Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektów Transferu Wiedzy Biuro Projektów Transferu Wiedzy 15 kwietnia 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektów Transferu Wiedzy Biuro Projektów Transferu Wiedzy 15 kwietnia 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektów Transferu Wiedzy Biuro Projektów Transferu Wiedzy 15 kwietnia 2011 r.

2 Ogólne zasady konkursu Renata Chmielińska Biuro Projektów Transferu Wiedzy

3 Konkurs zamknięty nr 1/POKL/8.2.1/2011 Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Działanie 8.2 Transfer wiedzy Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 Dokumentacja konkursowa Dokumentacja konkursowa została opracowana na podstawie obowiązujących aktów prawnych oraz dokumentów programowych. UWAGA! Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie znowelizowane dokumenty programowe oraz uruchomiono nowy Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 6.4.

5 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Wprowadzone zmiany obejmują: Nadanie części pkt. 3.1 wniosku formy tabelarycznej, w której określane będą wskaźniki pomiaru celu głównego i celów szczegółowych projektu oraz źródło weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźnika i częstotliwość pomiaru.

6 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Doprecyzowanie zakresu informacji dotyczących grup docelowych podawanych w pkt. 3.2 wniosku (m.in. sposób rekrutacji oraz opis potrzeb, barier i oczekiwań uczestników/uczestniczek projektu);

7 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Powiązanie zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu z celami szczegółowymi (pkt. 3.3 wniosku);

8 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Dodanie mającego układ tabelaryczny punktu dotyczącego analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (punkt 3.4 wniosku) obowiązkowego dla projektodawców, którzy wnioskują o kwotę dofinansowania równą albo przekraczającą 2 mln złotych;

9 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Dodanie punktu 3.5 dotyczącego oddziaływania projektu, w którym opisywany będzie sposób, w jaki osiągnięcie celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia oczekiwanych efektów realizacji Priorytetu PO KL, w ramach którego składany jest wniosek o dofinansowanie oraz wskazywana będzie wartość dodana projektu;

10 Nowy wzór wniosku o dofinansowanie Rozdzielenie punktu dotyczącego doświadczenia i potencjału projektodawcy (pkt 3.6) oraz punktu dotyczącego sposobu zarządzania projektem (pkt 3.7) (przy jednoczesnym wprowadzeniu zasady łącznej oceny merytorycznej tych dwóch punktów).

11 Kwota środków przeznaczona na konkurs OGÓŁEM:3 064 851,76 W TYM WSPARCIE FINANSOWE EFS (85%) 2 605 123,99 W TYM WSPARCIE FINANSOWE KRAJOWE (15%) 459 727,77

12 Nabór wniosków Termin: 11 kwietnia 2011 r. – 13 maja 2011 r. Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn II piętro, pokój 358

13 Typy projektów 1. 1.Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach. 2. 2.Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu.

14 Typy projektów 3. 3. Promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out). 4. 4. Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off.

15 Typy projektów 5. 5. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji; rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.

16 Grupa docelowa przedsiębiorcy; pracownicy przedsiębiorstw; uczelnie; jednostki naukowe; pracownicy naukowi jednostek naukowych; pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni uczelni; doktoranci, absolwenci uczelni (w okresie 12 miesięcy od daty ukończenia studiów) i studenci.

17 Wnioskodawcy/Beneficjenci Zgodnie z art. 5 pkt 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

18 Wnioskodawcy/Beneficjenci O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 Ustawy o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

