Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Halotherapy application in Lithuania Виргиниюс Бискис, Директор Палангской реабилитационной больницы, Президент Балтийской ассоциации аэрозольной респираторной.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Halotherapy application in Lithuania Виргиниюс Бискис, Директор Палангской реабилитационной больницы, Президент Балтийской ассоциации аэрозольной респираторной."— Zapis prezentacji:

1 Halotherapy application in Lithuania Виргиниюс Бискис, Директор Палангской реабилитационной больницы, Президент Балтийской ассоциации аэрозольной респираторной гигиены Wirginius Biskis, Dyrektor Szpitala Rehabilitacyjnego w Palandze, Prezes Bałtyckiej Asocjacji Aerozolowej Higieny Oddechowej

2 W latach 1993-2006 w Szpitalu Rehablitacyjnym w Palandze przebyło rehabilitację ponad 20 000 pacjentów z chorobami dróg oddechowych. Efektywność haloterapii w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Palandze

3 Haloterapia chorych z chorobami dróg oodechowych w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Palandze

4 Wskaźniki obiektywne

5 Haloterapia skutecznie łączy się z innymi metodami teraupetyecznymi Fitoterapia inhalacyjna Dietoterapia Masaż Refleksoterapia Peloidoterapia Balneoterapia Kinezyterapia

6 W latach 1992-2006 na Litwie zbudowano 21 halo- kompleksów. Wszystkie bez wyjątku halokompleksy wyposażone są w halogeneratory, wytwarzające suchy aerozol solny. Koncentracja aerozolu solnego jest regulowana i podtrzymywana zgodnie z usta- lonym programem. W ostatnim czasie wytwarza się halogeneratory 2-ch kategorii: 1. GDA 01.17 - przeznaczony do celów leczniczych i rehabilitacyjnych. 2. Halo SPA-02 – do celów zdrowotnych i profila- ktycznych.

7

8 BALTIC ASSOCIATION OF AEROSOL RESPIRATORY HYGIENE

9 W 2005 roku Litwa, Sankt-Petersburg, Estonia powołały Bałtycką Asocjację Aerozolowej Higieny Oddechowej. Na pierwszym miejscu asocjacja stawia zadanie wyjaśnienia przyczyn i postęp metod walki z rosnącym zasięgiem chorób płuc.

10 Kształtowanie u ludzi potrzeby regularnej i codziennej higieny i uzdrawiania narządów oddechowych MISJA

11 CELE - Rozwój metod i środków higieny oddechowej, opartych na stosowaniu naturalnych czynników aerozolowych. - Wyjaśnienie przyczyn wzrastającego rozprzestrze- niania się chorób płuc. Masowe uzdrawianie oddychania za pomocą dos- tępnych metod higieny oddechowej.

12 NASZĄ TROSKĄ – CZYSTE ZDROWE PŁUCA Asocjacja zamierza nawiązać kontakty naukowe, praktyczne i użytkowe z organizacjami i poszcze- gólnymi osobami, zdolnymi do zaangażowania inte- lektu, zasobów organizacyjnych lub środków w celu osiągnięcia założonych celów.

13 - Zaniepokojona pogorszeniem się stanu zdrowia społeczeństwa, wzrostem negatywnego wpływu środowiska na zdrowie ludzi, coraz większym rozprzestrzenianiem się chorób dróg oddechowych, Asocjacja widzi swoje zadanie w działalności o szerokim zasięgu, skierowanej na stabilizację, a następnie polepszenie powstałej sytuacji. - Ponad 25% chorych, którzy codziennie zgłaszają się do lekarzy, wykazuje patologię dróg oddechowych. W Europie na infekcje dróg oddechowych corocznie cierpi 20 milionów ludzi. - Wielką trwogę budzi fakt, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci zaobserwo- wano zdecydowany wzrost rozprzestrzenienia się chorób narządów odde- chowych. Prognozowana liczba zgonów z powodu chronicznych chorób płuc będzie wzrastać z 15 milionów w 2005 roku do 17 milionów w 2015.

