Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

2 Zebranie Założycielskie członków Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Integracja Turystyka odbyło się 30 lipca 2008 r. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskaliśmy 22 października 2008 r.

3 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: obszar 4 gmin powiatu legnickiego: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja, skupionych przy Legnicy;

4 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: 338 km 2 powierzchni; 19 178 mieszkańców (stan na 31.12.2008r.); 57 miejscowości;

5 Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Integracja Turystyka to: 17 członków, w tym: -4 reprezentujących sektor publiczny (jednostki samorządu terytorialnego), -12 reprezentujących sektor społeczny (1 fundacja, 1 stowarzyszenie oraz osoby fizyczne), -1 reprezentant sektora gospodarczego.

6 Nasi sąsiedzi: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (na wschodzie i północnym wschodzie), LGD Partnerstwo Kaczawskie (na południu i południowym zachodzie), LGD Wrzosowa Kraina (na zachodzie i północy).

7 Nasza siedziba – Biuro Stowarzyszenia – znajduje się w Jaśkowicach Legnickich.

8 1 Cel ogólny Wykorzystanie walorów przyrodniczych krajobrazowych i kulturowych w aktywizacji regionu

9 2 Cel ogólny Rozwój mikroprzedsiębiorczości i różnicowanie w kierunku nierolniczym

10 3 Cel ogólny Wyrównanie szans rozwojowych między wsią i miastem

11 23 czerwca 2009 r. podpisaliśmy z UMWD Umowę o warunkach i sposobie realizacji LSR. W ramach LSR przewidujemy realizację 4 typów operacji na łączną wartość 2 191 472,00 zł. Pierwsze wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać już w IV kwartale 2009r. – będą to tzw. małe projekty.

12 Typy operacji: Odnowa i rozwój wsi Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Małe projekty

13 Odnowa i rozwój wsi: wartość jednego projektu: 200 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 4 nabór: I kwartał 2010r.

14 Odnowa i rozwój wsi – podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 38, poz. 220), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 168, poz. 974).

15 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej: wartość jednego projektu: 28 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 8 pierwszy nabór: I kwartał 2010r.

16 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 85, poz. 519), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 200, poz. 1442).

17 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: wartość jednego projektu: 55 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 4 pierwszy nabór: I kwartał 2010r.

18 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 50/402), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883).

19 Małe projekty: wartość jednego projektu: 15 000,00 zł liczba projektów w latach 2009- 2014: 63 pierwszy nabór: IV kwartał 2009r.

20 Małe projekty – podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 71, poz. 613), Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013 (Dz. U. nr 138, poz. 868).

21 Małe projekty - beneficjent O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 1) osobą fizyczną, która jest: a) obywatelem państwa członkowskiego UE, b) pełnoletnia, c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze;

22 2) osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

23 a) działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na tym obszarze, b) utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom i stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

24 Zakres pomocy: 1) podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym poprzez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR (z wyjątkiem działań określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 7 III 2007r o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW);

25 2) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu; b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych;

26 3) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym poprzez: a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego; b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; c) kultywowanie języka regionalnego i gwary, d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

27 4) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym poprzez: a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR; b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, rowerowych, konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych;

28 5) Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000;

29 6) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym poprzez: a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c) remont lub wyposażenie muzeów, d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

30 7) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów;

31 8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturowej lub gastronomicznej.

32 Wysokość pomocy: na operacje z zakresu małych projektów wsparcie wynosić będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji, nie więcej jednak niż 15 000,00 zł, przy czym całkowity koszt operacji nie może być niższy niż 4 500,00 zł.

33 Zasady składania wniosków do LGD: wnioski powinny być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania, wnioski do finansowania będzie oceniała i wybierała Rada LGD.

34 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju: 1. Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi w LSR. 2. Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady (na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennej karty oceny zgodności. 3. W karcie oceny zgodności projektu z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: a) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? b) czy realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? c) czy realizacja projektu jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR?

35 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju (cd): 4. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 5. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie Rady. 6. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR jeżeli będzie zgodna z: a) co najmniej jednym celem ogólnym, b) co najmniej jednym celem szczegółowym, c) co najmniej jednym przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 7. Do dalszej oceny na podstawie lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane operacje uznane przez Radę za zgodne z LSR - zgodnie z Regulaminem Rady.

36 Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru: Procedura oceny operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru polega na dokonaniu oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej jako zgodnych z LSR, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji.

37 Więcej informacji: Biuro Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Integracja Turystyka, Jaśkowice Legnickie 49, tel. 76 85 75 097, 607 085 371, e-mail: biuro.pit@wp.pl www.lgdpit.pl

38 Formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz ważne dokumenty konkursowe można znaleźć na stronach internetowych: - Stowarzyszenia - www.lgdpit.pl - gmin obszaru LGD

39 Inne przydatne strony: - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - www.arimr.gov.pl - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl - Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich - Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich - www.dolnyslask.pl

40 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google