Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rejestracja stowarzyszenia-szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rejestracja stowarzyszenia-szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową."— Zapis prezentacji:

1 Rejestracja stowarzyszenia-szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową

2 Po co nam organizacje pozarządowe?
Dlatego, że bez nich nie ma normalnego społeczeństwa i demokracji. Stwarzają ona ramy organizacyjne dla działań powodowanych odruchem serca (pozwalają nam czuć się ludźmi) oraz dla naszej aktywności obywatelskiej (pozwalają nam czuć się obywatelami). W sytuacji, gdy udział w sprawowaniu władzy przez duże "w" jest fikcją, działalność w organizacjach pozarządowych pozwala członkom społeczeństwa spełniać ich funkcje obywatelskie, wpływać na zmianę rzeczywistości i sprawować kontrolę.

3 Czyli po co te organizacje?
Dominujące są dwa podejścia do tego problemu. Są tacy, którzy przekonują nas, że organizacje pozarządowe to nic innego jak efekt niewydolności państwa i rynku w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych. Dodają oni również, że jest to sposób na minimalizowanie kosztów tego procesu. Chwała organizacji polega na tym, że robią to tanio i znacznie lepiej. Są też i tacy, którzy udowadniają, że organizacje pozarządowe pełnią chyba nawet ważniejszą rolę. Ich zdaniem organizacje są buforem albo też może lepiej poduszką powietrzną pomiędzy państwem a społeczeństwem. Rozwiązują one bowiem trudne problemy społeczne, zmniejszają napięcia i sytuacje konfliktowe w społeczeństwie. Dzięki nim również obywatele mają możliwość wyrażania swoich opinii , niekoniecznie w sprawach wielkiej polityki.

4 Formy prawne organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie – to grupa ludzi skupionych wokół głównego celu, wspólnej idei. Fundacja – powoływana jest dla celów społecznych lub gospodarczych, wyposażona jest w majątek przeznaczony na realizację tych celów, ustanowiona jest przez fundatora, uzyskuje ona osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

5 Rodzaje stowarzyszeń Stowarzyszenia zwykłe,
Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS, Związki stowarzyszeń, Kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy.

6 Stowarzyszenie zwykłe
Jest to stowarzyszenie określane jako „uproszczona formuła stowarzyszenia”, Nie ma ono osobowości prawnej, Realizuje cel społeczny, w oparciu o uchwalony regulamin.

7 Stowarzyszenie zwykłe
Nie ma zdolności prawnej oraz nie ma zdolności do czynności prawnych – oznacza to, że nie może zawierać umów o przyznanie dotacji, czy o wykonywanie zadania publicznego lub innej usługi.

8 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Jest to dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie, tworzone w celach niezarobkowych, Swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków – do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników.

9 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS
Do jego założenia potrzebnych jest co najmniej 15 osób, Działa w oparciu o statut, Posiada osobowość prawną, Ma możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania – np. z dotacji.

10 Stowarzyszenie zarejestrowane w KRS może:
przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem, zawierać umowy na realizację zadań publicznych, prowadzić działalność gospodarczą, łączyć się w związki stowarzyszeń, powoływać oddziały terenowe, ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.

11 Fundacja Fundator – jest to osoba tworząca fundację, fundatorem może być: obywatel polski cudzoziemiec osoba prawna

12 Co lepiej założyć? Stowarzyszenie czy Fundację?
JEŚLI MASZ PRZYJACIÓŁ – ZAŁÓŻ STOWARZYSZENIE. JEŚLI MASZ PIENIĄDZE – ZAŁÓŻ FUNDACJĘ.

13 Co daje stowarzyszeniu rejestracja w KRS?
Główną korzyścią płynącą z rejestracji stowarzyszenia w KRS jest nabycie przez organizację osobowości prawnej. To z kolei znacznie poszerza możliwości działania. Podstawowe cechy i możliwości stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS: jest organizacją pozarządową posiada osobowość prawną, działała w oparciu o statut, ma złożoną strukturę organizacyjną (walne zebranie, komisja rewizyjna, zarząd), swoją pracę opiera na działalności społecznej swoich członków, do pracy w stowarzyszeniu może zatrudnić pracowników,

14 Co daje stowarzyszeniu rejestracja w KRS? cd.
może korzystać z różnych źródeł finansowania (darowizny, spadki, zapisy, dotacje, zbiórki publiczne), może prowadzić działalność gospodarczą, ma możliwość finansowej współpracy z administracją publiczną i biznesem, ma możliwość zawierania umów na realizację zadań publicznych, może łączyć się w związki stowarzyszeń, może powoływać oddziały terenowe, może zostać organizacją pożytku publicznego.

