Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EDUKACJA BEZ BARIER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSK Ą W RAMACH EFS.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EDUKACJA BEZ BARIER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSK Ą W RAMACH EFS."— Zapis prezentacji:

1 EDUKACJA BEZ BARIER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSK Ą W RAMACH EFS

2

3 Koło polonistyczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Wróblewska mgr Anna Szyma ń ska Koło polonistyczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Wróblewska mgr Anna Szyma ń ska Koło matematyczne – 3 godz. Prowadz ą cy : mgr Katarzyna Foszpa ń czyk mgr Renata Graczyk mgr Magdalena Bartczak Koło matematyczne – 3 godz. Prowadz ą cy : mgr Katarzyna Foszpa ń czyk mgr Renata Graczyk mgr Magdalena Bartczak Koło j ę zyka angielskiego – 5 godz. Prowadz ą cy : mgr Blandyna Ciszewska mgr Sylwia Rychlik Koło j ę zyka angielskiego – 5 godz. Prowadz ą cy : mgr Blandyna Ciszewska mgr Sylwia Rychlik mgr Aneta Krysiak

4 Koło geograficzne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Tadkowska Koło geograficzne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Tadkowska Koło historyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Robert Majczyk Koło historyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Robert Majczyk Koło biologiczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Anna Nitecka Bla ź lak Koło biologiczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Anna Nitecka Bla ź lak Koło chemiczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Agnieszka Wieczorek mgr Renata Graczyk Koło chemiczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Agnieszka Wieczorek mgr Renata Graczyk

5 Koło fizyczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Artur Białek Koło fizyczne – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Artur Białek Koło recytatorskie – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Wróblewska Koło recytatorskie – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Wróblewska Koło teatralne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Ku ś mierek mgr Urszula Rzepecka Koło teatralne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Ku ś mierek mgr Urszula Rzepecka Koło plastyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Sylwia Kałuda Koło plastyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Sylwia Kałuda

6 Koło fotograficzne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Sylwia Kałuda Koło fotograficzne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Sylwia Kałuda Koło aktywno ś ci twórczej – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Ku ś mierek Koło aktywno ś ci twórczej – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Jolanta Ku ś mierek Koło dziennikarskie – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Marzena Czerwiec mgr Małgorzata Brz ą kała Koło dziennikarskie – 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Marzena Czerwiec mgr Małgorzata Brz ą kała Szkolny O ś rodek Kariery – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Wioletta Zi ę terska Szkolny O ś rodek Kariery – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Wioletta Zi ę terska

7 Koło informatyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Czapi ń ska Koło informatyczne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Czapi ń ska Koło muzyczno - wokalne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Czapi ń ska Koło muzyczno - wokalne – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Beata Czapi ń ska Koło sportowe – 5 godz. Prowadz ą cy : mgr Monika Kucper mgr Kamil Sowała mgr Mirosław Szkudlarek Koło sportowe – 5 godz. Prowadz ą cy : mgr Monika Kucper mgr Kamil Sowała mgr Mirosław Szkudlarek

8 Zaj ę cia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki - 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Katarzyna Foszpa ń czyk mgr Renata Graczyk Zaj ę cia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki - 2 godz. Prowadz ą cy : mgr Katarzyna Foszpa ń czyk mgr Renata Graczyk Zaj ę cia dydaktyczno – wyrównawcze z j ę zyka polskiego – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Marzena Czerwiec Zaj ę cia dydaktyczno – wyrównawcze z j ę zyka polskiego – 1 godz. Prowadz ą cy : mgr Marzena Czerwiec Zaj ę cia rewalidacyjne – 3 godz. Prowadz ą cy : mgr Urszula Rzepecka Zaj ę cia rewalidacyjne – 3 godz. Prowadz ą cy : mgr Urszula Rzepecka

9 Koła polonistyczne Koło polonistyczne – prowadzący mgr Jolanta Wróblewska Koło polonistyczne – prowadzący mgr Anna Szymańska Głównym celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań uczniów poszerzanie i utrwalanie wiedzy z języka polskiego. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość pracować z tekstem literackim i użytkowym, zapoznawali się z klasyką filmu oraz analizą dzieł filmowych. Odbywały się dyskusje, pogadanki, ćwiczenia językowe, gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, testy kompetencji czytelniczych, gry i zabawy językowe.

10 Koła matematyczne Prowadzący: Mgr Renata Graczyk Mgr Katarzyna Foszpańczyk Mgr Magdalena Bartczak Głównym celem zajęć pogłębianie i poszerzanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań a zwłaszcza samodzielnego, logicznego myślenia, pomysłowości i myślenia abstrakcyjnego, rozwiązywania problemów w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

11 Koła języka angielskiego Zajęcia odbywały się w 5 grupach: o o Dla kl.I – mgr Aneta Krysiak o o Dla kl.I – mgr Sylwia Rychlik o o Dla kl.III – mgr Sylwia Rychlik o o Dla kl.III – mgr Blandyna Ciszewska o o Dla kl.II i III - mgr Blandyna Ciszewska Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje umiejętności i sprawności językowe, takie jak czytanie tekstów w języku ang., rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisania. Poszerzali zakres słownictwa oraz pracowali nad szerszym zrozumieniem podstaw gramatyki angielskiej.

