Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWĄ STAWKĄ PODATKU VAT JEST STAWKA 22%. STAWKA PODSTAWOWA STOSOWANA JEST W RAZIE BRAKU STAWKI PREFERENCYJNEJ ALBO ZWOLNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWĄ STAWKĄ PODATKU VAT JEST STAWKA 22%. STAWKA PODSTAWOWA STOSOWANA JEST W RAZIE BRAKU STAWKI PREFERENCYJNEJ ALBO ZWOLNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWĄ STAWKĄ PODATKU VAT JEST STAWKA 22%. STAWKA PODSTAWOWA STOSOWANA JEST W RAZIE BRAKU STAWKI PREFERENCYJNEJ ALBO ZWOLNIENIA.

2 USTAWA OKREŚLA DLA PEWNYCH TOWARÓW I USŁUG OBNIŻONE, PREFERENCYJNE STAWKI. POZA TYM, MINISTER FINANSÓW, W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, MOŻE OBNIŻAĆ STAWKI PODATKU DO WYSOKOŚCI 0%, 3% LUB 7% DLA DOSTAW NIEKTÓRYCH TOWARÓW I ŚWIADCZENIA NIEKTÓRYCH USŁUG ORAZ OKREŚLAĆ WARUNKI STOSOWANIA OBNIŻONYCH STAWEK, UWZGLĘDNIAJĄC: SPECYFIKĘ OBROTU NIEKTÓRYMI TOWARAMI I ŚWIADCZENIA NIEKTÓRYCH USŁUG, PRZEBIEG REALIZACJI BUDŻETU PAŃSTWA, PRZEPISY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ.

3 PREFERENCYJNE STAWKI VAT: 7% 6% 3% 0%

4 KAŻDY PODATNIK VAT MUSI SAM ZDECYDOWAĆ, JAKĄ STAWKĘ PODATKU POWINIEN ZASTOSOWAĆ NA SWOJE WYROBY I USŁUGI. PRZEDE WSZYSTKIM TRZEBA PAMIĘTAĆ, ŻE ZASTOSOWANIE OBNIŻONYCH STAWEK VAT CZY TEŻ ZWOLNIENIE MOŻLIWE JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY STANOWI O TYM PRZEPIS.

5 STAWKI PREFERENCYJNE LUB ZWOLNIENIE Z PODATKU VAT OKREŚLONE JEST DLA DOSTAWY TOWARU LUB ŚWIADCZENIA USŁUGI: W ARTYKUŁACH USTAWY, W ZAŁĄCZNIKU DO USTAWY, W PARAGRAFACH ROZPORZĄDZENIA, W ZAŁĄCZNIKU DO ROZPORZĄDZENIA.

6 TE SZCZEGÓLNE TOWARY I USŁUGI SĄ OPISANE SŁOWNIE ORAZ TZW. SYMBOLEM POLSKIEJ KLASYFIKACJI TOWARÓW I USŁUG (PKWIU).

7 SIEDMIOPROCENTOWA STAWKA VAT STOSOWANA JEST DLA TOWARÓW I USŁUG: 1.WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO USTAWY O VAT 2.WYMIENIONYCH W ROZDZIALE 4 I 15 ORAZ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYKONANIA NIEKTÓRYCH PRZEPISÓW USTAWY O VAT 3.DZIEŁ SZTUKI, PRZEDMIOTÓW KOLEKCJONERSKICH I ANTYKÓW

8 STAWKĘ PODATKU 7% STOSUJE SIĘ DO DOSTAWY, BUDOWY, REMONTU, MODERNIZACJI, LUB PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ZALICZONYCH DO TZW. BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO. PRZEZ BUDOWNICTWO SPOŁECZNE ROZUMIE SIĘ OBIEKTY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO Z WYŁĄCZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 300 M2, LOKALI MIESZKALNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 150 M2.

