Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia Warszawa - 22 czerwca 2004

2 Fundusze Strukturalne
Celem ich jest zniwelowanie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich Unii Europejskiej Do realizacji tych celów powołano cztery fundusze

3 Fundusze Strukturalne
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) - Europejski Fundusz Społeczny (ESF) - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) - Instrument Finansowy Rybołówstwa (FIFG) Środki FS rozdysponowane są pomiędzy 4 fundusze zarządzane przez właściwe Dyrekcje Generalne Komisji Europejskiej.

4 Fundusz Spójności utworzony na mocy Traktatu z Maastricht w 1993roku
kierowany jest do poszczególnych krajów (a nie regionów) finansuje projekty przekraczające 10 mln euro w zakresie transportu i ochrony środowiska oceny projektów dokonuje Komisja Europejska i decyduje o poziomie pomocy

5 Fundusze Strukturalne
Polska może otrzymać: w latach mld EUR w latach mld EUR

6 Fundusze Strukturalne
finansują zdefiniowane cele priorytetowe: CEL 1 – obejmuje regiony zapóźnione w rozwoju; promuje rozwój i strukturalne dostosowanie regionów słabo rozwiniętych ,7% CEL 2 – prowadzi działania w celu odbudowy terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki; wspiera gospodarczo i społecznie konwersję obszarów stojących wobec problemów strukturalnych 11,5% CEL 3 - udziela pomocy mającej służyć modernizacji rynku pracy poprzez szkolenia 12,3%

7 Fundusze Strukturalne
Pozyskanie środków z FS wymaga: Współfinansowania projektów - ze środków własnych - z budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w ramach kontraktów wojewódzkich) - z budżetu państwa ( w tym budżetu MZ) zgodnie z zasadami ustalanymi przez danego dysponenta części budżetowej - z kredytów

8 Pozyskiwanie środków z FS wymaga
Współfinansowania projektów wysokość: 25% kwalifikujących się wydatków publicznych - zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - w przypadku, gdy projekt infrastrukturalny generuje znaczący zysk netto

9 Pozyskiwanie środków z FS wymaga
Pre-finansowania Będące w toku prac Rozporządzenie MF do ustawy o finansach publicznych zabezpieczy mechanizm prefinansowania programów i projektów: w celu przejściowego finansowania zadań poprzez pożyczki z budżetu państwa wyłącznie dla jednostek sektora finansów publicznych

10 Pozyskiwanie środków z FS wymaga
Pre-finansowania państwowe jednostki budżetowe oraz państwowe osoby prawne działające w formie agencji Mogą otworzyć rachunek bankowy do obsługi finansowej w NBP (rachunek nie oprocentowany, bez kosztów, opłat i prowizji bankowych) jednostki samorządu terytorialnego Mogą otworzyć odrębny rachunek bankowy dla obsługi projektu w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki jednostki sektora finansów publicznych, o innym statusie niż wymienione powyżej Obowiązane są do otwarcia rachunku bankowego w BGK (rachunki oprocentowane, pożyczkobiorca ponosi koszty opłat i prowizji bankowych).

11 Pozyskiwanie środków z FS wymaga
Refundacji dokonywanej przez UE pod warunkiem spełnienia określonych wymagań: - prawnych, - programowych, - instytucjonalnych - finansowych (koszty kwalifikowalne)

12 Pozyskiwanie środków wymaga c.d.
Koszty kwalifikowalne Prace przygotowawcze, w tym: - przygotowanie projektu - przygotowanie dokumentacji technicznej - studium wykonalności, ocena wpływu na środowisko - prace projektantów, architektów - przygotowanie dokumentacji przetargowej Prace inwestycyjne, w tym: - budowlano-montażowe, instalacyjne, wykończeniowe - zakup sprzętu (nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem inwestycji) - nadzór inżynierski

13 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Dokumenty programowe Narodowy Plan Rozwoju stanowi podstawę planowania: poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym określa Programy Operacyjne

14 PWW- Podstawy Wsparcia Wspólnoty
Dokumenty programowe PWW- Podstawy Wsparcia Wspólnoty Zawiera: strategię i priorytety działań, cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy strukturalnych i innych środków finansowych. PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne

