Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawa programowa nauczania fizyki: ogólne założenia zmian podstawy programowej ogólne założenia zmian podstawy programowej wymagania doświadczalne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawa programowa nauczania fizyki: ogólne założenia zmian podstawy programowej ogólne założenia zmian podstawy programowej wymagania doświadczalne,"— Zapis prezentacji:

1 Podstawa programowa nauczania fizyki: ogólne założenia zmian podstawy programowej ogólne założenia zmian podstawy programowej wymagania doświadczalne, a szkolne laboratoria fizyczne wymagania doświadczalne, a szkolne laboratoria fizyczne jak organizować edukację z fizyki? jak organizować edukację z fizyki?

2 Podstawa programowa to zapis tego, czego państwo zobowiązuje się nauczyć przeciętnie uzdolnionego ucznia Podstawa programowa opisuje efekty kształcenia po każdym etapie edukacji – krajowa struktura kwalifikacji ( European Qualification Framework) Nowa podstawa programowa zastąpi także standardy wymagań egzaminacyjnych

3 Efekty kształcenia wyrażone są w języku wymagań na koniec każdego etapu kształcenia. Wymagania ogólne – opisują cele kształcenia Wymagania szczegółowe – opisują treści kształcenia Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu; przelicza jednostki prędkości; stosuje do obliczeń związek między masą ciała, przyspieszeniem i siłą; Wymagania szczegółowe

4 Wymagania edukacyjne są wspólne dla różnych odbiorców, w szczególności dla: ucznia nauczyciela autorów podręczników autorów arkuszy sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

5 Główne założenia reformy programowej w gimnazjum i liceum GIMNAZJUM + I KLASA LICEUM fizyka jakościowa KLASA II i ½ III LICEUM fizyka ilościowa przeznaczenie przynajmniej pierwszych czterech lat tego cyklu na jednakowy dla wszystkich, pełny kurs kształcenia ogólnego, obejmującego wszystkie podstawowe obszary wiedzy skrócenie przygotowania do matury z 2,5 lat do 1,5 roku

6 STARANOWA Wykorzystanie wiedzy fizycznej w praktyce życia codziennego. I. Wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk lub rozwiązywania prostych zadań obliczeniowych Umiejętność prezentowania wyników własnych obserwacji, eksperymentów i przemyśleń. II. Przeprowadzanie doświadczeń i wyciąganie wniosków z otrzymanych wyników Poznanie podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych i astronomicznych w przyrodzie III. Wskazywanie w otaczającej rzeczywistości przykłady zjawisk opisanych za pomocą poznanych praw i zależności fizycznych Budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody IV. Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno-naukowych)

7 1.Ruch prostoliniowy i siły 2.Energia 3.Właściwości materii 4.Elektryczność 5.Magnetyzm 6.Ruch drgający i fale 7.Fale elektromagnetyczne i optyka 8.Wymagania przekrojowe 9.Wymagania doświadczalne Gimnazjum

8 1.Ruchy krzywoliniowe 2.Zasada zachowania pędu 3.Loty kosmiczne 4.Natura światła 5.Urządzenia do przekazywania informacji IV etap edukacji – zakres podstawowy Co uby ł o? 1.Grawitacja i elementy astronomii 2.Fizyka atomowa 3.Fizyka jądrowa

9 1.Ruch punktu materialnego 2.Mechanika bryły sztywnej 3.Energia mechaniczna 4.Grawitacja 5.Termodynamika 6.Ruch harmoniczny i fale mechaniczne 7.Pole elektryczne 8.Prąd stały 9.Magnetyzm, indukcja magnetyczna 10.Fale elektromagnetyczne i optyka 11.Fizyka atomowa i kwanty promieniowania elektromagnetycznego IV etap – zakres rozszerzony

10 8. Wymagania przekrojowe. Uczeń: 1)opisuje przebieg i wynik przeprowadzanego doświadczenia, wyjaśnia rolę użytych przyrządów, wykonuje schematyczny rysunek obrazujący układ doświadczalny; 2)wyodrębnia zjawisko z kontekstu, wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla wyniku doświadczenia; 3)szacuje rząd wielkości spodziewanego wyniku i ocenia na tej podstawie wartości obliczanych wielkości fizycznych; 4)przelicza wielokrotności i podwielokrotności (przedrostki mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-); przelicza jednostki czasu (sekunda, minuta, godzina, doba); 5)rozróżnia dane i szukane; 6)odczytuje dane z tabeli i zapisuje dane w formie tabeli; Gimnazjum

11 7)rozpoznaje proporcjonalność prostą na podstawie danych liczbowych lub na podstawie wykresu oraz posługuje się proporcjonalnością prostą; 8)sporządza wykres na podstawie danych z tabeli (oznaczenie wielkości i skali na osiach) a także odczytuje dane z wykresu; 9)rozpoznaje zależność rosnącą i malejącą na podstawie danych z tabeli lub na podstawie wykresu oraz wskazuje wielkość maksymalną i minimalną; 10)posługuje się pojęciem niepewności pomiarowej; 11)zapisuje wynik pomiaru lub obliczenia fizycznego jako przybliżony (z dokładnością do 2-3 cyfr znaczących); 12)planuje doświadczenie lub pomiar, wybiera właściwe narzędzia pomiaru; mierzy: czas, długość, masę, temperaturę, napięcie elektryczne, natężenie prądu.

