Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2 Wnioski na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przyjmowane są jeszcze w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. Wnioski złożone w tych województwach do środy 11 czerwca wyczerpały limity środków przewidziane na 2008 r. dla tych regionów od 29,60% w woj. łódzkim do 108,82% w woj. mazowieckim.

3 Lp.Oddział Regionalny Limit środków finansowych [w zł] Liczba złożonych wniosków Wykorzystanie limitu środków [w %] 1Dolnośląski 8 358 775,37 127132,51% 2Kujawsko - pomorski 10 717 552,59 176143,81% 3Lubelski 32 862 585,44 19749,46% 4Lubuski 3 458 016,24 72185,15% 5Łódzki 22 053 428,70 7729,60% 6Małopolski 19 854 954,25 14157,46% 7Mazowiecki 36 641 210,81 450108,82% 8Opolski 4 946 563,01 5886,92% 9Podkarpacki 16 671 750,47 17577,83% 10Podlaski 13 580 147,24 221136,12% 11Pomorski 6 458 011,72 215283,61% 12Śląski 6 893 126,94 7584,95% 13Świętokrzyski 17 083 963,75 6631,75% 14Warmińsko - mazurski 6 320 607,29 164227,88% 15Wielkopolski 19 007 629,35 563269,45% 16Zachodniopomorski 4 099 234,50 90202,98% Razem 229 007 557,67 2 867 Wykorzystanie środków na dzień 11 06 2008

4 4 Cel działania Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Limit wydatków w latach 2007-2009 wynosi 127 173 432 euro. W ramach PROW planuje się wsparcie rolników próbujących osiągnąć założone cele kwotą 267 000 000.

5 5 Cel działania Limit wydatków w latach 2007-2009 wynosi 127 173 432 euro. W ramach PROW 2007-2013 planuje się w sumie wsparcie rolników próbujących osiągnąć założone cele kwotą 267 000 000.

6 6 Beneficjenci Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika, który:

7 7 Beneficjenci cd. jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia; ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

8 8 Beneficjenci cd. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych, nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW na lata 2004 - 2006 lub Programu; nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej;

9 9 Beneficjenci cd. jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

10 10 Kryteria dostępu P omoc przyznaje się na operację, której realizacja nie została rozpoczęta przed dniem zawarcia umowy : S pełniającą wymagania określone w Programie, K tóra nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych; Obejmuje inwestycje z zakresu działalności określonej w załączniku do Rozporządzenia lub Dotyczy wynajmu pokoi, sprzedaży posiłków oraz usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie lub Dotyczy wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;

11 11 Kryteria dostępu cd. jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; spełnia w arunki określone w rozporządzeniu oraz innych przepis ach prawa, związanych z realizacją operacji ; działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

12 12 Kryteria dostępu cd. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach należących do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;

13 13 Kryteria dostępu cd. Operacja jest realizowana w jednym albo dwóch etapach ; Wniosek o płatność pośrednią złożymy w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy; Operacja zostanie zrealizowana w ciągu 36 miesięcy od zawarcia umowy (w przypadku inwestycji dwuetapowej) lub 24 miesięcy( jeden etap). Płatność ostateczna będzie zawierać nie mniej niż 25% łącznej planowanej wysokości pomocy.

14 14 Kryteria dostępu cd. Leasing: będzie realizowany w nie więcej niż 10 etapach; Złożenie pierwszego wniosku o płatność nastąpi w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy; Płatność ostateczna nastąpi w ciągu 60 miesięcy i nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

15 15 Poziom wsparcia i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł.

