Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.

2 Słowo o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym

3 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
ROK EGZAMINU WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE KRAJ 2007 26.6 2008 25.4 25.8 2009 22.4 22.6 2010 24.3 24.6 2011 24.8 25.3 2012 22.5 22.75 2013 23.6 24.03

4 Sprawdzian szóstoklasisty 2011
Lp. województwo średnia pkt. 2011 1 małopolskie 26,16 9 warmińsko-mazurskie 24,9 2 mazowieckie 25,96 10 śląskie 3 podkarpackie 25,84 11 pomorskie 24,88 4 podlaskie 25,7 12 lubuskie 5 lubelskie 25,52 13 świętokrzyskie 24,84 6 łódzkie 25,36 14 dolnośląskie 24,8 7 opolskie 25,1 15 wielkopolskie 24,69 8 kujawsko-pomorskie 24,94 16 zachodniopomorskie 24,42

5 Sprawdzian szóstoklasisty 2012
Lp. województwo średnia pkt. 2012 1 mazowieckie 23,87 9 pomorskie 22,34 2 małopolskie 23,66 10 świętokrzyskie 22,33 3 podlaskie 23,1 11 lubuskie 22,27 4 podkarpackie 22,97 12 opolskie 22,2 5 łódzkie 22,9 13 kujawsko-pomorskie 22,14 6 lubelskie 22,8 14 warmińsko-mazurskie 22,1 7 śląskie 22,56 15 wielkopolskie 21,98 8 dolnośląskie 22,5 16 zachodniopomorskie 21,93

6 Sprawdzian szóstoklasisty 2013
Lp. województwo średnia pkt. 2013 1 mazowieckie 25.22 9 pomorskie 23.69 2 małopolskie 25.1 10 dolnośląskie 23.6 3 podkarpackie 24.3 11 kujawsko-pomorskie 4 lubelskie 24.0 12 śląskie 23.55 5 lubuskie 13 opolskie 23.5 6 łódzkie 23.99 14 wielkopolskie 23,38 7 podlaskie 23.9 15 warmińsko-mazurskie 23,2 8 świętokrzyskie 23.72 16 zachodniopomorskie 22.99

7

8 Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej w miastach wojewódzkich w 2013 roku

9 Egzamin Gimnazjalny 2012 2013 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
Rok egzaminu cz. humanistyczna cz. matematyczno-przyrodnicza dolnośląskie kraj  2012 Język polski historia matematyka przedmioty przyrodnicze  63,3%  59,7%  65%  61%  46,1%  49,3%  47%  50% 2013 60% 57% 62% 58% 46% 48% 59%

10 historia/wiedza o społeczeństwie przedmioty przyrodnicze
Egzamin Gimnazjalny warstwa język polski historia/wiedza o społeczeństwie matematyka przedmioty przyrodnicze średnia % dolnośląskie kraj wieś 57 60 55 56 43 46 58 miasto do 20 tys. 54 42 miasto od 20 tys. do 100 tys. 62 48 59 miasto pow. 100 tys. 64 66 61 52

11 Egzamin Gimnazjalny warstwa język angielski podstawowy język angielski rozszerzony język niemiecki podstawowy język niemiecki rozszerzony średnia % dolnośląskie kraj wieś 56 58 40 38 57 37 39 miasto do 20 tys. 60 41 43 54 34 miasto od 20 tys. do 100 tys. 64 66 51 49 59 miasto pow. 100 tys. 70 71 53 61 45 50

12

13 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w miastach wojewódzkich w 2013 roku

14

15 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie w miastach wojewódzkich w 2013 roku

16

17 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z matematyki w miastach wojewódzkich w 2013 roku

18

19 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych w miastach wojewódzkich w 2013 roku

20 Odsetek sukcesów w województwach
w maju 2013r. Odsetek zdających, którzy mają prawo do przystąpienia do egzaminu w sierpniu 2013r.

21 Egzamin maturalny –wybrane dane statystyczne stan na koniec czerwca 2012 i 2013
Typ szkoły matura zdawalność woj. dolnośląskie matura zdawalność woj. dolnośląskie zdawalność Różnice w pkt. % w porównaniu do 2011 w porównaniu do 2012 LO 87,9% +3,6 87,6% -0,2 LP 46,7% +13,5 - T 65,5% +7,9 66,3% +0,7 Ogółem 80,1% +7,7 81% +0,9

22 Proces edukacyjny a współpraca i współdziałanie nauczycieli z uczniami

23 Nowe akty prawne Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U poz. 827) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U poz. 1117) z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U poz. 1129) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U poz. 1538) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U poz. 199)

24 Nowe akty prawne c.d.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej:
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U poz. 369) z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U poz. 380) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U poz. 393) z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U poz. 529) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U poz. 532)

25 Nowe akty prawne c.d.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające dotychczas obowiązujące akty prawne: z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U poz. 1152) z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U poz. 1196) z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U poz. 245) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U poz. 384) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U poz. 520) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U poz. 560)

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 2) w § 7: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań, o których mowa w ust Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: 1) zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4; (...)”

27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (...) w § 2: b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.”; (...)

28 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

29 Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

30 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli
w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: „Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych"; w publicznych technikach: „Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły"; w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych: „Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego";

31 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli
w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: „Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty"; w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej "; w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";

32 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli
w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: „Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły”; w publicznych gimnazjach: „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum”; w publicznych szkołach podstawowych: „Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej”; w szkołach niepublicznych: „Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej”.

33 Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)
Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym)

34 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji
W przedszkolach - w zakresie wymagań: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Respektowane są normy społeczne”;

35 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji
W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań: „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”; „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Respektowane są normy społeczne”;

36 W placówkach oświatowo-wychowawczych – w zakresie wymagań:
Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji W placówkach oświatowo-wychowawczych – w zakresie wymagań: „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; „Respektowane są normy społeczne”;

37 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji
W placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno–pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań: „Promowana jest wartość edukacji”; „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”;

38 „Respektowane są normy społeczne”;
Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań: „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; „Respektowane są normy społeczne”;

39 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji
W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – w zakresie wymagań: „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”; „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Respektowane są normy społeczne”.

40 W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą:
Monitorowanie W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

41 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia IV edycja akcji ratowania polskich nekropolii na wschodzie Serdeczne Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przywracanie do życia kresowych mogił.

42 Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa dolnośląskiego

43 Być nauczycielem we właściwym sensie to znaczy być uczniem
Być nauczycielem we właściwym sensie to znaczy być uczniem. Nauczanie zaczyna się wtedy, gdy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje SOREN KIERKEGAARD

44 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych
Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google