Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Park Krajobrazowy Che ł my VII- 10 czerwca 2011r..

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Park Krajobrazowy Che ł my VII- 10 czerwca 2011r.."— Zapis prezentacji:

1 Park Krajobrazowy Che ł my VII- 10 czerwca 2011r.

2 Szczegó ł owy program wycieczki: 5:45 wyjazd spod szko ł y w Ole ś nicy, Wojska Polskiego 56, 56-400 Ole ś nica; 7:00 wyjazd spod szko ł y w Siechnicach, Gen.K. Ś wierczewskiego 40, 55-011 Siechnice; 9:00-13:00 edukacyjny program wycieczki: pobyt w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznastwa Salamandra w My ś liborzu. Ekosystem lasu i łą ki-obserwacje terenowe. Gleba dobrem niezast ą pionym-chemiczne i makroskopowe badania gleby w laboratorium; 13:30 obiad; 14:30-18:00 edukacyjny program wycieczki: zwiedzanie Ko ś cio ł a Pokoju w Jaworze, zwiedzanie zamku w Ś winach, zwiedzanie zamku w Bolkowie; Ok. 20:00 planowany przyjazd do Siechnic, Gen.K. Ś wierczewskiego 40, 55-011 Siechnice; Ok. 21:15 planowany przyjazd do Ole ś nicy, Wojska Polskiego 56, 56-420 Ole ś nica.

3 Przeprowadzanie do ś wiadcze ń z wod ą Badanie kwasowo ś ci, wp ł ywu nawozów na pH wody. Okre ś lanie znaczenia wody dla organizmów ż ywych.

4 Rozdzielanie barwników asymilacyjnych:

5 Metod ą : Chromatografii bibu ł owej- w której faz ę rozdzielcz ą stanowi pasek lub arkusz bibu ł y filtracyjnej lub specjalnego typu bibu ł y chromatograficznej. Krausa- nale ż y rozetrze ć li ś cie w mo ź dzierzu, wycisn ąć wyci ą g barwników, wla ć do probówki, wla ć alkohol i benzyn ę, potrz ą sa ć we frakcji benzynowej znajd ą si ę chlorofile i karoteny a we frakcji alkoholowej ksantofile.

6 Zaj ę cia o ochronie ś rodowiska:

7 Do gatunków zagro ż onych zaliczamy: RO Ś LINY np.: brze ż yca jednokwiatowa brzoza kar ł owata brzoza niska bu ł awnik czerwony cebulica dwulistna chamedafne pó ł nocna d ą b omszony dziurawiec wytworny dzwonek brodaty dzwonek karkonoski ZWIERZ Ę TA np.: batalion cietrzew koza z ł otawa minóg morski nocek ł ydkow ł osy orze ł przedni podgorza ł ka suse ł zaj ą c bielak ż ó ł w b ł otny

8 Zamek w Ś winach : Ruiny Zamku Ś winy wznosz ą si ę nieopodal Bolkowa na jednym ze wzgórz Pogórza Kaczawskiego. Nale ż a ł do znanego i mo ż nego rodu Ś winów. W XVIII w. straci ł na znaczeniu i zosta ł opuszczony. Po ż ar w 1876 r. obróci ł budowl ę w ruin ę.

9 Ko ś ció ł Pokoju w Jaworze : Jawor jest miastem o bogatej, 750-letniej historii. Mo ż e poszczyci ć si ę zachowanym ś redniowiecznym uk ł adem urbanistycznym. Najcenniejszy zabytek - Ko ś ció ł Pokoju w Jaworze powsta ł w II po ł. XVII w. Po pokoju westfalskim ko ń cz ą cym wojn ę trzydziestoletni ą, naciskany przez protestanck ą Szwecj ę katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg przyzna ł ś l ą skim luteranom prawo do wybudowania trzech ś wi ą ty ń na obszarach bezpo ś rednio podleg ł ych jego w ł adzy. Ewangelicki ko ś ció ł p.w. Ś wi ę tego Ducha wpisany zosta ł na List ę Ś wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W parku otaczaj ą cym Ko ś ció ł Pokoju do grudnia 1972 r. znajdowa ł si ę ewangelicki Cmentarz Pokoju.

10 Zamek w Bolkowie: Ksi ążę cy zamek powsta ł z inicjatywy Boles ł awa II Ł ysego, a prace nad budow ą i nadanie ostatecznego charakteru kontynuowa ł jego syn Bolko I. Powsta ł e za ł o ż enie sk ł ada ł o si ę z dwóch budynków - domu mieszkalnego i budynku gospodarczego oraz wie ż y w o nietypowym planie kropli wody. Bolków pe ł ni ł funkcj ę obronne i strzeg ł szlaków handlowych na granicy z Czechami.

11 Dzi ę kujemy!


Pobierz ppt "Park Krajobrazowy Che ł my VII- 10 czerwca 2011r.."

Podobne prezentacje


Reklamy Google