Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Test zaliczeniowy Ratownictwo I rok. PSYCHOTERAPIA 1. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która działa poprzez: a.czynniki genetyczne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Test zaliczeniowy Ratownictwo I rok. PSYCHOTERAPIA 1. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która działa poprzez: a.czynniki genetyczne,"— Zapis prezentacji:

1 Test zaliczeniowy Ratownictwo I rok

2 PSYCHOTERAPIA 1. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która działa poprzez: a.czynniki genetyczne, które dotyczą rozwoju mózgu b.powoduje zmiany przez wpływ na procesy uczenia się c.utworzenie relacji terapeutycznej, która koryguje niekorzystne zaburzenia przeżywania i zachowania d.odpowiedź b i c są poprawne 2. Psychoterapię należy zalecić w przypadku rozpoznania: a.anoreksji b.alkoholizmu c.powtarzających się problemów zawodowych d.wszystkie odpowiedzi są poprawne

3 3. Termin psychoterapeuta jest równoznaczny z: a.psychologiem, który ukończył studia magisterskie b.psychiatrą, po ukończeniu specjalizacji c.terapeutą-trenerem z wyższym wykształceniem d.osobą, która uzyskała certyfikat i rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego lub Psychologicznego 4. Kontrakt psychoterapeutyczny to zawarcie porozumienia między pacjentem i terapeutą. Zawsze powinien on zawierać precyzyjne zasady dotyczące: a.celu leczenia, zasad etycznych i tzw. settingu b.częstości spotkań i długości terapii c.sposobu wynagradzania terapeuty i odwoływania sesji d.zakazu używania alkoholu i narkotyków w czasie leczenia

4 5. Przyporządkuj nazwiska twórców do nurtu teoretycznego w psychoterapii a.psychoanalityczny b.behawioralno-poznawczy c.humanistyczno-egzystencjalny d.systemowy 1.Zygmunt Freud 2.Melania Klein 3.Margaret Mahler 4.Aaron Beck 5.Wirginia Satir 6.Carl Rogers 7.Abraham Maslow 8.Albert Elis

5 6. Genogram jest techniką pracy stosowaną w terapii: a.systemowej b.humanistycznej c.psychodynamicznej d.poznawczej 7. W terapii poznawczej stosuje się następujące metody pracy – wskaż fałszywą odpowiedź: a.swobodne skojarzenia b.zadania domowe c.rozpoznawanie negatywnych automatycznych myśli d.sokratejskie zadawanie pytań 8. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi została ustanowiona w roku: a.1990 b.1994 c.1999 d.2009

6 9. Do zadań ośrodków leczenia odwykowego należy: a.leczenie osób uzależnionych i pomoc ich rodzinom b.zakazywanie reklamy alkoholu w mediach c.wykrywanie narkotyków w szkołach d.kontrolowanie sprzedaży alkoholu tylko osobom dorosłym 10. Wg Lesha istnieją następujące typy alkoholizmu – zaznacz fałszywe a.lękowy lub neurotyczny b.psychotyczny c.organiczny d.dipsomania

7 PSYCHOLOGIA OGÓLNA 1.Podstawowy przedmiot badań podejściu behawiorystycznym w psychologii to: a)nieświadome impulsy popędowe b)mechanizmy obronne c)procesy poznawcze d)reakcje na określone bodźce środowiskowe 2. Podstawowy przedmiot badań w podejściu psychoanalitycznym to: a)nieświadome impulsy popędowe b)hierarchia potrzeb c)procesy poznawcze d)reakcje na określone bodźce środowiskowe

8 3. Jean Piaget był twórcą: a)koncepcji rozwoju psychoseksualnego b)koncepcji kryzysów rozwojowych c)koncepcji rozwoju poznawczego d)koncepcji behawioryzmu poznawczego 4. Które z poniższych cech i sposobów reagowania można zaliczyć do Wzoru Zachowań A: a)silne tłumienie złości, bardzo silne zachowania przystosowawcze, skłonność do podporządkowywania się potrzebom innych b)osiąganie satysfakcji seksualnej poprzez bycie duszonym c)silne napięcie emocjonalne, impulsywność, wysoka ambicja i skłonność do rywalizacji d)umiejętność dobrego radzenia sobie ze stresem, odpoczywania i delektowania się drobnymi przyjemnościami życia codziennego

9 5. Transseksualizm to zaburzenie, w którym: a)występuje trwały dyskomfort psychiczny z powodu posiadanych cech płciowych, odczuwanych jako nieodpowiednie. b)osoba osiąga satysfakcję seksualną przez przebieranie się w odzież płci odmiennej c)występuje silny pociąg erotyczny w stosunku do części garderoby i bielizny osób obojga płci d)osoba angażuje się emocjonalnie i odczuwa pociąg seksualny do osób tej samej płci 6. Termin współuzależnienie opisuje: a)zjawisko uzależniania się od substancji psychoaktywnych przez osobę, która nawiązała bliską relację z uzależnionym partnerem b)zjawisko nadmiernego uwikłania się w problem picia bliskiej osoby c)niekonstruktywne sposoby radzenia sobie z piciem partnera, takie jak przejmowania kontroli i odpowiedzialności za jego picie d)b. i c. są prawdziwe

10 7. Który z poniższych symptomów NIE należy do objawów osiowych uzależnienia od alkoholu: a)nieodparte pragnienie lub poczucie przymusu napicia się b)upośledzona zdolność kontrolowania zachowań związanych z piciem c)abstynencyjny zespół alkoholowy d)wahania nastroju w okresie abstynencji e)wzrost tolerancji na alkohol 8. Przyjacielski model relacji lekarz – pacjent a)zakłada równość pomiędzy lekarzem i pacjentem b)jest uważany za dysfunkcjonalny i nieetyczny c)zakłada całkowitą pasywność ze strony pacjenta i całkowitą kontrolę ze strony lekarza d)jest najbardziej pożądany z punktu widzenia procesu zdrowienia.

