Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników

2 Działalność prewencyjna i rehabilitacja lecznicza Realizowana na podstawie art. 63-64 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, słu ż y: ograniczaniu okoliczno ś ci i przyczyn wypadków przy pracy, rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym, inicjowaniu działa ń na rzecz promocji zdrowia, prowadzeniu bezpłatnej, dobrowolnej rehabilitacji leczniczej.

3 Działania Kasy od 1993 roku Popularyzacja zasad ochrony zdrowia i ż ycia w gospodarstwie rolnym Prowadzenie szkole ń prewencyjnych Dbanie o jako ść i bezpiecze ń stwo u ż ytkowania technicznych ś rodków produkcji dla rolnictwa Pokazy bezpiecznego u ż ytkowania narz ę dzi i maszyn rolniczych Prewencja Zapobieganie niepełnosprawno ś ci rolników Umo ż liwianie ubezpieczonym rolnikom, poszkodowanym w wypadku przy pracy lub choroby zawodowej powrotu do działalno ś ci w gospodarstwie poprzez ś wiadczenie nieopłatnie dobrowolnej rehabilitacji leczniczej we własnych centrach i o ś rodkach Kasy Rehabilitacja ok. 1 500 tys. uczestników 50 850 szkole ń ponad 241 tys. osób poddanych rehabilitacji, w tym 22 tys. dzieci

4

5 I nagroda Prezesa KRUS w IX konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne w kategorii indywidualnej 12 347 uczestników 9. edycji konkursu w kategorii gospodarstw indywidualnych, w tym w 2011 roku 1140

6 Działania prewencyjne KRUS Ocenie konkursowej podlega: stan budynków inwentarskich i gospodarczych wyposa ż enie maszyn i urz ą dze ń w osłony, podpory i inne zabezpieczenia stan instalacji elektrycznych porz ą dek w obr ę bie podwórzy warunki obsługi zwierz ą t gospodarskich stosowanie i jako ść ś rodków ochrony osobistej ogólna estetyka gospodarstwa

7 Działania prewencyjne KRUS KRUS promuje wyroby dla rolnictwa o najwy ż szych parametrach jako ś ci, bezpiecze ń stwa u ż ytkowania, nowoczesne konstrukcyjnie. Prezes Kasy nadaje zezwolenia na Znak Bezpiecze ń stwa KRUS producentom wyrobów sprawdzonych w praktyce, poddanych dodatkowej dobrowolnej atestacji. Prezes Kasy nagradza statuetk ą Dobrosław i wyró ż nieniami targowymi wyroby zwi ę kszaj ą ce bezpiecze ń stwo pracy w gospodarstwie rolnym. Dobrosław - sława producentom, zwi ę kszaj ą cym bezpiecze ń stwo pracy w gospodarstwie rolnym

8 Działania prewencyjne dla dzieci i młodzieży Konkurs plastyczny Konkurs pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marka Sawickiego Cel konkursu – promowanie pozytywnych zachowa ń w ś rodowisku pracy i ż ycia rolników, zwrócenie uwagi na bezpiecze ń stwo dzieci w trakcie zabaw i obecno ś ci w pobli ż u osób wykonuj ą cych prace rolnicze Uczestnicy Konkursu - dzieci ze szkół podstawowych Zadanie konkursowe - praca plastyczna w dowolnej technice na temat bezpiecze ń stwa w rolnictwie Konkurs wiedzy o bezpiecze ń stwie pracy w rolnictwie Cel konkursu – popularyzacja znajomo ś ci zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym Organizator - Wydział In ż ynierii Produkcji SGGW, czasopismo AGROmechanika - Technika w gospodarstwie Patron strategiczny – Prezes KRUS Uczestnicy Konkursu - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym i le ś nym 25 373 dzieci 1 741 szkół

9 Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży

10 Działania edukacyjne dla dzieci i młodzieży Pogadanki o bhp z uczniami szkół Finał konkursu plastycznego Finał III Olimpiady w SGGW

