Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW"— Zapis prezentacji:

1 Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW
UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Procedury zawierania umów w ramach POIiŚ oraz najczęściej popełniane błędy przy udzielaniu zamówień Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2 ZAKRES PREZENTACJI: AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. RODZAJE DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW PROWADZONYCH PRZEZ NFOŚIGW. ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ. PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE ZAWIERANIA UMOWY. SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW.

3 AKTY PRAWNE REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późniejszymi zmianami); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami); Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Wytyczne w zakresie kontroli realizacji PO IiŚ 2007–2013.

4 Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, w tym:
RODZAJE DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW PROWADZONYCH PRZEZ NFOŚIGW Kontrole przygotowania indywidualnych projektów kluczowych (przed złożeniem wniosku o dofinansowanie); Analiza procedur zawierania umów na etapie oceny wniosku o dofinansowanie; Kontrole projektów zaawansowanych finansowo lub zakończonych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie; Kontrole procedur zawierania umów dla zadań objętych projektem, w tym: Kontrola zmian w umowach; Kontrola umów zawartych w trybie zamówienia z wolnej ręki; Weryfikacja wewnętrznych „procedur zawierania umów/regulaminów” Kontrole na miejscu realizacji projektu; Kontrole wniosków beneficjentów o płatność; Kontrole na zakończenie realizacji projektu.

5 Kontrola ex-post – prowadzona po podpisaniu umowy z wykonawcą.
RODZAJE DZIAŁAŃ KONTROLNYCH W ZAKRESIE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW PROWADZONYCH PRZEZ NFOŚIGW Tryb kontroli: Kontrola planowa – prowadzona na podstawie planów kontroli (po podpisaniu umowy o dofinansowanie); Kontrola doraźna – prowadzona poza planem kontroli, gdy konieczność jej przeprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie zatwierdzania planu kontroli; Kontrola ex-ante – prowadzona przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą; Kontrola ex-post – prowadzona po podpisaniu umowy z wykonawcą.

6 KONTROLE PROJEKTÓW ZAAWANSOWANYCH FINANSOWO LUB ZAKOŃCZONYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE Celem kontroli jest upewnienie się, że projekt przed podpisaniem umowy o dofinansowanie był realizowany zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w ramach POIiŚ; Zaawansowanie finansowe projektu jest oceniane według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie; Kontrole prowadzone są w trybie doraźnym po podjęciu decyzji o przyznaniu projektowi dofinansowania, a w przypadku dużych projektów po przekazaniu przez IZ wniosku o dofinansowanie do KE; Podstawą przeprowadzenia kontroli jest oświadczenie beneficjenta o poddaniu się kontroli, załączanie do wniosku o dofinansowanie; Zakończenie kontroli jest warunkiem podpisania z beneficjentem umowy o dofinansowanie (w szczególnych przypadkach możliwe jest przeprowadzenie kontroli po podpisaniu umowy lecz nie później niż przed realizacją pierwszego wniosku o płatność); Wynik kontroli powinien zostać uwzględniony przy określaniu kwoty wydatków kwalifikowanych.

7 Zasady doboru postępowań do kontroli:
KONTROLE PROJEKTÓW ZAAWANSOWANYCH FINANSOWO LUB ZAKOŃCZONYCH PRZED PODPISANIEM UMOWY O DOFINANSOWANIE Zasady doboru postępowań do kontroli: Dla umów objętych zakresem stosowania ustawy Pzp – co najmniej jedna umowa dla każdego projektu zawarta na najwyższą kwotę oraz wszystkie postępowania prowadzone w trybie innym niż podstawowy; Dla umów nie objętych zakresem stosowania ustawy Pzp – co najmniej jedna umowa zawarta na najwyższą kwotę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrola może zostać rozszerzona na pozostałe umowy w ramach projektu. Kontrola jest prowadzona w trybie ex-post.

