Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Rozwoju Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek Mława

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Rozwoju Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek Mława"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Rozwoju Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Skąd pieniądze? Możliwości finansowania projektów realizowanych przez: Miasto Mława i jednostki podległe organizacje pozarządowe Wydział Rozwoju Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 Mława

2 Podstawowe źródła finansowania:
Skąd pieniądze ? Podstawowe źródła finansowania: Środki budżetowe (jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej) Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Fundusze strukturalne UE

3 Środki budżetowe Środki z budżetu Miasta Mławy
Skąd pieniądze ? Środki budżetowe Środki z budżetu Miasta Mławy Środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego Środki z budżetu państwa (administracja rządowa) - Ministerstwo Zdrowia - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Ministerstwo Sportu i Turystyki

4 Środki z budżetu Miasta Mławy - dotacje celowe
Skąd pieniądze ? Środki z budżetu Miasta Mławy - dotacje celowe - dotacje w ramach konkursów otwartych na realizację zadań publicznych Programy współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Szczegółowe informacje: Urząd Miasta w Mławie, Wydział Promocji, Komunikacji Społecznej i Współpracy z Zagranicą

5 Środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Środki z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego Program współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  (opracowany i realizowany corocznie) Inne programy, np. - Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego Bliski termin: 30 listopada 2007r. Konkursy otwarte na realizację zadań publicznych Np. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej, sportu i ratownictwa wodnego w 2008 roku Bliskie terminy: 20 grudnia 2007r. dla zadań całorocznych, systemowych 17 stycznia 2008r. dla zadań pojedynczych (30 kwietnia 2008r.) Programy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Szczegółowe informacje: Urząd Miasta w Mławie, Wydział Rozwoju oraz strony internetowe

6 Środki z budżetu państwa
Skąd pieniądze ? Środki z budżetu państwa (administracja rządowa) - Ministerstwo Zdrowia: Dotacje w ramach konkursów na realizację polityki zdrowotnej Ogłoszenia o konkursach, szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stornach MZ: zakładce „ogłoszenia i komunikaty” - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotacje w ramach programów operacyjnych (np. PO Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego. PO Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury, Rozwój inicjatyw lokalnych itd.) Szczegółowe informacje na stronach MKiDN:

7 Środki z budżetu państwa
Skąd pieniądze ? Środki z budżetu państwa (administracja rządowa) - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: Dotacje w ramach ogłaszanych konkursów szczegółowe informacje i formularze dostępne są na stornach MPiPS zakładka „Aktualności” Ministerstwo Sportu i Turystyki Dotacje w ramach programów inwestycyjnych programów, szczegółowe informacje na stronach internetowych: w zakładce „Inwestycje”

8 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dotacje w ramach programów i konkursów, np.: - „PARTNER III – wsparcie zadań i projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe” (80% finansowania) - program realizowany do końca 2013r.; - „Program wyrównywania różnic między regionami” (dla fundacji i stowarzyszeń posiadających statutowy zapis o działalności rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych, lub o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych); Program pilotażowy pn. „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych” Itd.... Informacje o programach i konkursach dostępne na stronie w zakładce „Programy PFRON”

9 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dotacje na: proekologiczne zadania inwestycyjne i modernizacyjne, edukację ekologiczną, ochronę przyrody, monitoring środowiska, ochronę lasów i zalesienia, badania naukowe, zapobieganie i likwidację skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, inwestycje w gospodarce wodnej zgodne z zasadami ochrony środowiska, utrzymanie i rewaloryzację zabytkowych parków oraz zieleni chronionej, opracowanie planów służących gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi, wodnymi oraz innych inne przedsięwzięcia o istotnym znaczeniu dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej w województwie mazowieckim, Finansowanie do 50 % kosztów Szczegółowe informacje na stronach w zakładce „Oferta”

10 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne BGK:
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne BGK: Rządowy program wsparcia finansowego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, Finansowanie 20-40% kosztów Najbliższy termin: od 1 do 30 kwietnia 2008r. Szczegółowe informacje:

