Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Tomasz Klajbor, www.smartprogress.pl Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Tomasz Klajbor, www.smartprogress.pl Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)"— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Tomasz Klajbor, www.smartprogress.pl Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)

2 Innowacje w przedsiębiorstwach Innowacje jako wynik kontaktów poszczególnych przedsiębiorstw z podmiotami, które kreowały nową wiedzę (sektorem nauki) – lata 50. i 60. Model nieliniowy Nauka Marketing Technologia Badania i rozwój Produkcja

3 Model potrójnej helisy Układ powiązań reprezentantów trzech środowisk na określonym obszarze, między którymi następuje przepływ wiedzy (poprzez wzajemne uczenie się) przedsiębiorstwa świat nauki (uniwersytety i instytucje B+R) władza publiczna Podstawa koncepcji narodowych systemów innowacji koncentracja na rozważaniach dotyczących kluczowej roli sektora naukowego -> innowacje technologiczne

4 Historia modelu triple helix Wspólne badania prof. Henry Etzkowitz oraz Loet Leydesdorff dotyczące interakcji pomiędzy uniwersytetami, przemysłem oraz władzą publiczną jako kluczowymi interesariuszami innowacyjności Nacisk na znaczenie uniwersytetów w gospodarce opartej na wiedzy, wzmacniający tradycyjne interakcje pomiędzy przemysłem a rządem Ruch Triple Helix: konferencje od 1996 r. Międzynarodowe stowarzyszenie naukowców, praktyków, osób odpowiedzialny za tworzenie polityk z ponad 40 krajów Następna konferencja: Triple Hellix X, 2012, 08-10.08, Indonezja, www.th2012.org Ilustracja zaczerpnięta z: www.bioin.or.kr/upload/policy/1313543480921.pdf

5 Model potrójnej helisy Wzajemne przenikanie się instytucji z trzech sfer pole­gające na odgrywaniu ról przypisanych pierwotnie do innego sektora, np.: Uniwersytety zaczynają być przedsiębiorcze - stają się miejscem tworzenia przed­siębiorstw lub/i wcielają się w samorządy jako animatorzy życia regionu. Firmy natomiast, dzieląc się wiedzą, szkoląc pracowników czy uczestnicząc w projektach naukowych, rozwijają funkcje akademickie. Po­wstawanie organizacji pośrednich ulokowanych w przestrzeni funkcjonalnej między trzema światami firmy odpryskowe, inkubatory i parki technologiczne, biura komercjalizacji badań i ochrony praw patentowych, sieci naukowe, lokalne porozumienia produkcyjne Z założenia zależności w omawianym trójkącie nie są dane z góry, podlegają dy­namicznym zmianom i nie ma w tym względzie analogii z biologiczną metaforą, do której odwołuje się koncepcja Na podstawie: Tucholska A. i in., Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, 2010.

6 Model potrójnej helisy Rozwój teorii Poziom regionalny (lokalny) lepszy od krajowego dla procesów wzajemnego uczenia się Wiedza w procesie innowacyjnym jawna (informacja, którą łatwo i szybko można przekazać za pośrednictwem np. faksu czy emaila ) ukryta (kompetencja lub umiejętność), którą można zdobyć tylko poprzez kontakty bezpośrednie Bliskość geograficzna oraz społeczna

7 Model potrójnej helisy Odejście od sieci innowacyjnych do sieci społecznych nie tylko koncentrowanie się na pracach badawczo- rozwojowych kontakty społeczne – uczenie się od wszystkich Czwarty wymiar helisy! Przedsiębiorcy Nauka Administracja Społeczne powiązania

8 Model potrójnej helisy Najważniejsze: zapewnić wzajemne intensywne uczenie się Nie można zmniejszyć odległości geograficznych Ulepszać czynnik społeczny – wpływać pozytywnie na nawiązywanie kontaktów między firmami, naukowcami i administracją i je wzmacniać, stymulując przede wszystkim zaufanie między nimi

9 Na podstawie: University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Henry Etzkowitz, Business School, Newcastle University I Relacje społeczne UCZELNIE WŁADZA FIRMY Migracja ludzi Cyrkulacja produktów Wymiana informacji Podatki, B+R, inwestycje Źródła finansowania Polityki / regulacje Sieci informacyjne Zasoby ludzkie Rozwiązania Spin-off'y, start-up'y Strategie innowacji Projekty współpracy Sieci współpracy Animatorzy

