania. Bardzo często są one lekceważone co w konsekwencji doprowadza do stanów chorobowych jak również powoduje wydłużanie się czasu leczenia, powrotu do zdrowia a czasami wręcz uniemożliwia odzyskanie zdrowia. Współczesny człowiek większą część swojego życia spędza w zamkniętych pomieszczeniach swojego mieszkania lub biura gdzie występują różnego rodzaju pola energetyczne i promieniowania negatywne mające ujemny wpływ na ludzki organizm, większość zwierząt i roślin. Badania wykazały, że promieniowania geopatyczne i z urządzeń technicznych są jednym z poważniejszych czynników chorobotwórczych wywołujących dolegliwości u ludzi i większości zwierząt. Niebezpieczeństwo wynikające z tych promieniowań jest duże z uwagi na powszechność ich występowania i niewyczuwalność. Niewyczuwalność ta powoduje nieświadome długotrwałe przebywanie w zasięgu tego szkodliwego promieniowania i początkowo niedostrzegalne zmiany chorobowe. Nie każdy organizm ludzki reaguje na te promieniowania w jednakowym stopniu. Niektóre osoby są mało odporne a inne wykazują znaczną odporność. Niektórzy po krótkim okresie czasu odczuwają negatywny wpływ, który objawia się różnego rodzaju dolegliwościami, zaburzeniami fizjologicznymi całego ustroju lub jego poszczególnych narządów Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować ociężałość i osłabienie podczas wstawania, niespokojne sny lub bezsenność, częste bóle głowy, zmniejszoną odporność, nerwowość, dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego.. Zmiany często ujawniają się w czasie od 2 do 15 lat. Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować ociężałość i osłabienie podczas wstawania, niespokojne sny lub bezsenność, częste bóle głowy' zmniejszoną odporność, nerwowość, dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego.

6 uszkodzenia somatyczne tj. wpływające na procesy odpowiedzialne za utrzymanie organizmu przy życiu genetyczne tj. naruszające zdolność organizmu do prawidłowego przekazywania cech swemu potomstwu.

7 Typowym skutkiem powa ż nych uszkodze ń somatycznych jest ostra choroba popromienna. Sk ł adaj ą si ę na ni ą : md ł o ś ci, bóle i zawroty g ł owy, ogólne os ł abienia, zmiany we krwi, biegunki, czasami krwawe z powodu owrzodze ń jelit, sk ł onno ś ci do krwawych wybroczyn w tkankach, niedokrwisto ść, wrzodziej ą ce zapalenie gard ł a, obni ż enie odporno ś ci organizmu wypadanie w ł osów.

8 W zale ż no ś ci od stopnia uszkodze ń choroba popromienna mo ż e zako ń czy ć si ę : ś mierci ą lub przej ść w faz ę przewlek łą ze stopniowym wyniszczeniem organizmu zako ń czonym najcz ęś ciej bia ł aczk ą lub anemi ą aplastyczn ą i ostatecznie ś mierci ą. W wypadku mniejszych uszkodze ń jest szansa na powrót do zdrowia. Mo ż emy pomóc organizmowi poprzez przeszczep szpiku kostnego.

9 Wiele zmian, których przyczyną jest napromieniowanie ciała, występuje dopiero po upływie długiego czasu. Często nawet po kilku lub kilkunastu latach po zadziałaniu promieniowania. Tego rodzaju zmiany nazywane są odległymi lub późnymi skutkami działania promieniowania. Można je ująć w trzy grupy: Nowotwory złośliwe. U ludzi najczęstszymi nowotworami rozwijającymi się pod wpływem promieniowania są nowotwory skóry i kości. Nowotwory złośliwe skóry mogą powstać po jednorazowym, zewnętrznym zadziałaniu dużej dawki promieniowania w miejscach, które uległy głębokim zmianom popromiennym (owrzodzenia, martwice skóry). Tego rodzaju nowotwory, stosunkowo liczne, występują u ludzi, którzy pracowali przy źródłach promieniowania (zwłaszcza rentgenowskiego) bez właściwego zabezpieczenia i w niewłaściwy sposób Białaczki. Według niektórych danych, napromieniowanie płodu ludzkiego zwiększa częstotliwość występowania białaczek w późniejszym życiu.płodu Skrócenie czasu życia.

10 - polegają na zmianie struktury chromosomów wchodzących w skład komórek rozrodczych. Ich następstwem są mutacje przejawiające się w zmianie dziedziczonych przez potomstwo cech ustroju. Uszkodzenia chromosomów, a właściwie zmiany w składających się na nie genach, są kopiowane przez następne generację komórek. - Zmieniony nieprawidłowy kod genetyczny może być tak samo stabilny i czynny jak jego poprawny odpowiednik. Powoduje to różnego rodzaju wady dziedziczne potomstwa w kolejnych pokoleniach.

11 Pęknięcia łańcucha DNA Utrata zasad azotowych Uszkodzenie zasad azotowych Przemieszczenie fragmentów chromosomów tzw.translokacje

12 wodogłowie, mongolizm czy zaburzenia w prawidłowym rozwoju rdzenia kręgowego,rdzenia uszkodzenia układu kostnego ( wady rozwojowe kończyn, rozczepienie podniebienia, zmiany w ogólnej budowie kośćca ),kończyn uszkodzenia gruczołów rozrodczych czy wady narządu wzroku ( zaćma ),narządu zmiany w tempie rozwoju płodu lub całkowite go wstrzymanie Poddanie promieniowaniu kobiety ciężarnej wywołuje mutacje w komórkach płodu jak również w komórkach jej ciała.

13 Choroba popromienna to zespół zmian ogólnoustrojowych wywołanych promieniowaniem jonizującym. Obraz kliniczny zależy od dawki promieniowania jonizującego. Po upływie określonego czasu, zależnego od warunków napromieniowania pojawia się gorączka, zaburzenia ze strony układu pokarmowego oraz zmiany w obrazie krwi i tkance krwiotwórczej;

14

15

16

17 Szkodliwy wp ł yw na organizm ludzki pierwiastków promieniotwórczych jest zwi ą zany równie ż z ich w ł a ś ciwo ś ciami chemicznymi, g ł ównie chodzi o to, ż e s ą to w przewa ż aj ą cej cz ęś ci metale ci ęż kie. U osób (na przyk ł ad górnicy) stykaj ą cych si ę z py ł em pierwiastków pochodz ą cych ze swoich naturalnych promieniotwórczych szeregów toru i uranu schorzenia uk ł adu krwiono ś nego, schorzenia nerek, czy nowotwory p ł uc wyst ę puj ą znacznie cz ęś ciej.

18

19

20 Promieniowanie ma nie tylko negatywny wpływ na życie człowieka, np. promieniowanie rentenowskie (w wielu krajach nazywane promieniowaniem X ). Dzięki niemu możemy dzisiaj wykryć wiele chorób i zapobiec ich rozwojowi, a nawet je wyleczyć.

21

22 A więc zapamiętaj, unikaj nadmiernego promieniowania, gdyż od tego zależy twoje życie! (Stare oznaczenie ostrzegające przed radioaktywnością i promieniowaniem jonizującym)


Pobierz ppt "Promieniowanie – strumie ń cz ą stek lub fal wysy ł anych przez cia ł o.cz ą stekfalcia ł o Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisj ą. Pierwotnie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google