Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 3 września 2004 r. Możliwości zastosowania wyników realizacji projektu w zapisach krajowej polityki energetycznej Łukasz Jaworski EC BREC / IBMER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 3 września 2004 r. Możliwości zastosowania wyników realizacji projektu w zapisach krajowej polityki energetycznej Łukasz Jaworski EC BREC / IBMER."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 3 września 2004 r. Możliwości zastosowania wyników realizacji projektu w zapisach krajowej polityki energetycznej Łukasz Jaworski EC BREC / IBMER www.ecbrec.pl

2 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (1/10) Obszary tematyczne PE, do których szczególnie się odnoszą wyniki projektu: 1.Polityka energetyczna UE 2.Polityka inwestycyjna 3.Polityka cenowa 4.Działania w zakresie ochrony środowiska 5.Polityka racjonalizacji 6.Wykorzystanie niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł energii 7.Propozycje kierunków prac naukowo-badawczych 8.Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią

3 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (2/10) Polityka inwestycyjna Wskazany jest zapis mówiący o konieczności wspierania generacji rozproszonej na terenach wiejskich, z wykorzystaniem lokalnych zasobów energii, przy wykorzystaniu krajowych i unijnych środków pomocowych. Potrzeba analiz potencjału zasobów energii odnawialnej na poziomie lokalnym i systemu refinansowania/dofinansowania tego typu studiów dla samorządów lokalnych.

4 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (3/10) Polityka cenowa Wskazany jest zapis mówiący o potrzebie kształtowania takich mechanizmów cenowych w energetyce, które promowałyby rozwiązania korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, efektów środowiskowych i polityki społecznej kraju. Mechanizmy te powinny działać szczególnie tam, gdzie defekty rynku wynikające z pominięcia sfery środowiskowej i społecznej są szczególnie widoczne. Konieczne wydaje się stworzenie odpowiedniej polityki cenowej dla źródeł energii odnawialnej.

5 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (4/10) Działania w zakresie ochrony środowiska Potrzebny zapis mówiący o konieczności zmniejszenia uciążliwego oddziaływania energetyki na środowisko człowieka m.in. przez likwidację niskich emisji oraz zmniejszanie wpływu sektora energetycznego na zmiany klimatu. Jednym z głównych działań pozwalających osiągnąć ww. cele jest rozwój energetyki rozproszonej opartej na nowoczesnych technologiach.

6 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (5/10) Polityka racjonalizacji Konieczność wspierania działań zwiększających efektywne wykorzystanie energii w przemyśle przez stworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia oraz rozpowszechnianie informacji o dostępnych sposobach dofinansowania inwestycji ze środków krajowych i wspólnotowych. Potrzebne są standardy efektywności energetycznej różnych klas budynków, mechanizmów ich monitoringu oraz opracowania mechanizmów wspierających działania energooszczędne w istniejących budynkach, ze szczególnym uwzględnieniem niewielkich konsumentów energii sektora gospodarstw domowych.

7 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (6/10) Niekonwencjonalne, w tym odnawialne źródła energii Konieczny jest zapis mówiący o potrzebie stworzenia spójnego i kompleksowego systemu wsparcia energetyki odnawialnej. Wsparciu powinny podlegać zarówno technologie produkcji energii elektrycznej, jak również technologie produkcji ciepła, biopaliw, a w przyszłości także technologie produkcji wodoru ze źródeł energii odnawialnej. Oprócz podmiotów będących właścicielami inwestycji, wsparcie powinno być skierowane także do jednostek samorządu terytorialnego na cele związane z oceną potencjału lokalnych zasobów. W dalszej przyszłości, gdy na rynku pojawią się pierwsze pojazdy napędzane za pomocą ogniw paliwowych, wymagane będzie wprowadzenie mechanizmów rynkowych (np. ulg podatkowych na paliwo lub dla użytkowników tej technologii) promujących ich wykorzystanie.

8 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (7/10) Propozycje kierunków prac naukowo-badawczych Istotne wydają się następujące kierunki prac naukowo- badawczych: efektywne wykorzystanie energii w przemyśle i sektorze mieszkaniowym, efektywne kosztowo wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, w tym poszukiwanie najlepszych rozwiązań w zakresie magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, efektywne kosztowo wykorzystanie ogniw paliwowych w sektorze transportowym, badanie potencjału produkcji biomasy w kraju, badanie wpływu upraw energetycznych na środowisko, modelowanie międzyregionalnego i międzynarodowego handlu biopaliwami, modelowanie długoterminowe sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem możliwości penetracji rynkowej nowych technologii (studia potrzebne m.in. do określania celów ilościowych na rok 2020).

9 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (8/10) Nowy rozdział: Budowanie zaufania społecznego dla nowych technologii Istotne wydaje się opracowanie programów mających na celu przekazanie informacji i zapoznanie się z niektórymi technologiami, w celu usunięcia sprzeciwu społecznego nie opartego na racjonalnych przesłankach. Działanie tego typu powinno dotyczyć w szczególności: Technologii produkcji ciepła przy wykorzystaniu biomasy. Decydenci wiedzą o istnieniu tych technologii, ale nie są przekonani, co do możliwości skutecznego ich stosowania. Nowych technologii jądrowych produkcji energii elektrycznej. Stopień rozbieżności opinii na temat tych technologii i jej potencjalnej roli w przyszłości jest skrajnie różny dla ekspertów w tej dziedzinie i dla osób mniej zorientowanych w temacie. Tak duża rozbieżność w opiniach nie występuje dla żadnej innej technologii energetycznej. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że społeczeństwo, w tym decydenci, zbyt negatywnie oceniają technologie jądrowe.

10 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (9/10) Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025 Uwagi ogólne: Modele prognostyczne, ze względu na długoterminowy charakter prognozy powinny uwzględniać możliwe dokonania w zakresie zwiększenia wydajności procesów przemysłowych w aspekcie wykorzystania energii oraz większej oszczędności energii w sektorze mieszkaniowym. W przypadku źródeł energii odnawialnej, modele prognostyczne powinny uwzględniać dużą różnorodność technologiczną i kosztową charakterystyczną dla tej grupy technologii oraz zróżnicowany charakter rynków, na których te technologie konkurują. Niezbędne jest uwzględnienie odpowiednich zapisów prawnych oraz prawdopodobnego otoczenia rynkowego rozwoju tych technologii do roku 2025.

11 Wyniki projektu EurEnDel a Polityka Energetyczna (10/10) Długoterminowa prognoza rozwoju gospodarki paliwami i energią do roku 2025 c.d. Modele prognostyczne, ze względu na długoterminowy charakter prognozy, powinny uwzględniać możliwość wejścia na rynek nowych technologii konwersji takich jak np. ogniwa paliwowe w transporcie lub technologie magazynowania energii wytworzonej w źródłach odnawialnych. Modele prognostyczne powinny uwzględniać ogólne tendencje polityki energetycznej Unii Europejskiej zmierzające do stopniowej internalizacji kosztów zewnętrznych sektora energetycznego i chęci ograniczenia zależności energetycznej od państw trzecich, które stają się coraz mniej pewnym partnerem handlowym.

12 Kontakt Łukasz Jaworski EC BREC/IBMER ul. Rakowiecka 32 02-532 Warszawa tel.: 848-48-32 w. 116 http://www.ecbrec.pl/ e-mail: jaworski@ibmer.waw.pljaworski@ibmer.waw.pl


Pobierz ppt "Warszawa, 3 września 2004 r. Możliwości zastosowania wyników realizacji projektu w zapisach krajowej polityki energetycznej Łukasz Jaworski EC BREC / IBMER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google