10 Modele dysfunkcjonalne Na podstawie: University-Industry-Government: The Triple Helix Model of Innovation, Henry Etzkowitz, Business School, Newcastle University NAUKA WŁADZA PRZEMYSŁ WŁADZA NAUKA PRZEMYSŁ

11 Sukcesy i wyzwania dla modelu 3helix Nowe technologie i produkty z uczelni Wzrost przychodów z licencji Tworzenie miejsc pracy Poprawa jakości życia Udział w globalnej konkurencji Na podstawie: How This Innovation Model has Supported the Success of MDS Sciex, Bill Davidson, 2006. Udane projekty badawcze mogą prowadzić do trudności w transferze technologii Wymaga silnego wsparcia finansowego ze strony władz Przemysł może nie mieć zasobów do komercjalizacji technologii W wysoce konkurencyjnych branżach prawa własności intelektualnej mogą zagrażać komercjalizacji

12 Koordynacja Hierarchia nie pozwala na tworzenie zaufania oparta jest na filozofii nakazu Koordynacja poprzez rynek nie buduje zaufania – bo w momencie np. zapłaty, kończy się relacja pomiędzy uczestnikami tego procesu Governance (współzarządzanie) włączanie wszystkich interesariuszy (dyskusja, wzajemne poznawanie i rozpoznawanie potrzeb oraz wypracowywanie porozumienia wokół tego jak rozwijać region) -> wzmacnianie zaufania uwzględnia zróżnicowanie aktorów biorących udział w procesach uczenia się pozwala na uwzględnianie odmienności ważny jest proces, a nie efekt

13 Współzarządzanie – kryteria sukcesu Kryteria dobrego współrządzenia w systemach zarządzania regionalnymi systemami innowacji Przywództwo Partnerstwo Spójność Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009

14 Przywództwo Przywództwo to działania liderów, prowadzące do tego, że interesariusze regionalnego systemu innowacji, zabiegają o realizację wspólnych celów: wartości wspólne dla liderów i poszczególnych interesariuszy regionalnego systemu innowacji wartości liderów wartości poszczególnych interesariuszy regionalnego systemu innowacji Kluczowe procesy Dostrzeganie przez liderów wspólnych celów i zachęcanie uczestników procesów do ich osiągania Wyzwalanie potencjału uczestników procesów i kierowanie ich w stronę osiągnięcia założonych wcześniej celów Angażowanie reprezentantów poszczególnych środowisk regionalnego systemu innowacji Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009

15 Partnerstwo Partnerstwo to wspieranie udziału interesariuszy regionalnego systemu innowacji w realizacji określonych funkcji poprawianie stosunków między i w ramach środowisk interesariuszy regionalnego systemu innowacji Kluczowe procesy Podnoszenie poziomu świadomości w zakresie wartości płynących ze współpracy Stymulowanie powiązań Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009

16 Spójność Spójność to zapewnianie, że … każdy z interesariuszy regionalnego systemu innowacji działa w sposób umożliwiający osiągnięcie jego celów, a zarazem realizowane działania nie pozostają w konflikcie z działaniami innych interesariuszy Kluczowe procesy Spójność pionowa – kształtowanie relacji i możliwości synergii pomiędzy poziomem krajowym, regionalnym i lokalnym (sektorowym) Spójność pozioma – kształtowanie relacji służących wymianie doświadczeń i uzgadnianiu wspólnych działań przez interesariuszy regionalnego systemu innowacji, działających na tym samym poziomie Na podstawie: Klepka M., Opieczyński M., Przywództwo, współpraca i doskonalenie, czyli co świadczy o sukcesie wdrażania regionalnych strategii innowacji, PARP, Warszawa, 2009

17 Podsumowanie Podstawa dla innowacyjności firm -> potrójna helisa Interesariusze innowacyjności uczący się od siebie Zarządzanie przy wykorzystaniu zasad good governance Przywództwo Partnerstwo Spójność

18 www.diskeproject.eu Dziękujemy za uwagę Prezentacja powstała we współpracy z Panem mgr Pawłem Czyżem


Pobierz ppt "Dr inż. Tomasz Klajbor, www.smartprogress.pl Part-financed by the European Union (European Regional Development Fund)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google