Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

z terenu województwa zachodniopomorskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "z terenu województwa zachodniopomorskiego"— Zapis prezentacji:

1 z terenu województwa zachodniopomorskiego
Kuratorium Oświaty w Szczecinie Narada dyrektorów szkół i placówek z terenu województwa zachodniopomorskiego inaugurująca rok szkolny 2008/2009 Szczecin 27 sierpnia 2008 r.

2 Program narady: Kuratorium Oświaty w Szczecinie
1. Polityka oświatowa państwa w roku szkolnym 2008/2009. Artur Gałęski, Zachodniopomorski Kurator Oświaty 2. Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2007/2008. - Maria Borecka, II Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty 3. Realizacja zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w r. szk. 2008/2009. - Jak wyżej 4. Zmiany w prawie oświatowym. 5. Oferta form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów proponowana przez CDiDN w Szczecinie w r. szk. 2008/2009. Badanie potrzeb nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek w zakresie doskonalenia zawodowego. Urszula Pańka, Dyrektor Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

3 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
6. Projekty edukacyjne kierowane do nauczycieli i uczniów w r. szk. 2008/2009 przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Katarzyna Rembacka Przedstawicielka Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie 7. „Salon maturzystów Perspektywy 2008” informacje dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. dr inż. Stanisław Walicki Dyrektor Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Krystyna Borowska Dyrektor Instytutu Edukacyjnego 8. KOMUNIKATY.

4 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W R. SZK. 2007/2008 Wnioski z przeprowadzonych wizytacji szkół/placówek. Podsumowującym etapem sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą/placówką była wizytacja przeprowadzana przez wizytatorów zgodnie z terminami określonymi w „Planie nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008.” Celem przeprowadzonych wizytacji była ocena efektywności podejmowanych przez szkoły i placówki działań edukacyjnych (dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych) i odpowiedź na pytania: Jakie działania edukacyjne wpłynęły w istotny i znaczący sposób na podniesienie jakości pracy? Które z tych działań okazały się najbardziej efektywne, a które najmniej skuteczne? I.1. Tematyka wizytacji: I Obszar: Szkoła/placówka jako organizacja społeczna. II Obszar: Proces edukacyjny, w tym - funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły/placówki

5 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2. Liczba przeprowadzonych wizytacji: W planie nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 przewidziano do wizytacji 207 szkół i placówek województwa zachodniopomorskiego. Przeprowadzono łącznie 170 wizytacji: 24 wizytacje - w przedszkolach, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkolach specjalnych; 32 wizytacje - w szkołach podstawowych, w tym: specjalnych, integracyjnych, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego; 19 wizytacji - w gimnazjach, w tym: specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowych i mistrzostwa sportowego; 10 wizytacji - w liceach ogólnokształcących; 5 wizytacji - w liceach profilowanych; 6 wizytacji - w technikach; 12 wizytacji - w uzupełniających liceach ogólnokształcących; 5 wizytacji - w zasadniczych szkołach zawodowych; 2 wizytacje - w placówkach oświatowo-wychowawczych, w tym szkolnych schroniskach młodzieżowych;

6 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
7 wizytacji - w poradniach psychologiczno-pedagogicznych; 3 wizytacje - w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych; 1 wizytacja - w młodzieżowym ośrodku socjoterapii; 3 wizytacje - w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych; 5 wizytacji - w specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży 2 wizytacje - w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli; 12 wizytacji - w zespołach szkół (szkoła podstawowa + gimnazjum); 3 wizytacje - w zespołach szkół (gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna); 19 wizytacji - w zespołach szkół ponadgimnazjalnych; 2 wizytacje - w zespołach szkół specjalnych.

