Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."— Zapis prezentacji:

1 Założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Jak powstawały założenia do strategii… Prace dotyczące przyszłej wizji obszarów wiejskich oraz rolnictwa prowadzono w MRiRW już w 2008r. (dokument: Kierunki rozwoju obszarów wiejskich). W lutym 2009r. został poddany konsultacjom dokument o nazwieZarys kierunków rozwoju obszarów wiejskich. Przyjęcie przez Radę Ministrów w dn. 24 listopada 2009 r. dokumentu Plan uporządkowania strategii Rozwoju - rozpoczęto prace nad opracowaniem Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa.

3 Plan uporządkowania strategii Średniookresowa strategia rozwoju kraju Programy Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Strategie rozwoju (9) 1.Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki, 2.Strategii rozwoju zasobów ludzkich, 3.Strategii rozwoju transportu, 4.Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, 5.Sprawne państwo, 6.Strategii rozwoju kapitału społecznego, 7.Krajowej strategii rozwoju regionalnego – Regiony – miasta - obszary wiejskie, 8.Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, 9.Strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa

4 Jak powstawały założenia do strategii… Struktura dokumentu jest zgodna z Wytycznymi do opracowywania strategii rozwoju wskazanych w Planie uporządkowania strategii rozwoju. W pracach nad opracowaniem strategii udział wzięli m.in. eksperci z niezależnych ośrodków naukowo badawczych. Założenia strategii były konsultowane z poszczególnymi ministerstwami (pośrednio również z GIOŚ) Dokument był prezentowany na posiedzeniu Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju w dn. 26 sierpnia 2010r., gdzie uzyskał pozytywną opinię.

5 Obszary wiejskie będą atrakcyjnym miejscem pracy, zamieszkania, wypoczynku i prowadzenia działalności: rolniczej lub pozarolniczej, które w sposób komplementarny przyczyniają się do wzrostu gospodarczego. Obszary te będą dostarczały dóbr publicznych i rynkowych z zachowaniem unikalnych walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych dla przyszłych pokoleń. Mieszkańcy obszarów wiejskich będą posiadać szeroki dostęp do wysokiej jakości edukacji, zatrudnienia, służby zdrowia, dóbr kultury i nauki, narzędzi społeczeństwa informacyjnego i niezbędnej infrastruktury technicznej. Obszary wiejskie zachowają swój unikalny charakter dzięki zrównoważonemu rozwojowi konkurencyjnego rolnictwa i rybactwa.

6 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, rolnictwa i rybactwa Wielofunkcyjne obszary wiejskie, rolnictwo i rybactwo Kluczowe pojęcia Rynkowe i pozarynkowe funkcje obszarów wiejskich i rolnictwa Społeczne: - żywotność i spójność ekonomiczna wsi - zabezpieczenie społeczne rolników Przyrodnicze: - pozytywne (zapobieganie degradacji UR, ochrona bioróżnorodności, poprawa stosunków wodnych, zapobieganie erozji gleb) - negatywne (zanieczyszczenie, erozja, negatywny wpływ na różnorodność biologiczną, emisja gazów cieplarnianych), Kulturowe: - ochrona i wzbogacanie tradycji lokalnych, regionalnych, narodowych Produkcyjne: - komercyjne - niekomercyjne

7 Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Cel główny

8 Cele szczegółowe 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego 3. Bezpieczeństwo żywnościowe 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

9 Katalog działań strategicznych Cele, priorytety i kierunki interwencji przedstawione w Strategii stanowią katalog strategicznych działań, które powinny być realizowane na obszarach wiejskich. Należy jednak mieć na uwadze, że to w zależności od potrzeb rozwojowych poszczególnych terenów, będą na nim realizowane wybrane (najbardziej potrzebne/strategiczne z punktu widzenia rozwoju tego terenu) działania zapisane w strategii.

