Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OMT - Modelowanie funkcji. Modelowanie funkcji ZAWARTOŚĆ: Analiza Funkcji Systemu Diagramy Przepływu Danych Strategie Modelowania Funkcji Jakość Modeli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OMT - Modelowanie funkcji. Modelowanie funkcji ZAWARTOŚĆ: Analiza Funkcji Systemu Diagramy Przepływu Danych Strategie Modelowania Funkcji Jakość Modeli."— Zapis prezentacji:

1 OMT - Modelowanie funkcji

2 Modelowanie funkcji ZAWARTOŚĆ: Analiza Funkcji Systemu Diagramy Przepływu Danych Strategie Modelowania Funkcji Jakość Modeli Funkcji ZAWARTOŚĆ: Analiza Funkcji Systemu Diagramy Przepływu Danych Strategie Modelowania Funkcji Jakość Modeli Funkcji

3 Analiza funkcji - Cel CEL - opis dynamicznych aspektów projektowanego systemu z punktu widzenia funkcji i procesów mających miejsce oraz informacji wymienianych między nimi. Analiza funkcji obejmuje: opis zakresu funkcji systemu, opis procesów mających miejsce i warunków ich uruchomienia, opis informacji wymienianych między procesami, opis zawartości informacyjnej w oparciu o izolowane od siebie składnice danych Analiza funkcji stosowana jest przed, po, lub łącznie z analizą danych CEL - opis dynamicznych aspektów projektowanego systemu z punktu widzenia funkcji i procesów mających miejsce oraz informacji wymienianych między nimi. Analiza funkcji obejmuje: opis zakresu funkcji systemu, opis procesów mających miejsce i warunków ich uruchomienia, opis informacji wymienianych między procesami, opis zawartości informacyjnej w oparciu o izolowane od siebie składnice danych Analiza funkcji stosowana jest przed, po, lub łącznie z analizą danych Model funkcjonalny specyfikuje co zachodzi Model dynamiczny specyfikuje kiedy to zachodzi Model obiektów specyfikuje na czym to zachodzi

4 Model funkcji (funkcjonalny) Model funkcjonalny składa się z wielu diagramów przepływu danych (DPD) (Data Flow Diagram - DFD) Diagram przepływu danych jest grafem, który pokazuje związki pomiędzy wartościami wprowadzanymi, przetwarzanymi i wyprowadzanymi z systemu, poprzez pokazanie jak one przepływają pomiędzy poszczególnymi procesami (modułami) systemu. Diagram przepływu danych nie zajmuje się czasem i zależnościami czasowymi; w większości, nie jest w nim istotne, jakie jest następstwo aktywności lub związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy czynnościami. Diagram przepływu danych można sobie wyobrazić jako zestaw modułów systemu, ze wskazaniem jakie informacje przepływają pomiędzy poszczególnymi modułami.

5 Diagramy Przepływu Danych - Terminologia INTERFEJS (AKTOR, TERMINATOR, OBIEKT ZEWNĘTRZNY) Reprezentuje źródło uzyskania informacji i/lub miejsce docelowe przetworzonej informacji. W ten sposób definiuje się zakres systemu. PROCES Reprezentuje operacje lub ich zbiór, które przetwarzają dane wejściowe na wyjściowe. Proces może zarówno dane tworzyć jak i konsumować. PRZEPŁYW Reprezentuje drogę przepływu i zawartość informacyjną przesyłanych danych od źródła do celu. MAGAZYN DANYCH (SKŁADNICA) Reprezentuje miejsce przechowywania danych częściowo lub całkowicie przetworzonych INTERFEJS (AKTOR, TERMINATOR, OBIEKT ZEWNĘTRZNY) Reprezentuje źródło uzyskania informacji i/lub miejsce docelowe przetworzonej informacji. W ten sposób definiuje się zakres systemu. PROCES Reprezentuje operacje lub ich zbiór, które przetwarzają dane wejściowe na wyjściowe. Proces może zarówno dane tworzyć jak i konsumować. PRZEPŁYW Reprezentuje drogę przepływu i zawartość informacyjną przesyłanych danych od źródła do celu. MAGAZYN DANYCH (SKŁADNICA) Reprezentuje miejsce przechowywania danych częściowo lub całkowicie przetworzonych

