Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2 Szczecin, 24.10.2008 r. Karolina Kusy
Szkoła jako instytucja i jej wpływ na kreowanie wzorców dobrych obyczajów w kształceniu Szczecin, r. Karolina Kusy

3 Rozwijającym się jednostkom czy społeczeństwu jako całości
FUNKCJE SZKOŁY Po co i dla kogo jest szkoła Czyim interesom służy? Rozwijającym się jednostkom czy społeczeństwu jako całości

4 SZKOŁA PEŁNI FUNKCJE ADAPTACYJNĄ EMANCYPACYJNĄ
Funkcjonowanie szkoły nacechowane jest zdominowaniem jednej z tych sfer przez drugą

5 FUNKCJA ADAPTACYJNA Istotą edukacji jest przejmowanie przez kolejne pokolenia dorastające od starszej generacji jej norm, wartości, wzorców zachowania, dorobku naukowego w celu przygotowania do dojrzałości, dorosłości w świecie zastanym – tu i teraz, oraz w bliskiej przyszłości.

6 FUNKCJA EMANCYPACYJNA
To przygotowanie do dorosłości polegające nie tylko na nabywaniu kompetencji naukowych, społecznych, obywatelskich ale i ujawnianiu i rozwijaniu potencjału dziecka w celu tworzenia tendencji do zmian we własnym organizmie i w otaczającym go świecie, do wolności. Polega na sytuowaniu ucznia i jego potrzeb w centrum oddziaływań edukacyjnych.

7 Szkoła? Towarzyszy nam przez 1/5 życia Kształtuje relacje społeczne
Buduje przyjaźnie często do końca życia

8 Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły
Szkoła podstawowa, gimnazjum Gmina ustala obwód Ograniczony wybór

9 Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły
Szkoły ponadgimnazjalne Możliwość wyboru Czym się kierować ?

10 Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły
Czynniki wpływające na uczniowskie wybory: Indywidualne zamierzenia Presja rodziny Opinia środowiska Wybory grupy rówieśniczej Czynniki ekonomiczne

11 Wybór kierunku kształcenia i typu szkoły
Jaką szkołę wybrać? rodzina doradca zawodowy wychowawca psycholog pedagog pomoc

12 Oferta kształcenia Sytuacja na lokalnym rynku pracy
Prognozy dotyczące zatrudnienia Tradycje lokalne Dostępność kadry pedagogicznej Baza dydaktyczna Tradycja szkoły

13 Placówka w otoczeniu lokalnym
Placówka oświatowa połączona jest siecią relacji i zależności z otoczeniem. uczniowie rodzice środowisko Placówki oświatowe: przedszkole, szkoła, PPP, placówka pracy pozaszkolnej powiązane jest siecią relacji i zależności z otoczeniem. placówka pedagodzy pracownicy samorząd

14 Wzajemne oczekiwania skończę szkołę czegoś się nauczy pomogą
skończy szkołę Wzajemne oddziaływania poszczególnych grup społecznych i ich oczekiwania wobec szkoły/ placówki oświatowej. 1 – rodziców, 2 – pedagogów, 3 – pracowników, 4 – samorządu lokalnego, 5 - uczniów Przykład oczekiwań ucznia jest punktem wyjścia do ćwiczenia w opracowaniu wzajemnych oczekiwań pozostałych. czegoś się nauczy pomogą

15 WYCHOWANIE = „działanie na rzecz”, otwieranie młodego człowieka na dobro, prawdę i piękno, wspomaganie go w szeroko rozumianym rozwoju. WYCHOWANIE prowadzi w kierunku SAMOWYCHOWANIA

16 Wychowanie to: wspomaganie w rozwoju młodego człowieka,
zaspokajanie potrzeb młodego człowieka (realnych, nie urojonych), spotkanie osób: wychowawcy i wychowanka, proces oparty na personalistycznej koncepcji człowieka, uwzględniający jego rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, przygotowujący młodego człowieka do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym. Wychowywać można jedynie w powiązaniu ze światem wartości. Nie jest możliwe wychowanie w pustce aksjologicznej.

17 Wychowanie w szkole – jakie?
zaplanowane integralne systematyczne, ciągłe odpowiedzialne celowe skuteczne konsekwentne rzetelne

18 Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?
realizacji programu wychowawczego szkoły, oddziaływaniach wychowawczych w dydaktyce, pracy wychowawcy klasowego,

19 Na czym polega działalność wychowawcza szkoły ?
przekazywaniu wartości przez nauczyciela (każdy nauczyciel jest wychowawcą), głównie poprzez bycie wzorem osobowym, wychowaniu poprzez działalność artystyczną, wychowaniu poprzez sport, turystykę i rekreację.