10 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na OW 1.1. Wzrost umiejętności, poziomu wykształcenia i mobilności zawodowej mieszkańców OW 1.2. Zwiększanie zatrudnienia mieszkańców OW bez konieczności zmiany ich miejsca zamieszkania 1.3. Rozwój przedsiębiorczości i pozarolniczych miejsc pracy wykorzystujących potencjał endogeniczny OW Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na OW 1.4. Zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego oraz redukcja i przeciwdziałanie ubóstwu na OW Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego Bezpieczeństwo żywnościowe Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej

11 kierunki interwencji celu 1 KIERUNKI INTERWENCJI

12 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej 2.1. Rozwój lokalnej infrastruktury energetycznej i sanitarnej, gwarantującej bezpieczeństwo energetyczne i sanitarne na OW 2.2. Rozwój ogólnokrajowej i lokalnej infrastruktury transportowej gwarantującej dostępność transportową OW 2.3. Budowa i rozwój infrastruktury i technologii umożliwiających mieszkańcom OW korzystanie i dostęp do technologii ICT o wysokim standardzie 2.4. Rozwój infrastruktury społecznej zapewniającej mieszkańcom OW dostęp do dóbr i usług publicznych Bezpieczeństwo żywnościowe Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na OW Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na OW Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa na OW

13 kierunki interwencji celu 2 KIERUNKI INTERWENCJI

14 3. Bezpieczeństwo żywnościowe Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego 3.1. Utrzymanie bazy produkcyjnej rolnictwa i rybactwa 3.2. Wytwarzanie wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów rolno-spożywczych 3.3. Przestrzeganie/ stosowanie zasad uczciwej konkurencji na wspólnotowym i globalnym rynku rolno-spożywczym 3.4. Podnoszenie świadomości i wiedzy producentów oraz konsumentów w zakresie produkcji rolno-spożywczej i zasad żywienia Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na OW Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na OW

15 kierunki interwencji celu 3 KIERUNKI INTERWENCJI

16 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego 4.1. Modernizacja i wzrost innowacyjności sektora rolno- spożywczego 4.2. Kreowanie oraz transfer wiedzy i technologii służącej zrównoważonemu rozwojowi sektora rolno-spożywczego 4.4. Promocja oraz powiększanie rynków zbytu produktów rolno-spożywczych Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na OW Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej Bezpieczeństwo żywnościowe Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na OW 4.3. Dostosowanie struktur sektora rolno- spożywczego do zmieniających się wyzwań w Polsce, UE i w skali globalnej

17 kierunki interwencji celu 4 KIERUNKI INTERWENCJI

18 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich 5.1. Ochrona środowiska rolniczego i różnorodności biologicznej na OW 5.2. Ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego na OW 5.3. Adaptacja rolnictwa i rybactwa do zmian klimatu oraz ich udział w przeciwdziałaniu tym zmianom (mitygacji) 5.4. Racjonalna gospodarka leśna i łowiecka na OW 5.5. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na OW Wzrost jakości kapitału ludzkiego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na OW Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz łagodzenie ich izolacji przestrzennej Bezpieczeństwo żywnościowe Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno- spożywczego

19 kierunki interwencji celu 5 KIERUNKI INTERWENCJI

20 Plan działań implementacyjnych Uszczegółowienie relacji z innymi strategii rozwoju Dopracowanie wskaźników Ramy finansowe strategii Przygotowanie założeń do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz oceny ex-ante I. Prace prowadzone obecnie w MRiRW II. Prezentacja i konsultacje zewnętrzne strategii Konsultacje społeczne strategii Prezentacja założeń strategii na konferencji

21 Poszczególne Strategie rozwoju są ze sobą ściśle powiązane. Jednocześnie projektowane strategie odnoszą się do określonych obszarów tematycznych (np. strategia rozwoju transportu) lub mają wymiar horyzontalny i obejmują działania adresowane do wybranych regionów/obszarów (jak np. strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa). Stąd wybrane kierunki interwencji wskazane w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa będą realizowane poprzez instrumenty będące w zakresie kompetencji różnych ministrów, mające odzwierciedlenie w innych strategiach. (poniżej przykład) Priorytet 1.1. Wzrost umiejętności, poziomu wykształcenia i mobilności zawodowej mieszkańców OW Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki x Strategia rozwoju zasobów ludzkich xx Sprawne państwo x Strategia rozwoju kapitału społecznego x Krajowa strategia rozwoju regionalnego – Regiony-miasta-obszary wiejskie x

22 Dziękuję za uwagę kontakt e-mail: bogdan.pomianek@minrol.gov.plbogdan.pomianek@minrol.gov.pl lub wanda.klepacka@minrol.gov.plwanda.klepacka@minrol.gov.pl tel. 623 23 61 tel. 623 25 89


Pobierz ppt "Założenia Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google