9 PRZYKŁADOWO ZAŁĄCZNIK NR 3 NAKAZUJE STOSOWAĆ STAWKĘ 7% DLA: NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH ODZIEŻY DZIECIĘCEJ DZIECIĘCE FOLETIKI SAMOCHODOWE NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO ARTYKUŁY SANITARNE, MEDYCZNE I REHABILITACYJNE INSTRUMENTY MUZYCZNE WYROBY ARTYSTYCZNE, RĘKODZIEŁO USŁUGI HOTELOWE USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM USŁUGI PRZEWOZOWE USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI, SANITARNE DOSTAWY WODY USŁUGI ROZRYWKOWE

10 STAWKA VAT 6% NALICZANA JEST PRZEZ NABYWCĘ TOWARÓW OD TZW. ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO.

11 STAWKĘ VAT 3% STOSUJE SIĘ DO TOWARÓW I USŁUG OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 6 USTAWY. SĄ TO TOWARY I USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM, W TYM PRODUKTY ROLNE. STAWKĘ 3% STOSUJĄ RÓWNIEŻ TAKSÓWKARZE ROZLICZAJĄCY SIĘ Z VAT W TZW. RYCZAŁTOWY SPOSÓB.

12 STAWKA 0% STOSOWANA JEST: W EKSPORCIE, WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWIE TOWARÓW, DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENONYCH W ART.83 USTAWY O VAT (MIĘDZY INNYMI: USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MORSKĄ, Z EKSPORTEM, TRANSPORTEM I PRZEWOZAMI MIĘDZYNARODOWYMI, USZLACHETNIANIEM ZAGRANICZNYCH TOWARÓW OBCYCH ITD); PRZY ŚWIADCZENIU POZA UE USŁUG TURYSTYCZNYCH PRZEZ PODWYKONAWCÓW, W EKSPORCIE TOWARÓW PRZEZ POŚREDNIKA OPODATKOWANEGO, DLA DOSTAWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZWRÓCONO KUPUJĄCEMU VAT (TAXFREE), KSIĄŻEK ORAZ CZASOPISM SPECJALISTYCZNYCH.

13 STAWKĘ PODATKU 0% STOSUJE SIĘ W EKSPORCIE TOWARÓW POD WARUNKIEM ŻE PODATNIK PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI PODATKOWEJ ZA DANY MIESIĄC OTRZYMAŁ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYWÓZ TOWARU POZA TERYTORIUM WSPÓLNOTY.

14 JEŻELI TEN WARUNEK NIE ZOSTAŁ SPEŁNIONY, PODATNIK NIE WYKAZUJE TEJ DOSTAWY W EWIDENCJI ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY, LECZ W OKRESIE NASTĘPNYM, STOSUJĄC STAWKĘ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM OTRZYMANIA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO WYWÓZ TOWARU POZA TERYTORUM PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI PODATKOWEJ ZA TEN OKRES.

15 W RAZIE NIEOTRZYMANIA TEGO DOKUMENTU W TERMINIE OKREŚLONYM W ZDANIU POPRZEDNIM MAJĄ ZASTOSOWANIE STAWKI WŁAŚCIWE DLA DOSTAWY TEGO TOWARU NA TERYTORIUM KRAJU.

16 OTRZYMANIE PRZEZ PODATNIKA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO WYWÓZ TOWARU POZA TERYTORIUM WSPÓLNOTY W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM UPOWAŻNIA PODATNIKA DO DOKONANIA KOREKTY PODATKU NALEŻNEGO W ROZLICZENIU ZA OKRES ROZLICZENIOWY, W KTÓRYM PODATNIK OTRZYMAŁ TEN DOKUMENT.

17 WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU WEDŁUG STAWKI PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1) PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY POSIADAJĄCEGO WŁAŚCIWY I WAŻNY NUMER IDENTYFIKACYJNY DLA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH ZAWIERAJĄCY DWULITEROWY KOD STOSOWANY DLA PODATKU VAT I PODAŁ TEN NUMER ORAZ SWÓJ NUMER NA FAKTURZE STWIERDZAJĄCEJ DOSTAWĘ TOWARÓW; 2) PODATNIK PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI PODATKOWEJ ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY POSIADA W SWOJEJ DOKUMENTACJI DOWODY, ŻE TOWARY ZOSTAŁY WYWIEZIONE Z TERYTORIUM KRAJU I DOSTARCZONE DO NABYWCY NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO.

