Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU WALUTOWEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU WALUTOWEGO."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU WALUTOWEGO

2 SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ SYSTEM WALUTOWY Z BRETTON WOODS WSPÓŁCZESNY MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY

3 DEFINICJA zesp ó ł zasad, procedur, instrument ó w i instytucji niezbędnych do wykonywania płatności międzynarodowych. Jest to konstrukcja historyczna.

4 SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ 1870 - 1914 Przed 1870 r. nie istniał międzynarodowy system walutowy – XVIII I XIX w. – bimetalizm w Europie. Złoto i srebro pełniło funkcje pieniądza w obiegu krajowym i międzynarodowym Dlaczego złoto? – Jednorodność, duża wartość, nie podlega procesom psucia i zużycia, wzrost wydobycia złota w Anglii w XIX wieku.

5 SYSTEM WALUTY ZŁOTEJ 1870 - 1914 Przed 1870 r. nie istniał międzynarodowy system walutowy – XVIII I XIX w. – bimetalizm w Europie. Złoto i srebro pełniło funkcje pieniądza w obiegu krajowym i międzynarodowym Dlaczego złoto? – Jednorodność, duża wartość, nie podlega procesom psucia i zużycia, wzrost wydobycia złota w Anglii w XIX wieku.

6 ZASADY SYTEMU WALUTY ZŁOTEJ emisja banknotów była podporządkowana wymogowi pokrycia rezerwami złota bank centralny był zobowiązany do kupna i sprzedaży złota po stałej cenie w walucie krajowej występowała pełna wymienialność wszystkich form pieniądza, w tym przede wszystkim banknotów na złoto istniała swoboda wywozu i przywozu złota w skali międzynarodowej.

7 ZALETY SYSTEMU WALUTY ZŁOTEJ (1870 – 1914) ZALETY – uzależnienie polityki pieniężnej od posiadanych rezerw złota (działało to dyscyplinująco na władze pieniężne) – działanie sprawnego mechanizmu wyrównywania bilansu płatniczego (aneks) – poczucie stabilności dla uczestników wymiany międzynarodowej – duży wpływ stopy procentowej na obroty kapitałowe

8

9 WADY SYSTEMU WALUTY ZŁOTEJ (1870 – 1914) działający mechanizm rynkowy był nie do pogodzenia z realizacją takich celów gospodarczych i społecznych jak: finansowanie przez państwo uprzemysłowienia i zbrojeń czy redystrybucja dochodu narodowego z związku z reformami społecznymi występowanie deflacji - deflacja hamowała tempo rozwoju gospodarczego, wzrost bezrobocia i obniżenie poziomu płac.

10 WADY SYSTEMU WALUTY ZŁOTEJ (1870 – 1914) działający mechanizm rynkowy był nie do pogodzenia z realizacją takich celów gospodarczych i społecznych jak: finansowanie przez państwo uprzemysłowienia i zbrojeń czy redystrybucja dochodu narodowego z związku z reformami społecznymi występowanie deflacji - deflacja hamowała tempo rozwoju gospodarczego, wzrost bezrobocia i obniżenie poziomu płac.

11 MODYFIKACJE KLASYCZNEGO ZŁOTEGO STANDARDU system sztabowo złoty (przyjęty przez Anglię, Belgię, Czechosłowację, Francję i Włochy). Rolę waluty rezerwowej odgrywało złoto, pieniądz krajowy był bezpośrednio wymieniany na złoto, ale dopiero powyżej określonej sumy stanowiącej r ó wnowartość sztaby złota system dewizowo złoty (przez pozostałe kraje) – była to wymienialność waluty krajowej na pieniądz międzynarodowy, który był wymieniany na złoto

12 STSTEM WALUTOWY Z BRETTON WOODS (1944 –1973) J. M. Keynes'a - proponował kreację nowego pieniądza międzynarodowego, o nazwie bankor, który zastąpiłby złoto w roli pieniądza światowego H. D. White'a - wprowadzenia systemu dewizowo złotego, w którym rolę pieniądza światowego obok złota odgrywałyby waluty narodowe wymieniane na złoto

13 ZASADY SYSTEMU Z BRETTON WOODS – wymienialność walut - była rozumiana jako wymienialność gwarantowana przez bank centralny emitujący daną walutę i wymienialność rynkowa całkowita swoboda obrotu pieniężnego w skali międzynarodowej. – stabilność walutowa - reguły kształtowania się kurs ó w walut w długim i kr ó tkim okresie. Kursy walutowe miały być wyrażane albo w złocie (kursy parytetowe), albo w dolarach (kursy centralne).

14 DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UTRZYMANIE STABILNOŚCI WALUT I WYRÓWNYWANIE BILANSÓW PŁATNICZYCH Parytet waluty każdego kraju członkowskiego ustalany w złocie lub USD Transakcje walutowe dokonywane między krajami członkowskimi muszą być oparte na parytecie walutowym (możliwe odchylenia +/- 1%) Zmiana parytetu może nastąpić wyłącznie w sytuacji tzw. zasadniczego braku r ó wnowagi bilansu płatniczego. W ó wczas kraj może dokonać rewaluacji lub dewaluacji swojej waluty bez zgody MFW - do wysokości 10% początkowo ustalonego parytetu

15 DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU UTRZYMANIE STABILNOŚCI WALUT I WYRÓWNYWANIE BILANSÓW PŁATNICZYCH W razie przejściowego deficytu bilansu płatniczego - możliwość zaciągnięcia w MFW średnioterminowego kredytu w formie zakupu deficytowych dewiz w zamian za walutę krajową, Dolar USA to jedyna waluta bezpośrednio wymieniana na złoto.