7 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2. Wnioski z przeprowadzonych w roku szkolnym 2007/2008 wizytacji szkół/placówek województwa zachodniopomorskiego. I.2.1. Przedszkola. Baza przedszkoli i ich zasoby materialne sprzyjają zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Wszystkie przedszkola efektywnie i twórczo promują swoją placówkę w środowisku. Biorą udział i są organizatorami różnego rodzaju przedsięwzięć mających na celu integrację placówki ze społecznością lokalną. Realizacja funkcji dydaktycznej przebiega właściwie. Przedszkola wdrażają działania obowiązujące w tym obszarze i osiągają pozytywne rezultaty. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybór zestawu programów oraz podręczników odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. Nauczyciele planują pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dostosowując ją do potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. We wszystkich przedszkolach opracowano programy wychowawczo-profilaktyczne, które uwzględniają potrzeby zdrowotne i wychowawcze dzieci. Wyróżniająco przebiega realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Dokumentacja przebiegu nauczania prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego. Problemem przedszkoli jest niewystarczająca liczba miejsc, co skutkuje przekraczaniem określonej przepisami prawa liczby dzieci w oddziałach. Nie wszystkie przedszkola podjęły wystarczające działania w zakresie gromadzenia i analizowania informacji o losach absolwentów przedszkola.

8 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2.2.Szkoły podstawowe Baza i zasoby materialne szkół zapewniają uczniom dobre oraz stosunkowo bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. W większości wizytowanych szkół przestrzegane są przepisy prawa oświatowego zarówno w kwestii oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów jaki i respektowania uprawnień Rady Rodziców. Bardzo pozytywnie oceniono szkoły w obszarze współpracy z rodzicami i szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Obszarem wymagającym doskonalenia jest dostosowanie statutów szkół i WSO do obecnych przepisów prawa. W znacznej liczbie szkół zastrzeżenia budzi dokumentacja przebiegu nauczania. W nielicznych szkołach należy: stworzyć pomieszczenia na potrzeby świetlicy, poczynić starania w sprawie budowy nowego obiektu, pomieszczenia dostosować zgodnie z przepisami w zakresie BHP. Realizacja funkcji dydaktycznej szkoły wymaga doskonalenia w następujących zakresach: dostosowywania wymagań do możliwości edukacyjnych ucznia, określania trybu i warunków poprawy ocen w WSO, dokonywania analizy porównawczej egzaminów zewnętrznych z ocenianiem wewnątrzszkolnym, wykorzystywania wniosków z pracy zespołów samokształceniowych do planowania pracy na rok następny, ujednolicenia systemu analizowania diagnoz wewnętrznych w celu szybkiego reagowania na zjawiska niepożądane,

9 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
diagnozowania - diagnozy powinny dostarczać informacji o efektywności kształcenia i przyroście (lub braku) wiedzy i umiejętności uczniów, planowania dydaktycznego - nauczyciele musza uwzględniać widoczne wskazania o realizacji podstawy programowej. Wysoko oceniono realizowane w szkołach programy profilaktyki i programy wychowawcze oraz skuteczność zapobiegania zjawiskom patologii i agresji poprzez m.in. przyjęty do stosowania system kar i nagród. Działania doskonalące pracę szkół w omawianym obszarze powinny sprowadzać się do: podjęcia działań zmierzających do doskonalenia pracy szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, określenia kryteriów efektywności działań i sposobów ewaluacji, zmian w organizacji pracy świetlicy, tak by zapewnić opiekę we wszystkie dni, organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z orzeczeniami PP-P. W zakresie nadzoru dyrektora szkoły doskonalenia wymaga: zwiększenie nadzoru nad realizacją podstawy programowej, zwiększenie nadzoru nad realizacją wniosków z analizy sprawdzianów zewnętrznych oraz diagnoz umiejętności uczniów, wspieranie przez dyrektorów i monitorowanie rozwiązań i metod pracy z uczniem z problemami edukacyjnymi i wychowawczymi.

10 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2.3. Gimnazja. Baza i zasoby materialne zapewniają uczniom dobre, stosunkowo bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki. Szkoły są systematycznie doposażane w nowoczesne środki dydaktyczne. W większości szkół przestrzegane są zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Tylko w nielicznych przypadkach wymagania edukacyjne nie są dostosowane dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych. Obszarem wymagającym doskonalenia jest dostosowanie statutów szkół i WSO do obecnych przepisów prawa. W znacznej liczbie szkół zastrzeżenia budzi dokumentacja przebiegu nauczania. W prawie wszystkich szkołach wysoko oceniono współpracę szkoły z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Większość szkół spełnia oczekiwania w zakresie realizacji ramowych planów nauczania, natomiast częściowo w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Nie zawsze przeprowadzane w szkołach diagnozy osiągnięć uczniów dają informacje o efektywności podejmowanych działań. Funkcjonowanie zespołów przedmiotowych w części szkół wymaga doskonalenia, tak by wnioski uchwalane przez zespoły wskazywały konkretne działania do realizacji.