15 Jak założyć organizację pozarządową?
Krok po kroku

16 Etapy rejestracji stowarzyszenia/fundacji w KRS

17 Akt fundacyjny To oświadczenie woli fundatora zmierzające do ustanowienia fundacji, określające cel fundacji i majątek przeznaczony na realizację tego celu, Musi mieć formę aktu notarialnego.

18 Fundusz założycielski
Fundator musi przeznaczyć pewien majątek na realizację celu fundacji, Majątek ten powinien umożliwić jej rozpoczęcie działalności, Przyjęło się, że min. wartość funduszu wynosi zł.

19 Statut stowarzyszenia/fundacji

20 Ponadto statut stowarzyszenia musi zawierać:
sposób reprezentowania, zaciągania zobowiązań majątkowych, warunki ważności uchwał, sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich, zasady wprowadzania zmian w statucie, sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

21 Zebranie założycielskie (stowarzyszenie)
W zebraniu musi wziąć udział co najmniej 15 osób, Na zebraniu podejmuje się uchwałę o powołaniu do życia stowarzyszenia i dokonuje się wyboru komitetu założycielskiego.

22 Zebranie założycielskie – wymagane dokumenty:
Lista członków założycieli z danymi: Imię i nazwisko, Data i miejsce urodzenia, Adres zameldowania, Numer dowodu osobistego, PESEL, Własnoręczny podpis, Oświadczenie członków założycieli o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych i pełni praw obywatelskich. 2 egzemplarze listy, składane są do KRS.

23 Zebranie założycielskie – wymagane dokumenty:
2. Uchwały (w 2 egzemplarzach, podpisane przez przewodniczącego i sekretarza zebrania) : Uchwała o powołaniu stowarzyszenia, Uchwała o przyjęciu statutu, Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego (wybór 2-3 osób). Uchwała o wyborze zarządu (ew. może być później) Uchwała o wyborze organu kontroli, np. komisji rewizyjnej. 3. Protokół zebrania założycielskiego – podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.

24 Złożenie wniosku o rejestrację do KRS

25 Dane kontaktowe właściwego wydziału Sądu Gospodarczego
Kraków ul. Przy Rondzie 7 Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS tel. sekretariat: (0 12)

26 Wniosek o rejestrację do KRS

27 Wniosek o rejestrację do KRS

28 Opłaty za wpis do KRS

29 Czas rejestracji

30 Rozpoczęcie działalności
Po rejestracji w KRS, a przed podjęciem działalności, należy załatwić następujące formalności: REGON – wypełnić druk RG-1 i załączniki i przesłać pocztą do urzędu statystycznego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia/fundacji NIP – wypełnić NIP-2 i wysłać do urzędu skarbowego Konto bankowe – założyć konto bankowe

31 Jakie obowiązki nam przybędą?
Organizacja posiadająca osobowość prawną może m.in. przyjmować darowizny, spadki, zapisy, otrzymywać dotacje, korzystać z ofiarności publicznej, podejmować finansową współpracę z administracją publiczną i biznesem, prowadzić działalność gospodarczą. Ze wszystkimi tymi działaniami wiążą się określone obowiązki wobec KRS, urzędów skarbowych i instytucji sprawujących kontrolę nad stowarzyszeniem lub fundacją (starosta, prezydent miasta lub minister właściwy ze względu na rodzaj działalności podejmowanej przez fundację).

32 Jak pozyskać środki na działalność organizacji pozarządowych?

33 Skąd brać środki na działalność organizacji?
Stowarzyszenie i fundacja może pozyskiwać pieniądze na swoją działalność z różnych źródeł m.in. z następujących źródeł: składek członkowskich (tylko stowarzyszenia i związki stowarzyszeń); funduszu założycielskiego (tylko fundacje); darowizn; od sponsorów; dotacji i subwencji; zbiórek publicznych, loterii; działalności gospodarczej; działalności odpłatnej pożytku publicznego; nawiązek; 1%.

34 Co to jest projekt? Projekt to zorganizowany i ułożony w czasie (z określonym początkiem i końcem) ciąg wielu działań, zmierzający do osiągnięcia konkretnego i mierzalnego wyniku, adresowany do wybranych grup odbiorców, wymagający zaangażowania znacznych, lecz limitowanych środków rzeczowych, ludzkich i finansowych.