15 Dokumenty programowe Programy operacyjne Wdrażają strategie rozwojowe zawarte w dokumentach NPR i PWW w poszczególnych sektorach. Przedstawiają ogólny zakres działań i warunków ich wdrożenia, umożliwiających realizację celu strategicznego i celów cząstkowych NPR. Obejmują lata

16 Sektorowe Programy Operacyjne - SPO: Rozwoju Zasobów Ludzkich (EFS)
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR ( środki EFRR i EFS) Sektorowe Programy Operacyjne - SPO: Rozwoju Zasobów Ludzkich (EFS) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (środki EFRR) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Transport i gospodarka morska

17 Uzupełnienia Programów
Zawierają dokładne i usystematyzowane opisy działań w ramach poszczególnych programów operacyjnych: cele działań, sposoby ich realizacji, kryteria wyboru projektów, typy beneficjentów, wielkość i formy pomocy, poziom współfinansowania projektów, wskaźniki monitorowania tryb rozpatrywania wniosków.

18 Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR
będą realizowane na dwóch poziomach: regionalnym - w ramach - priorytetu 1. - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” - działania „Infrastruktura regionalnej edukacji i ochrony zdrowia” - poddziałania „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”

19 Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR
będą realizowane na dwóch poziomach: lokalnym - w ramach - priorytetu 3. „Rozwój lokalny” - działania 3.5. „Lokalna infrastruktura społeczna” - poddziałania „ Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”

20 ZPORR - Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
Edyta: ZOZ: ZPORR - Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie : ZOZy –opieka stacjonarna(szpitale) i ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorządy wojewódzkie, powiaty; Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Minister właściwy (MSWiA, MON) Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne. Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia

21 ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
RODZAJE BENEFICJENTÓW- Poddziałanie : Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne; Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2 prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia zakłady opieki zdrowotnej - opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty, ośrodki zdrowia (w tym przychodnie i poradnie) tj. zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są samorząd powiatowy i gminny

22 ZPORR - Lokalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia
Rodzaje beneficjentów (cd): niepubliczne zozy świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia

23 ZPORR NABÓR I OCENA WNIOSKÓW
Przyjmowanie wniosków Urząd Marszałkowski Ocena formalna wniosków Urząd Marszałkowski Ocena techniczna i merytoryczna wniosków Panel ekspertów Rekomendacja wyboru projektów Regionalny Komitet Steruj. Lista rankingowa Zarząd Województwa Podpisanie umowy z beneficjentem Wojewoda

24 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (2004 - 2006)
Celem programu jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy poprzez działania zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich, takie jak aktywne formy walki z bezrobociem, szkolenia czy wszelkie formy kształcenia ustawicznego. Realizacja działań przebiegnie w ramach zdefiniowanych priorytetów. Spośród jednofunduszowych programów operacyjnych SPO RZL otrzyma najwięcej środków z budżetu UE.

25 Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:
SPO RZL Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach: Priorytetu 1 - Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna . działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

26 Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach:
SPO RZL Obszar ochrony zdrowia może być włączony do realizacji zadań w ramach: Priorytetu 2 - Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy działanie 2.1. zwiększenie dostępu do edukacji promocja kształcenia przez całe życie działanie 2.2. podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy działanie 2.3. rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”

27 Instytucja Zarządzająca MGiP
SPO RZL Wdrażanie Instytucja Zarządzająca MGiP wdrażanie systemów zarządzania i kontroli opracowanie niezbędnych dokumentów obsługa działania Komitetu Monitorującego SPO RZL Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym tel. (22) ,

28 Instytucja Wdrażająca PARP
SPO RZL Wdrażanie Instytucja Wdrażająca PARP organizuje szkolenia instruktażowe dokonuje naboru wniosków aplikacyjnych poprzez Regionalne Instytucje Finansujące (RIF) dokonuje oceny projektów w drodze konkursów Warszawa Al. Jerozolimskie 125/127 tel /45

29 SPO Rozwój Zasobów Ludzkich
SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Działanie 2.3 – podstawy prawne Ustawa budżetowa Ustawa o finansach publicznych Ustawa o NPR, Ustawa prawo zamówień publicznych, Ustawa o promocji zatrudnienia, Ustawa o utworzeniu PARP, Ustawodawstwo w zakresie ochrony zdrowia

30 SPO RZL - Działanie 2.3 DANE ORGANIZACYJNE
Instytucja Zarządzająca: Departament Zarządzania EFS w MGPiPS Instytucja Pośrednicząca: j.w. Beneficjent Końcowy: PARP Ostateczni beneficjenci: Schemat a) przedsiębiorstwa i ich pracownicy Schemat b) przedsiębiorstwa, instytucje szkoleniowe, Schemat c) pracownicy modelowych centrów screeningowych oraz innych jednostek służby zdrowia.

