Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Weryfikacji Rozliczeń Warszawa, 20 stycznia 2011

2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przekazanie dokumentów rozliczeniowych KANCELARIANFOSIGWKANCELARIANFOSIGW DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA BENEFICJENT PRZYJĘCIE I REJESTRACJA (DATA !) 2

3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Obszary weryfikacji dokumentów rozliczeniowych NFOSIGWNFOSIGW DOKUMENTACJAROZLICZENIOWA WERYFIKACJA MERYTORYCZNA, w tym POPRAWNOŚĆ KWALIFIKACJI KOSZTÓW WERYFIKACJARACHUNKOWA WERYFIKACJAFORMALNA 3

4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przekazanie środków a)rozliczenie częściowe (zestawienie) b)sprawozdanie c)oświadczenie Vat d)inne dokumenty wymienione w umowie złożone przed pierwszą wypłatą (np. podpisane egz. umowy), powołanie jednostki, niezaleganie z opłatami ZUS e)przekazanie do NFOSiGW materiałów promocyjnych lub edukacyjnych wytworzonych w trakcie realizacji zadania 1.Dokumenty rozliczeniowe przekazane do NFOŚiGW: 4

5 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przekazanie środków a)informacje merytoryczne (czego dotyczy dokument), b)zostały sprawdzone, zatwierdzone do wypłaty (realizacji) i zaakceptowane, c)zawierają informacje wynikające z zapisów umowy lub innych uregulowań (dofinansowano, podział środków), d)adnotacje wynikające z obiegu dokumentów u beneficjenta, e)wszystkie dokumenty rozliczeniowe przedkładane w NFOŚiGW w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę odpowiedzialną za gospodarkę finansowa Beneficjenta, jeżeli w umowie nie określono tego inaczej (potwierdzenie musi być dokonane na każdej stronie dokumentu i zawierać podpis oraz stempel imienny osoby potwierdzającej i datę, f)jeśli powierzchnia dokumentu księgowego jest zbyt mała lub rodzaj papieru nie pozwala na ich umieszczenie, wówczas wymagane elementy opisu umieszcza się na oddzielnej kartce na trwale połączonej z fakturą/rachunkiem czy równoważnym dowodzie księgowym. 2.Opis dokumentów: 5

6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opis wydatku - przykłady Nocleg opłacony został dla 20 uczestników szkolenia Natura 2000 przeprowadzonego w dniach 20 i 21 maja 2011 w Dębem NOCLEG 6 TRANSPORT FFaktura/rachunek dotyczy kosztów transportu 20 uczestników szkolenia przeprowadzonego w dniach 20 i 21 byli przewożeni na trasie Warszawa-Dębe - Warszawa SSala została wynajęta dla przeprowadzenia szkolenia w dniach 20 i 21 maja 2011 w m. Dębe. W szkoleniu udział wzięły 22 osoby w tym 20 uczestników szkolenia i 2 trenerów WWYNAJEM POMIESZCZEŃ

7 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozliczenie częściowe dofinansowania - Zestawienie a)zawiera dokumenty księgowe ( nr, data, kwota, HRF itp.), b)data sporządzenia, c)nazwa jednostki, d)podpisy zgodnie z reprezentacją beneficjenta. 7

8 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wykaz dokumentów księgowych faktura VAT, faktura VAT zaliczkowa, rachunek, umowa kupna-sprzedaży nieruchomości, lista plac, polecenie wyjazdu służbowego, rachunek do umowy zlecenia/dzieło, faktura korygująca, nota korygująca, duplikat faktury/rachunku, nota księgowa, nota obciążeniowa, polecenie księgowania, faktura wewnętrzna, potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy, zbiorcze zestawienie dokumentów księgowych, bilet za przejazd, rozliczenie częściowe (końcowe) dofinansowania w formie dotacji/pożyczki, kosztorys powykonawczy.

9 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FAKTURA VAT a)imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, b)numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, c)numer kolejny faktury oznaczonej jako FAKTURA VAT lub "FAKTURA VAT- MP, d)dzień, miesiąc i rok wystawienia, e)nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, f)miarę i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług, g)cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), h)wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), Powinna zawierać: 9

10 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FAKTURA VAT i)stawki podatku, j)sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki, k)kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, l)odpowiednio wyraz ORYGINAŁ albo KOPIA; m) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem n) faktury wystawione przez podwykonawców powinny zawierać wyraźne odniesienie do projektu LIFE+ (tj. numer i tytuł lub skrócony tytuł) oraz do zamówienia/podzlecenia wydanego przez beneficjenta koordynującego/współbeneficjenta. Wszystkie faktury powinny także być dostatecznie szczegółowe, aby umożliwić identyfikacje pojedynczych pozycji objętych świadczoną usługa (tj. wyraźny opis i koszt każdej pozycji). 10 Powinna zawierać, c.d.:

11 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rachunek a)imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy sprzedawcy i kupującego bądź wykonawcy i odbiorcy usługi, b)datę wystawienia i numer kolejny rachunku, c)odpowiednio wyraz ORYGINAŁ lub KOPIA, d)określenie rodzaju i ilości towarów lub wykonanych usług oraz ich ceny jednostkowe, e)ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie, f)czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje. 11 Powinien zawierać:

