Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław,"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.

2 Słowo o sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i maturalnym

3 ROK EGZAMINU WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE KRAJ 200726.6 200825.425.8 200922.422.6 201024.324.6 201124.825.3 201222.522.75 201323.624.03 Średnie wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

4 Lp.województwo średnia pkt. 2011 Lp.województwo średnia pkt. 2011 1małopolskie26,169warmińsko-mazurskie24,9 2mazowieckie25,9610śląskie24,9 3podkarpackie25,8411pomorskie24,88 4podlaskie25,712lubuskie24,88 5lubelskie25,5213świętokrzyskie24,84 6łódzkie25,3614 dolnośląskie24,8 7opolskie25,115wielkopolskie24,69 8kujawsko-pomorskie24,9416zachodniopomorskie24,42 Sprawdzian szóstoklasisty 2011

5 Lp.województwo średnia pkt. 2012 Lp.województwo średnia pkt. 2012 1mazowieckie23,879 pomorskie22,34 2małopolskie23,6610 świętokrzyskie22,33 3podlaskie23,111 lubuskie22,27 4podkarpackie22,9712 opolskie22,2 5łódzkie22,913 kujawsko-pomorskie22,14 6lubelskie22,814 warmińsko-mazurskie22,1 7 śląskie22,56 15 wielkopolskie21,98 8 dolnośląskie22,5 16 zachodniopomorskie21,93 Sprawdzian szóstoklasisty 2012

6 Lp.województwo średnia pkt. 2013 Lp.województwo średnia pkt. 2013 1mazowieckie25.229 pomorskie23.69 2małopolskie25.110 dolnośląskie23.6 3podkarpackie24.311 kujawsko-pomorskie23.6 4lubelskie24.012 śląskie23.55 5lubuskie24.013 opolskie23.5 6łódzkie23.9914 wielkopolskie23,38 7 podlaskie23.9 15 warmińsko-mazurskie23,2 8 świętokrzyskie23.72 16 zachodniopomorskie22.99 Sprawdzian szóstoklasisty 2013

7

8 Średnie wyniki sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej w miastach wojewódzkich w 2013 roku

9 ŚREDNIE WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Rok egzaminu cz. humanistycznacz. matematyczno-przyrodnicza dolnośląskiekrajdolnośląskiekraj 2012 Język polskihistoriaJęzyk polskihistoriamatematyka przedmioty przyrodnicze matematyka przedmioty przyrodnicze 63,3% 59,7% 65% 61% 46,1% 49,3% 47% 50% 2013 60%57%62%58%46%58%48%59% Egzamin Gimnazjalny

10

11

12

13 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego w miastach wojewódzkich w 2013 roku

14

15 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie w miastach wojewódzkich w 2013 roku

16

17 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z matematyki w miastach wojewódzkich w 2013 roku

18

19 Średnie wyniki w % egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych w miastach wojewódzkich w 2013 roku

20 Odsetek sukcesów w województwach Odsetek sukcesów w maju 2013r. Odsetek zdających, którzy mają prawo do przystąpienia do egzaminu w sierpniu 2013r.

21 Typ szkoły matura 2012 - zdawalność woj. dolnośląskie matura 2013 - zdawalność woj. dolnośląskie zdawalność Różnice w pkt. % w porównaniu do 2011 zdawalność Różnice w pkt. % w porównaniu do 2012 LO87,9%+3,687,6%-0,2 LP46,7%+13,546,7%- T65,5%+7,966,3%+0,7 Ogółem 80,1%+7,781%+0,9 Egzamin maturalny –wybrane dane statystyczne stan na koniec czerwca 2012 i 2013

22 Proces edukacyjny a współpraca i współdziałanie nauczycieli z uczniami

23 Nowe akty prawne Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 827) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U. 2012 poz. 1117) z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. 2012 poz. 1129) z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. 2012 poz. 1538) z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199)

24 Nowe akty prawne c.d.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369) z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. 2013 poz. 380) z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393) z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 2013 poz. 529) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 poz. 532)

25 Nowe akty prawne c.d.: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające dotychczas obowiązujące akty prawne: z dnia 16 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2012 poz. 1152) z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. 2012 poz. 1196) z dnia 8 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U. 2013 poz. 245) z dnia 5 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2013 poz. 384) z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych (Dz.U. 2013 poz. 520) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2013 poz. 560)

26 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego 2) w § 7: a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 1. Ewaluacja zewnętrzna jest przeprowadzana w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4. 2. Ewaluacja zewnętrzna obejmuje: 1) zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań, o których mowa w ust. 4; (...)

27 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (...) w § 2: b) dodaje się pkt 11 w brzmieniu: 11) monitorowaniu – należy przez to rozumieć działanie prowadzone w szkole lub placówce obejmujące zbieranie i analizę informacji o działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki.; (...)

28 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

29 Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

30 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych: Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych"; w publicznych technikach: Zgodność szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły"; w publicznych i niepublicznych zasadniczych szkołach zawodowych, technikach (z wyłączeniem techników uzupełniających) i szkołach policealnych: Zgodność kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego";

31 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli: Realizacja przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadań polegających na informowaniu szkół i placówek o kierunkach polityki oświatowej państwa ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty"; w publicznych szkołach podstawowych: Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej "; w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole";

32 Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie kontroli w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach: Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły; w publicznych gimnazjach: Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum; w publicznych szkołach podstawowych: Zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I – III publicznej szkoły podstawowej; w szkołach niepublicznych: Spełnianie warunków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

33 Ewaluacja całościowa (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacja problemowa (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

34 W przedszkolach - w zakresie wymagań: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne; Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

35 W szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego – w zakresie wymagań: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się; Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne; Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

36 W placówkach oświatowo-wychowawczych – w zakresie wymagań: Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów; Respektowane są normy społeczne; Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

37 W placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno–pedagogicznych i bibliotekach pedagogicznych – w zakresie wymagań: Promowana jest wartość edukacji; Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju; Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych; Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

38 W specjalnych ośrodkach wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania – w zakresie wymagań: Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Respektowane są normy społeczne; Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

39 W młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – w zakresie wymagań: Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki; Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Respektowane są normy społeczne. Kierunki realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego w zakresie ewaluacji

40 W roku szkolnym 2013/2014 monitorowane będą: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Wspieranie szkół przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli w realizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Monitorowanie

41 Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia IV edycja akcji ratowania polskich nekropolii na wschodzie Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia IV edycja akcji ratowania polskich nekropolii na wschodzie Serdeczne Podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w przywracanie do życia kresowych mogił.

42 Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Orzeł Dolnośląski dla wybitnego ucznia szkoły ponadgimnazjalnej z terenu województwa dolnośląskiego

43 Być nauczycielem we właściwym sensie to znaczy być uczniem. Nauczanie zaczyna się wtedy, gdy ty - nauczyciel - uczysz się od ucznia, stawiasz się w jego położeniu tak, abyś mógł zrozumieć, co on rozumie i poznać sposób, w jaki to czy owo pojmuje. SOREN KIERKEGAARD

44 Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław, 30 sierpnia 2013 r.


Pobierz ppt "Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych Jelenia Góra, 26 sierpnia 2013 r. Wałbrzych, 27 sierpnia 2013 r. Legnica, 28 sierpnia 2013 r. Wrocław,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google