31 SPO RZL - Działanie 2.3 Zasady realizacji w schematach
Schemat a) – konkurs: typy projektów: projekty inicjowane oddolnie, Schemat b) – przetarg: typy projektów: a) ponadlokalne, b) zgodne z priorytetami polityki państwa, d) pilotażowe, innowacyjne.

32 SPO RZL - Działanie 2.3 Schemat a)
TYPY PROJEKTÓW: szkolenia pracowników o niskich kwalifikacjach (dowolny zakres związany z podwyższaniem umiejętności) szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami: zarządzanie, w tym zarządzanie zasobami ludzkimi, organizacja pracy, zarządzanie bhp, uelastycznianie form świadczenia pracy studia podyplomowe dla pracowników i kadr (dowolny zakres) staże w instytucjach naukowo - badawczych (dowolny zakres)

33 SPO RZL - Działanie 2.3 Schemat b)
TYPY PROJEKTÓW: szkolenia pracowników i kadr zarządzających przedsiębiorstwami o charakterze ponad lokalnym: bhp, języki obce, zarządzanie, HACCP badanie i popularyzacja szkolenia i doskonalenia zawodowego podniesienie jakości usług szkoleniowych dla przedsiębiorstw

34 PROJEKTODAWCY (Schemat A) :
SPO RZL - Działanie 2.3 PROJEKTODAWCY (Schemat A) : Organ prowadzący szkołę lub inną placówkę działającą w systemie oświaty; Szkoła wyższa; Jednostka naukowa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o komitecie badań naukowych (dz. U. Z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39 poz. 335), posiadająca osobowość prawną; Inna osoba prawna, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność szkoleniową; Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.

35 SPO RZL - Działanie 2.3 BENFICJENCI OSTATECZNI Schemat A:
przedsiębiorstwa i ich pracownicy: - małe, - średnie, - duże

36 SPO RZL - PROJEKT WIELKOŚC PROJEKTU schemat a), b)
Projekt minimalny – euro Projekt maksymalny – do euro przypadającego na jeden projekt indywidualnego projektodawcy Ograniczenia w zależności od: typu projektu, doświadczenia i obrotów projektodawcy

37 PROCEDURA - KONKURS 1. Ramowy Plan Realizacji Działania - Beneficjent końcowy 2. Akceptacja - Komitet Sterujący 3. Ogłoszenie konkursu 4. Przyjmowanie wniosków 5. Weryfikacja formalna 6. Ocena merytoryczna - Komisja Oceny Projektów 7. Podpisanie umowy finansowania 8. Realizacja, monitoring, nadzór, kontrola 9. Zamknięcie projektu

38 PROCEDURA - PRZETARG beneficjent końcowy (nominalny projektodawca)
1. Przygotowanie projektu – Beneficjent końcowy 2. Akceptacja Komitetu Sterującego 3. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę usług - Beneficjent końcowy 4. Wyłonienie wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych 5. Zawarcie umowy 6. Odbiór produktu (DRP) 7. Zamkniecie projektu beneficjent końcowy (nominalny projektodawca)

39 SPO RZL schemat a), b) KRYTERIA FORMALNE OCENY PROJEKTU:
Spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku, Zgodność projektu z dokumentami programowymi (Sektorowym Programem Operacyjnym i Uzupełnieniem Programu), Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym Spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu z EFS, Wartość projektu jest wyższa niż 15 tys. euro, Zgodność z celami horyzontalnymi.

