Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Warszawa 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej Reforma systemu oświaty.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Warszawa 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej Reforma systemu oświaty."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Warszawa 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej Reforma systemu oświaty

2 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dlaczego wprowadza się zmiany w systemie oświaty?

3 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

4 Źródło: Eurydice, FRSE

5 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Do 2011 r. wskaźnik dzieci objętych edukacją przedszkolną ma wzrosnąć do 70%.

6 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

7 Dlatego rok szkolny 2008/2009 został w oświacie ogłoszony Rokiem Przedszkolaka.

8 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wychowanie przedszkolne w Polsce Kraj ogółem Liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego [w tys.] Wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do placówek. wych. przedszk. do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-6 lat w % Wskaźnik liczby dzieci w wieku 3-5 lat uczęszcz. do plac. wych. przedszk. do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat w % ogółemmiastowieśogółemmiastowieś ogółemmiastowieś 2005/2006840,0590,4249,657,172,538,041,058,419,1 2006/2007862,7610,7252,059,975,839,644,563,021,2 2007/2008871,9622,6249,361,677,940,447,365,723,1 2008/2009919,5653,1266,464,980,843,852,670,628,4

9 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wychowanie przedszkolne w Polsce Wskaźnik liczby dzieci uczęszczających do placówek. wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat w %

10 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dzieci wg wieku w wychowaniu przedszkolnym w latach 1998-2008 19981999200020012002200320042005200620072008 % trzylatków objętych wych. przedszkolnym 23,2%23,0%23,2% 24,5%26,1%27,8%29,7%33,1%36,1%41,1% % czterolatków objętych wych. przedszkolnym 30,8%32,3%32,4%32,8%34,1%35,7%38,1%41,2%44,4%48,1%53,2% % pięciolatków objętych wych. Przedszkolnym 37,2%41,7%41,9%42,3%44,5%46,2%48,1%51,3%55,9%57,8%64,1% % sześciolatków objętych wych. przedszkolnym 97,5%97,0%97,2%96,9%96,7%97,7%98,1%97,6%97,4% 94,9% 94,2% Zmniejszający się w ostatnich 2 latach wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci 6-letnich wynika przede wszystkim z migracji ludności, przy jednoczesnym niedopełnieniu przez rodziców obowiązku poinformowania szkoły/przedszkola o zmianie miejsca pobytu, a także coraz częstszych przypadków podejmowania przez rodziców decyzji o posyłaniu dzieci 6-letnich do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

11 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dzieci wg wieku w wychowaniu przedszkolnym 2007-2008

12 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Od 1 września 2009 roku dzieci pięcioletnie będą miały prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. Jednostki samorządu terytorialnego nie będą mogły odmówić przyjęcia dziecka pięcioletniego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Od 1 września 2011 roku wprowadzony zostanie obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci pięcioletnich.

13 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA

14

15

16 Roczny koszt funkcjonowania innej formy wychowania przedszkolnego to ok. 45-50 tys. złotych. Tworzenie punktów przedszkolnych lub zespołów wychowania przedszkolnego jest korzystne dla gmin ze względu na niskie ponoszone koszty. Nie oznacza to jednak, że inne formy wychowania przedszkolnego mają zastąpić tradycyjne przedszkola.

17 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA W ostatnim roku powstało 636 nowych publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego: - 497 punktów przedszkolnych, - 139 zespołów wychowania przedszkolnego. Najwięcej w województwach: podkarpackim – 114, zachodniopomorskim – 93 oraz świętokrzyskim – 65.

18 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wzrosła również liczba przedszkoli o 335 (z 7 844 w 2007 r. do 8 179 w 2008 r.).

19 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA W 9 047 szkołach podstawowych funkcjonują oddziały przedszkolne (nie tylko dla 6-latków).

20 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jeszcze dwa lata temu w 539 gminach nie było przedszkola. Obecnie we wszystkich gminach w Polsce są już różne miejsca realizacji wychowania przedszkolnego.

21 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Uchwalona przez Sejm RP dnia 19 marca 2009 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, stanowi, że obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego będzie realizowany również przez uczestnictwo w innych formach wychowania przedszkolnego.

22 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wszystkie formy edukacji przedszkolnej będą miały obowiązek realizacji całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

23 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Przekazywanie szkół osobom fizycznym lub osobom prawnym niebędącym jednostkami samorządu terytorialnego.

24 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA JST będą mogły przekazywać szkoły lub placówki do prowadzenia innemu podmiotowi z ominięciem procesu likwidacyjnego. Samorząd będzie mógł przekazać szkołę lub placówkę, jeżeli: 1. uczy się w niej nie więcej niż 70 uczniów; 2. powiadomi 6 miesięcy wcześniej pracow- ników szkoły lub placówki; 3. uzyska zgodę (pozytywną opinię) kuratora oświaty na przekazanie.