20 Podstawą działalności wychowawczej szkoły jest:
mapa problemów szkoły, poznanie człowieka – ucznia (poznanie norm rozwojowych i ewentualnych zaburzeń), rozwój osobowy nauczyciela – wychowawcy, współpraca nauczycieli ze sobą (praca zespołowa), bezwarunkowa akceptacja dziecka – ucznia, natomiast brak akceptacji dla jego negatywnego zachowania, czas dla ucznia - wychowanka, Współpraca z rodzicami w dziele WYCHOWANIA

21 Polityka oświatowa JST
Powinna być nakierowana na: tworzenie optymalnych warunków funkcjonowania szkół, tworzenie pozytywnego klimatu wokół oświaty, współpracę ze środowiskiem lokalnym, szukanie sojuszników do realizacji zadań oświatowych.

22 Jak technologia zmienia kulturę
Nowe odkrycia i wynalazki techniczne Przemiany społeczne i kulturowe Nowe technologie komunikacji i ich dominacja  nowy typ kultury Zmiana w postrzeganiu świata (przemiany antropologiczne) Zmienia środowisko człowieka Kultura Środowisko wpływa na jego życie i rozwój. Określone umiejętności zyskują na znaczeniu Technologia komunikacji Jest twórcą technologii Człowiek

23 Rozwój technologii komunikacji i efekt opóźnienia kulturowego
Komputer w każdej szkole! I etap – nowa technologia Fascynacja nowością Lęk przed nowym Niepewność jutra II etap – adaptacja kulturowa Rozumienie szans i zagrożeń Akceptacja, afirmacja Edukacja Media to zagrożenie, manipulacja Media to nośniki ideologii Brak umiejętności wykorzystania – wykluczenie społeczne Media to tylko narzędzia, które mogą nam się bardzo przydać Korzystanie z nich to ważny element naszego życia i rozwoju Trzeba uczyć się z nich korzystać

24 Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek?
Współczesna zmiana technologiczna: media drukowane  media audiowizualne  multimedia Jak zmienia się kultura, jak zmienia się człowiek? Jak go mamy kształtować (edukacja)? Wzrost znaczenia obrazu. Współudział w przekazie Niezmienność naszych wartości, zmiana w sposobie ich wyrażania Dokonywanie świadomych wyborów – nadmiar opcji do wyboru Społeczeństwo wiedzy. Znaczenie rozumienia i selekcji przekazów. Umiejętności informacyjne – nadmiar informacji Znaczenie komunikatywności jako element sukcesu – alfabetyzm funkcjonalny Co się zmienia, a co pozostaje niezmienne? Przemiany ilościowe i jakościowe

25 Rodzina – podstawowe środowisko wychowawcze i miejsce odbioru mediów, gł. przekaz wartości.
Szkoła – częściowo przejmuje zadanie wychowawcze rodziny, gł. przekaz wiedzy i umiejętności.

26 W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej
Rodzice i nauczyciele stają się w równym stopniu odpowiedzialni za kształt oświaty w naszym państwie Istnieje jednoznaczna korelacja pomiędzy jakością edukacji a poziomem współpracy szkoły i domu, nauczycieli i rodziców.

27 W kierunku szkoły partnerskiej i obywatelskiej
Rodzice mają prawo żądać od władz publicznych wysokiej jakości usług edukacyjnych Mają też prawo do wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich szczeblach zarządzania oświatą

28 Szkoła z reguły stanowi jeden z najważniejszych elementów kształtujących obraz świata i człowieka, Pamiętajmy o tym, że szkoła kształtuje ludzi młodych!!!

29 Lata szkolne to proces kształtowania psychiki i systemów wartości
Szkoła powraca we wspomnieniach dzieciństwa, wczesnej młodości. Jedni z sympatią wspominają ulubionych nauczycieli, kolegów, szkolne obyczaje, wspominają jak wiele zawdzięczają szkolne. Innym szkoła jawi się jako koszmar, skostniała instytucja niszcząca osobowość i indywidualność, wroga wychowankom. Lata szkolne to proces kształtowania psychiki i systemów wartości

30 Nauczyciel w szkole Nauczyciel w szkole pełni funkcje wychowawcze.
Nie tylko powinien uczyć ale pomóż rozwijać i kształtować osobowość człowieka. Z nauczycielami spędza się prawie cały dzień więcej niż z rodzicami.

31 Szkoła i jej wizerunek Kolory sali powinny być przyjemne i miłe
Szara elewacja szkoły kojarzy się ze skostniała instytucją nie z miejscem do którego się chętnie uczęszcza. Kolory sali powinny być przyjemne i miłe Zaniedbane łazienki które trzeba odremontować Zła atmosfera ma wpływ na frekwencje gdyż może zniechęcać do uczęszczania do szkoły. Uczniowie wybierają ciekawsze ładniejsze miejsca. Nauczyciele nie powinni wprowadzać nastroju grozy na lekcjach.

32 Zadowolony uczeń Jeśli wprowadzi się wiele zmian to szkoła zyska na swym prestiżu i wiele więcej osób będzie chciało do niej uczęszczać. Uczniowie będą z dumą wypowiadali się o szkole i nauczycielach. Uczniowie nie będą się wstydzić Na wprowadzeniu zmian zyskają uczniowie i nauczyciele i nie będzie wątpliwości że nasza szkoła jest najlepsza

33 BIURO PROJEKTU ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 Szczecin tel.: 091/


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google