40 SPO RZL schemat a), b) KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU:
Zgodność ze strategią rozwoju regionalnego i lokalnego oraz programami rządowymi w zakresie polityki społecznej, Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu, Adresaci pomocy, sposób ich wyboru i zapewnienie ich udziału w projekcie, Różnorodność i adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu, wybór rodzaju i charakter udzielonego wsparcia, Zakładane rezultaty projektu, Trwałość i skuteczność zaproponowanych rozwiązań,

41 SPO RZL schemat a), b) KRYTERIA MERYTORYCZNE OCENY PROJEKTU cd:
Sposób zarządzania projektem (racjonalność harmonogramu działań, czytelność zasad realizacji) Czytelne źródła finansowania Uzasadnienie kosztu projektu (uzasadnienie wielkości poniesionych nakładów do spodziewanych rezultatów realizacji projektu), Kwalifikowalność kosztów, Wiarygodność, doświadczenie i potencjał instytucjonalny

42 SPO RZL schemat a), b) KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE OCENY PROJEKTU:
Promocja zmian technologicznych i społeczeństwa informacyjnego, Wpływ na wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, Zastosowanie nowoczesnych technik i metod dydaktycznych, Zaangażowanie przedsiębiorców (pracodawców) w przygotowanie i realizację projektów.

43 SPO RZL TRYB OCENY PROJEKTU
Schemat a) Wniosek składany do RIF Ocena merytoryczna: PARP SPORZL - Działanie 2.3 Schemat a) KOSZTY KWALIFIKOWANE - ZASADY: są niezbędne dla realizacji projektu, zostaną uwzględnione w budżecie projektu (we wniosku stanowiącym załącznik do umowy finansowania projektu), spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności osiągania wysokiej jakości za daną cenę, zostały poniesione po podpisaniu umowy z Beneficjentem końcowym, zostały faktycznie poniesione, wykazane w dokumentacji finansowej projektodawcy (faktycznie poniesione, lecz nie koniecznie w formie gotówkowej), są poparte stosownymi dokumentami.

44 SPORZL - Działanie 2.3 schemat a)
WYDATKI KWALIFIKOWANE - TYPY: Wynagrodzenia osób prowadzących szkolenie, Koszty podróży prowadzących szkolenie, Podróż, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, Wynajem pomieszczeń, Materiały szkoleniowe, Analizy i badania, Amortyzacja narzędzi i wyposażenia stanowiących środki trwałe organizatora szkolenia lub podwykonawcy, Informacja i promocja, Udokumentowane wydatki z tytułu wynagrodzeń uczestników szkolenia za faktyczny czas uczestnictwa w szkoleniu, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, poniesione przez ich pracodawców, Koszty bieżące. Możliwe zlecanie zadań

45 SPORZL - Działanie 2.3 schemat a) , b)
WYDATKI NA PEWNO NIE KWALIFIKOWANE - PRZYKŁADY: pożyczki i spłaty rat oraz odsetek, wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, wydatki nie odnoszące się jednoznacznie do projektu, koszty nie udokumentowane, koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych, wydatki na zakup ziemi i nieruchomości, inwestycje w maszyny i urządzenia, koszty prac budowlanych.

46 SPO RZL - DOTACJE częstotliwością określoną w umowie,
Środki przekazywane w formie kolejnych transz z częstotliwością określoną w umowie, Realizacja kolejnej transzy uzależniona jest od rozliczenia transzy poprzedniej (80%) oraz od stopnia realizacji projektu.

47 SPO RZL DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU
Wsparcie finansowe ogółem: EUR UE: EUR Wkład krajowy publiczny: EUR Wkład krajowy prywatny: EUR Wkład środków publicznych (%) 100%, w tym: UE 75%, krajowe 25%)

48 SPO RZL DZIAŁANIE 2.3 FINANSOWANIE PROJEKTU w 2004 r.
Wsparcie finansowe ogółem: EUR schemat a): EUR schemat b): EUR schemat c): EUR

49 Możliwości pozyskania pieniędzy przez Mikroprzedsiębiorstwa:
Mikroprzedsiębiorstwa działające więcej niż 3 lata - SPO WKP (np. działanie 2.3.) Mikroprzedsiębiorstwa działające poniżej 3 lat - ZPORR (Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa”)

50 Dodatkowe możliwości dla obszaru ochrony zdrowia w ramach ZPORR
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

51 BENEFICJENCI Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej, niż trzy lata kalendarzowe przed złożeniem wniosku. Ponadto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro. Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają: 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji, prawa do 25% i więcej udziału w zysku, 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