25 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wzmocnienie nadzoru i ograniczenie biurokracji szkolnej.

26 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Doprecyzowany został podział obowiązków między jednostkami samorządu terytorialnego a kuratorami. Wprowadzone zmiany pozwolą kuratorom oświaty skoncentrować się na nadzorze nad jakością kształcenia.

27 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zmienia się skład komisji konkursowej, wybierającej dyrektora szkoły. Większość w komisji będą miały organy odpowiedzialne za jakość pracy szkoły, czyli przedstawicieli samorządu i nadzoru pedagogicznego.

28 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Przejrzystość systemu dotowania przez jednostki samorządu terytorialnego szkół publicznych i niepublicznych.

29 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Otwarcie polskiego systemu edukacji na świat poprzez umożliwienie tworzenia oddziałów międzynarodowych.

30 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Umożliwiono tworzenie w szkołach publicznych i niepublicznych oddziałów międzynarodowych, w których nauczanie będzie zgodnie z programem nauczania ustalonym przez zagraniczną instytucję edukacyjną.

31 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Cudzoziemcy w polskim systemie oświaty. Ułatwienie dzieciom imigrantów integracji w środowisku szkolnym i w dalszej kolejności w społeczeństwie. Uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym obywatelami polskimi szkoła zapewnia naukę języka polskiego jako języka obcego.

32 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Nauczanie domowe. Zmiany pozwalają na spełnianie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą lub przedszkolem.

33 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dopuszczanie do użytku programów nauczania, podręczników i środków dydaktycznych.

34 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Podstawowym dokumentem określającym zakres treści nauczania, umiejętności oraz wymagań jest podstawa programowa. Wybór programu i podręcznika, a także stosowanych środków dydaktycznych należy do nauczyciela. Dokonanie wyboru programu nauczania w żaden sposób nie zdejmuje z nauczyciela odpowiedzialności za realizację podstawy programowej.

35 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Proponowane zmiany zwiększą odpowiedzialność nauczyciela i dyrektora szkoły za jakość nauczania.

36 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Wprowadzenie definicji niepełnosprawności sprzężonych – to występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niesprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

37 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Zatrudnianie osób do kształcenia zawodowego. Nowe przepisy pozwalają na ustalenie poziomu wynagrodzenia dla osoby niebędącej nauczycielem, a uczącej w szkole, na poziomie nie wyższym niż wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego.

38 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dostęp do Internetu w szkołach. Dyrektorów szkół zobowiązuje się do podejmowania działań zabezpieczających uczniów korzystających z Internetu przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży.

39 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak poprawić jakość polskiej edukacji Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Proces kształcenia Efekty kształcenia Efekty kształcenia

40 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Jak poprawić jakość polskiej edukacji Jak uzyskać lepszą jakość edukacji? precyzyjny opis efektów kształcenia odpowiednie kształcenie i doskonalenie nauczycieli większa autonomia szkół w kreowaniu procesu kształcenia nadzór pedagogiczny skoncentrowany na efektach pracy szkoły włączenie rodziców w podnoszenie jakości kształcenia Efekty kształcenia Proces kształcenia Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego: Opis wymagań, jakie ma spełniać przeciętnie uzdolniony uczeń na koniec każdego etapu kształcenia

41 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Urodzeni Rok szk. Rok 2001 Stary system Rok 2002Rok 2003Rok 2004Rok 2005 Rok 2006 Nowy system 2006/2007 Dom lub przedszkole Dom lub żłobek 2007/2008 Obowiązkow a edukacja przedszkolna Dom lub przedszkole Dom lub żłobek 2008/2009 Klasa I 7-latki Obowiązkowa edukacja przedszkolna Dom lub przedszkole Dom lub żłobek 2009/2010 Klasa II Klasa I 7-latki Klasa I 6-latki Obowiązkowa edukacja przedszkolna Prawo do przedszkola Wskazane przedszkole Dom lub przedszkole 2010/2011 Klasa IIIKlasa II Klasa I 7-latki Klasa I 6-latki Obowiązkow a edukacja przedszkolna Prawo do przedszkola Wskazane przedszkole Dom lub przedszkole 2011/2012 Klasa IVKlasa III Klasa II Klasa I 7-latki Klasa I 6-latki Obowiązko wa edukacja przedszkoln a 2012/2013 Klasa VKlasa IV Klasa III Klasa II Klasa I 7-latki Klasa I 6-latki

42 EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Dziękuję za uwagę Ministerstwo Edukacji Narodowej EDUKACJA SKUTECZNA PRZYJAZNA I NOWOCZESNA


Pobierz ppt "EDUKACJA SKUTECZNA, PRZYJAZNA I NOWOCZESNA Warszawa 2009 Ministerstwo Edukacji Narodowej Reforma systemu oświaty."

Podobne prezentacje


Reklamy Google