Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Waszniewska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Waszniewska"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Waszniewska
„Własny biznes na start – możliwość uzyskania dofinansowania na otwarcie działalności gospodarczej” Katarzyna Waszniewska

2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL)
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i zatrudnienia”

3 Postępowanie w ramach Działania 6.2
Wybór w drodze konkursu instytucji szkoleniowych; Wybrane w I etapie instytucje ogłaszają nabór na obowiązkowe szkolenia dla osób chcących otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

4 W ramach Działania 6.2 możliwe jest wsparcie w zakresie:
Szkolenia i doradztwa Przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (do wysokości stanowiącej równowartość 40 tyś. zł) Wsparcia pomostowego w okresie 6/12 miesięcy od dnia zarejestrowania działalności: wsparcie finansowe (nie więcej niż kwota minimalnego wynagrodzenia) oraz doradztwo

5 Warunek konieczny Nie posiadanie działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

6 Grupy preferowane Osoby do 25 roku życia Osoby po 45 roku życia
Osoby niepełnosprawne Osoby długotrwale bezrobotne (12 m-cy) Osoby, które utraciły pracę w wyniku likwidacji zakładu pracy Kobiety powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym Osoby zamieszkujące tereny słabe strukturalnie

7 Instytucje wybrane w 2009 roku prowadzące nabór maj/czerwiec 2010

8 Gmina Miejska Słupsk 40 osób (17 kobiet, 23 mężczyzn) zamieszkujących gminę Słupsk Osoby, które ukończyły 45r.ż., a nie ukończyły 65r.ż. Projekt przewiduje doradztwo grupowe i indywidualne oraz szkolenia z zakresu przedsiębiorczości Dotacja inwestycyjna do 40 tyś. zł. wraz ze wsparciem pomostowym dla 30 uczestników REKRUTACJA: od 17 maja 2010

9 Słupskie Stowarzyszenie Innowacji Gospodarczych i Przedsiębiorczości
30 osób zamieszkujących obszary słabe strukturalnie powiatu słupskiego, w tym: - osoby długotrwale bezrobotne - kobiety wchodzące po raz pierwszy bądź powracające na rynek pracy - osoby po 45r.ż - osoby zwolnione z przyczyn zakładu Projekt zakłada utworzenie 24 działalności gospodarczych przy wykorzystaniu dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego REKRUTACJA: czerwiec – lipiec 2010

10 Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna
40 osób zamieszkujących powiat sztumski – gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miasta do 25 tyś. mieszkańców, w tym: - osoby długotrwale bezrobotne - osoby przed 25r.ż - osoby po 45r.ż Celem jest zwiększenie zatrudnienia przez powstanie 35 nowych firm REKRUTACJA: od 17 maja 2010

11 Lista operatorów 2010 Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu 1.
Powiat Wejherowski/ Starostwo Powiatowe w Wejherowie 45 plus równi w biznesie 2. Fundacja Gospodarcza w Gdyni Moja firma - moja przyszłość 3. Powiat Bytowski Pierwsze kroki młodego biznesu 4. Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z.o.o. Powiślańska Akademia Przedsiębiorczości 5. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Młodzi w biznesie 6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Pomysł na biznes 7. Moja firma też jest kobietą!

12 Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń
8. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technologicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku Szansa na przyszłość - własny biznes 9. Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" Wspólna sprawa - Twój biznes 10. Powiat Kościerski Kaszubka i Kaszub na swoim 11. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Biznes na Start 8 12. Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja Jan Guss w Poznaniu Własny biznes szansą dla młodych 13. Pomorscy młodzi przedsiębiorcy

13 Fundacja Gospodarcza w Gdyni Dobry start
14. Fundacja Gospodarcza w Gdyni Dobry start 15. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technologicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku Nowa szansa - pora na biznes 16. Gmina Miejska Słupsk Własna firma po 45 roku życia-bis

14 Wskazówki, czyli na co należy zwrócić szczególną uwagę
Najczęściej popełniane błędy przez wnioskodawców w I etapie rekrutacji

15 Sprawdzić grupę docelową- do kogo kierowany jest projekt
Dokładnie czytać i wypełniać formularz Opisać swój projekt, nie wystarczy podanie tytułu Wnioski przygotowane przez biura pisane są językiem projektowym i w rezultacie są one odrzucane na etapie ewaluacji merytorycznej

16 II etap – realizacja i rozliczanie projektu

17 Dokładnie czytać umowy o dofinansowanie
Przestrzegać terminu rozliczeń oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego Na bieżąco informować operatora o zaistniałych zmianach w projekcie

18 Aktualna lista instytucji prowadzących nabór znajduje się na stronie: www.defs.woj-pomorskie.pl

19 Alternatywa – wsparcie z Powiatowego Urzędu Pracy
Wsparcie w kwocie do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (19.400)

20 Warunki posiadanie statusu osoby bezrobotnej przez co najmniej 3 miesiące oraz stałego zameldowania na terenie działania PUP nie prowadzenie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie otrzymanie odmowy przyznania wnioskowanych środków przedstawienie formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków

21 nie otrzymanie dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówienie bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych nie bycie w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony

22 Co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie?
kwotę wnioskowanych środków, rodzaj działalności gospodarczej, kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich finansowania, szczegółową specyfikację oraz harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków w przypadku niewywiązania się z warunków umowy, przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

23 Rodzaje działalności wykluczone z dofinansowania
działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy) handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny) handel akwizycyjny transport osób taksówkami pośrednictwo ubezpieczeniowe prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka

24 działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem miasta Gdańska lub powiatu gdańskiego podjęcie przez wnioskodawcę działalności już wcześniej prowadzonej, za wyjątkiem kiedy działalność została zakończona z przyczyn losowych i od jej zakończenia minęły co najmniej 24 miesiące przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu

25 Informacje praktyczne
Przed złożeniem wniosku bezrobotny zobowiązany jest do rozmowy z doradcą zawodowym Wnioski można składać w kancelarii urzędu w terminie 1-10 każdego miesiąca. Wnioski rozpatrywane są w trybie konkursowym raz w miesiącu Liczba osób objętych dofinansowaniem w danym miesiącu zależy od wielkości funduszy posiadanych przez urząd

26 W przypadku odmowy przyznania środków, bezrobotny może się o nie ponownie ubiegać nie wcześniej niż po 12 miesiącach (wyjątek stanowi sytuacja, gdy odmowa nastąpiła z przyczyn leżących po stronie urzędu) W przypadku naruszenia warunków umowy, bezrobotny zobowiązany jest zwrócić w ciągu 30 dni całość środków wraz z odsetkami ustawowymi

27 szczegółowe informacje:
Środki finansowe na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach Powiatowego Urzędu Pracy szczegółowe informacje: obsługa klientów w godzinach: fax. (+58) A. Fiedorowicz ( ), M. Gardocka ( ) M. Barc ( ), M. Budna ( ), A. Lemme-Babińska ( )

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Katarzyna Waszniewska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google