Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność i cele LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność i cele LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”"— Zapis prezentacji:

1 Działalność i cele LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
oraz realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” PROW

2 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Początkowo obejmowała teren gminy Zwoleń i przyjęła nazwę i formę prawną – Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” które zostało utworzone r. w Zwoleniu, dzięki uchwale podjętej przez 40 Członków – Założycieli.

3 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
W wyniku działań szkoleniowych, informacyjnych i promocyjnych, obszar działania w II schemacie LEADER+ został rozszerzony o gminy: Ciepielów Iłża Kazanów Policzna Tczów

4 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
W ramach realizacji osi 4 Leader na lata Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój” rozszerzyła swój zasięg i obejmuje obszar 11 gmin: Ciepielów Gózd Iłża Jastrzębia Jedlnia – Letnisko Kazanów Pionki Policzna Przyłęk Tczów Zwoleń

5 Obszar Lokalnej Grupy Działania „Dziedzictwo i Rozwój”
Liczba mieszkańców obszaru LGD wynosi osoby Obszar ten zajmuje łącznie powierzchnię ha

6 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Stowarzyszenie prowadzi działalność jako Lokalna Grupa Działania (LGD), stanowiąca formę współpracy partnerów z sektora administracji publicznej, sektora organizacji pozarządowych i sektora gospodarczego. LGD powstała w 2006 roku w celu wykorzystania możliwości finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Unii Europejskiej LEADER. Celem LGD jest wprowadzenie w życie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata i złożenie wniosku o środki finansowe w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego budżetu Stowarzyszenie będzie pośredniczyło w udzielaniu pomocy finansowej na trzy działania Osi 3 PROW – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, oraz na inne działania przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze naszego działania – tzw. „małe projekty”.

7 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (WZC)
Biuro LGD Organ decyzyjny LGD Zarząd LGD min. 50% stanowią partnerzy społeczni i gospodarczy obsługa wniosków administracja LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA (WZC) sektor publiczny sektor gospodarczy sektor społeczny lokalna społeczność wiejska

8 Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jako Lokalnej Grupy Działania jest: 1. Trójsektorowa współpraca partnerska sektora: społecznego, gospodarczego i publicznego w zakresie podejmowania wspólnych inicjatyw na rzecz rozwoju swojego obszaru, 2. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez realizację spójnego programu zrównoważonego rozwoju, 3. Sprzyjanie lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego, 4. Poprawa konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.

9 Misja LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
„ Innowacyjne wykorzystanie walorów przyrody, bogatego dziedzictwa kulturowego oraz potencjału mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” na rzecz podniesienia standardów życia społeczności lokalnej i zapewnienia zrównoważonego rozwoju społeczno- gospodarczego”

10 Realizacja misji LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Misja realizowana będzie przez konkretne działania: Wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów obszaru LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, Utworzenie konkurencyjnej oferty turystycznej dla mikroregionu LGD „Dziedzictwo i Rozwój”, Podejmowanie działań w zakresie rozwoju turystyki jako alternatywa dla rozwoju obszarów wiejskich,

11 Realizacja misji LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
Budowa wizerunku kulturalnego obszaru, Podejmowanie inicjatyw w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej, Budowa otoczenia i narzędzi wspierających rozwój przedsiębiorczości wiejskiej, Podnoszenie świadomości i wykształcenia społeczności wiejskiej.

12 Metody urzeczywistnienia naszej Misji
Zbudowanie profesjonalnego Biura LGD zdolnego: KREOWAĆ PLANY I PROJEKTY dla całego obszaru LGD, POMAGAĆ PARTNEROM LGD w przygotowaniu ich własnych wniosków, poprzez szkolenia i doradztwo.

13 1. Spotkania informacyjne w gminach
Metody wdrażania celów i misji LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 1. Spotkania informacyjne w gminach przed ogłoszeniem poszczególnych konkursów 2. Ogłoszenie harmonogramu realizacji projektów zgodnie z zasadami finansowania LEADER 3. Zgłoszenia pomysłów na projekty zgodne z zakresem zadań projektów LGD objętych dofinansowaniem i harmonogramem.

14 2. Rozdział środków jest dokonywany w drodze konkursu wniosków.
Zasady wdrażania projektów przez LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” 1. Finansowanie kosztów ujętych we wniosku będzie odbywać się ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwzględnieniem zasad kwalifikowalności kosztów w tym Programie. 2. Rozdział środków jest dokonywany w drodze konkursu wniosków.

