Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

2 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przedstawienie zmian do Regulaminu działalności Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu działalności MKM KW. 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. 6.Sprawy wniesione. 7.Zakończenie posiedzenia. Program posiedzenia

3 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Beneficjent (Projektodawca) Instytucja Wdrażająca Beneficjent (Projektodawca) Instytucja Pośrednicząca do 10 dk / 8 dr 15 dk / 11 dr 10 dk / 8 dr Instytucja Zarządzająca 40 dk MKM KW do 30 dk / 22 dr do 25 dk do 10 dk 15 dk / 11 dr 22 – 7 = 15 dr Sprawozdawczość kwartalna

4 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Propozycja zmian do Regulaminu Obecny zapis Regulaminu: § 8 ust. 2: Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz projekt porządku obrad wraz z dokumentami dotyczącymi posiedzenia rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Proponowana zmiana § 8 ust. 2: Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, porządku obrad oraz projekty uchwał rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni, a sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji Programu w województwie małopolskim na 4 dni kalendarzowe przed terminem posiedzenia.

5 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie UCHWAŁA NR 3/2004 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki § 1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki przyjmuje następującą zmianę do Regulamin działalności: § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, porządku obrad oraz projekty uchwał rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni, a sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji Programu w województwie małopolskim na 4 dni kalendarzowe przed terminem posiedzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt

6 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Przebieg realizacji Programu w okresie sprawozdawczym w dniu r. Regionalny Komitet Sterujący w drodze uchwał zarekomendował Zarządowi Województwa Małopolskiego cztery listy rankingowe (działania: 1.1.1; 1.4; 3.3; 3.5.2) i pięć Ramowych Planów Realizacji Działań; Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwał z dnia r. przyjął pięć RPRD na 2004 r. (działania: 2.1; 2.2; 2.5; 2.6; 3.4) i przekazał Wojewodzie Małopolskiemu w dniu ; r. Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał Wojewodzie Małopolskiemu dokumentację dotyczącą pierwszych projektów; w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów na realizację projektów w ramach ZPORR.

7 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Zestawienie prognozowanych wartości płatności w IV kwartale 2004 r. na podstawie przyjętych Ramowych Planów Realizacji Działań DziałanieŚrodki krajowe (budżet państwa) Środki wspólnotowe Ogółem Udział współfinansowania wspólnotowego % % % % Razem %

8 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Stopień wykorzystania pomocy technicznej Instytucjadziałanie 4.1 działanie 4.2 działanie 4.3 Razem Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2248 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy 3216 Razem W okresie od maja do września br. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR zaakceptowała 25 wniosków, z czego:

9 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Planowany przebieg realizacji Programu w IV kwartale 2004 r. zawarcie ok. 62 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; 5 umów finansowania działań; 17 umów dofinansowania projektów realizowanych w ramach IV priorytetu ZPORR (projekty WUP i UMWM); wystąpienie przez Wojewodę Małopolskiego o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej na: - współfinansowanie 24 projektów realizowanych w ramach priorytetu III i IV ZPORR; - finansowanie 4 działań realizowanych w ramach priorytetu II ZPORR; wystąpienie o przyznanie prefinansowania z pomocy technicznej na zadania, które będą możliwe do zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą w 2004 r.

10 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie ZPORR stan zatrudnienia

11 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Realizacja Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim Akcje promocyjno- informacyjne Działalność wydawnicza Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Szkolenia dla beneficjentów ilość liczba osób/sztuk ponadto: 1302 osoby odwiedziły punkty informacyjne; 1512 osób skorzystało z portali internetowych;

12 Wojewoda Małopolski Projekty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego Ogólna kwota przeznaczona na woj. małopolskie w latach wynosi ,04 zł Kwota dotacji przyjętych wniosków – zł Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

13 Wojewoda Małopolski Nr działania Nazwa działania Data zawarciaKwota fin. z Funduszu Kwota fin. z budżetu państwa 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie r zł zł 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne r zł zł 2.5 Promocja przedsiębiorczości r zł zł 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy r zł zł 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa r zł zł Informacja bieżąca nt realizacji Działań ZPORR Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

14 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Priorytetilość wnioskówwnioskowana kwota II ,00 zł III ,00 zł IV ,00 zł Razem: ,00 zł Rezerwa celowa budżetu państwa

15 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie UCHWAŁA NR 4/2004 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), uchwala się co następuje: § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt

16 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

17 Wojewoda Małopolski Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google