12

13 9. Wymagania doświadczalne W trakcie nauki w gimnazjum uczeń obserwuje i opisuje jak najwięcej doświadczeń. Nie mniej niż połowa doświadczeń opisanych poniższej powinna zostać wykonana samodzielnie przez uczniów w grupach, pozostałe doświadczenia – jako pokaz dla wszystkich, wykonany przez wybranych uczniów pod kontrolą nauczyciela.

14 Uczeń: 1)wyznacza gęstość substancji z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki; 2)wyznacza prędkość przemieszczania się (np. w czasie marszu, biegu, pływania, jazdy rowerem) za pośrednictwem pomiaru odległości i czasu; 3)dokonuje pomiaru siły wyporu za pomocą siłomierza (dla ciała wykonanego z jednorodnej substancji o gęstości większej od gęstości wody); 4)wyznacza masę ciała za pomocą dźwigni dwustronnej, innego ciała o znanej masie i linijki;

15 5)wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat); 6)demonstruje zjawisko elektryzowania przez tarcie oraz wzajemnego oddziaływania ciał naładowanych; 7)buduje prosty obwód elektryczny według zadanego schematu (wymagana jest znajomość symboli elementów: ogniwo, opornik, żarówka, wyłącznik, woltomierz, amperomierz); 8)wyznacza opór elektryczny opornika lub żarówki za pomocą woltomierza i amperomierza;

16 9)wyznacza moc żarówki zasilanej z baterii za pomocą woltomierza i amperomierza; 10) demonstruje działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu); 11) demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo);

17 12) wyznacza okres i częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na sprężynie oraz okres i częstotliwość drgań wahadła matematycznego; 13) wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego; 14) wytwarza za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz przedmiotu na ekranie, odpowiednio dobierając doświadczalnie położenie soczewki i przedmiotu.

18 Doświadczenia typu wyznaczanie (lub mierzenie) Etapy: zrozumienie, planowanie rozwiązania, potrzebne środki, wykonanie, sprawdzenie wyników, obliczenia, jednostki w układzie SI, refleksja nad rozwiązaniem. Wyznacz wartości: 1.gęstość substancji 2.prędkość przemieszczenia 3.masę ciała 4.ciepło właściwe wody 5.opór elektryczny 6.moc żarówki 7.okres i częstotliwość drgań Dokonaj pomiaru: 8.siły wyporu

19 Doświadczenia jakościowe (problemowe) Etapy: przewidywanie zjawiska, planowanie czynności, potrzebne środki, wykonanie i obserwacja, wyjaśnienie zjawiska, refleksja nad rozwiązaniem. Rola pytań dydaktycznych (pytania rozstrzygnięcia, pytania dopełnienia, pytania o przyczynę, o skutek, o rodzaj zależności. Użyte czasowniki operacyjne: -demonstruje (zjawisko elektryzowania przez tarcie …) -demonstruje (działanie prądu w przewodniku na igłę …) -demonstruje (zjawisko załamania światła …) -buduje (prosty obwód elektryczny według schematu …) -wytwarza (dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości …) -wytwarza (za pomocą soczewki skupiającej ostry obraz …)

20 Wyznacza gęstość substancji, z jakiej wykonano przedmiot w kształcie prostopadłościanu, walca lub kuli za pomocą wagi i linijki Zestaw doświadczalny: Pomiar średnicy walca: Każdy zestaw doświadczalny powinien zawierać:

21 Wyznacza ciepło właściwe wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat) !!! BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW NA LEKCJI !!! ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUCZYZIELA Bezpieczna grzałka Rezystor 4,7 Ω / 10 W

22 Demonstruje działanie prądu w przewodzie na igłę magnetyczną (zmiany kierunku wychylenia przy zmianie kierunku przepływu prądu, zależność wychylenia igły od pierwotnego jej ułożenia względem przewodu) KLIKNIJ na rysunek - pokaz doświadczenia Doświadczenie OerstedaZwojnica z kompasami

23 Demonstruje zjawisko załamania światła (zmiany kąta załamania przy zmianie kąta padania – jakościowo) Wytwarza dźwięk o większej i mniejszej częstotliwości od danego dźwięku za pomocą dowolnego drgającego przedmiotu lub instrumentu muzycznego kliknij na rysunek

24 Informacje na temat sposobów wdrażania zmian programowych można znaleźć w poradnikach umieszczonych w witrynie http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ Uczniowie gimnazjum powinni mieć w poszczególnych klasach od 30 do 33 godzin zajęć tygodniowo W oddziałach, w których liczba uczniów przekracza 30, połowa zajęć wymagających ćwiczeń, w tym laboratoryjnych prowadzona jest w grupach

25 Blok przyrodniczy - doświadczalny Fizyka Fizyka - 130 godzin 90 h (1 + 2 + 1) – zajęcia klasowo–lekcyjne Doświadczenia – propozycje (II klasa) 2 godziny fizyki razem w ciągu całego roku, nauczyciel sam ustala 14 zajęć na doświadczenia (mogą być 2-godzinne)

26 Informacje na temat sposobów wdrażania zmian programowych można znaleźć w poradnikach umieszczonych w witrynie http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Podstawa programowa nauczania fizyki: ogólne założenia zmian podstawy programowej ogólne założenia zmian podstawy programowej wymagania doświadczalne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google