6 Diagramy Przepływu Danych - Notacja Nazwa aktora AKTOR (INTERFEJS, TERMINATOR) PROCES PRZEPŁYW DANYCH MAGAZYN DANYCH Nazwa procesu PRZEPŁYW OBIEKTU PRZEPŁYW STEROWANIA Nazwa procesu Nazwa magazynu

7 Proces Proces transformuje wartości danych. Najbardziej szczegółowymi przykładami procesów są czyste funkcje bez efektów ubocznych. Z punktu widzenia DPD, procesy mogą być złożonymi zestawami różnych elementarnych funkcji, z których niektóre mogą działać równolegle, mogą mieć uboczne efekty polegające na zmianie niektórych danych lub stanów, oraz mogą produkować złożone wyniki. Diagramy przepływu danych specyfikują wyłącznie podstawowe przeznaczenie lub funkcję procesu, w postaci jego lakonicznej nazwy oraz (niekiedy) krótkiego opisu. Istotne jest, jakie dane wpływają do procesu i jakie są produkowane przez proces. Dzielenie całkowito- liczbowe dzielnik dzielna iloraz reszta Diagram procesu pokazuje tylko jego nazwę, wejście i wyjście.

8 Przepływ danych Łączy wyjście jednego procesu z wejściem innego procesu. Może także łączyć proces (wejście lub wyjście) z interfejsem lub magazynem danych. Ta sama dana może być przesłana do wielu procesów, interfejsów lub magazynów. Niekiedy pewna zagregowana dana może być rozdzielona na kilka cześci, z kórych każda idzie do innych procesów. Kierownictwo ministerstwa decyzja decyzja kadrowa decyzja finansowa decyzja administracyjna Przetwarzanie danych kadrowych Przetwarzanie danych finansowych Przetwarzanie danych administracyjnych

9 Aktor (interfejs, terminator) Aktywny obiekt z zewnętrza systemu, który napędza diagram przepływu danych poprzez dostarczenie danych inicjujących działalność procesów zaznaczonych na diagramie. Jest nim również obiekt zewnętrzny, który konsumuje dane wyprodukowane przez system. Przykłady: użytkownik programu, czujnik temperatury, silnik sterowany komputerem, dyrekcja zakładu DPD nie zajmuje się opisywaniem tego, w jaki sposób aktor zewnętrzny wypracowuje dane wejściowe, ani też w jaki sposób je konsumuje. Jeżeli wiedza o tym staje się niezbędna dla zrozumienia analizowanego problemu, wówczas aktor powinien być zastąpiony przez proces lub diagram dynamiczny, z ewentualnym powołaniem bardziej elementarnych aktorów komunikujący się z tym procesem.

10 Magazyny danych (składnice) Magazynem danych jest pasywny obiekt, który służy jako nazwana przechowalnia danych, które istnieją z założenia, lub które są pośrednikami w przepływie danych pomiędzy poszczególnymi procesami. DPD nie zajmuje się ani organizacją magazynów danych, ani też kolejnością w jakiej dane są wkładane lub wyjmowane z magazynu danych. Magazyn nie ma charakteru kolejki lub stosu. Nie zakłada się, że magazyn jest aktywnym obiektem, który wymusza przepływ danych. Magazyn danych może zawierać wiele obiektów różnego typu; w większości przypadków, opis tych obiektów ogranicza się do lakonicznego określenia ich charakteru lub przeznaczenia. Jeżeli przedmiotem przepływu danych jest konkretny obiekt, wówczas zaznacza się to poprzez strzałkę zakończoną niewypełnionym trójkatem. utwórz konto Bank Konto Klient konto nazwisko, depozyt numer konta

11 Przepływ sterowania W większości, diagramy przepływu danych powinny reprezentować ten aspekt bardzo sporadycznie, ponieważ jest to funkcja diagramów dynamicznych (stanów). Przepływ sterowania wyznacza zależność czasową lub przyczynowo-skutkową pomiędzy procesami reprezentowanymi na DPD, co najczęściej zaciemnia obraz pojęciowy analizowanego problemu. Przepływ sterowania można zaznaczyć przerywaną strzałka wtedy, gdy ta informacja jest istotna dla zrozumienia istoty analizowanego problemu. Klient Weryfikacja hasła Konto Aktualizacja konta hasło hasło jest poprawne bilans zlecenie wypłaty gotówka zakodowane hasło

