Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatki na ciężkie czasy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatki na ciężkie czasy"— Zapis prezentacji:

1 Podatki na ciężkie czasy
Date Podatki na ciężkie czasy - czyli oszczędności w VAT i cle Wojciech Śliż / Andrzej Milczarczyk 12 maja 2009 PwC

2 Podatek od towarów i usług Cło i handel zagraniczny
Podatki na ciężkie czasy Agenda Podatek od towarów i usług Cło i handel zagraniczny

3 Możliwości optymalizacyjne w podatku od towarów i usług
Date Podatki na ciężkie czasy Możliwości optymalizacyjne w podatku od towarów i usług Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodów osobowych Nieodpłatne przekazania towarów Stawka 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów Możliwość odzyskania VAT z tytułu nieściągalnych wierzytelności („złych długów”)

4 Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodów osobowych
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Możliwość odliczenia podatku VAT z tytułu zakupu samochodów osobowych

5 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych Możliwości zastosowania 22 grudnia 2008 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał korzystny wyrok w sprawie Magoora przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Krakowie (sygn. C-414/07). ETS uznał, że zmiany rozszerzające ograniczenie prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie paliwa, w porównaniu do sytuacji istniejącej w chwili wejścia w życie VI Dyrektywy stoją w sprzeczności z prawem wspólnotowym.

6 Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych Procedura
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Odliczenie podatku VAT od zakupu samochodów osobowych Procedura Możliwość odzyskania podatku VAT zapłaconego od zakupów samochodów osobowych i paliwa. Dwa podejścia do kwestii zwrotu nadpłaconego podatku VAT. 30 dniowy termin zwrotu nadpłaty podatku VAT związany z datą złożenia wniosku o zwrot – nadpłata powstała w wyniku orzeczenia ETS. Oprocentowanie nadpłaty przysługuje podatnikowi za okres od dnia jej powstania do dnia jej zwrotu.

7 Nieodpłatne przekazania towarów
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Nieodpłatne przekazania towarów

8 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Szansa na odzyskanie podatku VAT od nieodpłatnych przekazań towarów Możliwości zastosowania Zdaniem organów podatkowych, nieodpłatne przekazanie towarów, zazwyczaj w celu reprezentacji i reklamy powinno być, co do zasady, opodatkowane podatkiem VAT. Tymczasem, z przepisów ustawy o VAT (art. 7 ust. 2 pkt 2 tej ustawy) wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT, w takich przypadkach, podlega jedynie nieodpłatne przekazanie towarów na cele inne niż związane z prowadzonym przez podatnika VAT przedsiębiorstwem.

9 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Szansa na odzyskanie podatku VAT od nieodpłatnych przekazań towarów Orzecznictwo sądów Wydatki poniesione przez podatnika na cele reprezentacji i reklamy są związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem. Nieodpłatne przekazania towarów w tym zakresie nie powinny podlegać opodatkowaniu VAT.

10 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a VAT
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a VAT

11 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Stawka VAT 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towrów Liberalizacja podejścia organów skarbowych 20 stycznia 2009r. NSA (nr I FSK 1500/08) orzekł, że dostawy towarów do państw Unii Europejskiej muszą być neutralne podatkowo: Zgodnie z art. 42 ust. 12 ustawy o VAT musi jedynie ująć taką transakcję w ewidencji podatkowej jako dostawę krajową. W żaden sposób nie przekłada się to na obowiązek opodatkowania stawką VAT właściwą dla dostaw krajowych. 27 września 2007r. WSA (nr III SA/Wa 1210/07) orzekł, że stosowanie stawki 0% z tytułu WDT jest regułą: Stosowanie stawki 0% z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie jest wyjątkiem od reguły, lecz regułą, od której wyjątkiem jest stosowanie stawki krajowej. Oznacza to, że wykładnia przepisów dotyczących warunków, od których spełnienia zależy prawo do zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej, powinna być rozszerzająca, a nie zawężająca, zaś wszelkie wątpliwości dotyczące opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów powinny być rozstrzygane na korzyść reguły ogólnej, czyli stosowania stawki 0%.