16 16 Koszty kwalifikowalne 1.budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; 2.nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki;

17 17 Koszty kwalifikowalne 1.zagospodarowania terenu; 2.zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 3.zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

18 18 Koszty kwalifikowalne 1.zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą: w wysokości nieprzekraczającej 75% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych, w wysokości nieprzekraczającej 50% inwestycyjnych kosztów kwalifikowalnych operacji – w przypadku działalności nierolniczej w zakresie świadczenia innych usług niż usługi transportowe;

19 19 Koszty kwalifikowalne 1.rat zapłaconych tytułem wykonania umowy leasingu, nieprzekraczające ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa w pkt. 4-6, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną; 2.ogólne (poniesione nie wcześniej niż 01.01.2007r.) w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

20 20 Koszty kwalifikowalne Koszty ogólne to: 1.Przygotowanie dokumentacji: projekty architektoniczne, budowlane, technologiczne, raporty środowiskowe, dokumentacja geologiczna, hydrogeologiczna, wypisy i wyrysy z katastrów, 2.Patenty licencje 3.Nadzór inwestorski, koszty kierownika budowy

21 21 Koszty niekwalifikowalne Pomoc nie obejmuje w szczególności: podatku od wartości dodanej (VAT); zakupu rzeczy używanych.

22 22 Wniosek o przyznanie pomocy

23 23 Ekonomiczny plan operacji I.IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY II.CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ OPERACJI III.PROJEKCJA FINANSOWA

24 24 EPO, kosztorysy, umowa Jak to zgrać? Rodzaje kosztorysów

25 25 Zamiar zróżnicowania dochodów Realizacja EPO Kosztorys Umowa Załącznik R-F Aktywa Koszty NPV<0 Tak Nie WoD Operacja Zmiany zakresu Protokoły Przelewy WoP Tabela Elementów scalonych Załącznik R-F Zgodność Aneks Płatność Jak to zgrać? Przepływy gotówki

26 26 Kosztorys Ofertowy/i nwestorski zamienny powykonawczy Stanowi kalkulację ceny oferty. Przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy. Stanowi kalkulację dla zmiany ceny ustalonej w umowie. Przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót jako propozycja zmiany kosztorysu ofertowego z uwagi na zmiany pierwotnie przewidzianych ilości jednostek przedmiarowych robót. Stanowi kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji, gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy. Przygotowywany przez wykonawcę po wykonaniu robót. przedmiar umowa Obmiar Zapłata Zmiana Obmiar Zapłata Rodzaje kosztorysów Realizacja

27 27 Zestawienie rf

28 28 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

29 29 Cel działania Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

30 30 Beneficjenci Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

31 31 Beneficjenci cd. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

32 32 Beneficjenci cd. Przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia jest: osoba fizyczna – podejmująca albo wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą; osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

33 33 Beneficjenci cd. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej

34 34 Beneficjenci cd. O pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, która: podejmuje albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; jest obywatelem państwa członkowskiego UE; jest pełnoletnia i nie ukończyła 60 roku życia; podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych

35 35 Beneficjenci cd. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; w przypadku podmiotów innych niż podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

36 36 Beneficjenci cd. ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; w przypadku podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa

37 37 Beneficjenci cd. której w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach przedmiotowego działania nie przyznano pomocy w ramach działania Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie objętego Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, 2007-2013

38 38 Beneficjenci cd. O pomoc może ubiegać się osoba prawna jeżeli: wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca; podlega przepisom o ubezpieczeniu społecznym; nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 oraz przepisów UE wydanych w trybie tego rozporządzenia lub przepisów odrębnych

39 39 Beneficjenci cd. jej siedziba lub oddział oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości znajdują się na obszarach wiejskich; jest wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

40 40 Kryteria dostępu Pomoc przyznaje się: Wnioskodawcy, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

41 41 Kryteria dostępu cd. Osoba fizyczna podejmująca we własnym imieniu prowadzenie działalności gospodarczej jest obowiązana przedstawić instytucji wdrażającej zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej najpóźniej w terminie wyznaczonym dla złożenia wniosku o płatność ostateczną.

42 42 Poziom wsparcia i wysokość pomocy Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji; Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł. w przypadku gdy działalność dotyczy przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, przy czym w wyniku realizowanej operacji musi powstać co najmniej jedno miejsce pracy

43 43 Poziom wsparcia i wysokość pomocy 300 tys. złotych – w przypadku pozostałych rodzajów działalności, przy czym wysokość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,

44 44 Poziom wsparcia i wysokość pomocy 200 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji, 300 tys. zł – jeśli ekonomiczny plan operacji przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy, w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.


Pobierz ppt "1 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google