12 LISTA REZERWACJI Diagramy Przepływu Danych - Przykład Diagram NIE ODWZOROWUJE zależności czasowych SEMANTYKA wyrażana poprzez NAZWY OBIEKTÓW REZERWACJA MIEJSC W SAMOLOCIE PASAŻER Bilet z rezerwacją miejsca Żądanie rezerwacji miejsca Bilet do odprawy Karta pokładowa Sprawdzenie rezerwacji Zarezerwowane miejsce ODPRAWA PASAŻERÓW Zrealizowana odprawa

13 Diagramy Przepływu Danych - CO a nie JAK Analiza powinna koncentrować się na tym CO (jakie funkcje) system informacyjny ma realizować a nie JAK ma to być realizowane. ASPEKTY PROCEDURALNE powinny być POMIJANE na DPD PRZEPŁYWY STERUJĄCE powinny być POMIJANE na DPD WYZNACZENIE CIĘŻARU CZĘŚCI SPIS CZĘŚCI SUMA CIĘŻARU CZĘŚCI ELEMENTARNYCH CZY CZĘŚCI SĄ ELEMENTARNE ? WYZNACZENIE CZĘŚCI SKŁADOWYCH Ciężar części Ciężar części Części składowe Część Nie Tak Części składowe

14 Etapy Budowy Diagramów Przepływu Danych DIAGRAMY: KONTEKSTOWY (cały system traktowany jest jako jeden proces) SYSTEMOWY ETAPY BUDOWY 1. Identyfikacja interfejsów (terminatorów) 2. Identyfikacja głównych przepływów wejściowych i wyjściowych pomiędzy interfejsami a systemem 3. Budowa szkieletu diagramu 4. Rozpisywanie procesów ze diagramu stosując jedną z technik: Top-Down, Bottom-Up, Inside-Out lub Mixed aż do momentu gdy wszystkie wymagania analizowanego obszaru zostaną zobrazowane na schemacie 5. Modyfikacja diagramu tak aby zapewnić jakość => Warunki zapewnienia jakości diagramów przepływu danych DIAGRAMY: KONTEKSTOWY (cały system traktowany jest jako jeden proces) SYSTEMOWY ETAPY BUDOWY 1. Identyfikacja interfejsów (terminatorów) 2. Identyfikacja głównych przepływów wejściowych i wyjściowych pomiędzy interfejsami a systemem 3. Budowa szkieletu diagramu 4. Rozpisywanie procesów ze diagramu stosując jedną z technik: Top-Down, Bottom-Up, Inside-Out lub Mixed aż do momentu gdy wszystkie wymagania analizowanego obszaru zostaną zobrazowane na schemacie 5. Modyfikacja diagramu tak aby zapewnić jakość => Warunki zapewnienia jakości diagramów przepływu danych

15 Strategia TOP-DOWN Od ogółu do szczegółu /TOP-DOWN/ - najpierw definiuje się ogólne pojęcia, a następnie rozwija się je poprzez uszczegóławianie stosując bezkontekstowe elementy podstawowe (prymitywy). Kolejne rozwinięcia uszczegóławiające

16 Strategia Top-Down - Prymitywy (1) T1: DEKOMPOZYCJA PROCESU Z PRZEPŁYWEM POŚREDNIM T2: DEKOMPOZYCJA PROCESU Z MAGAZYNEM POŚREDNIM T3: DEKOMPOZYCJA PROCESU NA PROCESY NIEZWIĄZANE T4: DEKOMPOZYCJA PRZEPŁYWU Dekompozycja procesów na podprocesy, w miarę możliwości, niezależne od siebie.

17 Strategia Top-Down - Prymitywy (2) T5: ROZWINIĘCIE PRZEPŁYWU T6: DEKOMPOZYCJA MAGAZYNU T7: ROZWINIĘCIE MAGAZYNU

18 Strategia Top-Down - Przykład (1) PRACOWNIK NAUKOWY WYDAWNICTWO PRACOWNIK NAUKOWY PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI WYDAWNICTWO Zamówienie książki Zamówienie książki Odpowiedź T2: OBSŁUGA ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI PROCES ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI ZAMÓWIENIA

