Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie kluczowych założeń projektu Lech Światły Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie kluczowych założeń projektu Lech Światły Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców."— Zapis prezentacji:

1 Omówienie kluczowych założeń projektu Lech Światły Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców

2 Idea Projektu Voucher badawczy Projekt nawiązuje do realizowanego przez Pracodawców Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców (poprzednio: Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców) w latach 2010-2013 Programu pilotażowego w województwie kujawsko- pomorskim Voucher badawczy. Koncepcja Voucherów badawczych została opracowana na podstawie wniosków z realizowanego w Województwie Kujawsko-Pomorskim w latach 2008-2010 Projektu RAPIDE (Regional Action Plans for Innovation Development and Enterprises).

3 Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Działania 5.4 Wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

4

5 WYBRANE WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO BENEFICJENTÓW PROJEKTU

6 Badanie przeprowadzono w okresie od grudnia 2012 r. do stycznia 2013 r. Badaniem objęto wszystkich przedsiębiorców, którzy brali udział w projekcie Voucher badawczy, w konkursach 1, 2 i 3. Badanie przeprowadzono w formie ankiety telefonicznej. Z przedsiębiorstw objętych badaniem z 29 nie udało się skontaktować lub po skontaktowaniu nie wyraziły zgody na badanie. Na ankiety odpowiedziało 100 firm. 31 firm w programie brało udział 2- krotnie, a ankietę przeprowadzano jeden raz.

7 Jakie problemy firma napotkała przy realizacji Vouchera badawczego - postulaty i wskazania dotyczące nowej edycji (pytanie otwarte): - Zbyt mała kwota, - Zbyt obszerna ilość dokumentacji, - Nieprzyjazny program do sporządzania wniosków, - Trudności we współpracy z jednostką naukową, - Słabe przygotowanie kadry uczelnianej do realizacji projektów na rzecz biznesu, - Ograniczenia jednokrotne –umożliwić aplikowanie w każdym konkursie, - Długi czas od ogłoszenia konkursu do umowy, - Konieczność wniesienia wkładu własnego - Voucher typu 2, - Brak możliwości dofinansowania wdrożenia technologii

8 Projekt będzie realizowany w ramach współpracy regionalnej, tj. w Partnerstwie 5 instytucji otoczenia biznesu. Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców jako Lider Partnerstwa zaprosił do udziału w Partnerstwie następujące instytucje:

9

10

11

12 Zakłada się podział regionu kujawsko-pomorskiego na obszary oddziaływania poszczególnych Partnerów Projektu zaproszonych do współpracy: 1.Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2.Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 3.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy 4.Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu 5.Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

13 Wykonawcą jest jednostka naukowa, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a-e Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615]: a)podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b)jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, c)instytuty badawcze, d)międzynarodowe instytuty naukowe, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e)Polska Akademia Umiejętności, która na zlecenie Beneficjenta wykonuje Usługę/Usługi objęte wsparciem w ramach Programu, wskazana we wniosku o udzielenie wsparcia, posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

14 Wsparcie w ramach Programu może dotyczyć wyłącznie zakupu następujących Usług: a. w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki [Dz. U. 2010 Nr 96 poz. 615] b. w zakresie badań wyrobów na zgodność z obowiązującymi w danej branży wymaganiami normatywnymi - tylko w przypadku opracowania przez Wnioskodawcę innowacji produktowej (kwalifikowane będą wyłącznie badania dotyczące modelu/prototypu nowego wyrobu).

15 Budżet programu wsparcia Voucher badawczy: 8 000 000,00 zł. Okres realizacji projektu: 01.01.2013-30.06.2015r. Konkursy planuje się w I kwartale 2014.

16 Formy wsparcia w Programie

17 Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej.

18 Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej. Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 6 miesięcy.

19 Voucher badawczy indywidualny przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego, którego efektem będzie zainicjowanie lub kontynuacja współpracy z jednostką naukową poprzez zakup usługi badawczo-rozwojowej. Wielkość wsparcia na zainicjowanie współpracy – do 40 tys. zł, intensywność wsparcia do 100% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 6 miesięcy. Wielkość wsparcia na kontynuację współpracy – do 80 tys. zł, intensywność wsparcia do 80% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego do 8 miesięcy.

20 Voucher badawczy kooperacyjny przeznaczony na realizację przedsięwzięcia badawczego realizowanego w kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Voucher kooperacyjny będzie realizowany w oparciu o przedsięwzięcie badawcze partnerskie, określone wnioskiem złożonym wspólnie przez minimum 3 niezależnych przedsiębiorców. Voucher kooperacyjny powinien być realizowany przez przedsiębiorstwa działające wspólnie w ramach klastra lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego lub zmierzające do utworzenia struktury klastrowej lub innej prawnie dopuszczalnej formy powiązania kooperacyjnego.

21 Voucher badawczy kooperacyjny Wielkość wsparcia– do 400 tys. zł, intensywność wsparcia do 90% kosztów kwalifikowanych, okres realizacji przedsięwzięcia badawczego przez Wnioskodawcę do 10 miesięcy. Liderem przedsięwzięcia jest firma korzystająca z najszerszego zakresu badań (jednak nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia badawczego). Udział Partnera w przedsięwzięciu badawczym nie może być niższy niż 10% jego wartości. Wyodrębnienie vouchera kooperacyjnego ma zachęcić przedsiębiorców do tworzenia partnerstw badawczych.

22 Proces realizacji projektu Voucher badawczy

23 Przewidziane w ramach Programu formy wsparcia stanowią pomoc de minimis i są udzielane na podstawie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

24 Pomoc de minimis w ramach Programu nie może zostać udzielona Wnioskodawcy, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200.000 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100.000 euro, obliczonych według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy.

25 W przypadku Vouchera Kooperacyjnego wartość pomocy de minimis przypadająca na poszczególnych partnerów przedsięwzięcia badawczego wynika z podziału finansowania przez nich kosztów projektu. W związku z tym każdy partner musi spełnić warunki kwalifikowalności w programie.

26 Beneficjent zobowiązuje się do zachowania 3-letniego okresu trwałości Przedsięwzięcia Badawczego liczonego od daty zakończenia rzeczowego i finansowego Przedsięwzięcia Badawczego oraz wypłaty kwoty wsparcia przez Realizatora Projektu, oraz 10 letniego okresu przechowywania dokumentacji związanej z Przedsięwzięciem Badawczym liczonego od dnia podpisania umowy (zgodnie z art. 3 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ).

27 Biuro Projektu Voucher badawczy ul. Gdańska 141/3 85-022 Bydgoszcz 52 346 84 81 vb@pracodawcy.info.pl Dziękujemy za uwagę! Biuro Partnera Projektu ul. Włocławska 167 87-100 Toruń 56 699 55 00 sekretariat@tarr.org.pl Biuro Partnera Projektu ul. Długa 34 85-034 Bydgoszcz 52 322 65 52 info@pte.bydgoszcz.pl Biuro Partnera Projektu ul. Kopernika 4 II p. 87-100 Toruń 56 658 62 90 biuro@iph.torun.pl Biuro Partnera Projektu ul. Piotrowskiego 11 85-098 Bydgoszcz 52 322 12 77 sekretariat@izbarzem.pl


Pobierz ppt "Omówienie kluczowych założeń projektu Lech Światły Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców."

Podobne prezentacje


Reklamy Google