Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje Transportu Types of Transport

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje Transportu Types of Transport"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje Transportu Types of Transport
Rafał Jagusztyn Grupa projektowa: I Trener: Anna Dobrowolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Rodzaje Transportu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 Transport samochodowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Transport samochodowy (zwany też drogowym) - jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. Do zalet transportu drogowego zalicza się m.in. możliwość dowiezienia ładunku lub pasażera bezpośrednio na miejsce przeznaczenia (wysoka dostępność tzw. zasada "od drzwi do drzwi"). Natomiast wady to m.in. energochłonność i szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Transport powietrzny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 Transport lotniczy – przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów
Transport lotniczy – przemieszczanie drogą powietrzną osób lub towarów. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 Transport kolejowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, a szerzej, do transportu powierzchniowego. Kolejowy system transportowy obejmuje infrastrukturę, czyli linie kolejowe, stacje (dworce, przystanki), zaplecze techniczne. Drugim elementem systemu jest tabor kolejowy, czyli środki transportu (np. lokomotywy i wagony). W systemie tym operują instytucje kolejowe, do których zaliczyć można przewoźników kolejowych i administratorów infrastruktury (zarządy kolejowe). W ujęciu gospodarczym przewoźnicy świadczą usługi transportowe (zaspokajają popyt) z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej. Infrastruktura ta z kolei jest zarządzana i udostępniana przewoźnikom przez administratorów infrastruktury. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 Transport wodny Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 W zależności od obszaru działalności żeglugę można podzielić na:
Transport wodny– jedna z form komunikacji. Oznacza w szczególności przewóz statkami, w celach zarobkowych, pasażerów i ładunków, przez wody morskie lub śródlądowe. Do przewozu towarów używa się wielu wyspecjalizowanych statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców, chemikaliowców i in. Przewozy pasażerskie stanowią znikomy odsetek ogólnego transportu ludzi, a to ze względu na długi czas podróży. Jedynie w niektórych regionach świata, na przykład na obszarach o silnie rozwiniętej linii brzegowej lub w państwach wyspiarskich, ważną rolę odgrywa komunikacja promowa. W zależności od obszaru działalności żeglugę można podzielić na: żeglugę morską żeglugę przybrzeżną żeglugę śródlądową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 Transport rurociągowy
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

12 Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi
Transport rurociągowy - transport dóbr poprzez rurociągi. Najczęściej przesyłane są ciecze i gazy, ale istniały także pneumatyczne rury mogące transportować ciała stałe z wykorzystaniem powietrza pod ciśnieniem. W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg. Istnieją więc rurociągi transportujące ścieki, wodę lub nawet piwo. Najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia są rurociągi transportujące ropę naftową i gaz ziemny. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13 Transporty mieszane Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

14 Transport kombinowany
przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

15 Transport intermodalny
jest to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

16 Transport multimodalny
to przewóz towarów przez co najmniej dwie różne gałęzie transportu, transport intermodalny to zawężenie transportu multimodalnego: w transporcie intermodalnym towar nie zmienia jednostki ładunkowej lub pojazdu, w którym jest przewożony. Transport kombinowany jest więc formą transportu intermodalnego (zawierającego się w multimodalnym), gdzie wyróżnia go fakt, że główna część przewozu jest realizowana między terminalami przez transport kolejowy lub żeglugę śródlądową, lub żeglugę morską bliskiego zasięgu, a dowozy i odwozy są wykonywane przez transport drogowy i to na ściśle określonych odległościach. Warto tu wspomnieć, że przewozy kombinowane wykonane przez kolej i transport drogowy noszą nazwę piggyback transport. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

17 Types of Transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

18 Road transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

19 Road Transport - one of the modes of transport, in which cargo and passengers move on land roads by wheeled means of transport (e.g. motor vehicles). Transport services that take place using this mode of transport are provided by land carriers. The advantages of road transport include, among others, the possibility of delivering cargo or passengers directly to the destination (the so-called high availability. principle "from door to door"). While the disadvantages include energy consumption and harmful impact on the environment. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 Air transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

21 Air transport - the movement of passengers or goods by air
Air transport - the movement of passengers or goods by air. It is the latest and most dynamically developing branch of transport. Based on complicated means of transportation, navigation and ground handling services and capital intensive and highly qualified staff. Aviation allows very quick access to the target and is one of the safest means of transport. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

22 Rail transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

23 Rail transport - classified as a transport mode of land transport and, more generally, surface transport. Rail transport system includes infrastructure, i.e. railway lines, stations (stations, bus stops), technical facilities. The second element of the system is the rolling stock, or means of transport (such as locomotives and wagons). In this system, institutions operate railway, which could include rail operators and administrators of infrastructure (railway managements). In economic terms, the carriers provide transport services with the use of railway infrastructure. This infrastructure in turn is managed and made available to carriers by the administrators of the infrastructure. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

24 Water transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

25 Water transport, - one of the forms of communication
Water transport, - one of the forms of communication. This means in particular the transport ships for commercial purposes, passengers and cargo, by sea or inland waters. For the carriage of goods many specialized vessels are used: bulk carriers, container ships, oil tankers, chemical tankers and others. Passengers represent a small percentage of the overall transport of people because of the long travel time. Only in some regions of the world, for example in areas with highly developed coastline or island states, ferry services play a vital part. Depending on its activity the shipping business can be divided into:    sea navigation    coasting    inland navigation Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 Pipeline transport Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 Pipeline transport - transport of goods through pipelines
Pipeline transport - transport of goods through pipelines. Mostly liquids and gases are sent through pipes, but there are also pneumatic tubes which can be used to transport solids using air under pressure. In the case of gases and liquids, each chemically stable substance can be sent by pipeline. Thus, there are pipelines transporting sewage, water or even beer. From the economic point of view pipelines transporting crude oil and natural gas are the most important ones. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

28 Mixed transports Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

29 Combined transport The carriage of cargo using more than one mode of transport. The rule is to use only one loading unit along the entire route of carriage and the use of rail, inland waterway or sea transport on the main route. Cars are used to take the goods from or deliver them to the main mode of transport. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

30 The multimodal transport
the carriage of goods by at least two different modes of transport. Intermodal transport is a narrowing of multimodal transport: in intermodal transport the goods do not change the loading unit or vehicle in which they are carried. Combined transport is thus a form of intermodal transportation (included in multi-modal transport). It is distinguished by the fact that the main part of the carriage is performed between terminals by rail or inland waterway or short sea shipping and the deliveries are carried out by road and at clearly defined distances. It is worth mentioning that the combined carriage performed by rail and road transport are called piggyback transport. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31 Intermodal Transportation
The carriage of cargo using more than one mode of transport. The most important rule is to use only one loading unit, such as removable container or body on the entire transport route. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Rodzaje Transportu Types of Transport"

Podobne prezentacje


Reklamy Google