Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020."— Zapis prezentacji:

1 1

2 SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

3 3

4 4

5 6 B. Legnicko-głogowski Obszar Integracji – obejmuje obszar zagłębia miedziowego oraz jego zaplecza, którego rozwój jest silnie związany z przemysłem górniczym. Możliwy spadek popytu i cen miedzi na rynkach światowych, w obliczu dominacji wydobycia tego surowca w obszarze, może stanowić zagrożenie dla gospodarki regionu. Szansą na podtrzymanie rozwoju LGOI jest dzisiaj zapewnienie warunków dla przemysłu przetwórstwa miedzi i surowców towarzyszących oraz rozszerzenie wachlarza działalności gospodarczych. Natomiast w związku z nieuniknionym wyczerpaniem się złóż miedzi w przyszłości, konieczne jest podjęcie decyzji na szczeblu krajowym dotyczącej eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy. Jednocześnie wprowadza się zakaz eksploatacji złóż węgla brunatnego w okolicach Legnicy metodą odkrywkową. Obszary integracji na terenie województwa dolnośląskiego wg projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa – WBU

6 7 Obszary interwencji na terenie województwa dolnośląskiego wg projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

7 8 Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy – obszar gospodarczy, którego siła ekonomiczna oparta jest na zasobach rudy miedzi i jej przetwórstwie. Obszar monokulturowy, o postępującym dużym stopniu urbanizacji i przekształceń środowiska. Szczególnej uwagi wymaga rozwinięcie nowych kompetencji tego subregionu w kontekście ograniczoności zasobów miedzi. Obszar występowania złóż węgla brunatnego, wymaga kierunkowych decyzji państwa. Legnicko-Głogowski Okręg Przemysłowy

8 8 Autostrada Nowej Gospodarki – obszar dynamicznego rozwoju przemysłu opartego na najnowocześniejszych technologiach oraz nowoczesnych usługach, skupionych wokół istniejących i projektowanych ciągów komunikacyjnych (transportowych i teleinformatycznych). Obszar o docelowo najwyższej w regionie dostępności transportowej. Osadzony na istniejących i projektowanych ciągach autostrad i dróg szybkiego ruchu oraz integrujący transport kolejowy i wodny. Jest terenem o najwyższej atrakcyjności lokalizacji produkcji na Dolnym Śląsku. Wymaga wzmocnienia i wprowadzenia najwyższych standardów technologicznych w dziedzinie teleinformatycznej oraz szczególnie aktywnej obsługi prawnej i planistycznej, sprzyjającej powstawaniu i ukorzenianiu podmiotów gospodarczych, szczególnie tych o rodowodzie dolnośląskim. Obszar ten swym zasięgiem obejmuje również miasta, będące niegdyś fundamentem gospodarczej prosperity tego regionu, które dziś wymagają rewitalizacji i nowych miejsc pracy. Do tych ośrodków adresowana jest polityka przyciągania inwestorów, ich zakorzeniania i tworzenia trwałych miejsc pracy powiązanych z nowoczesną gospodarką. Obszar ten może stać się kołem zamachowym całego regionu, pod warunkiem racjonalnych decyzji lokalizacyjnych i inwestycyjnych. Autostrada Nowej Gospodarki

9 8 OBSZARY INTERWENCJI Wrocławski Obszar Metropolitalny Legnicko- Głogowski Obszar Przemysłowy Ziemia Kłodzka Ziemia Dzierżoniowska Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Jeleniogórska Worek Turoszowski Kraina Baryczy Obszar transgraniczny Autostrada Nowej Gospodarki Obszar rolniczy Dolina Odry CELE ROZWOJU 1 2 3456789101112 CEL 1 Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 4 4 6735784568 CEL 2 Zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej 1 1 1111821181 CEL 3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP 6 3 4223552344 CEL 4 Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa 2 2 5584415412 CEL 5 Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno- informacyjnych 8 8 7846677757 CEL6 Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników 5 5 2372333275 CEL7 Włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia 3 7 3667166636 CEL 8 Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne 768458248823 Realizacja celów rozwoju w obszarach interwencji - wypracowana na podstawie ankiet rozesłanych do powiatów województw skala od 1 (najistotniejszy) do 8