16 ROZPAD SYSTEMU Z BRETTON WOODS Lata 50-te i 60-te – zmniejszanie się dystansu między krajami Europy Zachodniej a USA – Okres zimnej wojny – Zmniejszyła się różnica między wysoką stopą procentową w USA i niską w Europie Zachodniej, co spowodowało zmniejszenie się przepływów kapitałów krótkoterminowych do USA i tym samym poprawy bilansu płatniczego. – Trudności płatnicze USA spowodowały spadek zaufania do USD

17 WSPÓŁCZESNY MIĘDZYNARODOWY SYSTEM WALUTOWY SYSTEM WIELODEWIZOWY Ujęcie szersze: system składający się z r ó żnych rodzaj ó w pieniądza międzynarodowego: złoto, waluty międzynarodowe, SDR itd.. Ujęcie węższe: wielość walut międzynarodowych. Istotą obu definicji jest stwierdzenie, że: funkcje pieniądza w sferze stosunk ó w międzynarodowych pełni wiele rodzaj ó w pieniądza i wiele walut narodowych o statusie waluty międzynarodowej.

18 GENEZA SYSTEMU WIELODEWIZOWEGO: – dywersyfikacja rezerw walutowych – rozwój międzynarodowego rynku pieniężnego – rozwój eurorynku pieniężnego i kapitałowego

19 FORMALNE USANKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNEGO SYSTEMU WALUTOWEGO 1976 JAMAJKA – Porozumienie dotyczące zmian w sposobie działania MFW – Zgoda by kraje w dowolny sposób ustalały swoje kursy walut – Rola MFW – działania na rzecz utrzymywania stabilnych kursów walut (obserwator i doradca rządów) – Usankcjonowano zmniejszającą się rolę złota – zrezygnowano z ustalania w nim parytetu – Przewidziano zwiększenie roli SDR

20 SPECJALNE PRAWA CIĄGNIENIA (SDR) 1967 – 1 SDR = 1 USD Od lipca 1974 – wartość SDR oparta na koszyku 16 walut krajów członkowskich MFW, których udział w światowym handlu był większy niż 1% Od stycznia 1981 – jednostka ważona tzn. w jego skład wchodziły: USD (42%), DM (19%), Jen (13%), Funt Brytyjski (13%), funt francuski (13%),

21 SPECJALNE PRAWA CIĄGNIENIA (SDR) Styczeń 1991 – zmiana udziałów – USD 40%, DM 21%, Jen 17%, frank francuski i funt szterling po11%. Od stycznia 1996 roku - kolejne korekty wag USD 39%, jen 18%

22 SPECJALNE PRAWA CIĄGNIENIA (SDR) Od 1 stycznia 1999 roku w związku z wprowadzeniem euro: – USD 41,3%, euro 19% (Niemcy), euro 10,3% (Francja), Jen 17%, funt szterling 12,4% Od stycznia 2001 zmodyfikowano koszyk: – USD 45%, euro 29%, jen 15%, funt szterling 11%.

23 SDR SDR są jednostką rozrachunkową w MFW. Prowadzi się w nich rachunkowość. Wartość SDR ustala się codziennie na podstawie koszyka 4 walut. Kraje członkowskie MFW mogą wykorzystywać SDR-y do: – wyr ó wnywania deficyt ó w bilans ó w płatniczych – zawierania w SDR transakcji terminowe – udzielania w SDR pożyczek – dokonywania darowizn – regulowania w SDR swoich zobowiązań

24 Przyczyny niepowodzenia w awansowaniu SDR do roli pieniądza międzynarodowego Niewielki udział SDR w rezerwach światowych Niewielka płynność Brak rozwiniętego prywatnego rynku SDR Brak woli państw do rozwoju systemu SDR

25 WADY I ZALETY SYSTEMU WIELODEWIZOWEGO WADA: – SYSTEM WIELODEWIZOWY JEST SYSTEMEM MAŁO STABILNYM. ZALETA – UMOŻLIWIA ROZW Ó J WIELU NARODOWYCH RYNK Ó W FINANSOWYCH.

26 EUROPEJSKI SYSTEM WALUTOWY Pierwszym krokiem do powołania Europejskiego systemu walutowego było utworzenie w 1972 r. mechanizmu wsp ó lnego systemu kurs ó w płynnych. Oficjalnie nosił on nazwę Europejskiego Mechanizmu Kursowego (European Exchange Rate Mechanizm) - nazywany wężem walutowym.

27 WĄŻ WALUTOWY +2,25% +/-1,125% 0 -2,25% Istotą węża walutowego było to, że waluty krajów członkowskich były ze sobą wzajemnie powiązane, na zasadzie –dwustronnie ustalonych kursów centralnych, które mogły się wahać w granicach +/- 1,125% –jednocześnie ich kurs wobec innych walut kształtował się płynnie Wyznaczono jednak pewne granice tych wahań w stosunku do dolara w wysokości +/- 2,25%

28 ELEMENTY EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WALUTOWEGO europejska jednostka walutowa (ECU) - funkcje: wskaźnik kształtowania się kursów walutowych, środek płatniczy w rozliczeniach między bankami centralnymi krajów członkowskich WE, składnik rezerw walutowych mechanizm kursów walutowych (ang. exchange rate mechanism - ERM) - konstrukcja ERM oparta jest na koncepcji węża walutowego. System kredytowy - nastawiony jest na udzielanie krajom członkowskim pomocy w finansowaniu interwencji na rynkach walutowych oraz deficytów bilansów płatniczych.


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI FINANSOWE EWOLUCJA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU WALUTOWEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google