18 DOWODAMI DOSTAWY W WDT SĄ: 1) DOKUMENTY PRZEWOZOWE OTRZYMANE OD PRZEWOŹNIKA (SPEDYTORA) ODPOWIEDZIALNEGO ZA WYWÓZ TOWARÓW Z TERYTORIUM KRAJU, Z KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE WYNIKA, ŻE TOWARY ZOSTAŁY DOSTARCZONE DO MIEJSCA ICH PRZEZNACZENIA NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 2) KOPIA FAKTURY DOSTAWY; 3) SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH SZTUK ŁADUNKU; 4) DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYJĘCIE PRZEZ NABYWCĘ DOSTAWY NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO.

19 DOSTAWA NIEKTÓRYCH TOWARÓW ORAZ ŚWIADCZENIE NIEKTÓRYCH USŁUG ZOSTAŁY ZWOLNIONE Z PODATKU VAT. ZWOLNIENIE NIE OZNACZA STOSOWANIA STAWKI 0%.

20 USTAWA ZWALNIA Z VAT DOSTAWĘ TOWARÓW UŻYWANYCH POD WARUNKIEM ŻE W STOSUNKU DO TYCH TOWARÓW NIE PRZYSŁUGIWAŁO PRAWO ODLICZENIA PODATKU PRZY ICH NABYCIU. ZWOLNIENIE DOTYCZY RÓWNIEŻ UŻYWANYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM UMOWY NAJMU, DZIERŻAWY LUB INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE

21 ZA TOWAR UŻYWANY UZNAJE SIĘ: RUCHOMOŚĆ UŻYTKOWANĄ PRZEZ PODATNIKA PRZEZ CO NAJMNIEJ PÓŁ ROKU BUDYNEK UŻYTKOWANY CO NAJMNIEJ 5 LAT (NIEKONIECZNIE PRZEZ PODATNIKA).

22 Z VATU SĄ ZWOLNIONE M.INN.: USŁUGI POCZTOWE, USŁUGI FINANSOWE I UBEZPIECZENIOWE, DOSTAWY LOKALI MIESZKALNYCH NA WTÓRNYM RYNKU, WYNAJEM LOKALI MIESZKANIOWYCH, USŁUGI EDUKACYJNE, USŁUGI OCHRONY ZDROWIA I WETERYNARYJNE, USŁUGI ZWIĄZANE Z KULTURĄ (NIEKTÓRE).

23 ZAKLASYFIKUJ TOWAR LUB USŁUGĘ WEDŁUG PKWIU. JEŚLI SĄ TRUDNOŚCI MOŻNA PROSIĆ O INTERPRETACJĘ GUS SPRAWDŹ, CZY TOWAR LUB USŁUGA ZOSTAŁY WYMIENIONE W AKTACH PRAWNYCH (USTAWA I ROZPORZĄDZENIA) JEŻELI TOWARY LUB USŁUGI NIE ZOSTAŁY W TYCH AKTACH PRAWNYCH WYMIENIONE, NALEŻY STOSOWAĆ STAWKĘ VAT 22%. PROCEDURA USTALENIA STAWKI VAT DLA DOSTAWY TOWARU LUB ŚWIADCZENIA USŁUGI

24 W TRAKCIE INTERPRETACJI NAZWY TOWARU LUB USŁUGI NALEŻY STOSOWAĆ POMOCNICZO NAZEWNICTWO WYSTĘPUJĄCE W PKWIU ORAZ DEFINICJE LEGALNE - W KOLEJNOŚCI: DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE O VAT; DEFINICJE ZAWARTE W ROZPORZĄDZENIACH WYKONAWCZYCH DO VAT; DEFINICJE ZAWARTE W INNYCH AKTACH PRAWNYCH (NP. W KLASYFIKACJI PKOB, W PRAWIE MATERIALNYM, NP. BUDOWLANYM); DEFINICJE SŁOWNIKOWE.


Pobierz ppt "PODSTAWOWĄ STAWKĄ PODATKU VAT JEST STAWKA 22%. STAWKA PODSTAWOWA STOSOWANA JEST W RAZIE BRAKU STAWKI PREFERENCYJNEJ ALBO ZWOLNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google