Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie Partnerstwo na rzecz zatrudnienia. Portal strzeleckiego przedsiębiorcy

2 Zakres warsztatu Kierunki zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Sieć współpracy lokalnej na rzecz wdrażania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim. Kryteria oceny wariantowych rozwiązań na rzecz wdrażania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim.

3 Czynniki, zjawiska, procesy, trendy, tendencje, na jakich należy skupić uwagę prognozując zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim: (1/2) Bilans migracyjny jakościowy i ilościowy, przyrost naturalny, struktura wykształcenia, struktura wiekowa ludności w wieku przed-, po- i produkcyjnym. Atrakcyjność kwalifikacji (kształcenia) z punktu widzenia zewnętrznego rynku pracy, mobilność rynku kształcenia, struktura bezrobocia wg wykształcenia, specjalizacji, płci, wieku. Systemy wsparcia dla przedsiębiorców.

4 Czynniki, zjawiska, procesy, trendy, tendencje, na jakich należy skupić uwagę prognozując zmianę gospodarczą w powiecie strzeleckim: (2/2) Analiza jakości życia i jej wyznaczników. Trendy zapotrzebowania na rynku pracy – popyt na kwalifikacje zgłaszany przez lokalne firmy. Struktura gospodarcza. Zmiana gospodarcza w sąsiedztwie powiatu. Porównanie z innymi powiatami.

5 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co dobrego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): Poprawa jakości kształcenia, rozwój oferty edukacyjnej, optymalizacja stopni wykształcenia, elastyczność rynku kształcenia podporządkowana rynkowi pracy. Poprawa jakości życia – rozwój oferty turystyczno-rekreacyjnej. Wzrost ilości MSP - rozwój branży logistycznej na bazie Strefy Aktywności Gospodarczej Olszowa, rozwój bazy hotelowej. Pojawienie się dużego inwestora - rozwój branży metalurgicznej na bazie huty Andrzej Zawadzkie.

6 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (część uwspólniona): Emigracja młodych i wykształconych ludzi – do dużych aglomeracji. Starzenie się społeczeństwa.

7 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (1/2) masowe powroty, bez oferty pracy na rynku lokalnym, wprowadzenie ograniczeń związanych z Naturą 2000 oraz parkami krajobrazowymi, pogłębienie różnic pomiędzy miastem a wsią (dostępność usług, w tym infrastruktura społeczna),

8 Przewidywany rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego – co złego będzie można powiedzieć o gospodarce powiatu (części rozłączne): (2/2) powiększanie się ilości rodzin wykluczanych ze społeczeństwa, pogłębianie się recesji gospodarczej, wzrost kosztów utrzymania i prowadzenia działalności gospodarczej.

9 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (część uwspólniona): Pobudzenie małej i średniej przedsiębiorczości - rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców; powstanie wielu małych i średnich przedsiębiorstw w otoczeniu dużej firmy; rozwój budownictwa mieszkaniowego; wykorzystanie infrastruktury i projektów samorządowych da impuls dla branży hotelowej i restauracyjnej. Powroty do stworzonych miejsc pracy. Rozwój agroturystyki, stały wzrost ilości turystów, dwukrotne zwiększenie ilości biur podróży funkcjonujących na terenie powiatu.

10 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (części rozłączne): (1/3) powstanie co najmniej jednej w powiecie firmy sztandarowej, wzrost siły nabywczej, płac, intensyfikacja inwestycji proekologicznych (elektrownie wiatrowe, solary, kanalizacja), poprawa jakości usług medycznych – także dla przyciągnięcia ludzi do powiatu,

11 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (części rozłączne): (2/3) zwiększenie dostępności usług przedszkolnych (żłobków), rozwój oferty kulturalnej (kina, …), muzeum regionalne – oferta dla mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności szkoleń, zmniejszenie stopy bezrobocia do poziomu o ¼ mniejszego od średniej krajowej,

12 Życzeniowy rozwój gospodarki powiatu strzeleckiego (części rozłączne): (3/3) Strefa Aktywności Gospodarczej – 10 nowych firm zatrudniających 1000 nowych pracowników, poprawa infrastruktury transportowej – wyremontowane drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe.