12 Możliwość odzyskania podatku VAT od „złych długów”
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Możliwość odzyskania podatku VAT od „złych długów”

13 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja w podatku od towarów i usług Możliwość odzyskania podatku VAT od „złych długów” Zmiana w przepisach o VAT Przepisy o VAT obowiązujące przed 1 grudnia 2008r. praktycznie uniemożliwiały odzyskanie podatku VAT zapłaconego od nieściągalnych wierzytelności. Obecnie przepisy te zostały wyraźnie uproszczone: Brak powiązania przepisów o VAT z przepisami o PDOP – brak wymogu aby nieściągalna wierzytelność stanowiła koszt uzyskania przychodów. Wprowadzenie nowej definicji nieściągalnej wierzytelności w przepisach o VAT – ustalenie terminu, w którym nieściągalność wierzytelności zostaje uznana za uprawdopodobnioną – 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Możliwość odzyskania podatku VAT od „złych długów” do dwóch lat od momentu wystawienia faktury.

14 Date ? Pytania

15 Date Dane kontaktowe Wojciech Śliż Starszy Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Tel. kom.: © 2009 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC

16 Możliwości optymalizacyjne w procedurach celnych
Date Podatki na ciężkie czasy Możliwości optymalizacyjne w procedurach celnych System zawieszeń cła – towary nieprodukowane lub niedostępne w Unii Europejskiej Prawidłowa klasyfikacja taryfowa – środek do zmniejszenia należności importowych Zawieszające procedury celne - skuteczny element optymalizacji celnej Rozliczanie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej Optymalizacja celna poprzez efektywne zarządzenie ceną importowanych towarów Cena pierwszej sprzedaży – jako podstawa do ustalenia wartości celnej importowanych towarów Preferencyjne pochodzenie towarów – narzędzie dla eksporterów towarów poza Unię Europejską

17 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych System zawieszeń cła – towary nieprodukowane lub niedostępne w Unii Europejskiej

18 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych System zawieszeń cła – towary nieprodukowane lub niedostępne w Unii Europejskiej Czasowe zawieszenie ceł – możliwość zastosowania Przepisy wspólnotowego prawa celnego pozwalają Komisji Europejskiej na czasowe zawieszenie autonomicznych stawek celnych (ustalonych powyżej 0%) na określone rodzaje towarów przemysłowych, rolnych i produktów rybołówstwa. Możliwość zawieszenia autonomicznych stawek celnych na określone towary może być szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, którzy: produkują we Wspólnocie towary z komponentów, które nie są produkowane na terytorium Unii Europejskiej lub produkują we Wspólnocie towary z komponentów, trudno osiągalnych na terytorium Unii Europejskiej lub gdy unijne komponenty nie spełniają określonych wymogów. W określonych przypadkach, przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie na stosowanie określonej procedury celnej (tzw. procedury end-use). Czasowe zawieszenie ceł nastąpić może na podstawie wniosku zainteresowanego przedsiębiorcy, który w Polsce jest składany do Ministerstwa Gospodarki. Ministerstwo Gospodarki jest uprawnione do przekazania takiego wniosku do Komisji Europejskiej.

19 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych System zawieszeń cła – towary nieprodukowane lub niedostępne w Unii Europejskiej Korzyści z zastosowania czasowego zawieszenia ceł: Możliwość znaczącego obniżenia należności importowych (poprzez brak ceł oraz obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem VAT lub podatkiem akcyzowym), Poprawa pozycji rynkowej przedsiębiorstwa wobec jego konkurentów. Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Producenci importujący do produkcji komponenty, które nie są produkowane w żadnym kraju Unii Europejskiej, Producenci importujący do produkcji komponenty, które są trudno osiągalne we Wspólnocie (osiągalne w niewystarczających ilościach), W szczególności: producenci urządzeń elektronicznych, przedsiębiorcy związani z przemysłem chemicznym, farmaceutycznym, samochodowym i inni.