15 Zasady wdrażania projektów przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
3. Wdrażanie zadań objętych Projektem LGD dokonuje się poprzez udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań w ramach osi 3 PROW oraz na realizacje tzw. małych projektów. 4. Pracownicy Biura LGD oraz doradcy będą służyć pomocą lokalnej społeczności we właściwym przygotowaniu wniosków.

16 Zasady wdrażania projektów przez LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
5. Wnioski powinny zostać przygotowane zgodnie z wymaganiami konkursu ogłoszonego przez LGD i złożone w odpowiednim terminie. 6. W ramach konkursu wniosków wnioskodawca może otrzymać możliwość sfinansowania kosztów ujętych we wniosku w kwocie nawet do zł. w zależności od działania na które składany będzie wniosek.

17 Zasady wdrażania projektów cd.
7. Aby wniosek otrzymał dofinansowanie musi spełnić wiele warunków i przejść określoną procedurę, która została szczegółowo opisana w LSR (dostępna na stronie 8. Wsparcie może otrzymać każdy podmiot (osoba prawna, fizyczna), który spełni wszystkie warunki określone w LSR oraz pozostałych przepisach wspólnotowych i krajowych regulujących zakres wsparcia w ramach określonego typu działań.

18 Zasady wdrażania projektów przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”
9. Konkursy będą ogłaszane według przyjętego harmonogramu. 10. Ogłoszenia o naborze wniosków umieszczane będą na: stronie internetowej ( oraz na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, w prasie o zasięgu lokalnym oraz na stronach internetowych Gmin objętych LSR.

19 KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW i PRZYZNANIA FINANSOWANIA
Ocena wniosków przebiega dwuetapowo: Ocena zgodności projektów z LSR z wykorzystaniem kart oceny zgodności z LSR (zgodność operacji z przynajmniej jednym celem ogólnym, jednym celem szczegółowym oraz jednym przedsięwzięciem) – tylko wnioski zgodne z LSR podlegają dalszej ocenie. Ocena punktowa według lokalnych kryteriów wyboru z wykorzystaniem kart oceny według lokalnych kryteriów wraz z instrukcją.

20 Procedura oceny wniosków
LGD w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy, przekazuje do Instytucji Wdrażającej – Samorząd Województwa lub oddział regionalny ARiMR – listę wybranych projektów wraz ze złożonymi wnioskami o udzielenie dofinansowania. Dalsze postępowanie prowadzi odpowiednia Instytucja Wdrażająca.

21 Procedura oceny wniosków
LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: Zgodności lub niezgodności projektu z LSR, Wybraniu lub nie wybraniu projektu do dofinansowania wraz z uzasadnieniem, Liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny

22 Schemat procedury wyboru operacji
WNIOSKODAWCA Odwołanie od decyzji Rady ZŁOŻENIE WNIOSKU BIURO LGD Wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku PRZYJĘCIE WNIOSKU OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA RADY LGD RADA LGD oceny zgodności wniosku z LSR oraz oceny merytorycznej złożonych wniosków (zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej) Umowa o dofinansowanie projektu PRZEKAZANIE LISTY RANKINGOWEJ URZĄD MARSZA ŁKOWSKI ARiMR informacja o zawarciu umowy

23 Harmonogram naboru wniosków
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – III kwartał 2010 roku, w latach 2011 – 2015 dwa nabory: I i III kwartał roku Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – III kwartał 2010 roku, w latach 2011 – 2015 dwa nabory: I i III kwartał roku Odnowa i rozwój wsi – IV kwartał 2010 roku, w latach 2011 – 2015 nabór w IV kwartale roku Małe projekty – III kwartał 2010 roku, w latach 2011 – 2015 dwa nabory: I i III kwartał roku

24 Środki finansowe na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
x 148 zł = zł Wdrażanie LSR x 116 zł = zł Wdrażanie projektów współpracy x 3 zł = zł Funkcjonowanie LGD x 29 zł = zł

25 Podział środków w ramach komponentu Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej = zł 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3. Odnowa i rozwój wsi = zł 4. tzw. „Małe projekty” = zł

26 Schemat Instytucjonalny wdrażania osi LEADER
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Instytucja Zarządzająca Samorząd Województwa Instytucja Wdrażająca ARiMR -Akredytowana agencja płatnicza

27 Dziękujemy za uwagę !!! Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” Plac Kochanowskiego 1 26 – 700 Zwoleń Tel./fax


Pobierz ppt "Działalność i cele LGD Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google