Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976"— Zapis prezentacji:

1 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976
1976 Summer Olympics

2 XXI Igrzyska Olimpijskie odbyły się w 1976 roku w Montrealu (Kanada).
Igrzyska pod względem sportowym oraz organizacyjnym, mimo ustanowionych 32 rekordów świata, uznano za nieudane. Przyczynił się do tego bojkot imprezy przez ekipy narodowe krajów afrykańskich (jedynymi państwami reprezentującymi ten kontynent na igrzyskach były Senegal i Wybrzeże Kości Słoniowej). Był to protest przeciwko niepodjęciu przez MKOL decyzji o wykluczeniu z igrzysk reprezentacji Nowej ZelandIi, której jedna z drużyn rugby złamała międzynarodową izolację rasistowskiej Republiki Południowej Afryki, organizując tournée po tym kraju. Wśród państw bojkotujących igrzyska znalazły się także Tajwan, który nie uzyskawszy zgody na występowanie pod nazwą Republika Chińska, zrezygnował ze startu. Ciężka zima spowodowała, że Kanadyjczycy nie byli w stanie dokończyć wszystkich rozpoczętych inwestycji. Jednocześnie w środowisku sportowym rozgorzała dyskusja nad czystością sportu; coraz częściej podejrzewano sportowców (szczególnie z krajów bloku wschodniego) o stosowanie wyszukanych środków i technik dopingowych. Pojawiły się także głosy o upadającym duchu amatorstwa olimpijskiego, komercjalizacji sportu w krajach zachodnich oraz upolitycznienie w krajach socjalistycznych. Igrzyska w Montrealu były finansową klapą, a ich koszty obciążyły społeczeństwo kanadyjskie na wiele lat. Do programu włączono nowe dyscypliny w kategorii kobiet – wioślarstwo, koszykówkę i piłkę ręczną.

3 XXI Olympic Games were held in 1976 in Montreal (Canada)
XXI Olympic Games were held in 1976 in Montreal (Canada). Games and sports in terms of organization, despite the established 32 world records, was considered unsuccessful. Contributing to this boycott of the event by the national teams of African countries (only countries representing the continent at the Olympics were Senegal and Côte d'Ivoire). It was a protest against the decision not to take the IOC to exclude from the New Zealand Olympic team, which was one of the teams broke the international isolation of rugby racist South Africa, organizing tours of the country. Among the countries in the Olympic bojkotujących also includes Taiwan, which has not received the consent of the occurrence under the name Republic of China, resigned from the start. Severe winter meant that Canadians were not able to complete all on-going investment. At the same time in the environment of sports ignited debate on the purity of sport, more often suspected athletes (especially the eastern bloc countries) with the use of sophisticated doping techniques. There were also voices of the fallen spirit of the amateur Olympic commercialization of sport in Western countries and politicization in the socialist countries. Games in Montreal were a financial flop, and their expenses were debited to the Canadian society for many years. The program included a new discipline in the category of women - rowing, basketball and handball.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 FORMULA 1

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Klasyfikacja medalowa
Lp. Państwo złoto srebro brąz razem 1 ZSRR 49 41 35 125 2 NRD 40 25 90 3 USA 34 94 4 RFN 10 12 17 39 5 Japonia 9 6 Polska 7 13 26 Bułgaria 8 Kuba Rumunia 14 27 Węgry 22 Zobacz pełną klasyfikację medalową

40 W latach 60. i 70. XX wieku w Montrealu zrealizowano wiele ogromnych inwestycji, w dużej części w związku z organizacją w mieście Wystawy Światowej 1967 i Letnich Igrzysk Olimpijskich Główną osobą odpowiedzialną za te inwestycje był burmistrz Jean Drapeau, który rządził miastem w latach i Zbudowano system montrealskiego metra, (będącym drugim systemem kolei podziemnej w Kanadzie), sieć autostrad, tereny wystawowe na sztucznej wyspie na rzece Św. Wawrzyńca, Stadion Olimpijski i wszystkie obiekty sportowe potrzebne dla obsługi olimpiady. Wiele z tych inwestycji nie spełniło oczekiwań. Ogromne, supernowoczesne lotnisko Mirabel zostało wybudowane zbyt daleko od miasta, bez dogodnych połączeńkomunikacyjnych i szybko okazało się nierentowne – obecnie służy tylko do obsługi lotów towarowych. Olimpiada okazała się finansową klęską a miasto spłacało długi zaciągnięte dla sfinansowania budowy obiektów olimpijskich aż do 2008 roku. Ogromny stadion olimpijski z odsłanianym dachem nie mógł znaleźć dla siebie odpowiedniej roli w następnych latach. Z drugiej strony, dzięki tym inwestycjom Montreal ma prawdopodobnie najlepszą infrastrukturę miejską pośród wielkich miast Kanady.

41 In the '60s and 70 Twentieth century in Montreal, many of the huge investments, largely in connection with the organization of the World Exhibition in 1967 and 1976 Summer Olympics. The main person responsible for these investments was the mayor, Jean Drapeau, who ruled the city in the years and Montreal subway system was built, (which is the second underground railway system in Canada), a network of highways, the fairgrounds on an artificial island on the River St.. Lawrence, Olympic Stadium and all the sports facilities needed to support the Olympics. Many of these investments has not met expectations. A huge, high-tech Mirabel Airport was built too far from the city, without convenient połączeńkomunikacyjnych and soon proved to be unprofitable - now serves only cargo flights to operate. Olympics was a financial disaster and the city paid in debts incurred to finance the construction of Olympic venues until The huge Olympic stadium with the roof odsłanianym could not find the appropriate role for themselves in future years. On the other hand, due to these investments Montreal is probably the best urban infrastructure in the midst of the big cities of Canada.

42 OPR+ZDJECIA MAREK_ZURICH

43


Pobierz ppt "Letnie Igrzyska Olimpijskie 1976"

Podobne prezentacje


Reklamy Google