11 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
W celu pełniejszego i skuteczniejszego wypełniania przez gimnazja funkcji dydaktycznej należy: wnioski z analizy porównawczej oceniania wewnątrzszkolnego i zewnętrznego wykorzystywać w szerszym zakresie do planowania pracy dydaktycznej, stosować takie metody pracy i formy, które będą skutkowały podwyższeniem wyników edukacyjnych w szkole oraz zmniejszeniem drugoroczności. Działalność w obszarze oddziaływań wychowawczych w większości szkół została oceniona pozytywnie. Stwierdzono pozytywne rezultaty działań wychowawczych i profilaktycznych, pedagogów/ doradców zawodowych. W nielicznych szkołach zdarzały się sytuacje, iż, pomimo prawidłowo prowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych, efekty dotyczące zwalczania zagrożeń dotyczących zwłaszcza przemocy i agresji są niezadowalające. Nie we wszystkich szkołach powołano koordynatora ds. bezpieczeństwa. Działania modyfikujące i doskonalące w obszarze wychowania powinny skupiać się na : dokonaniu ewaluacji i dostosowaniu do autentycznych potrzeb środowiska programu wychowawczego i profilaktyki oraz monitorowaniu ich funkcjonowania, zmodyfikowaniu programów wspierających działania wychowawcze, profilaktyczne oraz opiekuńcze w związku z niezadowalającymi osiągnięciami. W ramach prowadzonego przez dyrektorów szkół nadzoru pedagogicznego wzmocnienia wymaga: nadzór nad realizacją podstawy programowej i przebiegiem procesu kształcenia i wychowania, planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej, sposób prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, stosowanie zasad oceniania wewnątrzszkolnego.

12 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2.4. Licea ogólnokształcące. Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkół w świetle wniosków płynących z przeprowadzonych wizytacji wymaga doskonalenia w następujących obszarach: prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania, aby była ona zgodna z przepisami prawa, odnotowywania frekwencji w dziennikach lekcyjnych i stałego monitorowania nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych, wydawania świadectw szkolnych zgodnie przepisami prawa (wypisywanie świadectw, używanie odpowiednich pieczęci urzędowych), korzystania z możliwości udziału szkół w miejskich, ogólnopolskich i międzynarodowych programach wspierających ich działalność, zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami, przestrzegania zasad rekrutacji, szczególnie wobec słuchaczy, którzy nie ukończyli 18 lat, opracowania wewnątrzszkolnych zasad klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz systematycznego uaktualniania tych dokumentów – zgodnie z przepisami prawa.

13 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2.5. Zespoły szkół. Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkół w świetle wniosków płynących z przeprowadzonych wizytacji wymaga wzmocnienia podejmowanych przez szkoły działań oraz udoskonalenia pracy w zakresie: uaktualnienia statutów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, uspołecznienia procesu ustalania szkolnych zestawów programów nauczania, szkolnych zestawów podręczników, programów wychowawczych i programów profilaktyki, uaktualnienia WSO zgodnie z przepisami prawa, wyeliminowania nieprawidłowości w prowadzeniu arkuszy ocen, księdze ewidencji uczniów i dziennikach lekcyjnych, organizowania zajęć z psychologiem po uzyskaniu na piśmie zgody rodziców na uczestnictwo ich dzieci w takich zajęciach, doskonalenia pracy szkoły w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokumentowania zajęć dydaktyczno – wyrównawczych zgodnie z przepisami prawa, upowszechniania wśród nauczycieli nowych form i metod nauczania, których powszechne stosowanie podwyższyłoby jakość pracy szkoły, zwiększenia nadzoru dyrektora nad realizacją wniosków z analiz wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, wykorzystywania wniosków z analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów do planowania pracy dydaktycznej.

