Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Motto „Nie mamy ropy naftowej,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Motto „Nie mamy ropy naftowej,"— Zapis prezentacji:

1 Motto „Nie mamy ropy naftowej,
nie mamy kopalni diamentów, nie mamy innych bogactw. Dlatego musimy więcej myśleć”

2 Misją samorządu jest wypełnianie roli przywódcy wspólnoty lokalnej
Misją samorządu jest wypełnianie roli przywódcy wspólnoty lokalnej. Nikt samorządu w tej misji nie zastąpi.

3 Kwestie krytyczne Sukcesu nie będzie bez:
Odrzucenia założenia, że nic się nie da zrobić, Przekonania, że nie musimy zrezygnować z planów rozwoju, tylko z powodu ograniczeń finansowych, Strategicznego zarządzania, bez którego nie pozyskamy środków zewnętrznych,

4 Zarządzanie, a rządzenie
Administrowanie – realizacja usług zdefiniowanych przez przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, instrukcje, Rządzenie – mechanizm koordynacji działań zbiorowych przez wymuszanie pożądanych zachowań ludzi i organizacji, Zarządzanie – efektywne wykorzystywanie zasobów dla osiągnięcia określonych celów.

5 Cele Systemu Zarządzania
Skutecznie realizować kluczowe potrzeby klientów, Dostrzegać zmiany w otoczeniu, Podejmować decyzje zarządcze, dostosowujące funkcjonowanie Urzędu do zachodzących zmian w otoczeniu, Eliminować bariery i przeszkody, utrudniające skuteczne funkcjonowanie organizacji Motywować pracowników i umożliwiać im aktywną pracę na rzecz organizacji.

6 Cele Cele samorządu powinny być wypadkową indywidualnych i zbiorowych celów wspólnoty, otoczenia, inwestorów, oraz odbiorców usług.

7 Funkcje gminy Gmina spełnia rozmaite funkcje, które można podzielić na następujące kategorie: Funkcje regulacyjne (stanowienie prawa lokalnego) Funkcje dystrybucyjne (alokacyjne) Funkcje policyjne (nadzorowanie i egzekwowanie prawa) Funkcje zarządcze (gospodarowanie mieniem, sprawowanie zarządu np. drogi, budynki, parki) Funkcje usługowe (usługi komunalne, administracyjne i społeczne). KP

8 Gmina: Przedsiębiorstwo:
Jest to ogół mieszkańców oraz odpowiednie terytorium, zadaniem jej są “wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym”, a w szczególności “ zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty”. (Ustawa o Samorządzie Terytorialnym) Przedsiębiorstwo: Podmiot gospodarczy, wyodrębniony pod względem prawnym, ekonomicznym i organizacyjnym, obejmujący jeden zakład produkcyjny lub większą ich liczbę. (Nowa Encyklopedia PWN 1996) KP

9 Podobieństwa gminy i przedsiębiorstwa
Analogie struktur organizacji. Analogie procesów. Gmina jest partnerem handlowym sektora prywatnego. Firma jest partnerem handlowym sektora publicznego. Gmina jest podmiotem rynku finansowego. KP

10 Podobieństwa struktur gminy i przedsiębiorstwa
GMINA Rada Gminy Burmistrz Urząd gminy Gminne jednostki organizacyjne oraz spółki gminne Klient: wszyscy mieszkańcy PRZEDSIĘBIORSTWO Rada Nadzorcza Zarząd Administracja zajmująca się “utrzymaniem”, logistyką i marketingiem Jednostki usługowe, produkcji bezpośredniej, Klient: każdy, kto chce KP

11 Gmina poświęca 80-90% swoich środków na produkcję i dostarczanie usług
Firma poprawia sprawność zarządzania pod presją rynku, jej oferta MUSI odpowiadać popytowi i wytrzymać konkurencję. Gmina zwykle dostarcza usługi jako monopolista i płacą podatnicy, a nie korzystający (edukacja, pomoc społeczna itp.). KP