11 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga Dotacje na projekty o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym na inicjatywy dotyczące: edukacji ekonomicznej, innowacji w zakresie edukacji, dziedzictwa kulturowego i tradycji, twórczości artystycznej dzieci i młodzieży polityki społecznej i nauki przedsiębiorczości oraz inne przedsięwzięcia na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego np. warsztaty, szkolenia, konkursy, olimpiady, organizowanie pracowni edukacyjnych itp.. Finansowanie do 100% kosztów Bliski termin: 14 grudnia 2007r.(projekty lokalne) 15 lutego 2008r. (projekty ogólnokrajowe) Szczegółowe informacje i formularze wniosków ma stronie:

12 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne FUNDACJA BATOREGO Programy dotacyjne np. - Lokalne Programy Stypendialne - Kolorowa Akademia - dotacje dla organizacji , prowadzących działania integracyjne i edukacyjne dla dzieci niepełnosprawnych - Dla Tolerancji – dotacje na projekty kształtujące postawy otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych oraz przeciwdziałające nietolerancji i ksenofobii - Instytucje Obywatelskie – dotacje dla organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, państwa prawa oraz współpracy międzynarodowej - Partnerstwo Inicjatyw Społecznych – dotacje na trójstronne projekty współpracy podejmowane przez organizacje z Niemiec i Polski oraz Ukrainy, Białorusi i Obwodu Kaliningradzkiego * konkursy otwarte i zamknięte (do niektórych programów Fundacja Batorego zaprasza organizacje imiennie). Informacje: (terminy składania wniosków, formularze w zakładce „Terminy i procedury konkursów dotacyjnych”)

13 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne EkoFundusz konkursy EkoFunduszu, w tym np.: na ochronę obszarów wodno-błotnych, na ochronę zagrożonych gatunków fauny i flory, na ochronę przyrody w parkach narodowych i krajobrazowych, na ochronę „ptasich” obszarów Natura 2000, na oszczędność energii w systemach ogrzewczych Finansowanie % kosztów Szczegółowe informacje:

14 Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Dotacje na: polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań, działania na rzecz partnerstwa, współpracę samorządów i innych instytucji, konkursy wiedzy, prace naukowe, wymianę naukową, działalność literacką i artystyczną, dotyczącą Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej, działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska, wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego Finansowanie – do 60% kosztów Bliski termin: 3 - 4 grudnia 2007r. Szczegółowe informacje:

15 Mechanizm Finansowy EOG
Skąd pieniądze ? Fundacje i fundusze krajowe i zagraniczne Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Dotacje na działania w zakresie priorytetów: - ochrona środowiska, - promowanie zrównoważonego rozwoju, - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, - rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, badania naukowe. Nabory wniosków organizowane są przez Ministerstwo Gospodarki, informacje o naborach i szczegółowe wytyczne dostępne są stronie Programy Funduszu dla Organizacji Pozarządowych (FOP) -3 komponenty: - Demokracja i społeczeństwo obywatelskie, - Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, - Równe szanse i integracja społeczna, Szczegółowe informacje:

16 Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza w latach 2007-2013
Skąd pieniądze ? Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza w latach 1831,50 mln € Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 771,02 mln € Program Operacyjny Kapitał Ludzki (komponent regionalny) 2 602,52 mln € (ZPORR : 299,84 mln €)

17 Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza w latach 2007-2013
Skąd pieniądze ? Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza w latach Projekty z list indykatywnych oraz wyłonione w ramach konkursów Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Szczegółowe informacje:

18 Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza
Skąd pieniądze ? Fundusze strukturalne UE dla Mazowsza w latach 51 projektów na liście indywidualnych projektów kluczowych (+ 10 rezerwowych) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 17 projektów na liście projektów indywidualnych z dziedziny środowiska ok. 676,18 mln € z Europejskiego Funduszu Rolnego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

19 Fundusze strukturalne UE
Skąd pieniądze ? Fundusze strukturalne UE Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 8 priorytetów 1831,30 mln € z EFRR Finansowanie: do 85 % kosztów kwalifikowanych Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy. CEL: POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI REGIONU I ZWIĘKSZANIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ I PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA

20 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu: - projekty inwestycyjne umożliwiające prowadzenie działalności oraz służące poprawie funkcjonowania IOB (budowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury) Priorytet II Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza: - budowa lub rozbudowa szkieletowych lub szerokopasmowych lokalnych i regionalnych publicznych sieci telekomunikacyjnych łączonych z siecią szerokopasmową na poziomie centralnym, tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, - tworzenie i rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w administracji samorządowej, systemów zapewniających świadczenie usług z zakresu administracji publicznej drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, -e-usługi w administracji publicznej, elektroniczny obieg dokumentów, e- usługi świadczone na rzecz przedsiębiorstw,

21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka: - budowa, rozbudowa, modernizacja w ramach projektów wodno-ściekowych: (dot. np. specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych, instalacji do suszenia osadów pościelowych) - budowa, rozbudowa, modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę (np. sieci wodociągowych, ujęć wody, zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej, urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania, urządzeń regulujących ciśnienie wody), - budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych (np. sieci kanalizacyjne, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, przydomowe oczyszczalnie ścieków)   - tworzenie i rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do segregacji odpadów komunalnych i przemysłowych, recykling odpadów, w tym budowa i rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, - budowa, rozbudowa, modernizacja instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, - kompleksowe oczyszczanie terenu z odpadów zawierających azbest, usuwanie azbestu z budynków użyteczności publicznej, budowa składowisk odpadów niebezpiecznych,

22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka c.d: - budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, słoneczna, geotermalna, organiczna/biomasa, inna), - budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu (kogeneracja), - budowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników retencyjnych i stopni wodnych umożliwiających wykorzystanie rzek (hydroenergetyka), - budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, - budowa, rozbudowa i modernizacja lokalnej i regionalnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego, zakup urządzeń i budowa obiektów technicznych zapewniających prawidłową pracę systemów dystrybucyjnych gazu ziemnego, - budowa, rozbudowa i modernizacja systemów ciepłowniczych na efektywne energetycznie poprzez stosowanie energooszczędnej technologii i rozwiązań, wyposażenie systemów ciepłowniczych w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne.

23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu: Projekty w ramach rewitalizacji miast: - izolacja, remont lub przebudowa elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń przeznaczonych na cele gospodarcze lub społeczne, np. remont, przebudowa instalacji w budynkach oraz zagospodarowanie przyległego terenu (budowa, remont, przebudowa małej architektury), renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się na rewitalizowanym terenie, w tym prace konserwatorskie, - adaptacja, przebudowa lub remonty budynków i przestrzeni użyteczności publicznej wraz z przyległym otoczeniem na cele edukacyjno-społeczne, np: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, szkolne stołówki, domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, domy kultury, warsztaty terapii zajęciowej oraz obiekty służące pomocy społecznej, - adaptacja, przebudowa lub remonty infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, kulturalnych, - izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych i powojskowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, zdrowotnych lub edukacyjnych,

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu: Projekty w ramach rewitalizacji miast: c.d. - remonty lub przebudowa infrastruktury technicznej, np. budowa, remonty lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków, - budowa, remonty lub przebudowa kanalizacji deszczowej, budowa, remonty lub przebudowa sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody - porządkowanie przestrzeni miejskiej: regeneracja, rehabilitacja i zabudowywanie pustych przestrzeni publicznych, w tym remonty lub przebudowa: placów, rynków, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie parków, - tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast, w tym: budowa lub remont oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu, - poprawa funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego, a także estetyki przestrzeni publicznych, w tym: remonty, przebudowa lub modernizacja ulic oraz komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych (chodniki i przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe), - wymiana elementów zawierających azbest,

25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu: Projekty w ramach rewitalizacji miast: c.d. - renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (odnowa głównych strukturalnych części budynku np. dach, fasada (usunięcie elementów wykonanych z użyciem azbestu), okna, i drzwi fasady, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne i zewnętrzne, wejście i jego struktury zewnętrzne, windy, instalacje techniczne budynku, - adaptacja budynków na cele mieszkaniowe stanowiących własność publiczną lub własność podmiotów non-profit z przeznaczeniem dla osób o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach. UWAGA!!! Projekty realizowane w ramach rewitalizacji miast muszą być zlokalizowane na obszarach problemowych wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji zatwierdzonym przez lokalny samorząd.