52 TYPY PROJEKTÓW: TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw wprowadzające innowacyjność w przedsiębiorstwie i zwiększające jego konkurencyjność. TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw na: utworzenie, rozbudowę lub nabycie przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, rozpoczęcie w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego zmianę wyrobu lub usługi, w tym także zmianę w zakresie sposobu świadczenia usług, unowocześnienie wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy, modernizację środków produkcji,

53 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW: TYP I: - do 5000 euro (równowartości w PLN), - 50% kwalifikującego się kosztu, w tym: 35% udział środków z EFRR, 15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarki i Pracy). TYP II: - do 50 tysięcy euro, - część kosztów kwalifikowalnych zgodnie z mapą pomocy regionalnej . + 15% punktów procentowych brutto, w tym: - 35% udział środków z EFRR w każdym z podregionów, - pozostała część dofinansowania pochodzi ze środków budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

54 Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
Budowa i organizacja struktur administracyjnych Instytucja Zarządzająca - Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGiP Instytucja Pośrednicząca - Urząd Wojewódzki Instytucja Wdrażająca: Samorząd Województwa

55 Instytucja Wdrażająca
Samorząd Województwa, Zarząd Województwa i inne instytucje 1. Przyjmowanie wniosków. 2. Ocena formalna wniosków. 3. Ocena merytoryczna wniosków - dokonywana jest w Komisji Oceny Projektów przez dwóch niezależnych ekspertów. 4. Szeregowanie wniosków, które uzyskały powyżej 60% możliwej liczby punktów w listę rankingową przez Komisję Oceny Projektów. 5. Podpisanie umowy z projektodawcą przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji.

56 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP)
Celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Realizacja tego celu odbywa się w ramach dwóch priorytetów: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw.

57 Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP
W ramach SPO-WKP o dofinansowanie z funduszy strukturalnych mogą starać się: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, które mają status przedsiębiorstwa w myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zakłady opieki zdrowotnej w których podmiotami tworzącymi nie są jednostki samorządu terytorialnego, Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów i Minister właściwy, osoby prowadzące praktykę lekarską (w tym grupową) pod warunkiem doprecyzowania ich statusu prawnego.

58 Działania obszaru ochrony zdrowia w ramach SPO - WKP
Zakłady opieki zdrowotnej (jako przedsiębiorstwa) mogą korzystać z dofinansowania w ramach SPO-WKP m.in. w ramach następujących działań: Działanie 2.2 Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje.

59 Podziałanie 2.2.1 Poddziałanie odnosi się do przedsiębiorstw dokonujących nowych inwestycji (w rozumieniu przepisów UE), które polegają na: utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa, zarówno ze sfery produkcyjnej jak i usługowej, rozpoczęciu w przedsiębiorstwie działalności obejmującej dokonywanie zasadniczych zmian: - produkcji bądź procesu produkcyjnego, - zmian wyrobu lub usługi, wparcie tworzenia miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Departament Instrumentów Finansowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy

60 Działanie 2.3 Działanie 2.3 odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie realizacji projektów związanych m.in. z: modernizacją przedsiębiorstw, dostosowaniem technologii i produktów do wymogów dyrektyw unijnych, zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych, itp. INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Regionalnymi Instytucjami Finansującymi (RIF)

61 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) podpisany w styczniu 1994 roku objął: - 15 państw członkowskich UE - państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – Islandię, Lichtenstein i Norwegię.

62 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
Umowa o poszerzeniu EOG podpisana w październiku 2003 przyznała krajom członkowskim możliwość korzystania w latach z: - Mechanizmu EOG (Polska -280,8 mln euro) - Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Polska -277,83 mln euro).

63 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
UCZESTNICY PROGRAMU instytucje z: krajów członkowskich UE państw EFTA- EEA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia)

64 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
Dofinansowanie: - do 85% kosztów całkowitych przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego - do 60% kosztów całkowitych w pozostałych przypadkach.