12 Czy te różnice wykluczają władzę przedsiębiorczą?
Dlaczego władzy nie można sprawować w taki sam sposób jaki prowadzi się przedsiębiorstwo? Władza Przedsiębiorca Kieruje się chęcią zysku Pieniądze uzyskuje od klientów Działa w warunkach konkurencji Podejmuje szybko decyzje za zamkniętymi drzwiami Kieruje się rachunkiem strat i zysków Pragnie ponownego wyboru Pieniądze są od podatników Działa w warunkach monopolu Działa przy podniesionej kurtynie – wolniej Kieruje się dobrem publicznym Czy te różnice wykluczają władzę przedsiębiorczą?

13 Każda instytucja zarówno publiczna jak i prywatna może być przedsiębiorcza, tak jak każda instytucja, publiczna czy prywatna, może być zbiurokratyzowana

14 Samorząd ma sterować łodzią lokalnej wspólnoty, nie musi jednak sam wiosłować: do wioseł jest wiele rąk i władza samorządowa musi umieć korzystać z tych rąk gotowych do pomocy Peter Drucker

15 Władze przedsiębiorcze starają się całkowicie oddzielić sterowanie od wiosłowania

16 Główne cechy dobrze zarządzanej gminy
Wieloletnia perspektywa w określaniu celów. Kompletność – podporządkowanie strategii gminy wszystkich planów realizacyjnych jednostek zależnych. Efektywność – stosowanie przez urząd i jednostki zależne pomiarów efektywności dla poprawy zarządzania. Uczestnictwo – cele i oceny są przedmiotem dialogu społecznego.

17 10 zasad władzy przedsiębiorczej
Zamawianie usług u wykonawców zewnętrznych, Oddawanie zadań w dół, Wprowadzanie zasad konkurencji do systemu świadczenia usług, Kierowanie się poczuciem misji i minimalizacja przepisów, Finansowanie rezultatów zamiast starań,

18 10 zasad władzy przedsiębiorczej
Władza kierująca się potrzebami klienta, Finansowanie usług z opłat, nie podatków, Zapobieganie zamiast leczenia, Współdecydowanie i praca zespołowa, Wykorzystywanie mechanizmów rynkowych zamiast administracyjnych.

19 Podsumowanie Dobrze zarządzana gmina to taka, w której działalność wszystkich jednostek organizacyjnych i zależnych jest ukierunkowana w taki sposób, aby dalekosiężne cele, wyznaczone przez samorząd w dialogu ze wspólnotą, były realizowane najlepiej i najpewniej przy ekonomicznym wykorzystaniu środków. Najlepiej oznacza, że dostarczony produkt czy usługa jest dobrej jakości. Najpewniej – że monitorowanie i nadzór nad wykonaniem zadań strategicznie ważnych są silniejsze niż pozostałych zadań. KP

20 Standardy usług publicznych
Standard – przeciętna norma, typ, wzorzec, wyrób odpowiadający ustalonym cechom dotyczącym jego wartości, wagi i miary Standard wykonywania usługi: Cel: określa poziom wykonania Miernik: służy do określenia stopnia realizacji celu Cele procesu standaryzacji: Umożliwienie sprawowania kontroli nad jakością usług Umożliwienie obywatelom formułowania oczekiwań co do zakresu i jakości usług publicznych Zobiektywizowanie systemu ocen działalności władz

21 Utrzymywanie określonego i mierzalnego poziomu usług
Cele dla jakich usługi są realizowane, Sposób realizacji (np. określony prawnie, wyznaczony przez organizację), Mierniki/wskaźniki pozwalające mierzyć stopień zrealizowania założonych celów, Metody i narzędzia komunikowania obywatelom czego mogą oczekiwać od podmiotów świadczących usługi.


Pobierz ppt "Motto „Nie mamy ropy naftowej,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google