Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Społeczno – gospodarcze funkcje Lasów Państwowych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk Owidz 8 listopad 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Społeczno – gospodarcze funkcje Lasów Państwowych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk Owidz 8 listopad 2013."— Zapis prezentacji:

1 Społeczno – gospodarcze funkcje Lasów Państwowych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk Owidz 8 listopad 2013 r.

2 Wykorzystywanie gruntów leśnych na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego oraz na realizację przedsięwzięć wspólnych.

3 3 Lesistość Polski wg województw (GUS)

4 4 Udzia ł lasów prywatnych w ogólnej powierzchni leśnej województw (GUS )

5 5 Powierzchnia leśna województwa 659,9 tys. ha – 36%

6 6 Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa Zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe : I.Prowadzą gospodarkę leśną II. Gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną III. Prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość.

7 7 Funkcje lasu OchronneProdukcyjneSpołeczne każdy las, w każdym miejscu i czasie pełni jednocześnie różne funkcje w sposób naturalny Zasady Hodowli Lasu, 2003, §5

8 8 USTAWA O LASACH Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) gospodarka leśna – działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu;

9 9 USTAWA O LASACH Art. 6. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1a) trwale zrównoważona gospodarka leśna – działalność zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów;

10 10 Płaszczyzny współpracy Lasów Państwowych z Samorządami Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych. Uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Opiniowanie wniosków wójtów, burmistrzów do Ministra Środowiska o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nieleśne. Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej. Prowadzenie ewidencji gruntów; rekultywacja. Udział samorządów w tworzeniu planów urządzenia lasu. Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Inne …( a jest ich wiele )

11 11 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 1.Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości, 2.Zamiany gruntów, 3.Dzierżawa lasów, najem, 4.W trybie specustaw ( 10 - drogowa, gazowa, lotniskowa, autostradowa, kolejowa - itd ), 5.Przekazanie na podstawie porozumienia : starosta – nadleśnictwo (np. drogi), 6.Przekazania na podstawie art. 40, 7.Ustanawianie służebności przesyłu i drogowej, 8.Inne formy udostępniania: trasy konne, pieszo – konne, rowerowe, narciarskie, miejsca postoju, miejsca biwakowania …

12 12 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 1.Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości regulują zapisy art. 38 ustawy o lasach. - tylko w ściśle określonych przypadkach ( 5 przypadków ), - wymagana jest zgoda Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, - tylko forma przetargu publicznego, - pkt. 5 :,,w razie sprzedaży położonych w granicach administracyjnych miasta lasów, gruntów i innych nieruchomości …. gminie służy prawo pierwokupu.

13 13 4.W trybie specustaw ( drogowa, gazowa, lotniskowa …. ) Art. 38a. 1. Nieruchomości przeznaczone na drogi krajowe, stanowiące własność Skarbu Państwa, zarządzane przez Lasy Państwowe, stają się nieodpłatnie, z mocy prawa, przedmiotem trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi krajowej stała się ostateczna. 2. Ustanowienie trwałego zarządu stwierdza starosta w drodze decyzji. 3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. 4. Przepisy ust. 13 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o: 1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydaną na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy z tym, że ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji; 2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) wydaną na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy z tym, że ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji. Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych

14 14 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych: 2.Zamiany gruntów – art. 38e ustawy o lasach :,, … w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami gospodarki leśnej.. - zasady prowadzenia zamian, kryteria jakie powinny spełniać przedmioty zamiany określa Zarządzenie z dnia 15 lipca 2011 r Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. - inicjatywa nadleśniczego, korzyści dla gospodarki leśnej, ekwiwalentność; - wymagana jest zgoda dyrektora RDLP; - dla zbywanych przez Lasy Państwowe lasów, gruntów i innych nieruchomości wypis z aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy ( lub decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego) są obowiązkowe.

15 15 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 3. Dzierżawa lasów, najem – art. 39 ustawy o lasach Lasy, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych, mogą być za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych wydzierżawione przez nadleśniczego, z zachowaniem celów i zadań gospodarki leśnej określonych w planie urządzenia lasu. Inne nieruchomości, o których mowa w art. 4 ust. 3, pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być wydzierżawiane i wynajmowane przez nadleśniczego za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

16 16 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 5. Przekazanie Art. 38d ustawy o lasach 1. Na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, grunty, o których mowa w art. 38c ust. 1, oraz nieprzydatne dla potrzeb gospodarki leśnej budynki i budowle, wraz z gruntem niezbędnym do korzystania z nich, mogą być przekazane przez Lasy Państwowe w użytkowanie wieczyste osobie prawnej lub użytkowanie innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

17 17 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 7.Ustanawianie służebności przesyłu i drogowej –zmiana w ustawie o lasach ( z 17 grudnia 2010 r.) – art. 39a.,, Nadleśniczy może za zgodą dyrektora RDLP obciążyć, za wynagrodzeniem, nieruchomości pozostające w zarządzie LP służebnością drogową lub służebnością przesyłu.. 8. Inne formy udostępniania: - obiekty liniowe – zasada: budowa obiektów liniowych np: wodociągów, kanalizacji, światłowodów do szerokości do 2 m nie wymaga procedury zmiany w m.p.z.p. i wyłączenia gruntu z produkcji leśnej, wyjątek stanowią gazociągi, - ścieżki konne, pieszo – konne, rowerowe, istniejące i projektowane np. ścieżka pieszo - konna Berlin – Gdańsk.