19 Ocena formalna Ogólne kryteria formalne

20 Ocena formalna Szczegółowe kryteria dostępu

21 Typy projektów Kryteria dostępu 1 Staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach; Projekt zakłada organizację staży, w ramach którego każdy stażysta będzie zobowiązany do zaproponowania przynajmniej jednego rozwiązania innowacyjnego w MŚP. Rozwiązanie innowacyjne rozumiane jest jako koncepcja projektu, która ma na celu wdrożenie przez firmę jednego z 4 typów innowacji (definicja innowacji zgodna z podręcznikiem OSLO Manual). Pkt. 3.1.2 albo 3.1.3 2 Tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. Wnioskodawcą jest podmiot, który nie jest jednocześnie beneficjentem pomocy publicznej w ramach projektu i kieruje wsparcie do MŚP mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pkt. 3.2 Projekt zakłada tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanych pracowników w MŚP w celu rozwiązania praktycznych problemów technologicznych/organizacyjnych (z wyłączeniem działalności bieżącej przedsiębiorstwa), zakończonego wdrożeniem konkretnych rozwiązań innowacyjnych. Rozwiązanie innowacyjne rozumiane jest jako koncepcja projektu, która ma na celu wdrożenie przez firmę jednego z 4 typów innowacji (definicja innowacji zgodna z podręcznikiem OSLO Manual). Pkt. 3.1.2 albo 3.1.3 4 Szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off. Projekt zakłada organizację szkoleń i doradztwa dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni, które zostaną zakończone przygotowaniem pełnej dokumentacji przedsięwzięcia typu spin off, umożliwiającej ubieganie się o finansowanie ze środków przeznaczonych na inicjowanie działalności innowacyjnej. Pkt. 3.1.2 albo 3.1.3 5 Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym Grupę docelową projektu stanowią pracownicy przedsiębiorstw, posiadających siedzibę na terenie województwa warmińsko- mazurskiego oraz pracownicy naukowi uczelni/jednostek naukowo- badawczych. Pkt. 3.2

22 Ocena merytoryczna Ogólne kryteria horyzontalne Ogólne kryteria merytoryczne Szczegółowe kryteria strategiczne

23 Ocena merytoryczna Ogólne kryteria horyzontalne: zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym; zgodność z prawodawstwem krajowym (w szczególności zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i zasadami dotyczącymi pomocy publicznej); zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013.

24 Ocena merytoryczna : Ogólne kryteria merytoryczne : kryterium jakości projektu; kryterium jakości projektu; kryterium beneficjenta; kryterium beneficjenta; kryterium finansowania projektu. kryterium finansowania projektu.

25 Ogólne kryteria merytoryczne Kryterium jakości projektu: wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej; wskazanie problemu, na który odpowiedź stanowi cel główny projektu oraz opis sytuacji problemowej; wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu; wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu w kontekście wskazanego problemu; adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru; adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników pomiaru celów oraz źródła weryfikacji/pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru; opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł); opis ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu (dotyczy tylko projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł); opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech; opis grupy docelowej (tj. osób i/lub instytucji, które zostaną objęte wsparciem) z punktu widzenia istotnych dla projektu cech; uzasadnienie wyboru grupy docelowej (….) uzasadnienie wyboru grupy docelowej (….)

26 Ocena merytoryczna Szczegółowe kryteria strategiczne

27 Typy projektów Kryteria strategiczne 1. Staże i szkolenia praktyczne 2. Tymczasowe zatrudnienie w MŚP… 5. Sieci współpracy i wymiany informacji… Weryfikacja Waga punktowa Projekt jest realizowany w partnerstwie, przez co najmniej dwa podmioty z różnych sektorów gospodarki spośród następujących: jednostki samorządu terytorialnego, sfera nauki, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorstwa. xx 3.710 pkt Projekt jest komplementarny z inwestycjami realizowanymi na terenie województwa warmińsko- mazurskiego finansowanymi w ramach Poddziałania 1.1.7 Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i/lub Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka xx 3.1.15 pkt Projekt jest realizowany w ramach jednego z typów operacji: - staże i szkolenia praktyczne dla: pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni – w przedsiębiorstwach; - tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysoko wykwalifikowanego personelu. xx 3.1.2 albo 3.1.3 15 pkt Projekt zakłada wzmacnianie sieci współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym i przedsiębiorstwami w zakresie innowacji i transferu technologii w branżach kluczowych dla gospodarki regionu tj. przetwórstwa rolno-spożywczego, ochrony środowiska, budownictwa, meblarstwa, technologii teleinformatycznych, turystyki, usług dla starzejącego się społeczeństwa. xxx 3.210 pkt

28 Dziękuję za uwagę! Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Projektów Transferu Wiedzy Biuro Projektów Transferu Wiedzy 15 kwietnia 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google