12 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lista płac Lista płac powinna zawierać: a)nazwę pracodawcy, b)numery stron, c)oznaczenie lub nazwę listy płac, d)miesiąc, którego dotyczy, e)datę sporządzenia, f)czytelny podpis osoby sporządzającej i akceptującej, g)oznaczenie kwot przyjętych do rozliczenia (poza opisem). 12

13 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Składany jest z poleceniem wyjazdu służbowego i zawiera następujące informacje: a)diety (ilość dni pobytu x obowiązująca stawka), b)zwrot kosztów z wyszczególnieniem: przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków zawiązanych z celem wyjazdu, w przypadku podróży prywatnym samochodem należy dołączyć kopię umowy o używaniu samochodu prywatnego do celów służbowych. Rachunek kosztów podróży i pobytu Rachunek kosztów podróży i pobytu 13

14 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rachunek potwierdzający wykonanie umowy zawiera, co najmniej: 1) imiona i nazwiska (nazwę albo firmę) oraz adresy stron umowy, 2) datę wystawienia i numer kolejny rachunku, 3) określenie rodzaju wykonanych prac z podaniem ilości i ceny jednostkowej, 4) ogólną sumę należności wyrażoną liczbowo i słownie, 5) niezbędne wyliczenie obciążenia podatkowego, obciążenia ZUS itp. zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy, 6) czytelny podpis wystawcy rachunku oraz odcisk pieczęci wystawcy rachunku, jeżeli się nią posługuje, 7) protokół odbioru - jeżeli to wynika z zapisów umowy. Rachunek do um. zlecenia/ um. o dzieło 14

15 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powinny zawierać wyraz KOREKTA albo wyrazy FAKTURA KORYGUJĄCA /NOTA KORYGUJĄCA, dokumenty korygujące zawierają wszystkie istotne dane z faktury korygowanej oraz dane dotyczące przedmiotu korekty (udzielonych rabatów; zwrotu nabywcy kwot nienależnych, zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.; nazwę (rodzaj) towaru lub usługi objętych podwyżką ceny; kwoty podane w omyłkowej wysokości oraz kwoty w wysokości prawidłowej, etc.), NOTA KORYGUJĄCA jest akceptowana czytelnym podpisem osoby wystawiającej i odbierającej, W przypadku, gdy oryginał faktury /rachunku uległ zniszczeniu albo zaginął, wystawia się dokument zawierający wyraz DUPLIKAT. Dokumenty korygujące 15

16 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dokumentacja potwierdzająca końcowe wykonanie rzeczowe przedsięwzięcia a)sprawozdanie z realizacji, b)zestawienia zrealizowanych prac, obiektów/urządzeń, opracowań itp. z podaniem podstawowej charakterystyki zgodnej z charakterystyką wynikającą z HRF( parametry techniczne, tj.: sztuki, km, kg, itd.), c)zestawienie kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia, d)dokumenty potwierdzające przyjęcie w stan posiadania zakupionego sprzętu/urządzeń (OT, PT, LT), e)protokoły odbioru i przekazania, f)ostateczne pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych lub dokumenty zawiadamiające właściwe organy o zakończeniu budowy (wynikające z przepisów Prawo budowlane. 16

17 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warto zapamiętać należy czytać umowę, zadbać o potwierdzenie daty złożenia dokumentów w kancelarii NFOSiGW/ lub nadania, przed opracowaniem wniosku o płatność warto zapoznać się ze szczegółowymi wytycznymi w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w NFOSiGW – http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/rozliczanie-dofinansowan-nfosigw, należy przedstawiać dokumenty z okresu trwania umowy, załączyć kopie dokumentów źródłowych (umowy, porozumienia, itd.) będących podstawą wystawionych dokumentów księgowych, aby umieścić NIP, nazwę kontrahenta i jego adres, ujmować wydatki zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym (HRF), oznaczać nazwę dokumentów oraz wskazać jednostki i miary, aby weryfikować dokumenty przed ich złożeniem, w szczególności te przygotowywane ręcznie, dokumenty powinny być każdorazowo podpisane przez osoby je przygotowujące jak i weryfikujące składaną dokumentację rozliczeniową, adnotacje na dokumentach powinny odzwierciedlać wewnętrzny obieg dokumentów u beneficjenta (np. przyjęcie w stan posiadania -OT, zatwierdzenie do wypłaty, itd.) potwierdzamy dokumenty za zgodność z oryginałem (data, podpis). 17

18 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Akty prawne Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76 poz. 694.j.t.) określająca zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów (dowód księgowy art.. 21, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06.164,1163 j.t.) określająca zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie, Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.04.54,535) reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.( np. Dział XI Dokumentacja-faktury), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca w sprawie wykazu środkow publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U.05.133.1119), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U.02.236.1990),

19 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Akty prawne c.d. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej poza granicami kraju (Dz.U.02.236.1991), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U.02.27.271), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (§ 5 – faktura) (Dz.U.08.212.1337), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. W sprawie naliczania odsetek za zwlokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach – § 14 ust.1. (opis rachunku) – Dz.U.05.165.1373, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - § 13 (dowody księgowe) – Dz.U.03.152.1475, Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - § 2 i 4 (wartość 3 500 zł) – Dz.U.97.6.35.

20 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Warsztaty z zakresu rozliczania umów o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google