8 KONTROLE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM
Celem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia przez beneficjenta procedury, o której mowa w umowie o dofinansowanie projektu; Kontrola prowadzona jest na próbie umów - doboru próby dokonuje się poprzez wybranie do kontroli umowy o najwyższej wartości w ramach projektu z tych umów, które nie były kontrolowane i nie podlegają kontroli Prezesa UZP; W przypadku umów do których stosuje się Pzp, kontrola obejmuje wszystkie postępowania prowadzone w trybach inny niż podstawowy;

9 KONTROLE PROCEDUR ZAWIERANIA UMÓW DLA ZADAŃ OBJĘTYCH PROJEKTEM
Minimalna wartość poddawanych w kontroli umów w ramach każdego projektu wynosi 20% z ogólnej planowanej przez beneficjenta szacunkowej wartości zamówień przedstawionej przez niego we wniosku o dofinansowanie (tabela D - Harmonogram realizacji projektu); Jeżeli wartość umów wybranych do kontroli w ramach projektu nie wyczerpuje 20% szacunkowej wartości zamówień przedstawionych we wniosku o dofinansowanie, pozostałe umowy do kontroli są wybierane losowo; Umowy podlegają kontroli ex-ante albo ex-post (w przypadku umów, do których stosuje się Pzp) oraz ex-post (w przypadku umów, do których nie stosuje się Pzp.

10 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ.
Wymóg poniesienia i udokumentowania wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego (w tym również w zakresie zgodności z przepisami obowiązującymi w obszarze zamówień publicznych); Dokonywanie wydatków w ramach projektu podlegających współfinansowaniu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy;

11 387.000 euro - dla dostaw lub usług;
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Pzp stosuje się do udzielania zamówień przez jednostki wymienione w art. 3 ust. 1 tej ustawy z wyłączeniem zamówień, wymienionych w art. 4. W szczególności Pzp stosuje się do zamówień udzielanych m.in. przez zamawiających sektorowych - w celu wykonywania jednego z rodzaju tzw. działalności sektorowej, o której mowa w art. 132 Pzp - w przypadku zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty: euro - dla dostaw lub usług; euro - dla robót budowlanych. Przeliczenie wartości zamówień winno nastąpić po kursie 3,839 zł.

12 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Beneficjent zawierający z wykonawcami umowy, do których nie ma zastosowania Pzp, z wyjątkiem zamówień, wskazanych w pkt. 4), winien je zawierać w formie pisemnej w drodze aukcji lub przetargu, o których mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego, z uwzględnieniem wymogów określonych w Komunikacie Komisji, w tym w szczególności wymogu: jawności, w szczególności rozumianej jako zamieszczenie ogłoszenia o przetargu (aukcji) w prasie lub Internecie, w zależności od wartości i rodzaju zamówienia – decyzję o zakresie upowszechnienia informacji o planowanym zawarciu umowy podejmuje beneficjent. Dodatkowo ogłoszenie winno być zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie beneficjenta; niedyskryminacyjnego opisu przedmiotu zamówienia - w szczególności rozumianej jako zakaz zawierania w opisie postanowień mogących preferować konkretnych wykonawców oraz, w przypadku konieczności wskazania konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, obligatoryjne dopuszczenie rozwiązań równoważnych;

13 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) równego dostępu dla podmiotów gospodarczych ze wszystkich państw członkowskich - w szczególności rozumianej jako zakaz stawiania wymagań powodujących dyskryminację względem wykonawców z innych państw członkowskich; wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem; odpowiednich terminów — w szczególności rozumianej jako wyznaczenie na składanie ofert terminów umożliwiających wykonawcom zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, przygotowanie i złożenie oferty; przejrzystego i obiektywnego podejścia — w szczególności rozumianej jako obowiązek wyłączania się po stronie beneficjenta z prowadzenia przetargu przez osoby, w stosunku do których zachodzą przesłanki wskazane w art. 17 ust. 1 Pzp.