11 Pomoc socjalna Funduszu Składkowego Fundusz Składkowy samofinansuje - bez udziału bud ż etu Pa ń stwa - ś wiadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzy ń skiego rolników. Wspiera finansowo działania szkoleniowe i informacyjne słu żą ce ochronie ż ycia i zdrowia rolników oraz zwi ę kszaniu bezpiecze ń stwa pracy w gospodarstwach rolnych. Zapewnia dofinansowanie akcji socjalnych, prowadzonych przez podmioty działaj ą ce w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i ś wiadcz ą ce pomoc rolnikom w losowej potrzebie.

12 Pomoc socjalna Funduszu Składkowego Działania społeczne Szkolenia dla rolników nt. zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym Profilaktyczne badania dla rolników (w zakresie chorób reumatycznych, odzwierz ę cych) Dofinansowanie Programu Badan Przesiewowych Słuchu dla dzieci z terenów wiejskich Zakup sprz ę tu rehabilitacyjnego, wsparcie dla rodzin rolniczych w nagłych przypadkach losowych Zakup sprz ę tu ratowniczo-ga ś niczego, umundurowania bojowego dla jednostek OSP z terenów wiejskich

13 Pomoc Funduszu Składkowego dla dzieci z terenów wiejskich Rok Liczba dzieci uczestnicz ą cych z ogółu form wypoczynku z dofinansowaniem ze ś rodków FS Wypoczynek zimowy Wypoczynek letni Wypoczynek w formie półkolonii Ogółem 20104 16912 585* ) 66917 423 plan 20113 15513 5109 15025815 *) w tym 1553 dzieci z gospodarstw rolnych poszkodowanych w wyniku powodzi

14 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich Organizatorzy programu: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłysz ą cych i Niedosłysz ą cych Człowiek-człowiekowi - SPONIN Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników bez udziału bud ż etu Pa ń stwa, z własnych statutowych ś rodków: IFiPS, SPONIN i FS Finansowanie:

15 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich Informacje ogólne Program ma ogólnopolski zasi ę g Uczestnictwo dzieci w badaniach jest dobrowolne i bezpłatne, za zgod ą rodziców W 2011 r. z bada ń skorzysta 120 tys. dzieci z 7 281 szkół z 1 576 gmin W poprzednich edycjach badania obj ę ły ok.190 tys. dzieci w wieku wczesnoszkolnym Dzi ę ki programowi dzieci z zaburzeniami słuchu uzyskuj ą pomoc terapeutyczn ą i rehabilitacyjn ą

16 Wyniki Programu z 2008 i 2010 r. 2008/20092010 Udział dzieci w wieku 7. lat 80 59273 621 Udział dzieci w wieku od 8 do 12 lat 12 28421 790 Łączna liczba dzieci objętych programem 188 287 Liczba szkół uczestniczących w Programie 5 0454 041 Odsetek szkół 88,4%88,6% Odsetek rodziców, którzy wyrazili zgodę na badania dziecka 84,1%89,2% Odsetek rodziców nieświadomych zaburzeń słuchu u ich dziecka 59,5%58,8%

17 Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich W latach 2008-2011 z bada ń profilaktycznych słuchu skorzysta ponad 300 tys. dzieci w wieku 7-12 lat Dr inż. Henryk Smolarz, Prezes KRUS i Prof. Henryk Skarżyński, Dyrektor IFiPS w Warszawie, Krajowy Konsultant ds. Audiologii i Foniatrii w studiu Panoramy TVP Lublin, 30 marca 2011 r.

18 Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca 2011 r. Działania KRUS zwiększające bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia rolników www.minrol.gov.plwww.minrol.gov.pl www.krus.gov.pl rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl rzecznik@krus.gov.plwww.krus.gov.pl rzecznik.prasowy@minrol.gov.plrzecznik@krus.gov.pl


Pobierz ppt "Konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryka Smolarza Warszawa, 7 lipca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google