14 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.2.6. Zespoły szkół ponadgimnazjalnych. Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkół wymaga wzmocnienia podejmowanych przez szkoły działań oraz udoskonalenia pracy w zakresie: realizowanych w szkołach programów wychowania i profilaktyki, które obecnie nie dają zadowalających efektów, zwłaszcza jeśli chodzi o frekwencje, wzmocnienia wymaga sprawowany przez dyrektora szkoły nadzór pedagogiczny nad realizacja programów praktyk zawodowych, uaktualnienia statutów szkół i WSO, które wymagają uzupełnienia o zasady organizacji i sposobu oceniania praktycznej nauki zawodu, dostosowania planów pracy i wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przepisami prawa, sporządzania i wydawania świadectw szkolnych zgodnie z przepisami prawa.

15 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.3. Diagnozy problemowe (wynikające z Planu Nadzoru Pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008) I.3.1. Analiza jakościowa działań dyrektorów szkół i placówek w zakresie nadzoru nad realizacja podstaw programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych. Diagnozę przeprowadzono w 133 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 60 – szkołach podstawowych, 29 - gimnazjach, 14 - technikach, 10 – liceach ogólnokształcących, 8 - liceach profilowanych, 12 zasadniczych szkołach zawodowych. WNIOSKI: Dyrektorzy szkół planują i realizują różnorodne działania w celu oceny stopnia realizacji przez nauczycieli treści podstaw programowych i standardów wymagań egzaminacyjnych. Brak związku między programami przyjętymi do realizacji a standardami egzaminacyjnymi oraz między ocenianiem zewnętrznym a wewnętrznym. Najczęstszą forma działalności diagnostyczno-oceniającej dyrektora jest diagnozowanie osiągnięć uczniów oraz hospitacje. Nauczyciele rozwijają wiedzę i umiejętności w obszarze standardów egzaminacyjnych i podstawy programowej głównie w ramach WDN. Tylko w około 2/3 diagnozowanych szkół dyrektor wspiera nauczycieli w uczestniczeniu w kursach nadających kwalifikacje egzaminatora egzaminów zewnętrznych. Wnioski sformułowane przez dyrektora w wyniku sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2006/2007 były podstawą do wprowadzenia zmian w szeroko rozumianej organizacji kształcenia uczniów. Stosunkowo w niewielkim stopniu wnioski z nadzoru wpłynęły na organizacje zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz szkolny zestaw programów.

16 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Nadzór pedagogiczny dyrektorów szkół i placówek nad realizacja spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów. Diagnozę przeprowadzono w 639 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 418 szkołach podstawowych i 221 gimnazjach. WNIOSKI: Zjawisko nierealizowania obowiązku szkolnego przez uczniów szkół gimnazjalnych nie przekracza 0,5%, przez uczniów szkół podstawowych - na poziomie 0,25%, liczba dzieci, które nie spełniają obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego zmniejszyła się o 0,2% . Liczba uczniów objętych nauczaniem indywidualnym wynosi odpowiednio: 0,7% - GM, 0,65-0,69% -SP), nastąpił wyraźny wzrost liczby uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą. Zbyt rzadko dyrektorzy korzystają z możliwości wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec rodziców/prawnych opiekunów uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego. Księgi ewidencji prowadzone są w zasadzie w sposób prawidłowy, jednak zdarza się, że wpisy nie są dokonywane na podstawie danych przekazywanych przez organ prowadzący ewidencję ludności oraz są niezgodne z obwodem szkoły. Gminy wywiązują się ze swojego ustawowego obowiązku informowania dyrektorów o aktualnym stanie młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałych w jego obwodzie, rzadziej o zmianach w ewidencji młodzieży w wieku szkolnym zamieszkałych w obwodzie szkoły. Dyrektorzy wywiązują się z obowiązku informowania dyrektorów innych gimnazjów i szkół podstawowych o przyjęciu ich uczniów i spełnianiu przez nich obowiązku szkolnego bądź obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Poważne zastrzeżenia budzi poprawność podejmowanych przez dyrektorów działań na rzecz spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą.