14 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Przywołane przepisy art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego zawierają ogólne uregulowania dotyczące trybu zawierania umowy. Dopuszczają one możliwość zawarcia umowy w drodze aukcji albo przetargu oraz wskazują na pewne elementy i zasady, które winny być przyjęte i stosowane w toku postępowania, albo dodatkowo uszczegółowione przez organizatora aukcji lub przetargu. Dotyczy to w szczególności: treści ogłoszenia aukcji albo przetargu (np. czas, miejsce, przedmiot, warunki aukcji lub przetargu, zastrzeżenie o odwołaniu aukcji lub przetargu, zobowiązanie organizatora do postępowania zgodnie z ogłoszeniem i warunkami aukcji lub przetargu); prowadzenia postępowania, w tym zasad: związania złożoną ofertą, powiadamiania uczestników przetargu lub aukcji o wyniku prowadzonego postępowania i zawierania umowy; określenia zasad składania, zatrzymywania i zwrotu wadium; unieważniania zawartej umowy.

15 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Zamówienia (umowy) przy zawieraniu których beneficjent nie jest zobowiązany stosować zasad określonych w pkt. 3): a) umowy zawierane przez beneficjenta podmiotowo zobowiązanego do stosowania Pzp: których przedmiot obejmuje zamówienia wskazane w art. 4 pkt. 3 lit. e, g, h Pzp lub których wartość obejmuje zamówienia wskazane w art. 4 pkt. 8 Pzp; do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136 – 138a Pzp; których przedmiot obejmuje zamówienia sektorowe w rozumieniu art. 132 Pzp o wartości niższej od kwot określonych dla zamówień sektorowych w art. 11 ust. 8 Pzp i równocześnie zachodzą przesłanki analogiczne do przesłanek, o których mowa w art. 134 ust. 6.

16 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) b) umowy zawierane przez beneficjenta nie zobowiązanego podmiotowo do stosowania Pzp: których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień wskazanych w art. 4 pkt. 3 lit. e, g, h Pzp oraz których wartość obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień wskazanych w art. 4 pkt. 8 Pzp; dotyczące usług analogicznych do usług wymienionych w art. 5 ust. 1 Pzp; których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień sektorowych, do których mają zastosowanie wyłączenia, o których mowa w art. 136 – 138a Pzp; jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 67 Pzp, a dla zamówień analogicznych do zamówień sektorowych jeżeli zachodzi okoliczność analogiczna do jednej z okoliczności, o których mowa w art. 134 ust. 6 Pzp.

17 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Umowy, o których mowa w pkt. 4), beneficjent zobowiązany jest zawierać w sposób efektywny, zachowując przy tym formę pisemną (chyba, że ogólnie przyjętą praktyką jest zawieranie danej umowy bez zachowania formy pisemnej). Zgodnie z Wytycznymi za kwalifikowany może zostać uznany jedynie wydatek efektywny, tj wydatek zapewniający osiągnięcie najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach. Ciężar udowodnienia, że wydatek został poniesiony z zachowaniem osiągnięcia najlepszego efektu przy możliwie najniższych kosztach spoczywa na beneficjencie.

18 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) W przypadku wydatków ponoszonych na podstawie umów zawartych z zastosowaniem Pzp istnieje domniemanie, że wymóg efektywności poniesienia wydatku jest zachowany. W przypadku zawierania umów, do których nie ma zastosowania Pzp, domniemywa się, że wydatek jest efektywny, jeśli umowa została zawarta zgodnie z procedurą przygotowaną przez beneficjenta i zweryfikowaną przez instytucję oceniająca wniosek przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Wszelkie istotne zmiany ww. procedur dokonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie wymagają akceptacji ex-post) instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie.

19 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) W przypadku wydatków poniesionych na podstawie umów, do których nie ma zastosowania Pzp oraz które nie zostały zawarte w drodze aukcji albo przetargu w rozumieniu przepisów K.c., beneficjent powinien posiadać, o ile to możliwe, dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku, wskazujące, że dana usługa, robota budowlana i dostawa została wykonana po cenie nie wyższej od ceny rynkowej. Jeżeli w danym przypadku rozeznanie rynku nie jest możliwe, beneficjent winien wykazać okoliczności uzasadniające konieczność udzielenia danego zamówienia bez rozeznania rynku. Obowiązek rozeznania rynku powinien być odzwierciedlony w procedurach beneficjenta.