19 Strategia Top-Down - Przykład (2) PRACOWNIK NAUKOWY PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI WYDAWNI- CTWO Zamówienie książki Odpowiedź PRACOWNIK NAUKOWY PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI WYDAWNI- CTWO REALIZACJA ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI Zamówienie książki Odpowiedź T1: T3: OBSŁUGA ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI SPRAWDZENIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI ZAMÓWIENIA

20 Strategia Top-Down - Przykład (3) T3: PRACOWNIK NAUKOWY PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI WYDAWNICTWO REALIZACJA ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI Zamówienie książki Odpowiedź SPRAWDZENIE KONTA ZAMAWIAJĄ- CEGO SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI KSIĄŻKI KATALOG_KSIĄŻEK KONTA ZAMÓWIENIA

21 Strategia BOTTOM-UP Od szczegółu do ogółu (BOTTOM-UP) - najpierw definiuje się pojęcia elementarne, a następnie buduje się z nich struktury w celu stworzenia pojęć ogólnych. WYMAGANIA WYMAGANIA n WYMAGANIA 1 POJĘCIE 11 POJĘCIE 1m POJĘCIE n1 POJĘCIE nk DIAGRAM 11 DIAGRAM 1m DIAGRAM n1 DIAGRAM nk DIAGRAM 1 DIAGRAM n KOŃCOWY DIAGRAM ZINTEGROWANY.....

22 Strategia INSIDE-OUT Rozprzestrzeniania się /INSIDE-OUT/ - najpierw definiuje się pojęcia, które wydają się najważniejsze, a następnie rozwija się je poprzez dobudowywanie kolejnych pojęć, które stanowią ich uzupełnienie (rozprzestrzenianie jak kropla oliwy). POJĘCIA NAJWAŻNIEJSZE DIAGRAMY (rozprzestrzenianie się) WYMAGANIA DIAGRAM KOŃCOWY diagram wstępny diagramy pośrednie

23 Strategia Inside-Out Przykład (1) PRACOWNIK NAUKOWY PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI WYDAWNI- CTWO REALIZACJA ZAMÓWIENIA KSIĄŻKI Zamówienie książki Odpowiedź SPRAWDZENIE KONTA ZAMAWIAJĄ- CEGO SPRAWDZENIE DOSTĘPNOŚCI KSIĄŻKI KONTA ZAMÓWIENIA KATALOG_KSIĄŻEK

24 Strategia MIXED Mieszana /MIXED/ - stosuje się różne z wcześniej wymienionych strategii projektowania. Najpierw Top-Down, następnie Bottom-Up budując szkielety diagramu, które są następnie konsolidowane i uszczegóławiane. WYMAGANIA WYMAGANIA n WYMAGANIA 1 POJĘCIE 11 POJĘCIE 1mPOJĘCIE n1 POJĘCIE nk DIAGRAM 11DIAGRAM 1m DIAGRAM n1 DIAGRAM nk DIAGRAM 1 DIAGRAM n KOŃCOWY DIAGRAM ZINTEGROWANY..... SZKIELETY DIAGRAMU

25 Warunki zapewnienia jakości DPD (1) NIEZALEŻNOŚĆ PROCESÓW każdy proces jest wystarczająco autonomiczny, może realizować daną część funkcji niezależnie KOMPLETNOŚĆ wszystkie cechy opisywanego obszaru zostały na nim wyrażone na odpowiednim poziomie szczegółowości CZYTELNOŚĆ graficzna reprezentacja diagramu jest przejrzysta MINIMALNOŚĆ każdy z aspektów wymagań analizowanego obszaru występuje na schemacie tylko raz NIEZALEŻNOŚĆ PROCESÓW każdy proces jest wystarczająco autonomiczny, może realizować daną część funkcji niezależnie KOMPLETNOŚĆ wszystkie cechy opisywanego obszaru zostały na nim wyrażone na odpowiednim poziomie szczegółowości CZYTELNOŚĆ graficzna reprezentacja diagramu jest przejrzysta MINIMALNOŚĆ każdy z aspektów wymagań analizowanego obszaru występuje na schemacie tylko raz