17 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.3.3.Jakościowa ocena działań dyrektorów szkół i placówek w zakresie informatyzacji procesu edukacyjnego. Diagnozę przeprowadzono w 118 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 38 szkołach podstawowych, 22 gimnazjach, 25 liceach ogólnokształcących, 2 liceach profilowanych, 3 szkołach policealnych, 18 technikach, 10 zasadniczych szkołach zawodowych. MOCNE STRONY: Kadra. Doświadczenia zdobyte w realizacji centralnych i regionalnych form doskonalenia i dokształcania informatycznego nauczycieli informatyki oraz nauczycieli innych przedmiotów w zakresie zastosowań technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Infrastruktura. Coraz lepsze wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy. Coraz lepszy dostęp szkół do Internetu. System zarządzania. Liczne wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie szkołą. Oferta dla ucznia. Przedmiot informatyka i technologia informacyjna – powszechność edukacji. Możliwość tworzenia indywidualnej ścieżki rozwoju ucznia. Zagrożenia Brak systemowego rozwiązania dotyczącego odnawiania szkolnej infrastruktury informatycznej (co dalej po zakończeniu projektów wyposażania szkół w pracownie internetowe).

18 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.3.4. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych przez dyrektorów szkół podstawowych. Diagnozę przeprowadzono w 90 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 59 – szkołach podstawowych oraz 31 gimnazjach. WNIOSKI: W analizach wyników sprawdzianu/egzaminu uwzględniane są zestawienia miar statystycznych. zazwyczaj przekazywanych w raportach OKE. Mniej niż 70% szkół rozszerza analizę statystyczną o modalną, medianę i rozstęp. W zbyt małej liczbie szkół wyznacza się łatwość poszczególnych kategorii umiejętności dla oddziałów i dla szkoły. Mniej niż 70% rad pedagogicznych podejmuje próby kontekstowej interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych. Szkoły włączają standardy wymagań egzaminacyjnych w ciągły proces dydaktyczny. Zdecydowanie zbyt mało rad pedagogicznych dostrzega konieczność wprowadzania zmian w obszarach względnie zależnych lub zależnych od pracy nauczyciela. Tylko w niespełna połowie diagnozowanych szkół nastąpił wzrost wyników sprawdzianu/ egzaminu. Proces monitorowania osiągnięć uczniów uwzględnia różnorodne aspekty i w zasadzie prowadzony jest w sposób prawidłowy. Nauczyciele doskonalą umiejętności w zakresie komunikowania i wykorzystywania wyników egzaminów zewnętrznych. Konieczne jest kontynuowanie wsparcia w obszarze analizowania, interpretowania i wykorzystywania wyników oceniania zewnętrznego. Zauważalna jest niekonsekwencja dyrektorów szkół w wypełnianiu arkusza diagnostycznego.

19 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.3.5. Kontrola i ocena stopnia realizacji zadań związanych z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych w latach Diagnozę przeprowadzono w 77 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 36 – szkołach podstawowych, 22 - gimnazjach, 9 - szkołach ponadgimnazjalnych oraz w 10 zespołach szkół. WNIOSKI: Uczniowie korzystają z możliwości udziału w konkursach przedmiotowych i olimpiadach, Uczniowie szczególnie uzdolnieni w diagnozowanych szkołach otrzymują pomoc przede wszystkim w formie przygotowania do konkursów pod kierunkiem nauczycieli oraz indywidualizacji procesu nauczania w zespole klasowym. Szkoły wyposażają pracownie w środki dydaktyczne oraz zwiększają zasoby biblioteczne o pozycje przydatne w procesie samokształcenia. Zbyt rzadko uczniom szczególnie uzdolnionym stwarza się możliwości indywidualnego toku nauki bądź realizacji indywidualnego programu nauczania. W szkołach objętych diagnozą maleje liczba uczniów korzystających ze wsparcia materialnego w postaci stypendiów. Nauczyciele rozwijają swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem zdolnym. Podstawowymi źródłami informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych uczniów są informacje uzyskane podczas oceniania wewnętrznego oraz z poprzedniego etapu edukacyjnego. W stopniu niezadowalającym potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych uwzględniane są w polityce kadrowej dyrektora szkoły.

