Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rachunek kosztów w szpitalu – podejście praktyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rachunek kosztów w szpitalu – podejście praktyczne"— Zapis prezentacji:

1 Rachunek kosztów w szpitalu – podejście praktyczne
Violetta Cymbała Wrocław, 10 czerwca 2013

2 Plan prezentacji Rachunek kosztów w szpitalu – założenia
System finansowo – księgowy Koszty pośrednie i bezpośrednie – trudności w kwalifikacji i klucze podziałowe Najczęstsze problemy rozliczania kosztów Moduł kontrolingowo-zarządczy – wycena obiektów kosztowych i kalkulacja planowanych kosztów obiektów – problemy i pułapki metodologiczne

3 Definicja szpitala Szpital to przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U nr 112 poz. 654)

4 Rachunek kosztów - założenia
System rachunku kosztów w szpitalu: Informacje medyczne o pacjentach (zużycie leków i wyrobów medycznych, procedury, osobodni), System finansowo-księgowy (koszt rzeczywisty ośrodków kosztu: zarządu, działalności podstawowej i pomocniczej), Moduł kontrolingowo-zarządczy (koszt: leczenia pacjenta, procedury, hospitalizacji, osobodni, niewykorzystanego potencjału, gotowości i in.). Źródło: G.K. Świderska (red. nauk.): Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podręcznik. Wyd. II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa

5 System Finansowo-Księgowy
Sprawozdanie finansowe jednostki: Bilans Rachunek zysków i strat Zestawienie zmian w kapitale/funduszu własnym Rachunek przepływów pieniężnych Informacje dodatkowe Źródło: Dz.U nr 121 poz Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6 Koszty działalności podstawowej cz. 1
Koszty działalności podstawowej (konta ) np. Oddziały szpitalne (504) I poziom analityczny wg ośrodków kosztów np. Oddział Angiologiczny (XXXX) II poziom analityczny wg kategorii kosztów np. 5. Zasoby ludzkie III poziom analityczny wg pozycji rodzajowych np. 402n wynagrodzenia za dyżury

7 Koszty działalności podstawowej cz. 2
Kategorie kosztów prostych: Produkty lecznicze Wyroby medyczne i inne materiały zużywane jednorazowo Wyroby medyczne i inne materiały używane wielorazowo niebędące środkami trwałymi Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Zasoby ludzkie Pomieszczenia Usługi zewnętrzne nabywane na rzecz pacjenta Usługi z innych ośrodków kosztów działalności podstawowej i pomocniczej Żródło: G.K. Świderska, W. Baran, M. Kwiatkowski: Wzorcowy plan kont dla Zakładów Opieki Zdrowotnej – ewidencja kosztów w systemie finansowo-księgowym, wyd. II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011

8 Koszty pośrednie Koszty usług z innych ośrodków działalności podstawowej (poradnie, pracownie, blok operacyjny, anestezjologia) Koszty usług z innych ośrodków działalności pomocniczej (apteka, sterylizacja, usługi techniczne) Koszty zarządu (funkcje ogólnego zarządzania, kadrowe, finansowe, administracyjne)

9 Koszty pośrednie – klucze podziałowe cz.1
Koszty usług z innej działalności podstawowej: Anestezjologia – wg rodzaju znieczulenia, przypisanej mu ilości punktów i wartości punktu vs ilość i rodzaj znieczuleń, Tomograf i rezonans - wg ilości i rodzaju badań, RTG - wg ilości punktów vs wg ilości i rodzaju badań, Blok Operacyjny – wg czasu pracy bloku na rzecz oddziału.

10 Koszty pośrednie – klucze podziałowe cz.2
Koszty komórek pomocniczych niemedycznych Sterylizacja – wg ilości i rodzajów pakietów, Apteka – wg wartości wydanych leków vs wg ilości wydanych opakowań, Usługi techniczne – wg wartości wydanych materiałów, Koszty zarządu Proporcjonalnie do kosztów bezpośrednich ośrodka vs Proporcjonalnie do wysokości kontraktu ośrodka.