26 Warunki zapewnienia jakości DPD (2) PRAWIDŁOWOŚĆ SYNTAKTYCZNA (składniowa) - pojęcia zostały prawidłowo zdefiniowane na schemacie SEMANTYCZNA - pojęcia zostały użyte zgodnie z ich definicjami ZGODNOŚĆ między POZIOMAMI DEKOMPOZYCJI PRAWIDŁOWOŚĆ SYNTAKTYCZNA (składniowa) - pojęcia zostały prawidłowo zdefiniowane na schemacie SEMANTYCZNA - pojęcia zostały użyte zgodnie z ich definicjami ZGODNOŚĆ między POZIOMAMI DEKOMPOZYCJI P1 B P2 P3 A B A M1 M2

27 Diagramy Przepływu Danych - Ćwiczenie 1 ĆWICZENIE 1 Na podstawie niżej zamieszczonego opisu rzeczywistości zbuduj diagram przepływu danych. System OBSŁUGI WYPOŻYCZENIA KSIĄŻEK. Osoba zgłaszająca chęć wypożyczenia książek musi posiadać kartę czytelnika. Kartę tą otrzymuje w momencie pierwszego zarejestrowania jego danych w kartotece czytelników. Fakt wypożyczenia książek czytelnikowi musi zostać zarejestrowany na jego koncie oraz musi zostać uaktualniony spis dostępnych książek w wypożyczalni. Jeżeli zamównionych książek nie ma w danej chwili w wypożyczalni to zamówienie nie może być zrealizowane. Każdy czytelnik może mieć na swoim koncie maksimum 3 wypożyczone książki.

28 Diagramy Przepływu Danych - Ćwicz. 1 - diagram PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA CZYTELNIKA WERYFIKACJA ZAMÓWIENIA WYPOŻYCZENIE KSIĄŻKI REJESTRACJA CZYTELNIKA CZYTELNIK KARTOTEKA CZYTELNIKÓW SPIS KSIĄŻEK Obsługa Wypożyczenia Książki Zgłoszenie Czytelnika Dane o Czytelniku Dane osobowe o Czytelniku Dane osobowe o Czytelniku Karta Czytelnika Konto Czytelnika Dostępne Książki Wydane Książki Zapis wydanych Książek na konto Dane o zamównieniu Dane o zamówieniu Odpowiedź dla Czytelnika Wypożyczone Książki Przykładowe rozwiązanie CZYTELNIK

29 Diagramy Przepływu Danych - Ćwiczenie 2 ĆWICZENIE 2 Na podstawie niżej zamieszczonego opisu rzeczywistości zbuduj diagram przepływu danych. System ORGANIZACJI ROZGRYWEK LIGOWYCH. Organizacja rozgrywek przebiega według rocznego planu rozgrywek Ligii przygotowywanego przez organizatorów. Na podstawie tego planu należy sporządzić kalendarz rozgrywek oraz przygotować plan wykorzystania stadionów. Zarówno kalendarz rozgrywek jak i plan wykorzystania stadionów musi uwzględniać nie tylko terminy meczy ligii, ale również terminy spotkań sparingowych i treningowych drużyn, o których to decyduje trener drużyny. Dla każdego zawodnika drużyny powinien zostać przygotowany rozkład zajęć jego drużyny (treningi, sparingi, mecze). Trener każdej drużyny, przed każdym meczem, decyduje o ostatecznym składzie drużyny i wysyła powołania na mecz zawodnikom.

30 Diagramy Przepływu Danych - Ćwicz. 2 - diagram LIGA PIŁKAR- SKA PRZYGOTOWANIE KALENDZARZA ROZGRYWEK KALENDARZ ROZGRYWEK Organizacja Rozgrywek Ligowych Roczny Plan Rozgrywek Przykładowe rozwiązanie ORGANIZACJA ROZGRYWEK SPARINGÓW TRENINGÓW TRENER STADION - HARMONOGRAM Rozgrywki Sparingi Treningi Sparingi Treningi Dostępne Stadiony Zarezerwowane Stadiony PRZYGOTOWANIE PLANU ZAJĘĆ ZAWODNIKA WYBÓR SKŁADU NA MECZ ZAWODNIK - PLAN ZAWOD- NIK Rozgrywki Plan zajęć Powołanie na mecz Wytyczne Trenera Decyzje Trenera Plan zajęć Powołania


Pobierz ppt "OMT - Modelowanie funkcji. Modelowanie funkcji ZAWARTOŚĆ: Analiza Funkcji Systemu Diagramy Przepływu Danych Strategie Modelowania Funkcji Jakość Modeli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google