Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne."— Zapis prezentacji:

1 Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne

2 Edukacja dt. zmian klimatu urodziła się w 1992 r. w Rio de Janerio

3 Konferencja ONZ Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro w 1992 zainicjowała rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwoju kładącej nacisk na konieczność zmian systemowych - wykraczających poza działania indywidualne i harmonizujących rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami środowiska. Całościowe podejście do problemów, które łączy w edukacji, zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, sprawy środowiska i zagadnień społecznych oraz ekonomicznych jako bezwzględnie współzależne znalazło odzwierciedlenie we wszystkich przyjętych w Rio dokumentach od Agendy 21 poczynając.

4 Dokumenty konferencji ONZ w Rio de Janeiro Środowisko i Rozwój (1992 r. ) Deklaracja z Rio zawierającą 27 zasad, w których określono prawa i obowiązki państw na rzecz rozwoju ludzkości i dobrych warunków życia. Globalny program działań Agenda 21 Konwencja w sprawie zmian klimatu Konwencja o różnorodności biologicznej Deklarację zasad nt. kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów.

5 Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian klimatu. Artykuł 6: Edukacja, szkolenia i świadomość społeczna nakazuje państwom - Stronom Konwencji : 1.popierać i ułatwiać na poziomie narodowym oraz, o ile jest to możliwe na poziomie regionalnym i subregionalnym, zgodnie z narodowymi prawami i regulacjami oraz w ramach perspektywicznych możliwości: rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków oraz zapewniać: a) powszechny dostęp do informacji na temat zmian klimatu i ich skutków -b) powszechny udział w działaniach dotyczących zmian klimatu i ich skutków i rozwijać odpowiednie sposoby postępowania c) szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarządzającego

6 Współpracować i popierać na poziomie międzynarodowym przy zaangażowaniu istniejących organów: a) rozwój i wymianę materiałów służących edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków b) rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, uwzględniając umacnianie krajowych instytucji i wymianę lub wspieranie personelu w celu szkolenia fachowców w tej dziedzinie.

7

8 Wyzwania dla edukacji Sprzeczne opinie ekspertów Szum informacyjny Tradycyjne podejście do roli nauczyciela jako ostatecznego autorytetu i źródła wiedzy Rozbieżność między rozwiązaniami służącymi ochronie klimatu: podejmowaniem działań indywidualnych a stosowaniem rozwiązań systemowych (instrumentów ekonomicznych) Edukacja nie tylko nt. zapobiegania zmianom, ale konieczność przygotowania się do efektów zmian klimatu

9 Jak pokonywać trudności w edukacji nt. zmian klimatu ? Czerpanie informacji z wiarygodnych źródeł (np. otwarte wykłady organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (są dostępne na stronach: www.ekoedu.uw.edu.pl www.ekoedu.uw.edu.pl Rozwijanie umiejętności wyrabiania sobie własnej opinii i prezentowania jej (rozwijanie krytycznego myślenia): korzystanie z metod aktywizujących typu: analiza SWOT, linie czasu, drzewko decyzyjne, ustalanie hierarchii itp. Uczestniczenie w programach i kampaniach edukacyjnych organizowanych przez sprawdzone instytucje i organizacje pozarządowe.

10 Rola jaką w edukacji na rzecz klimatu odgrywają organizacje pozarządowe Programy edukacyjne nt. zmian klimatu można podzielić na takie, które są związane z propagowaniem zmiany stylu życia, z edukacją konsumencką, z rozwojem bezemisyjnego transportu i takie które przez nagłaśnianie problemów klimatycznych kształtują opinię publiczną

11 Przykłady programów edukacyjnych dt. zmian klimatu i materiałów dydaktycznych dostępnych w internecie.

12 Ty też masz wpływ na zmiany klimatu - http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_pl.htm http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index_pl.htm Kampania Komisji Europejskiej, która ma pomóc wszystkim zainteresowanym wnieść osobisty wkład w ograniczanie zmian klimatu. Strona zawiera wiele zasobów w formie gotowych do ściągnięcia broszur: informacje na temat skutków ocieplenia się klimatu i poradniki jak oszczędzać energie również. Kalkulator CO2, który pozwoli oszacować wielkość emisji dwutlenku węgla, film tematyczny a także, plakaty i karty pocztowe.

13

14 Fundacja Aeris Futuro – Kalkulator CO2 http://www.aeris.eko.org.pl/?dz=4&poddz=0&lang=pl http://www.aeris.eko.org.pl/?dz=4&poddz=0&lang=pl Fundacja zajmuje się projektami rekompensującymi emisje gazów cieplarnianych do powietrza (carbon offsets). Wspiera działania zapobiegające zmianom klimatu poprzez następujące projekty: Projekt CZAS NA LAS daje możliwość rekompensaty własnej emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew i bioróżnorodnych lasów w różnych regionach naszego kraju. Kalkulator CO2 pozwola na wyliczenie własnego wpływu na środowisko - emisji dwutlenku węgla oraz ilości drzew lub powierzchni lasu która zneutralizuje ów odcisk.

15 Fundacja GAP-Polska prowadzi edukację związaną ze zmianami stylu życia i oszczędnością energii w programie Eko - Zespołów, który obejmuje szkoły w całej Polsce.

16

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje od początku 2007 r. projekt "Kids4Future - Zintegrowanie działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej dzieci w zakresie oszczędzania energii poprzez różne formy edukacji na rzecz zrównoważonej przyszłości". Projekt ten współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligentna Energia - Program dla Europy.

18 Fundacja GAP Polska

19 Serwis kampanii pt. "Klimat dla Ziemi", prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z firmą Vattenfall Heat Poland.

20 Ziemia na rozdrożu – znakomity portal poświecony zagadnieniom klimatu. Zawiera bardzo ciekawe materiały edukacyjne. Polecam http://ziemianarozdrozu.pl/

21 Strony Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym – Portal Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju http://www.ekoedu.uw.edu.pl http://www.ekoedu.uw.edu.pl Wykłady poświęcone tematyce klimatu (zagrożenia i ochrona) wygłaszane w cyklu wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Liczne scenariusze zajęć i gry edukacyjne dt. różnych aspektów edukacji nt. zmian klimatu. Angielsko – Polski Słowniczek terminów dt. klimatu

22

23 DEKADA EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2005-2014 Celem tej wielkiej międzynarodowej inicjatywy jest promowanie takiej edukacji, która będzie służyła wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju kładąc nacisk zarówno na aspekty środowiskowe jak i ekonomiczne i społeczne oraz ich pełną współzależność. Dekada ma być wzmocnieniem i inspiracją dla wspólnego poszukiwania nowych programów i zadań oraz ustalania nowych standardów edukacji niezbędnych w stawianiu czoła podstawowym problemom ludzkości do których coraz wyraźniej należą zmiany klimatu (Kalinowska 2007).

24 Dziękuję za uwagę Anna Batorczak Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Kontakt: a.batorczak@uw.edu.pl


Pobierz ppt "Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google