65 Finansowy Mechanizm EOG
Ochrona zdrowia korzysta z FM EOG w ramach priorytetu 5: opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem (58,7 mln euro) oraz granty na badania akademickie

66 Finansowy Mechanizm EOG
Główne cele priorytetu: podniesienie poziomu życia poprzez wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem, obniżenie umieralności okołoporodowej, poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

67 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
Podstawą wdrażania będzie wynegocjowane Memorandum of Understanding określi priorytetowe obszary działania, zasady naboru i selekcji wniosków oraz struktury administracyjne

68 Finansowy Mechanizm EOG Norweski Mechanizm Finansowy
Ministerstwo Gospodarki i Pracy odpowiada za negocjacje warunków wdrażania, niezbędne dokumenty, strukturę administracyjną

69 NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO 2003-2008 BUDŻET PROGRAMU
312 MILIONÓW EUR 2004r. 61,3 MEUR

70 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU: Poprawa informacji i wiedzy służąca rozwojowi zdrowia publicznego budowa systemów informacji zdrowotne mechanizmy raportowania analiza zagadnień zdrowotnych raporty o zdrowiu publicznym dostępność i transfer danych

71 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU: Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne w sposób skoordynowany Wymiana informacji w zakresie strategii szczepień i immunizacji Zwiększenie zdolności wykrywania chorób zakaźnych Bezpieczeństwo organów , krwi i tkanek ludzkich Oporność na środki antybakteryjne Wsparcie sieci laboratoriów

72 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU: Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie sposób odżywiania i aktywność fizyczna choroby układu krążenia, oddechowego choroby nowotworowe zapobieganie urazom i wypadkom zaburzenia zdrowia psychicznego

73 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU: Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie UZALEŻNIENIA: palenie tytoniu nadużywanie alkoholu nadużywanie legalnych i nielegalnych leków psychotropowych narkotyki

74 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
WYSTĘPOWANIE O FUNDUSZE: Call for proposals : plan pracy na dany rok formularz zgłoszeniowy zasady, kryteria, procedury selekcji termin składania wniosków do DG SANCO w Luksemburgu 26 kwiecień 2004

75 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
NIE JEST PROGRAMEM POMOCOWYM

76 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego proponowane działania muszą zapewnić: zgodność z celami Wspólnoty wartość dodaną do Wspólnoty skuteczne partnerstwo zagraniczne oryginalność i innowacyjność analiza komplementarności ( projekty z dziedziny, innych polityk Wspólnoty, innych organizacji).

77 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego proponowane działania muszą zapewnić: (cd) znaczną ilość zaangażowanych państw rozpowszechnianie i wykorzystanie rezultatów widoczność działań Wspólnoty realność i trwałość rezultatów mierzalność celów

78 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego POSTANOWIENIA FINANSOWE kwota dofinansowania przez KE max 60% budżetu projektu wnioskodawca zobowiązany jest: zabezpieczyć współfinansowanie w przypadku przyznania mniejszej kwoty: obniżyć koszty bez zmiany zadań i celów zwiększyć kwotę współfinansowania

79 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego wyniki edycji 2003 projekty zgłoszone projekty zaproponowane do finansowania projekty na liście oczekujących projekty odrzucone projekty wykluczone polskie projekty: zgłoszone zaproponowane do finansowania

80 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego Powody odrzucenia polskich projektów: projekt nietypowy, nie mieszczący się w formule bieżącego Programu brak wymiaru europejskiego, wydaje się, że projekt nie ma powiązań z istniejącymi już sieciami zbyt mały i o lokalnym zakresie zbyt drogi, tylko 2 partnerów ograniczony wymiar europejski i wartość dodana, brak informacji o fundamentalnym znaczeniu np. o roli partnerów w projekcie

81 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego Powody odrzucenia polskich projektów: (2) projekt zlokalizowany tylko w jednym kraju, nie spełnia celów wspólnotowego programu zdrowia publicznego, brak wymiaru europejskiego, nadmiarowy budżet, nakłada się na “Euroskin”, zupełny brak wymiaru europejskiego, dane wynikowe projektu obecnie są już zbierane, projekt przebudżetowany, projekt o niskim koszcie i słabym oddziaływaniu.

82 Nowy Wspólnotowy Program Zdrowia Publicznego
Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia decyzją Ministra Zdrowia wyznaczone zostało jako KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY ul. Aleje Jerozolimskie Warszawa strona internetowa Biura Kontakt: Sekretariat Pani Krystyna Drogoń tel Pani Barbara Budkiewicz tel


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA PRZEZ OBSZAR OCHRONY ZDROWIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google