18 18 Udostępnianie gruntów Lasów Państwowych 6.Przekazania na podstawie art. 40 1. Dyrektor Generalny, na wniosek zainteresowanego ministra lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, może przekazać w użytkowanie wskazanej przez wnioskodawcę jednostce organizacyjnej lasy, grunty oraz inne nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia, jeżeli za tym przemawiają względy: 1) obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej; 2) nauki lub dydaktyki; 3) ochrony przyrody; 4) ochrony ujęć wodnych; 5) przeciwdziałania niebezpieczeństwu powodzi; 6) ochrony wybrzeża morskiego; 7) lecznictwa; 8) opieki nad zabytkami; 9) wypoczynku ludności; 10) gospodarki rolnej. 2. Przekazania w użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej dokonuje Dyrektor Generalny, w drodze umowy, w której określa się termin i warunki użytkowania oraz jednostkę sprawującą nadzór nad gospodarką leśną.

19 19 UDOSTĘPNIANIE DRÓG LEŚNYCH Art. 6 ustawy o lasach 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 8) drogi leśne – drogi położone w lasach niebędące drogami publicznymi w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; Art. 29 ustawy o lasach 1. Ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.

20 20 Uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego gmin. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie wymienia nadleśnictwa i RDLP wśród instytucji opiniujących projekt m.p.z.p. i projekt studium. Jednak najczęściej jesteśmy pytani o opinie i jest to dobry obyczaj.

21 21 Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dyrektor RDLP: Kompetencje : wydaje decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – art. 12 ust.1 ustala należności i odszkodowanie za przedwczesny wyrąb do gruntów objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej opiniuje wniosek wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) o wyrażenie przez ministra zgody na przeznaczenie gruntów leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – art. 7 ust 3 może w pewnych sytuacjach umorzyć całość lub część należności, opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb – art.12 ust 16 opiniuje decyzje rekultywacyjne – art. 22 ust.2 pkt 2 nakłada kary i opłaty za naruszenie przepisów ustawy – art. 28 i 29 ust. 2 kontroluje stosowanie przepisów ustawy – art.26 ust.1 prowadzi sprawozdawczość - art. 33 Dyrektor parku narodowego –na obszarze parku narodowego jak dyrektor RDLP,

22 22 Art. 5 1. Jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej, właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest starosta, a gruntów leśnych - dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, z wyjątkiem obszarów parków narodowych, gdzie właściwym jest dyrektor parku. 2. Zadania starosty, o których mowa w ustawie, są zadaniami z zakresu administracji rządowej. 3. Zadania marszałka województwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i 4 oraz art. 26 ust.1, są zadaniami własnymi samorządu województwa. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

23 23 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne: 2) gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa - wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw środowiska lub upoważnionej przez niego osoby, 5) pozostałych gruntów leśnych - wymaga uzyskania zgody marszałka województwa wyrażanej po uzyskaniu opinii izby rolniczej. 3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 1-5, następuje na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Do wniosku dotyczącego gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa wójt (burmistrz, prezydent miasta) dołącza opinię dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, a w odniesieniu do gruntów parków narodowych - opinię dyrektora parku. 4. Do wniosku dotyczącego gruntów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, marszałek województwa dołącza swoją opinię i przekazuje wniosek odpowiedniemu ministrowi w terminie do 30 dni od chwili złożenia wniosku przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 5. Organ wyrażający zgodę, o którym mowa w ust. 2, może żądać złożenia wniosku w kilku wariantach, przedstawiających różne kierunki projektowanego przestrzennego rozwoju zabudowy. Art. 8. Przepisów art. 7 nie stosuje się do okresowego wyłączania gruntów z produkcji, związanego z podjęciem natychmiastowych działań interwencyjnych wynikających z klęsk żywiołowych lub wypadków losowych Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Art. 7

24 24 Hierarchia potrzeb człowieka wg Masłowa SAMOREALIZACJI UZNANIA AFILIACJI BEZPIECZEŃSTWA FIZJOLOGICZNE

25 25 IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 1972 r. Światowa Konferencja w Sztokholmie 1992 r. Światowa Konferencja Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro Zapewnienie wysokiej jakości życia społeczeństwa przez kształtowanie właściwych proporcji w realizacji celów : ekonomicznych, ekologicznych, społecznych

26 26 czyj to problem? ale czy regionalnym i lokalnym ? czy to tylko sprawa dla leśników ? Lasy jako istotny element zrównoważonego rozwoju – realizacja - czyj to problem? - Lasy stanowią istotny element zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym ale czy regionalnym i lokalnym ? - Problem zrównoważonego rozwoju lasów – czy to tylko sprawa dla leśników ?

27 27 16 ton zanieczyszczeńpyłowych 3 tony węgla 6 ton tlenu hektar lasu rocznie

28 28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Społeczno – gospodarcze funkcje Lasów Państwowych Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku Zbigniew Kaczmarczyk Owidz 8 listopad 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google