20 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.4. Dodatkowe diagnozy problemowe (diagnozy wynikające z indywidualnych Planów Pracy poszczególnych zespołów – na podstawie wniosków z prowadzonego w roku szkolnym 2006/2007 nadzoru pedagogicznego) I.4.1. Ocena sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Diagnozę przeprowadzono w 22 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 20 zespołach szkół ponadgimnazjalnych i 2 szkołach policealnych. I.4.2.Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w klasach I-III szkoły podstawowej. Diagnozę przeprowadzono w 493 szkołach podstawowych województwa zachodniopomorskiego. I.4.3.Działania dyrektora podjęte na rzecz spełniania przez dzieci 6-letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. Diagnozę przeprowadzono w 46 szkołach i placówkach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 17 szkołach podstawowych i 29 przedszkolach.

21 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.5. Inne diagnozy problemowe i kontrole (wynikające z dodatkowych zadań zleconych przez inne instytucje, np. Ministerstwo Edukacji Narodowej) I.5.1. Kontrola zgodności zatrudnienia nauczycieli z posiadanymi kwalifikacjami we wszystkich szkołach/placówkach kształcenia specjalnego funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin. Diagnozę przeprowadzono w 15 szkołach/placówkach kształcenia specjalnego, w tym: w 1 przedszkolu specjalnym, 4 zespołach szkół specjalnych, 1 zespole szkół szpitalnych, 5 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, 2 młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, 1 młodzieżowym ośrodku wychowawczym i szkołach przy pogotowiu opiekuńczym. I.5.2. Diagnoza warunków organizowania kształcenia dzieciom przewlekle chorym. Diagnozę przeprowadzono w 503 szkołach i placówkach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 80 przedszkolach, 241 szkołach podstawowych, 72 gimnazjach, 26 szkołach ponadgimnazjalnych, 83 zespołach szkół i 1 innej placówce. I.5.3. Ocena jakości i skuteczności włączania przez nauczycieli standardów wymagań egzaminacyjnych w proces dydaktyczny szkoły oraz sposobu monitorowania osiągnięć uczniów z wykorzystaniem wewnętrznych zasad oceniania. do przeprowadzenia kontroli przewidziano wszystkie gimnazja województwa zachodniopomorskiego, których dyrektorzy zgłosili niezrealizowanie przez nauczycieli podstawy programowej z języka polskiego na poziomie gimnazjalnym w zakresie zestawu tekstów kultury, wśród których były: „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego i „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego. Diagnozę przeprowadzono w 12 gimnazjach województwa zachodniopomorskiego.

22 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.5.4. Ocena zjawiska zwanego „eurosieroctwem”, wynikającym z rosnącej fali emigracji zarobkowej do krajów wspólnoty europejskiej rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego. Diagnozę przeprowadzono w 426 szkołach województwa zachodniopomorskiego, a w tym: w 282 szkołach podstawowych i 144 gimnazjach. WNIOSKI: Zjawisko „eurosieroctwa” jest problemem diagnozowanym przez około ¾ dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego. Osobami, które diagnozują problem w szkołach są z reguły pedagodzy szkolni i wychowawcy klas. Emigracja zarobkowa do krajów wspólnoty europejskiej jest zjawiskiem wykazującym tendencję wzrostową, w znacznej mierze ma charakter okresowy (sezonowy) i dotyczy mężczyzn. Czasowa nieobecność jednego lub obojga rodziców w większości przypadków ma negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym. Największe problemy wychowawcze z uczniem pojawiają się wówczas, kiedy do pracy za granicę wyjeżdża matka, bądź dwoje rodziców. Rady pedagogiczne szkół podstawowych i gimnazjów podejmują szereg działań, zapobiegających występowaniu u uczniów negatywnych skutków emigracji zarobkowej ich rodziców. Jednak działania te nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty lub są krótkotrwałe. Zjawisko „eurosieroctwa” dotyczy około 8% uczniów gimnazjów i około 10%uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego. W przypadku wyjazdu za granicę jednego z rodziców opiekę nad dzieckiem sprawuje drugi rodzic. Gdy do pracy poza granicami wyjeżdża osoba samotnie wychowująca dziecko lub dwoje rodziców wówczas opiekę przejmują najczęściej dziadkowie, ewentualnie dalsza rodzina lub starsze rodzeństwo.