11 9. Do zadań psychologa klinicznego nie należy: a) diagnostyka b) psychoterapia c) farmakoterapia d) neurorehabilitacja 10. Dzieci z rozpoznanym autyzmem wczesnodziecięcym. Wybierz stwierdzenie prawdziwe: a) są ponadprzeciętnie inteligentne b) początek choroby w wieku szkolnym c) opóźniony lub brak rozwoju języka mówionego d) są nadmiernie spontaniczne w wyrażaniu emocji

12 11. Które funkcje zlokalizowane są w obrębie płatów czołowych? a)myślenie abstrakcyjne, planowość działania, elastyczność myślenia, pamięć operacyjna b)słuch fonematyczny, zapamiętywanie materiału modalności słuchowo-werbalnej c)gnozja dotykowa, praksja przestrzenna i konstrukcyjna d)spostrzeganie wzrokowe 12. Charakterystyczna cecha bulimii to: a)poważne wahania masy ciała b)napady obżarstwa c)zawsze występują wymioty d)występuje skrajne wyniszczenie organizmu

13 13. PTSD – czyli zespół stresu pourazowego jest to: a)może powstać pod wpływem działania opiatów b)stres o dużej sile, powodujący kryzys psychiczny, przekraczający ludzkie przeżywanie (wojna, zgwałcenie, katastrofa komunikacyjna). c)jest to reakcja opóźniona lub przedłużona. d)B i C są poprawne 14. Nazwa strategii polegającej przedstawieniu konsumentowi atrakcyjnej oferty, co wyzwala jego zaangażowanie, a następnie podniesieniu kosztów jej zdobycia, to: a)strategia przynęty i zmiany b)strategia niskiej piłki c)zasada lubienia i sympatii d)zasada wzajemności

14 15. Co to jest dysonans poznawczy? a)nieprzyjemny dla człowieka stan nieuchronnie wzbudzony po podjęciu decyzji b)poczucie silnego dyskomfortu psychicznego w momencie gdy docierają do nas informacje, które są sprzeczne z naszymi dotychczasowymi poglądami c)tendencja do zawyżania oceny tego na co ciężko się pracowało d)suma całej wiedzy o sobie uwzględniająca tożsamość, zdolności i role 16. Pojęcie dystres oznacza: a) stres mobilizujący do działania b) wyczerpanie po doznaniu silnego stresu c) stres działający szkodliwie i demobilizująco d) stadium przystosowania się do stresora

15 17. Upośledzenie w zakresie odbioru treści języka, operowania nimi lub ich wyrażania na skutek organicznego uszkodzenia mózgu to: a) afazja b) agnozja c) apraksja d)prozopagnozja 18. Agresywny pacjent. Jakie zachowania z naszej strony są adekwatne: a)trzeba próbować porozmawiać, nawet jak pacjent jest uzbrojony b)gdy przewidujemy agresję, zawsze trzeba uciekać c)trzeba zostać z pacjentem sam na sam by go nie denerwować obecnością innych d)trzeba zapewnić sobie swobodny dostęp do wyjścia

16 19. Który z opisów elementów pantomimiki emocji jest opisem emblematu? a) może zastąpić termin werbalny b) towarzyszy wypowiedzi (powitanie, pożegnanie) c) ilustruje wypowiedź d) pomaga przystosować się do sytuacji 20. Kiedy ludzie podporządkowują się normatywnemu wpływowi społecznemu? a)kiedy mało zależy nam na grupie b)kiedy grupa jest jednomyślna c)gdy grupa jest bardzo liczna d)gdy grupa jest mało spójna

17 21. Komunikacja interpersonalna z pacjentem depresyjnym. Wybierz zdanie prawdziwe. a)pacjenta należy zachęcić do analizy przyczyn smutku, by lepiej zrozumiał swój problem b)pacjent potrzebuje stałego kontaktu z personelem. c)niedopuszczalne jest zmuszanie pacjenta do analizy przyczyn smutku d)pacjenta należy rozweselać i rozśmieszać 22. Syndrom myślenia grupowego: a)to zjawisko pozytywne b)zachodzi gdy grupa ma dobrze wypracowane standardy podejmowania decyzji c)zachodzi gdy grupa jest bardzo spójna i wyizolowana d)pojawia się gdy grupa nie ma autorytarnego przywódcy


Pobierz ppt "Test zaliczeniowy Ratownictwo I rok. PSYCHOTERAPIA 1. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, która działa poprzez: a.czynniki genetyczne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google