10 CEL 1CEL 2CEL 3CEL 4CEL 5CEL 6CEL 7CEL 8 MAKROSFERY Rozwój gospodarki opartej na wiedzy Zrównoważony transport i poprawa dostępności komunikacyjnej Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa Zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno - informacyjnych Wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników Włączenie społeczne i podnoszenie poziomu życia Podniesienie poziomu edukacji, kształcenie ustawiczne INFRASTRUKTURA ROZWÓJ OBSZARÓW MIESKICH I WIEJSKICH ZASOBY TURYSTYKA ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO EDUKACJA, NAUKA, KULTURA I INFORMACJA SPOŁECZEŃSTWO I PARTNERSTWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

11 11 Wybrane przedsięwzięcia odnoszące się do subregionu legnicko- głogowskiego: budowa drogi o znaczeniu ponadregionalnym w standardzie drogi ekspresowej w relacji Nowa Sól – Lubin – Legnica – Lubawka, Kontynuacja budowy przepraw przez Odrę wraz z ich powiązaniem z systemem infrastruktury drogowej Dostosowanie infrastruktury kolejowej do wymagań oraz wyzwań współczesności i przyszłości m. in. wzdłuż linii Zgorzelec – Legnica – Wrocław – Opole, Zielona Góra – Wrocław, Głogów – Lubin – Legnica – Jawor – Świdnica – Dzierżoniów – Kamieniec Ząbkowicki – Nysa, Kompleksowe remonty i modernizacje dróg wojewódzkich i powiatowych łączących miasta Dolnego Śląska, modernizacja lotniska w Lubinie, Podjęcie działań w celu utrzymania dotychczasowych zjazdów z autostrady A4 na odcinku Krzywa – Wrocław,

12 12 Wybrane przedsięwzięcia odnoszące się do subregionu legnicko- głogowskiego (c.d.): Lobbowanie na szczeblu centralnym na rzecz modernizacji dróg krajowych oraz realizacji obwodnic miejscowości w ciągach tych dróg, (obwodnica Głogowa w ciągu DK12 została wskazana przez ZWD wśród trzech najważniejszych inwestycji drogowych tego typu), Budowa nowego odcinka linii kolejowej Polkowice – Głogów, Lokalizacja infrastruktury energetycznej bez nadmiernej ingerencji w krajobraz, Ochrona zasobów surowców energetycznych Dolnego Śląska, Zapobieganie konfliktom wynikającym z eksploatacji surowców Budowa nowych szpitali lub modernizacja istniejących m.in. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

13 13 1.Integracja wewnętrzna obszaru poprzez sieć dróg i połączeń kolejowych (logistyka dla biznesu, czynnik lokalizacji nowych inwestycji, mobilność mieszkańców na rynku pracy) – propozycja projektu Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim obszarze funkcjonalnym 2.Dywersyfikacja gospodarcza subregionu – tworzenie nowych firm z sektora MŚP związanych z przetwórstwem miedzi i surowców towarzyszących oraz na bazie współpracy w łańcuchu dostaw z firmami w Legnickiej SSE 3.Wykorzystanie potencjału badawczo-naukowego KGHM na rzecz rozwoju dziedzin powiązanych 4.Rozwój infrastruktury wspierającej tworzenie nowych firm, w szczególności firm innowacyjnych 5.Edukacja - inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik rozwoju GOW, dostosowana oferta edukacyjna do wymogów subregionalnego rynku pracy

14 14

15 15


Pobierz ppt "1. SUBREGION LEGNICKO-GŁOGOWSKI W STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google