11 Koszty bezpośrednie – klucze podziałowe cz.1
Koszty usług z innych ośrodków działalności pomocniczej: Amortyzacja budynków - wg kosztów bezpośrednich oddziału Energia elektryczna wg mocy zainstalowanej Sprzątanie wg powierzchni sprzątanej, Woda i ścieki oddziały szpitalne (80%)-wg ilości łóżek, administracja (10%)- wg liczby zatrudnionych, - poradnie (10%) - wg ilości pacjentów CO wg powierzchni grzewczej, Odpady komunalne - wg ilości worków lub kg Odpady medyczne - wg ilości worków lub kg, Spalanie odp. med wg ilości worków lub kg

12 Problemy rozliczania kosztów - przykłady
Koszty nadwykonań – koszty nie sprzedanych usług, Koszty gotowości – ostre dyżury, oddziały współpracujące z SOR, Koszty reoperacji i przekładanych operacji, Zmienność kosztu jednostkowego zrealizowanych procedur w zależności od ich ilości - duża ilość zmniejsza koszt jednostkowy i odwrotnie, Brak zwymiarowanego kosztu utrzymania niewykorzystanego majątku – ustalić stałą cenę wewnętrzną procedury.

13 Problemy rozliczania kosztów-przykłady c.d.
Wpływ wymogów NFZ w zakresie ofertowania na wzrost kosztów niewykorzystanego majątku Przekłamania w kalkulacjach wyceny procedur: Rozliczanie kosztów robocizny do czasu nominalnego, a nie efektywnego Nieuwzględnianie czasu przygotowawczo – zakończeniowego realizowanych procedur oraz urządzeń, brak specjalistów ds. opracowania technologii procedur medycznych, uśrednianie kosztów procedur w danym ośrodku – np. TK z kontrastem i bez, nieuwzględnianie w kalkulacji kosztów pracy urządzeń i sprzętu zamortyzowanego.

14 Moduł kontrolingowo-zarządczy
Wpływ błędnie wydzielonych ośrodków działalności podstawowej na wycenę i kalkulację kosztów obiektów – przykłady: Osobodzień – oddział neonatologii i chirurgii ogólnej Sala porodowa – oddział ginekologiczno - położniczy

15 Moduł kontrolingowo-zarządczy
Ile kosztują a ile powinny kosztować procedury? – uwagi praktyczne do wyceny Blok operacyjny - wycena kosztu godziny pracy bloku, - wycena kosztu zabiegu operacyjnego. Pracownia endoskopowa (procedury). Ośrodek Diagnostyki Obrazowej (procedury). Osobodzień. Koszty niewykorzystanego potencjału vs koszty gotowości – przykłady i zadania.

16 Moduł kontrolingowo-zarządczy
Pacjent kosztochłonny: Pojęcie pacjenta kosztochłonnego. Zasady wyliczania kosztów pacjentów kosztochłonnych (NFZ) Przedstawienie problemów i możliwych rozwiązań na rzeczywistych przykładach (oddział zabiegowy): Koszty operacji (koszty osobowe, środki farmaceutyczne, koszty pozamedyczne), Koszty środków farmaceutycznych (koszt standardowy leków i materiałów + skumulowany koszt apteki jako koszt pozamedyczny), Usługi obce (podatek vat).

17 Moduł kontrolingowo-zarządczy
Zasoby ludzkie: Zasoby elastyczne i zasoby zaangażowane. Praktyczna vs teoretyczna dostępność zasobów. Ustalanie minimalnych norm zatrudnienia w oparciu o kategoryzację pacjentów na przykładzie personelu pielęgniarskiego (przykład oddziału angiologicznego i chirurgicznego - wyliczenia).

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rachunek kosztów w szpitalu – podejście praktyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google