26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji: Kultura: - rewitalizacja, konserwacja, renowacja, rewaloryzacja, modernizacja, adaptacja historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem (obiektów sakralnych, zespołów fortyfikacyjnych, budowli i zespołów obronnych, parków zabytkowych, obiektów poprzemysłowych), - konserwacja zabytków ruchomych udostępnianych publicznie, - zabezpieczenie zabytków przed zniszczeniem lub kradzieżą , - digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego pod warunkiem powszechnego udostępnienia, - tworzenie i rozwój szlaków dziedzictwa kulturowego, - budowa, rozbudowa i modernizacja publicznej infrastruktury kulturalnej, - rewitalizacja historycznych i zabytkowych budynków na cele kulturalne, - systemy/centra/ośrodki informacji kulturalnej, - tworzenie i rozwój systemów e-informacji kulturalnej, - działalność promocyjna, kampanie promocyjne w kraju i za granicą, których celem jest promocja kultury (np. udział w wystawach i imprezach kulturalnych, imprezy wystawiennicze oraz ekspozycje, organizacja wydarzeń kulturalnych).

27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji: Turystyka: - działalność promocyjna (przygotowanie programów rozwoju oraz promocji markowych produktów turystycznych regionu),     - imprezy organizowane w kraju i za granicą, których celem jest promocja turystyczna regionu - targi,      - marketing terytorialny,    - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont bazy noclegowej i gastronomicznej oraz obiektów przeznaczonych na turystykę biznesową,    - budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i remont obiektów i miejsc przeznaczonych na działalność sportową i rekreacyjną, w tym bazy okołoturystycznej,   - tworzenie i rozwój parków tematycznych,    - systemy/centra/ośrodki informacji turystycznej (w tym przygotowanie nieodpłatnych materiałów i publikacji służących informacji turystycznej jako element projektu),    - tworzenie i rozwój platform informatycznych i baz danych, jako elementów systemu informacji turystycznej (w tym systemy e-informacji turystycznej),

28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji: Turystyka: c.d. - trasy i szlaki turystyczne, - tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych, - budowa lub wyznaczenie wydzielonych dróg dla rowerów (w tym oznakowanie przejazdów, pasów dla rowerów i śluz rowerowych), - wytyczenie dróg rowerowych (w tym: wydzielenie drogi rowerowej, wyznaczenie śluz rowerowych, przejazdy rowerowe przez skrzyżowanie), jako element projektu: sygnalizacja i oznakowanie drogowe, - miejsca parkingowe dla rowerów, kładki i tunele pieszo-rowerowe, oświetlenie tras rowerowych, przebudowa schodów na pochylnie z wykorzystaniem dla rowerzystów.

29 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Skąd pieniądze ? Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego: - budowa nowych, rozbudowa, modernizacja obiektów dydaktycznych takich jak placówki służące wyrównywaniu szans, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, Ochotnicze Hufce Pracy, szkoły wyższe, - budowa, rozbudowa laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu w szkołach ponadgimnazjalnych, warsztatów, pracowni specjalistycznych np. komputerowych, bibliotek, świetlic, przyszkolnej infrastruktury sportowej (sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych, hal sportowych), gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, obiektów infrastruktury społeczno - edukacyjnej (burs, internatów, stołówek, domów studenckich), - zakup niezbędnego wyposażenia dla ww. obiektów dydaktycznych (np. sprzęt komputerowy, oprogramowanie),   - budowa nowych, rozbudowa, modernizacja domów pomocy społecznej, pomieszczeń do rehabilitacji i terapii, gabinetów lekarskich, pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, obiektów stacjonarnej opieki paliatywnej/hospicyjnej, - zakup niezbędnego wyposażenia do ww. obiektów.