12 Koła geograficzne Prowadzący -mgr Beata Tadkowska Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Uczniowie mieli możliwość rozwijania zainteresowań, poszerzania wiadomości i umiejętności. W ramach kół odbywały się zajęcia ćwiczeniowo – praktyczne, wykorzystujące wiedzę teoretyczną w praktyce, zajęcia terenowe. Uczniowie mieli możliwość obserwacji zjawisk pogodowych (obserwacje, odczytywanie i analizowanie danych pogodowych z elektronicznej stacji pogody). Odbywały się projekcje filmów o tematyce przyrodniczo – geograficznej, analiza map, diagramów, danych statystycznych, klimatogramów. Odbyła się wycieczka do Obserwatorium Atronomicznego i Planetarium w Chorzowie oraz wyjście do miejscowej oczyszczalni ścieków.

13 Koło historyczne Prowadzący zajęcia – mgr Robert Majczyk Na zajęcia uczęszczali uczniowie kl. III. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów przeszłością Polski, Europy, świata, a także najbliższej okolicy. Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z historii, a szczególnie historii najnowszej.

14 Koło biologiczne Prowadzący – mgr Małgorzata Magdziak Lisowska - mgr Anna Nitecka Blażlak - Magdalena Pasowska Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i II - dla klas III Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania związane z biologią, przyrodą, ekologią oraz tematyką prozdrowotną. Uczniowie poszerzali wiedzę korzystając z nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych – mikroskopów, modelu człowieka, tablicy multimedialnej.

15 Koła chemiczne Prowadzący – mgr Renata Graczyk mgr Agnieszka wieczorek Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i dla klas II. Celem zajęć było stworzenie uczniom warunków do indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień. Szczególnie rozwijane były umiejętności obserwacji i opisu zjawisk chemicznych, dostrzeganie problemów zagrożeń i możliwości ochrony środowiska. Uczniowie poznawali tajemnice szkolnego laboratorium, wykonywali doświadczenia a także korzystali z nowoczesnych środków dydaktycznych, tj. filmy, programy multimedialne, tablica interaktywna

16 Koła fizyczne Prowadzący – mgr Artur Białek Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i dla klas III. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania fizyką, oraz poszerzali i utrwalali wiedzę z tej dziedziny. Na zajęciach uczniowie starali się przyswajać wiedzę teoretyczną oraz wykonywali doświadczenia, wykorzystując również zakupione w ramach projektu EBB pomoce dydaktyczne.

17 Koło Recytatorskie Zajęcia prowadziła mgr Jolanta Wróblewska. Koło recytatorskie dało uczniom możliwość twórczego i aktywnego działania, pozwalało im rozwijać indywidualne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie recytacji. Uczestnicy zajęć mogli poszerzać wiedzę dotyczącą prawideł poprawnej wymowy, techniki artykulacji, intonacji, modulacji głosu i dykcji. Uczniowie brali udział w licznych konkursach i odnosili znaczące sukcesy.

18 Koło teatralne Zajęcia prowadziły: mgr Urszula Rzepecka mgr Jolanta Kuśmierek Uczestnicy koła przygotowali dwa spektakle: Nałogom mówię NIE Mały książe

19 Koło plastyczne Koło fotograficzne P r owadziła – mgr Sylwia Kałuda Uczniowie mieli możliwość rozwijania wyobraźni, radosnej twórczości własnej oraz Percepcji sztuki.

20 Koło Aktywności Twórczej Zajęcia prowadziła mgr Jolanta Kuśmierek. Uczniowie mieli możliwość twórczych działań w różnych dziedzinach. Przydały się zdolności manualne, wyobraźnia i cierpliwość.

21 Koło dziennikarskie Zajęcia prowadzone przez: Mgr Marzenę Czerwiec Mgr Małgorzatę Magdziak Lisowską Efektem pracy uczestników koła była wydawana raz w miesiącu gazetka Szkolniak, w której relacjonowali ciekawsze wydarzenia z życia szkoły i podejmowali tematy ważne dla gimnazjalistów.

22 Szkolny Ośrodek Kariery SZOK prowadziła mgr Wioletta Zięterska W ramach zajęć realizowane były: Wycieczki zawodoznawcze Analiza danych dotyczących lokalnego rynku pracy Analiza klasyfikacji zawodów Sprawdzanie zainteresowań, osobowości i predyspozycji uczniów Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Projektowanie ścieżki kształcenia

23 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki prowadziły: mgr Katarzyna Foszpańczyk mgr Renata Graczyk Zajęcia dyd. – wyr. z języka polskiego prowadziła mgr Marzena Czerwiec

24 Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia prowadziła mgr Urszula Rzepecka

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "EDUKACJA BEZ BARIER PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNI Ę EUROPEJSK Ą W RAMACH EFS."

Podobne prezentacje


Reklamy Google