Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW."— Zapis prezentacji:

1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

2 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Przedstawienie zmian do Regulaminu działalności Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki. 3.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu działalności MKM KW. 4.Prezentacja Sprawozdania z realizacji komponentu wojewódzkiego ZPORR. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. 6.Sprawy wniesione. 7.Zakończenie posiedzenia. Program posiedzenia

3 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Beneficjent (Projektodawca) Instytucja Wdrażająca Beneficjent (Projektodawca) Instytucja Pośrednicząca do 10 dk / 8 dr 15 dk / 11 dr 10 dk / 8 dr Instytucja Zarządzająca 40 dk MKM KW do 30 dk / 22 dr do 25 dk do 10 dk 15 dk / 11 dr 22 – 7 = 15 dr Sprawozdawczość kwartalna

4 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Propozycja zmian do Regulaminu Obecny zapis Regulaminu: § 8 ust. 2: Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu oraz projekt porządku obrad wraz z dokumentami dotyczącymi posiedzenia rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. Proponowana zmiana § 8 ust. 2: Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, porządku obrad oraz projekty uchwał rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni, a sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji Programu w województwie małopolskim na 4 dni kalendarzowe przed terminem posiedzenia.

5 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie UCHWAŁA NR 3/2004 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki § 1 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki przyjmuje następującą zmianę do Regulamin działalności: § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Informacje na temat daty i miejsca planowanego posiedzenia Komitetu, porządku obrad oraz projekty uchwał rozsyłane są przez Sekretariat Komitetu do członków Komitetu najpóźniej na 7 dni, a sprawozdania okresowe, roczne i końcowe z realizacji Programu w województwie małopolskim na 4 dni kalendarzowe przed terminem posiedzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt

6 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Przebieg realizacji Programu w okresie sprawozdawczym w dniu 22.09.2004 r. Regionalny Komitet Sterujący w drodze uchwał zarekomendował Zarządowi Województwa Małopolskiego cztery listy rankingowe (działania: 1.1.1; 1.4; 3.3; 3.5.2) i pięć Ramowych Planów Realizacji Działań; Zarząd Województwa Małopolskiego w drodze uchwał z dnia 23.09.2004 r. przyjął pięć RPRD na 2004 r. (działania: 2.1; 2.2; 2.5; 2.6; 3.4) i przekazał Wojewodzie Małopolskiemu w dniu 28.09.04; 7.10.2004 r. Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał Wojewodzie Małopolskiemu dokumentację dotyczącą pierwszych projektów; w okresie sprawozdawczym nie zawarto umów na realizację projektów w ramach ZPORR.

7 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Zestawienie prognozowanych wartości płatności w IV kwartale 2004 r. na podstawie przyjętych Ramowych Planów Realizacji Działań DziałanieŚrodki krajowe (budżet państwa) Środki wspólnotowe Ogółem Udział współfinansowania wspólnotowego 2.1 539 4501 618 3502 157 80075 % 2.2 1 647 6083 637 7455 285 35369 % 2.5 228 524685 572914 09675 % 2.6 238 600715 801954 40175 % 3.4 0000 Razem 2 654 1826 657 4689 311 65071 %

8 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Stopień wykorzystania pomocy technicznej Instytucjadziałanie 4.1 działanie 4.2 działanie 4.3 Razem Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie 2248 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 46111 Wojewódzki Urząd Pracy 3216 Razem 910625 W okresie od maja do września br. Komisja Zatwierdzająca Wnioski o Przyznanie Środków z Pomocy Technicznej ZPORR zaakceptowała 25 wniosków, z czego:

9 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Planowany przebieg realizacji Programu w IV kwartale 2004 r. zawarcie ok. 62 umów na dofinansowanie projektów w ramach ZPORR; 5 umów finansowania działań; 17 umów dofinansowania projektów realizowanych w ramach IV priorytetu ZPORR (projekty WUP i UMWM); wystąpienie przez Wojewodę Małopolskiego o uruchomienie środków z rezerwy budżetowej na: - współfinansowanie 24 projektów realizowanych w ramach priorytetu III i IV ZPORR; - finansowanie 4 działań realizowanych w ramach priorytetu II ZPORR; wystąpienie o przyznanie prefinansowania z pomocy technicznej na zadania, które będą możliwe do zrealizowania przez Instytucję Pośredniczącą w 2004 r.

10 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Przygotowanie kadr instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie ZPORR stan zatrudnienia 13 29 19

11 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Realizacja Regionalnego Planu Działań Informacyjnych i Promocyjnych w województwie małopolskim Akcje promocyjno- informacyjne Działalność wydawnicza Szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR Szkolenia dla beneficjentów ilość 1441749 liczba osób/sztuk 59.1705.1042361.505 ponadto: 1302 osoby odwiedziły punkty informacyjne; 1512 osób skorzystało z portali internetowych;

12 Wojewoda Małopolski Projekty przekazane do Urzędu Wojewódzkiego Ogólna kwota przeznaczona na woj. małopolskie w latach 2004-2006 wynosi 887 285 312,04 zł Kwota dotacji przyjętych wniosków – 392 215 621 zł Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

13 Wojewoda Małopolski Nr działania Nazwa działania Data zawarciaKwota fin. z Funduszu Kwota fin. z budżetu państwa 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 18.10.2004 r.34 627 362 zł11 542 454 zł 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 01.10.2004 r.39 081 504 zł17 533 742 zł 2.5 Promocja przedsiębiorczości 15.10.2004 r.14 667 781 zł4 889 260 zł 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy 13.10.2004 r.15 314 528 zł5 104 843 zł 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 19.10.2004 r.18 759 097 zł13 399 355 zł Informacja bieżąca nt realizacji Działań ZPORR Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

14 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie Priorytetilość wnioskówwnioskowana kwota II41 474 811,00 zł III12675 543,00 zł IV17185 143,00 zł Razem:332 335 497,00 zł Rezerwa celowa budżetu państwa

15 Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie UCHWAŁA NR 4/2004 Małopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. Na podstawie art. 45 ust. 3 pkt 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116 poz. 1206), uchwala się co następuje: § 1 1.Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki zatwierdza Sprawozdanie z realizacji Programu w województwie małopolskim za III kwartał 2004 r. 2.Sprawozdanie zostanie przekazane do Instytucji Zarządzającej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Projekt

16 Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW w Krakowie

17 Wojewoda Małopolski Zakończenie posiedzenia


Pobierz ppt "Małopolski Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki 9 listopada 2004 r. Wojewoda Małopolski Opracowanie: Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi MUW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google