13 Jakie efekty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim są ważne dla mnie, mojej firmy, mojego środowiska, powiatu, …: (1/3) Powstawanie nowych podmiotów gospodarczych – małych, średnich i dużych firm (także poprzez rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej) praca dla mieszkańców, dochody z podatków dla gmin. Intensyfikacja inwestycji proekologicznych. Rozwój infrastruktury drogowej – poprawa jakości dróg, poprawa dostępności terenów inwestycyjnych.

14 Jakie efekty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim są ważne dla mnie, mojej firmy, mojego środowiska, powiatu, …: (2/3) Wzrost wynagrodzeń umożliwi powroty z emigracji zarobkowej, zwiększy możliwości nabywcze mieszkańców. Atrakcyjne oferty pracy dla młodych ludzi, absolwentów szkół funkcjonujących na terenie powiatu zatrzymanie emigracji młodych ludzi. Podniesienie jakości kształcenia – indywidualizacja kształcenia, badanie potrzeb i oczekiwań absolwentów, możliwość rozwoju zawodowego, podnoszenia kompetencji, szeroka oferta szkoleniowa.

15 Jakie efekty zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim są ważne dla mnie, mojej firmy, mojego środowiska, powiatu, …: (3/3) Poprawa oferty kulturalnej, rekreacyjnej. Zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego – walka z trzema schodami. Wzrost bezpieczeństwa obywateli. Poprawa jakości i dostępności usług medycznych, rozwój ośrodków medycznych. Rozwój oferty turystycznej powiatu.

16 Rola, jaką w procesie zmiany gospodarczej odgrywać będą instytucje rynku pracy: (1/2) Wsparcie jst dla nowych przedsiębiorców – wprowadzanie systemów wsparcia dla tworzących się przedsiębiorstw, tworzenie instytucji okołobiznesowych – inkubator, stowarzyszenia. Edukacja kadr, edukacja przedsiębiorczości – jst, szkoły, ZUS, US, instytucje szkoleniowe. Trzymanie ręki na pulsie rynku pracy powiatu – monitorowanie lokalnego rynku pracy (gminy), monitorowanie rodzaju i specyfiki bezrobocia (PUP). Aktualna, wiarygodna informacja dla biznesu – US.

17 Rola, jaką w procesie zmiany gospodarczej odgrywać będą instytucje rynku pracy: (2/2) Poprawa warunków infrastrukturalnych dla przedsiębiorców – poprawa infrastruktury drogowej, przygotowanie terenów inwestycyjnych. Probiznesowe regulacje prawne - upraszczanie procedur przy uzyskiwaniu pozwoleń i rejestracji działalności, wdrażanie ułatwień przez jst. Finansowe ulgi (zwolnienia z podatku od nieruchomości), rozłożenie zobowiązań podatkowych na raty.

18 Partnerzy z otoczenia, jakich powinnyśmy pozyskać dla wspierania zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim: Ośrodki przemysłowe, wyższe uczelnie i instytuty naukowe – innowacje, transfer nowych technologii. Turawa, Krasiejów – komplementarna oferta turystyczna. Katowicka SSE – rozszerzenie strefy. GOP – pozyskanie inwestorów. Sąsiednie powiaty – współpraca przy wielu przedsięwzięciach. Media – tworzenie klimatu, przekazywanie informacji. Silne konsorcjum finansowo-gospodarcze, krajowe lub zagraniczne. Rząd – nie przeszkadzać.

19 Główne zmiany, jakie muszą zajść w powiecie strzeleckim dla realizacji scenariusza życzeniowego: Poprawa infrastruktury - uzbrajanie terenów inwestycyjnych, poprawa stanu dróg, poprawa infrastruktury komunalnej. Wzrost liczby miejsc pracy – zatrzymanie emigracji młodych ludzi, powstanie nowych miejsc pracy, pozyskanie dużego inwestora (wielu). Lobbing.


Pobierz ppt "Warsztat 3: Wdrażanie zmiany gospodarczej w powiecie strzeleckim dr Krzysztof Wrana Agnieszka Brożkowska Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google