20 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku to w szczególności: skierowane do potencjalnych wykonawców zapytania ofertowe wraz z otrzymanymi ofertami, czy też wydruki ze stron internetowych przedstawiających oferty potencjalnych wykonawców. Dokumenty potwierdzające rozeznanie rynku mogą przyjąć w szczególności formę: pisma, wydruku listu elektronicznego, wydruku strony internetowej przedstawiającej oferty lub informacje handlowe (zawierającego datę wydruku), oferty lub informacji handlowej przesłanej przez wykonawców z własnej inicjatywy. Notatka potwierdzająca przeprowadzenie rozmów telefonicznych z potencjalnymi wykonawcami nie będzie uznawana za udokumentowanie rozeznania rynku.

21 Wymóg dokonania rozeznania rynku nie obowiązuje w przypadku umów:
ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Wymóg dokonania rozeznania rynku nie obowiązuje w przypadku umów: zawieranych przez beneficjenta podmiotowo zobowiązanego do stosowania Pzp, których przedmiot obejmuje zamówienia, o których mowa w art. 4 pkt. 1-2a, pkt. 3 lit. a-b, f, i-l, pkt. 4, 5-7, Pzp; zawieranych przez beneficjenta nie zobowiązanego podmiotowo do stosowania Pzp, których przedmiot obejmuje zamówienia analogiczne do zamówień, o których mowa w art. 4 pkt. 1-2a, pkt. 3 lit. a-b, f, i-l, pkt. 4, 5-7, Pzp. Beneficjent zobowiązany jest zawierać ww. umowy w sposób efektywny zachowując przy tym formę pisemną.

22 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) Pozostałe wymagania, jakie należy zachować przy zawieraniu umów nie objętych stosowaniem Pzp: dokumentowanie przestrzegania zasad zawierania umów (np. przechowywanie ogłoszenia i kopii ofert, dokumentów potwierdzających rozeznanie rynku, umów); ustalanie wartości umowy z należytą starannością – całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług; zakaz dzielenia zamówienia na części lub zaniżania jego wartości;

23 ZASADY ZAWIERANIA UMÓW WYNIKAJĄCE Z WYTYCZNYCH W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PO IiŚ (c.d.) ograniczenie zawierania umów dodatkowych - zawarcie z dotychczasowym wykonawcą dodatkowych umów nieobjętych umową podstawową, a niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, możliwe jest jedynie dla usług lub robót budowlanych, jeżeli tych dodatkowych usług lub robót budowlanych nie można było wcześniej przewidzieć; wdrożenie we własne procedury zasad zawierania umów, zamieszczenie ich na stronie internetowej beneficjenta, a w przypadku jej braku udostępnianie na żądanie wykonawcy. W ogłoszeniu należy wskazać sposób i miejsce udostępnienia ww. procedur.

24 PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp)
zastosowanie niewłaściwego trybu postępowania; nieprawidłowe szacowanie wartości zamówienia (podział zamówienia na części); nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie znaków towarowych i niedopuszczenie rozwiązań równoważnych; nieokreślenie w SIWZ wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej (mimo żądania stosownego dokumentu) oraz wprowadzenie takiego warunku w drodze udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców; nieadekwatne do przedmiotu zamówienia warunki udziału w postępowaniu (np. wielkość przychodów, zakres doświadczenia wykonawcy, zakres uprawnień personelu);