35 Cechy projektu Cel (konkretny, mierzalny)
Ograniczenia czasowe (początek i koniec) Ograniczenia zasobów (ludzkie i materialne)

36 Ważne! Instytucje publiczne nigdy nie finansują działalności organizacji! Zazwyczaj dotują realizację projektów, które przyczyniają się do realizacji celów danej instytucji.

37 Pozyskiwanie środków na działalność i realizację celów statutowych organizacji

38 Składki członkowskie To źródło finansowania, z którego korzysta najwięcej organizacji – prawie 60%. Składki członkowskie występują tylko w organizacjach typu członkowskiego, czyli stowarzyszeniach i związkach stowarzyszeń. Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia. Zbierane są zarówno w stowarzyszeniu rejestrowanym w KRS, jak i w stowarzyszeniu zwykłym. Informacje o sposobie uzyskiwania składek członkowskich (czyli o tym kto ustala, zmienia ich wysokość, kto je zbiera itp.) muszą być umieszczone w statucie stowarzyszenia

39 Darowizny Darowizna to pieniądze lub rzeczy, które należą do nas i które przekazujemy komuś innemu, nie chcąc nic w zamian. Tak podpowiada nam intuicja. Oficjalna definicja z kodeksu cywilnego (art. 888) potwierdza to, mówiąc, że darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku”. Podstawowe cechy darowizny: możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych, przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy, o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania obowiązek sprawozdania otrzymanych darowizn, jeśli były podstawą do odliczenia podatkowego u darczyńcy

40 Darowizny Darowizny od osób fizycznych:
Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),    - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,  - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie. przekazane na cele kultu religijnego Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

41 Darowizny Darowizny od osób prawnych:
Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają, iż można odliczyć darowizny: przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), - organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, - prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. przekazane na cele kultu religijnego Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu. Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

42 Dotacje Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa, którą organizacja otrzymała od donatora/sponsora, na jakiś cel zgodny z jej statutem. Dotacja najczęściej jest udzielona na zrealizowanie jakiegoś konkretnego działania (np. zorganizowanie letniego obozu dla dzieci). Może być też przeznaczona na wsparcie instytucjonalne organizacji, czyli np. na zakup sprzętu, szkolenia dla pracowników itp. Gdy ubiegamy się o dotację najczęściej potocznie mówimy, że piszemy wniosek/projekt na realizację jakiegoś działania, albo, że piszemy list intencyjny.

43 Dotacje Donatorem może być:
administracja rządowa i samorządowa (urzędy miast, urzędy marszałkowskie itp.).- poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych ze środków publicznych; inne organizacje pozarządowe krajowe lub zagraniczne; Unia Europejska (poprzez różne instytucje wdrażające); podmioty niepubliczne (firmy, instytucje itp.).

44 Sponsoring Sponsoring polega na finansowaniu określonego przedsięwzięcia w celu promocji (osoby, firmy) sponsora. Celem sponsoringu jest utrzymanie lub podniesienie renomy, poprawa lub zmiana wizerunku firmy lub osoby. Sponsor przekazuje środki finansowe, materialne lub usługi sponsorowanemu w zamian za działania promocyjne ze strony sponsorowanego. Warunki tej współpracy powinny być zawarte w umowie sponsoringowej. Umowa sponsoringu należy do umów nienazwanych, czyli umów nieprzewidzianych wprost w przepisach Kodeksu cywilnego. Wobec tego, że zawarcie tej umowy nie jest uregulowane w sposób szczególny należy stosować do niej zasady ogólne. Do podstawowych elementów takiej umowy należą postanowienia, dotyczące zobowiązania się sponsora do celowego finansowania określonej działalności oraz zobowiązanie się sponsorowanej organizacji do promocji sponsora.

45 1% na OPP 1% jest to sposób finansowego wsparcia, jakie podatnicy mogą przekazać określonej grupie stowarzyszeń i fundacji – tym, które uzyskały status pożytku publicznego.