20 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Prawidłowa klasyfikacja taryfowa – środek do zmniejszenia należności importowych

21 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Prawidłowa klasyfikacja taryfowa – środek do zmniejszenia należności importowych Wykorzystanie poprawnej klasyfikacji taryfowej w imporcie towarów Taryfa celna przewiduje zróżnicowane stawki celne w odniesieniu do różnych rodzajów towarów. Towar może być prawidłowo zaklasyfikowany tylko do jednego kodu Taryfy celnej. W przypadku, gdy Taryfa celna przewiduje wysoką stawkę celną, importer może rozważyć ewentualne wprowadzenie modyfikacji w importowanych towarach. Niekiedy, niewielkie modyfikacje w importowanych towarach, mogą przyczynić się do znacznego zmniejszenia obciążeń importowych. W przypadku wcześniejszego błędnego zaklasyfikowania towarów do kodu Taryfy celnej, istnieje możliwość wnioskowania do organów celnych o zmianę zastosowanej klasyfikacji. Błędna klasyfikacja może prowadzić do bardzo niekorzystnych skutków dla importera. Uzyskanie Wiążącej Informacji Taryfowej może zabezpieczyć importera przed niekorzystnymi skutkami zastosowania błędnej klasyfikacji taryfowej.

22 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Prawidłowa klasyfikacja taryfowa – środek do zmniejszenia należności importowych Korzyści z optymalizacji w zakresie klasyfikacji taryfowej: Zmniejszenie stawek celnych na importowane towary – znacząca redukcja obciążeń celnych i VAT/akcyzy w przypadku, gdy Taryfa celna przewiduje wysokie stawki celne Wiążąca Informacja Taryfowa pozwala uniknąć niekorzystnych skutków błędnej klasyfikacji taryfowej Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Przedsiębiorcy importujący towary, co do których mogą pojawić się wątpliwości w zakresie klasyfikacji taryfowej Przedsiębiorcy, którzy importują towary dla których Taryfa celna przewiduje wysoką stawkę celną Przedsiębiorcy, którzy mają wpływ na rodzaj importowanych towarów wykorzystywanych w ich działalności gospodarczej

23 Zawieszające procedury celne - skuteczny element optymalizacji celnej
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Zawieszające procedury celne - skuteczny element optymalizacji celnej

24 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Zawieszające procedury celne - skuteczny element optymalizacji celnej Zawieszające, gospodarcze procedury celne Przywożone na terytorium Unii Europejskiej towary, które mają być następnie wywiezione poza obszar UE, mogą korzystać z zawieszenia w płatności importowych należności celnych i podatkowych. Dotyczy to zarówno przypadków, w których towary mają być przywożone w celu przerobu, jak i przypadków, w których są one jedynie składowane okresowo na terytorium UE. Importowane spoza UE na terytorium Polski towary nie muszą być w każdym przypadku wywiezione przez polskiego importera poza obszar celny UE, aby korzystać z zawieszenia należności importowych. Również m.in. w przypadku przemieszczenia towarów do innego kraju UE w celu np. dalszego przerobu, jeżeli po takim procesie będą one wywiezione poza UE, mogą one korzystać z takich zawieszeń. Procedury celne, jakie mogą być w takich przypadkach użyte to w szczególności: uszlachetnianie czynne w systemie zawieszeń, skład celny czy też, w pewnych przypadkach, odprawa czasowa.

25 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji procedur celnych:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Zawieszające procedury celne - skuteczny element optymalizacji celnej Korzyści z zastosowania gospodarczej procedury zawieszającej: Brak konieczności uiszczenia cła i podatków (są one zawieszone, pod warunkiem wywozu towarów poza UE w określonym czasie) Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i brak konieczności angażowania znacznych środków finansowych na poczet opłacenia należności importowych Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji procedur celnych: Przedsiębiorcy importujący towary w celu ich przerobu i powrotnego wywozu poza terytorium UE lub w celu ich czasowego składowania na obszarze celnym Wspólnoty (np. centra logistyczne w Polsce)

26 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Rozliczanie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej

27 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Rozliczanie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej Podstawowe zasady stosowania rozliczenia VAT importowego w deklaracji VAT zamiast w zgłoszeniu celnym Dotychczasowe reguły związane z rozliczaniem VAT w imporcie towarów: Płatność VAT w terminie 10 dni od dnia objęcia towarów procedurą celną, Możliwość odroczenia tego terminu w przypadku stosowania niektórych celnych procedur uproszczonych (nie później jednak niż do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu importu towarów). Od 1 grudnia 2008 r. – zmiana w VAT i umożliwienie rozliczania importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej zamiast w zgłoszeniu celnym. Możliwość dostępna jedynie dla: Przedsiębiorców posiadających pozwolenie na stosowanie celnej procedury uproszczonej, Przedsiębiorców dokonujących formalności celne przy pomocy przedstawiciela celnego w przedstawicielstwie pośrednim, posiadającego pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, Podatników, którzy złożą odpowiednio wysokie zabezpieczenie importowego podatku VAT.

28 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Rozliczanie VAT należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej Korzyści z rozliczania importowego podatku VAT w deklaracji podatkowej Uniknięcie obowiązku fizycznej wpłaty podatku VAT w przypadku importu (poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa) – jednoczesne wykazanie w deklaracji VAT kwoty należnego z tytułu importu podatku VAT wraz z ujęciem kwoty po stronie podatku naliczonego. Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Przedsiębiorcy dokonujący regularnego importu towarów i korzystający z procedury uproszczonej (na podstawie uzyskanego pozwolenia na stosowanie tej procedury), Przedsiębiorcy dokonujący odpraw celnych przez przedstawiciela posiadającego pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, Przedsiębiorcy mogący liczyć na uzyskanie wysokiego zabezpieczenia należności celno-podatkowych od banku lub instytucji ubezpieczeniowej.

29 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Optymalizacja celna poprzez efektywne zarządzenie ceną importowanych towarów

30 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Optymalizacja celna poprzez efektywne zarządzenie ceną importowanych towarów Elementy wliczane i niewliczane do wartości celnej importowanych towarów Co do zasady, podstawą do naliczania należności celnych w imporcie jest cena należna lub faktycznie zapłacona za towar będący przedmiotem przywozu do Wspólnoty. Na cenę importowanego towaru składają się dwa rodzaje kosztów, tj: koszty, które: powinny zostać włączone do wartości celnej towarów (np. koszty materiały, koszty robocizny, koszty logistyczne, koszty gwarancji i inne), mogą i powinny być wyłączone z wartości celnej przywożonych towarów (np. odsetki, prowizja od zakupu, koszty instalacji towaru we Wspólnocie i inne). Każde wyłączenie z wartości celnej określonych kosztów powinno być prawidłowo udokumentowane.

31 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Optymalizacja celna poprzez efektywne zarządzenie ceną importowanych towarów Korzyści z efektywnego zarządzenia ceną importowanego towaru: Obniżenie ceny importowanego towaru i wyłączenie z wartości celnej określonych kosztów daje możliwość znaczącej redukcji należności celnych, a także podatków importowych (VAT/akcyzy). Tańsze materiały wykorzystywane do produkcji przez unijnych importerów lub bardziej atrakcyjna cena wprowadzanych na rynek krajowy lub wspólnotowy importowanych towarów. Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Importerzy przywożący towary o znacznej wartości celnej, Importerzy, którzy są zobowiązani do uiszczenia znacznych kosztów należności importowych (cła oraz podatku VAT/akcyzy).

32 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Cena pierwszej sprzedaży – jako podstawa do ustalenia wartości celnej importowanych towarów

33 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Cena pierwszej sprzedaży – jako podstawa do ustalenia wartości celnej importowanych towarów w przypadku transakcji łańcuchowych Możliwość obniżenia wartości celnej poprzez wykorzystanie ceny pierwszej sprzedaży towarów Zazwyczaj, wartość celna towarów, która stanowi podstawę do naliczania należności importowych, jest ustalana na podstawie ceny płaconej przez europejskiego importera dostawcy spoza Unii Europejskiej. W przypadku, gdy towar jest przedmiotem kilku transakcji sprzedaży, zanim zostanie nabyty przez unijnego importera, cena tego towaru (a w konsekwencji podstawa do obliczania należności celnych) może ulec znacznemu podwyższeniu. W określonych przypadkach, wspólnotowe prawo celne pozwala na przyjęcie, jako podstawy naliczania należności importowych ceny sprzedaży towarów, ustalonej pomiędzy pierwotnym zbywcą towarów, a pośrednikiem, nie zaś ceny po jakiej unijny importer nabył towar od pośrednika.