30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Informacji o programach, naborach wniosków, wytycznych udziela Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a-mail: Infolinia:

31 Fundusze strukturalne UE
Skąd pieniądze ? Fundusze strukturalne UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10 priorytetów 9 707,2 mln € z EFS Finansowanie: do 85 % kosztów kwalifikowanych Beneficjenci: JST, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy. CEL: POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO I ZWIĘKSZENIE SPÓJNOŚĆI SPOŁECZNEJ

32 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna: - projekty na rzecz społeczności romskiej, - projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn, oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących: - projekty na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach, Priorytet III Wysoka jakość oświaty: - projekty z zakresu efektywnego systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli (przygotowanie szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela, uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela, - projekty na rzecz modernizacji treści i metod kształcenia (np. programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, itd.), - projekty na rzecz upowszechniania uczenia się przez całe życie.

33 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka: - Projekty na rzecz wzmocnienia potencjału dydaktycznego uczelni – w tym programy rozwoju uczelni , - rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R. Priorytet V Dobre rządzenie: - projekty ukierunkowane na poprawę obsługi obywatela i modernizację zarządzania w administracji samorządowej (np. podnoszenie jakości, zwiększanie dostępności usług publicznych, wdrażanie usprawnień zarządczych na poziomie całej organizacji, wdrażanie norm ISO), - projekty ukierunkowane na podnoszenie kompetencji kadr administracji publicznej, - wzmacnianie zdolności JST w zakresie opracowywania, wdrażania i ewaluacji polityk i strategii, - szkolenia generalne i specjalistyczne dla służb publicznych, - projekty na rzecz dialogu obywatelskiego, - tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych - tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym oraz branżowym,

34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich: - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) Priorytet VII Promocja integracji społecznej: - projekty na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (np. indywidualne programy wychodzenia z bezdomności, zatrudnienie socjalne, szkolenia, kursy, usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym), aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, - tworzenie i działalność centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej, - staże i zatrudnienie subsydiowane osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych, - poradnictwo psychologiczne, - tworzenie i działalność środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, promocja i wsparcie wolontariatu, - tworzenie i funkcjonowanie świetlic i klubów środowiskowych, - wsparcie finansowe dla funkcjonowania instytucji otoczenia sektora ekonomii społecznej, świadczących usługi prawne, finansowe, marketingowe, promocja ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

35 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki: - wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie: tworzenie partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jst, urzędów pracy i innych środowisk w celu opracowania i wdrażania strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim, badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw: szkolenia i doradztwo dla pracowników uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, Ogłoszony konkurs dla działania 8.1.1 projekty obejmujące szkolenia skierowane do pracujących osób powyżej 45. roku życia, które posiadają co najwyżej wykształcenie średnie i z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (w formach pozaszkolnych). Bliski termin: 28 grudnia 2007r.

36 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej: tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcie istniejących przedszkoli np. dłuższe godziny pracy przedszkoli, dodatkowe nabory dzieci, - programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych: dodatkowe zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe takie jak języki obce, przedsiębiorczość, doradztwo i opieka pedagogiczno –psychologiczna dla uczniów, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym, doradztwo edukacyjno – zawodowe, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, wyposażenie szkół i placówek, wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania,   - wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, - rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e- learningu, - studia podyplomowe, studia wyższe i kursy doskonalące dla nauczycieli.

37 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Ogłoszony konkurs dla działania 9.5 Dotacje na: − tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, − projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych na tych obszarach, − działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe, doradcze, podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. Bliski termin: 28 grudnia 2007r.

38 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Skąd pieniądze ? Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacje o programach, naborach wniosków, wytyczne i formularze wniosków są dostępne na stronach:

39 Dziękujemy za uwagę Skąd pieniądze ? Wydział Rozwoju
Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 Mława Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Rozwoju Urząd Miasta w Mławie ul. Stary Rynek Mława"

Podobne prezentacje


Reklamy Google