46 1% na OPP Ponad 7,3 mln osób, czyli 28 proc. ogółu podatników, przekazało w roku 2009 za pośrednictwem urzędów skarbowych 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Dzięki temu na konta OPP trafiło 380 mln zł, czyli o blisko 82 mln więcej niż w ubiegłym roku

47 Zbiórka publiczna Zbiórka publiczna to wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel, które wymaga pozwolenia właściwego urzędu. Cel przeprowadzanej zbiórki musi być ściśle określony przez przeprowadzającego zbiórkę i musi być (łącznie): godny poparcia ze względu na interes publiczny, a więc przede wszystkim cel religijny, państwowy, oświatowy, zdrowotny, kulturalno-społeczny lub społeczno-opiekuńczy, np. remont zabytku kultury, budowa szpitala itp.; zgodny z prawem (np. kodeks wykroczeń zabrania organizowania zbiórek na opłacenie grzywny osoby skazanej); zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu powołanego do przeprowadzenia zbiórki.

48 Zbiórki publiczne Jeśli publicznie zbieramy pieniądze na z góry określony cel to musimy mieć na to pozwolenie. Pozwolenie na zbiórkę publiczną wydaje odpowiedni urząd zależnie od obszaru, na którym odbędzie się zbiórka. O pozwolenie zwracamy się do: wójta, burmistrza, prezydenta miasta – jeśli zbieramy na terenie gminy; Starosty – w powiecie; Marszałka województwa – gdy zbiórka obejmie województwo; Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – dla zbiórek ogólnopolskich oraz gdy zebrane środki chcemy przeznaczyć na pomoc poza Polską.

49 Działalności odpłatna pożytku publicznego
Dochody z działalności odpłatnej pożytku publicznego pochodzą z opłat pobieranych przez organizację pozarządową (niekoniecznie posiadającą status pożytku publicznego) za działania prowadzone w ramach odpłatnej działalności statutowej (niebędące działalnością gospodarczą). Opłaty są zwrotem poniesionych nakładów. Możliwość uzyskiwania pieniędzy tą drogą wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego.

50 Działalności odpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego staje się działalnością gospodarczą, jeśli wykracza poza ramy określone w ustawie o działalności pożytku publicznego. Stanie się tak wtedy, jeżeli pobierane przez organizację wynagrodzenie (opłata) jest wyższe od tego, jakie wynika z kosztów tej działalności lub jeżeli przeciętne wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej przy działalności odpłatnej, za okres ostatnich 3 miesięcy, przekroczy 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez prezesa GUS za rok.

51 Działalność gospodarcza
Aby rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej: Konieczna jest uchwała władz organizacji uprawnionych w statucie do tego, by podjąć decyzję o podjęciu działalności gospodarczej. Czasem konieczna jest zmiana statutu. W statucie fundacji, stowarzyszenia musi znajdować się zapis o prowadzeniu działalności gospodarczej i musi być określony przedmiot działalności gospodarczej. Dla nowo powstającej fundacji, która zamierza prowadzić działalność gospodarczą, dodatkowy warunek jest taki, że fundator musi określić w akcie notarialnym wartość majątku, jaki przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą nie może to być mniej niż 1000 zł Organizacja musi być wpisana do rejestru przedsiębiorców w KRS. Z chwilą dokonania wpisu (rejestracji) organizacja staje się przedsiębiorcą.

52 Działalność gospodarcza
za i przeciw

53 Nawiązki Nawiązka to dodatkowa kara pieniężna, którą orzeka sąd skazując za popełnienie przestępstwa i wykroczenia przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa drogowe. Nawiązki jako tzw. środki karne (art. 39 i 47 Kodeksu karnego) są orzekane przez sądy razem z takimi karami jak grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności, ale także w wypadku odstąpienia od wymierzenia kary. Organizacje działające na rzecz ofiar przestępstw wymienionych w ustawie i zainteresowane pozyskiwaniem nawiązek muszą: • mieć w statutach zapisane cele uprawniające je do starania się o otrzymywania nawiązek, • złożyć wniosek o wpis do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości. Stowarzyszenia, fundacje oraz inne instytucje uprawnione do otrzymania nawiązki swoją działalnością muszą obejmować terytorium całego kraju.

54 Przegląd najbardziej popularnych funduszy
finansujących działalność organizacji pozarządowych

55 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Kto może otrzymać dofinansowanie? organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), zw. dalej UDPP, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1) UDPP oraz spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

56 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Na co można otrzymać dofinansowanie? Składane projekty realizują cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych. Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

57 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Na co można otrzymać dofinansowanie? Priorytet I. Aktywni, świadomi obywatele, aktywne wspólnoty lokalne – Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie Priorytet III. Integracja i aktywizacja społeczna. Zabezpieczenie społeczne Priorytet IV. - Rozwój przedsiębiorczości społecznej.