34 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Cena pierwszej sprzedaży – jako podstawa do ustalenia wartości celnej importowanych towarów w przypadku transakcji łańcuchowych Korzyści z zastosowania ceny pierwszej sprzedaży dla obliczania należności importowych: Znacząca redukcja należności importowych (ceł i podatków VAT/akcyzy) poprzez obniżenie podstawy ich naliczania. Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Przedsiębiorcy, którzy importują towary zakupione od pośredników (zwłaszcza, w przypadku występowania kilku pośredników w sprzedaży). Przedsiębiorcy, działający w strukturach podmiotów powiązanych.

35 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Zwiększenie konkurencyjności eksportowanych towarów poprzez wykorzystanie preferencyjnego pochodzenia towarów

36 Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Preferencyjne pochodzenie towarów – narzędzie dla eksporterów towarów poza Unię Europejską Pochodzenie towarów jako element wspierający konkurencyjność towarów produkowanych przez unijnych przedsiębiorców Pochodzenie towarów to jeden z elementów mających wpływ na wysokość należności celnych w kraju importu. Dla celów celnych, możliwe jest rozróżnienie dwóch statusów, jakie w odniesieniu do pochodzenia mogą mieć towary: preferencyjne pochodzenie towarów (towary o tym statusie mogą korzystać ze zredukowanych lub zerowych stawek celnych w niektórych krajach ich importu), niepreferencyjne pochodzenie towarów (określane dla celów środków polityki handlowej np. ograniczeń ilościowych w przywozie, ceł antydumpingowych itp.). Unia Europejska posiada liczne umowy z krajami trzecimi, na podstawie których przyznawane są, na zasadzie wzajemności, różnego rodzaju przywileje w stosunku do towarów o preferencyjnych pochodzeniu. Unijni producenci towarów, dzięki udokumentowaniu, że towar posiada wspólnotowe preferencyjne pochodzenie, mogą spowodować, że koszt importu tych towarów w kraju, do którego są one wysyłane będzie niższy, a tym samym towary te będą bardziej konkurencyjne.

37 Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej:
Date Podatki na ciężkie czasy – Optymalizacja procedur celnych Preferencyjne pochodzenie towarów – narzędzie dla eksporterów towarów poza Unię Europejską Korzyści z udokumentowania preferencyjnego wspólnotowego pochodzenia towarów Nabywca towarów produkowanych przez unijnego przedsiębiorcę, pochodzący z kraju nienależącego do Unii Europejskiej, może zredukować koszty importu takich towarów do swojego kraju. Zwiększenie konkurencyjności towarów produkowanych przez unijnego przedsiębiorcę na rynkach krajów trzecich. Kto powinien rozważyć tę formę optymalizacji celnej: Eksporterzy produkowanych we Wspólnocie towarów, którzy wysyłają towary do krajów trzecich, korzystających z preferencji w handlu z Unią Europejską. Eksporterzy i producenci przetwarzanych we Wspólnocie towarów, którzy wysyłają towary do krajów trzecich, korzystających z preferencji w handlu z Unią Europejską.

38 Date ? Pytania

39 Date Dane kontaktowe Andrzej Milczarczyk Menedżer Dział Doardztwa Podatkowego Tel.: (22) Cezary Sowiński Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Tel.: (22) Michał Krzewiński Menedżer Dział Doradztwa Podatkowego Tel.: (22) © 2009 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved. “PricewaterhouseCoopers” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity. *connectedthinking is a trademark of PricewaterhouseCoopers LLP (US). PwC


Pobierz ppt "Podatki na ciężkie czasy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google