14 Dlaczego obserwujemy wzrost liczby zachorowań płuc? Jedna z głównych przyczyn – wzrost agresywności powietrza, którym oddycha człowiek (w pomieszczeniach, w pracy, na otwartej przestrzeni). Człowiek współczesny znajduje się stale w warunkach przewlekłego stresu ekologicznego.

15 Programy profilaktyki chorób płuc Cele programu ВОЗ, 2003 Przewlekłe choroby oddychania Początkowa profilaktyka w celu zmniejszenia indywidualnej i populacyjnej podatności na działanie czynników ryzyka, szczegól- nie tytoniu, niedostatecznego żywienia, częstych infekcji oddechowych w dzieciń- stwie, polutantów (w pomieszczeniach, atmosferze, w zakładzie pracy) Program ВОЗ GARD, 2005-2010 «Prawo do oddychania» «Globalne przymierze przeciwko chorobom oddychania» Dane Organizacja Współpracy Ekonomicznej (OECD ) Średnio, łącznie 3% wszystkich wydatków przypada na szerokie programy dla ludności i programy profilaktyczne systemu ochrony zdrowia. Główna część wydatków przeznaczana jest na pomoc chorym (sick care)..

16 Higiena oddychania jest niezbędna Codzienna higiena jamy ustnej i skóry za pomocą szczoteczki do zębów i mydła Drzewo oskrzelowe РГ – system środków zdrowotnych, skierowany na usunięcie skutków szkodliwych czynników środowiska powietrznego i odbudowę mechanizmów obronnych narządów oddechowych.

17 Tradycje historyczne stosowania naturalnych aerozoli związane są z krajami nadbałtyckimi – Polską, Rosją, Litwą. Tak więc, metoda solnej speleoterapii powstała w Polsce, a od połowy lat 80-tych w Rosji, w Sankt- Petersburgu, zaczął się rozwijać kierunek haloterapii – zastosowanie sztucznych jaskiń solnych, modelujących klimat podziemnych kopalń soli. Metoda haloterapii, polegająca na stosowaniu suchego aerozolu solnego naturalnej soli chlorku sodowego, uznana została za jedną z najbardziej skutecznych sposobów oczyszczania i uzdrawiania płuc. Następnie haloterapia znalazła zastosowanie w republice Litewskiej, Estońskiej i Rzeczpospolitej Polskiej.

18 Jeden ze swych celów Asocjacja upatruje w rozwoju i rozpowszechnieniu metod i środków higieny oddechowej, opartych na efektywnym oczyszczającym i uzdrawiającym działaniu naturalnych aerozoli. Asocjacja jest zaniepokojona takimi faktami, jak komercyjne rozpowszechnienie niektórych sposobów technicznych, bazujących na pseudonaukowej informacji. Masowe pojawienie się pseudoaerozo- lowych metod, nie będących efektywnymi i wprowa- dzających ludzi w błąd, może wywrzeć dyskredytujące działanie, przeszkadzać w rozwoju i stosowaniu naukowo uzasadnionych metod. Asocjacja stawia sobie jako jeden z głównych swoich celów informowanie i wyjaśnienie faktycznego stanu rzeczy (state of affairs).

19 Asocjacja zamierza prowadzić działalność oświatową dla ludności poprzez dostępne środki masowej informacji, literaturę popularną, Internet i in., kształtując pozytywny stosunek do nowych metod zdrowienia. Udzielać pomocy metodycznej w organizowaniu i pro- wadzeniu badań, będących w kręgu zainteresowań Asocjacji.

20 Asocjacja przykłada wielką wagę do współpracy z organizacjami państwowymi i rządowymi, a także z organizacjami Unii Europejskiej we wszystkich zagadnieniach, związanych z rozpowszechnieniem wiedzy o konieczności uzdrawiania dróg oddechowych najbardziej efektywnymi sposobami – za pomocą oddechowej higieny aerozolowej.

21 MAMY WSPÓLNY CEL, WSPÓLNE IDEE, WSPÓLNĄ PRZESTRZEŃ !


Pobierz ppt "Halotherapy application in Lithuania Виргиниюс Бискис, Директор Палангской реабилитационной больницы, Президент Балтийской ассоциации аэрозольной респираторной."

Podobne prezentacje


Reklamy Google