25 niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia;
PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp) – c.d. warunki co do zasady ograniczające konkurencję, np. żądanie doświadczenia wykonawcy w projektach unijnych, żądanie osiągnięcia zysku, zbyt krótki okres na wykazanie doświadczenia (np. 3 lata w robotach budowlanych zamiast 5 lat); żądanie dokumentów i oświadczeń, do których nie odnosi się żaden warunek, lub które nie są wymienione w odpowiednim rozporządzeniu; niezgodność treści SIWZ z treścią ogłoszenia; nieprzewidzenie możliwości dokonania zmian postanowień zawartej umowy; brak należytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia; niekompletny opis przedmiotu zamówienia; „nieumyślne” modyfikacje SIWZ w zakresie warunków udziału w postępowaniu, np. w ramach odpowiedzi na pytania wykonawców; 25

26 zbytni formalizm, nieuzasadnione wykluczanie wykonawców;
PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA (Pzp) – c.d. zbytni formalizm, nieuzasadnione wykluczanie wykonawców; niewezwanie wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów lub oświadczeń albo dotyczących ich wyjaśnień; wybór wykonawcy nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu; zmiana umowy niezgodna z art. 144 ust. 1 (np. korygowanie błędów popełnionych w SIWZ, nieuzasadnione podwyższanie wynagrodzenia wykonawcy lub przedłużanie terminu wykonania); zawarcie umowy w trybie z wolnej ręki bez spełnienia przesłanek art. 67 ust. 1; nieprawidłowe udzielenie zamówienia dodatkowego – niewypełnienie przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt. 5.

27 brak ogłoszenia o przetargu;
PRZYKŁADOWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W PROCEDURZE ZAWIERANIA UMÓW (Kc) brak ogłoszenia o przetargu; brak zamieszczenia ogłoszenia w wymaganych „publikatorach” (wartość, rodzaj zamówienia); zmiana ogłoszenia, warunków przetargu bez zastrzeżenia możliwości modyfikacji w ich treści; brak pisemności; za krótkie terminy składania ofert; prowadzenie przez organizatora negocjacji z wybranymi wykonawcami; zmiana kryteriów wyboru; brak procedur zawierania umów; niejasne, mało precyzyjne warunki udziału; niedochowanie należytej staranności przy opisie przedmiotu zamówienia (umowy); niedokonanie rozeznania rynku. 27

28 SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW
Wynikające z przepisów Pzp: konieczność unieważnienia postępowania obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy (art. 93 ust. 1 pkt 7); podleganie unieważnieniu umowy (art. 146 ust. 1 ustawy); podleganie unieważnieniu umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ (art. 140 ust. 3); podleganie unieważnieniu zmiany umowy dokonanej z naruszeniem art.144; odpowiedzialność za naruszenie przepisów Pzp wynikająca z przepisów art (kara pieniężna dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, 3a, 4 i 7); odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; 28

29 SKUTKI NARUSZENIA ZASAD ZAWIERANIA UMÓW (c.d.)
2) Wynikające z dokumentu: Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ: wydatki poniesione na podstawie umowy, która została zawarta z naruszeniem prawa lub zostały poniesione z naruszeniem prawa mogą zostać uznane za niekwalifikowane w całości lub w części, w zależności od wagi tego naruszenia; możliwość dokonania korekty finansowej w celu odzyskania nieprawidłowo wydatkowanych środków finansowych - zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 10 do Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wydanych r.) dla umów wg. Pzp i Taryfikatorze do wymierzania korekt finansowych za naruszenia zasad zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Pzp.

30 NALICZANIE KOREKT FINANSOWYCH
wskazane wielkości korekt zostały przyjęte zgodnie z treścią uzgadnianego z KE „Planu Działań dla Polski na lata ”; wysokość korekty finansowej winna co do zasady odpowiadać wysokości szkody; dwie metody ustalania wysokości korekty – dyferencyjna i wskaźnikowa (Wk = W% x Wkw x Wś); w przypadku wystąpienia kilku nieprawidłowości stosuje się korektę o największej wartości procentowej.

31 Dziękuję za uwagę Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3a Warszawa


Pobierz ppt "Piotr Makuch Wydział Kontroli Zamówień Publicznych NFOŚiGW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google