58 Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Jaka może być wysokość dotacji? Wysokość dotacji: -  dla projektów „jednorocznych": od 10 tys. zł. do 300 tys. zł (w przypadku projektów „jednorocznych", wnioskowanie o dotację mniejszą niż 10 tys. zł lub większą niż 300 tys. zł spowoduje odrzucenie wniosku ze względów formalnych bez możliwości odwołania). -  dla projektów „dwuletnich": od 20 tys. zł. do 300 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł). Wymagany wkład własny: 10 tys.- 40 tys % (wkład finansowy lub niefinansowy) 40 tys – 150 tys % (wkład finansowy) 150 tys – 300 tys. - 20% (wkład finansowy)

59 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa Wzrost spójności terytorialnej.

60 PO KL Priorytety realizowane centralnie to:
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V Dobre rządzenie Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to: Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

61 PO KL Finansowanie: Dofinansowanie najczęściej wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, Min. Kwota dofinansowania zł Zaliczki Większość konkursów dostępna jest dla organizacji pozarządowych Inicjatywy Lokalne: Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich; Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji; Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Max. Kwota dofinansowania zł

62 Leader LGD dokonuje wyboru projektów spośród wniosków zgłaszanych przez podmioty (w tym NGOs) mającym siedzibę na ich obszarze i osobom fizycznym – Projekty realizowane w ramach LSR mogą dot.m.in. : • Podnoszenie jakości życia i różnicowania działalności na obszarach wiejskich – przedsiębiorczość i odnowa wsi (oś 3) • Podnoszenia świadomości społ. lok., dziedzictwa kulturowego, historycznego (kultywowanie tradycji, renowacja małych obiektów…), rozwój (agro)turystyki (mała infrastruktura turystyczna), zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, remont/wyposażenie świetlic wiejskich itp.- małe projekty

63 Europejska Współpraca Terytorialna – Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) Głównym celem priorytetu jest promowanie lokalnych inicjatyw i ustalenie kontaktów transgranicznych poprzez realizację mikroprojektów opartych na działaniach “ludzie dla ludzi”. Działania, które będą wspierane w ramach tego priorytetu to: • wzmocnienie współpracy, • odnowienie i podtrzymanie tradycji regionalnych i kulturalnych, • rozwoj zasobów ludzkich i edukacji, • rozwoj wspólnych transgranicznych przedsięwzięć w dziedzinie edukacji, sportu i kultury, • wspieranie w tworzeniu wspólnych produktów kulturowych, turystycznych i tradycyjnego rzemiosła, • wspieranie małych projektów infrastrukturalnych

64 Źródła finansowania JAKA CZĘŚĆ ORGANIZACJI PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNĄ LUB GOSPODARCZĄ? W 2008 roku 19% organizacji zadeklarowało, że prowadzi działalność odpłatną nie dla zysku. Oznacza to wzrost od 2006 roku (14,7%). W 2004, kiedy taka możliwość była nowością (możliwość jej prowadzenia wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podpisana w połowie 2003 roku), zajmowało się nią zaledwie kilka procent organizacji (ok. 4%). Odwrotną tendencje widać w przypadku działalności gospodarczej – w 2008 roku jej prowadzenie zadeklarowało 5% organizacji, podczas gdy w 2006 było to 8%, a w % sektora.

65 Źródła finansowania Fundacje krajowe i zagraniczne/ prywatne i publiczne, np.: • Fundacja im. Stefana Batorego • Fundacja Edukacja dla Demokracji • Fundacja dla Polski • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży • Fundacja Rozwoju Dzieci • Fundacja Wspólna Droga • Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności • Fundacja im. L.Kronenberga • Fundacja Wspomagania Wsi • Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej • Fundacja Fundusz Wspołpracy

66 Źródła finansowania Fundacje krajowe i zagraniczne/ prywatne i publiczne, c.d.: • Fundacja J&S Pro Bono Poloniae • Akademia Rozwoju Filantropii • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości • Fundacja PZU • Fundacja WBK • Fundacja Danone • Polsko-Niemiecka Wspołpraca Młodzieży • Fundacja Krzyżowa Porozumienia Europejskiego

67 Gdzie szukać informacji?
• Internet: – – – – – – – BIP • Newslettery – portal ngo, MRR, – biuletyn dla NGOs

68 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Rejestracja stowarzyszenia-szkolenie skierowane do osób chcących założyć i prowadzić organizację pozarządową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google