23 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
I.5.5. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz powołania rad rodziców w szkołach i placówkach oświatowych. Diagnozę przeprowadzono w 739 szkołach województwa zachodniopomorskiego, w tym: w 362 szkołach podstawowych, 199 gimnazjach, 97 liceach ogólnokształcących i 81 placówkach. W roku szkolnym 2007/2008 diagnozy problemowe przeprowadzono: w szkołach/placówkach, a w tym: 110 - w przedszkolach, w szkołach podstawowych, w gimnazjach, w szkołach ponadgimnazjalnych, 98 - w zespołach szkół, 91 - w innych szkołach/placówkach (np. specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii).

24 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 I. Kontekst prawny: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz z późn.zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz (Dz. U. z 2006 r., nr 235, poz. 1703). II. PRIORYTETY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ: Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Powszechność i dostępność wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem powoływania i funkcjonowania innych (publicznych i niepublicznych) form wychowania przedszkolnego. Stan opieki świetlicowej w szkołach w kontekście wprowadzanego obniżenia wieku obowiązku szkolnego.

25 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
III. Priorytety Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstaw programowych i włączania przez nauczycieli standardów wymagań egzaminacyjnych w proces dydaktyczny ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru dyrektora nad realizacją podstawy programowej języka obcego w szkole podstawowej i gimnazjum. Efektywne wykorzystanie przez radę pedagogiczną szkoły wyników sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w celu podnoszenia jakości podejmowanych działań dydaktycznych. Działania szkoły zapobiegające występowaniu u uczniów negatywnych skutków emigracji zarobkowej ich rodziców

26 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
IV. Wizytacje szkół i placówek. 1. Wykaz szkół i placówek przewidzianych do wizytacji (zamieszczono na stronie ) Wykaz przedszkoli przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (20) Wykaz szkół podstawowych przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (38) Wykaz gimnazjów przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (21) Wykaz szkół ponadgimnazjalnych przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (47) Wykaz zespołów szkół przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (37) Wykaz placówek doskonalenia nauczycieli przewidzianych do wizytacji w roku szkolnym 2008/2009 (9)

27 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
2.Tematyka wizytacji. Szczegółowy zakres (tematykę) wizytacji w poszczególnych szkołach i placówkach ustalają wizytatorzy w oparciu o informacje zgromadzone w toku sprawowanego na bieżąco nadzoru pedagogicznego. 1. Realizacja programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego, w przypadku liceum profilowanego - również podstawę programową kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - również podstawę programową kształcenia w danym zawodzie. 2. Realizacja zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. 3. Przestrzeganie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 4. Przestrzeganie przepisów dotyczących obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki. 5. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustalonej dla szkół publicznych.

28 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce narodowej, a w przypadku liceum profilowanego - kształcenie w profilach kształcenia ogólnozawodowego odpowiadających określonym dziedzinom gospodarki. 7. Zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami. 8. Przestrzeganie statutu szkoły lub placówki. 9. Zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. 10. Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

29 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
3. Organizacja wizytacji Cele wizytacji: Podsumowanie sprawowanego nadzoru pedagogicznego nad szkołą/placówką w okresie od poprzednio przeprowadzonej wizytacji. Ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły/placówki. Ocena efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły/placówki. Wspomaganie dyrektora szkoły/placówki i nauczycieli w obszarach ich pracy wymagających poprawy.

30 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Zasady wizytacji: Wizytację przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat i zgodnie z wykazem szkół/placówek przewidzianych do wizytacji w danym roku szkolnym. Wizytacja trwa 2 dni robocze. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wizytatora Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu trwania wizytacji, nie dłużej jednak, niż o dalsze 3 dni robocze. Wizytację prowadzi wizytator nadzorujący daną szkołę/placówkę. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Dyrektora Wydziału/Delegatury lub z własnej inicjatywy Zachodniopomorski Kurator Oświaty może wyrazić zgodę na prowadzenie wizytacji przez innego wizytatora lub zespół wizytatorów powołany spośród wizytatorów Kuratorium Oświaty w Szczecinie. 4. Wizytacja jest prowadzona z zachowaniem jawności terminu, szczegółowej tematyki oraz czynności podejmowanych przez wizytatora i czasu ich trwania. Procedura przeprowadzania wizytacji.

31 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
V. Tematyka diagnoz problemowych: Skuteczność realizacji podstaw programowych w zakresie zagadnień związanych z nauczaniem i wychowaniem w kontekście praw człowieka. Opanowanie umiejętności matematycznych przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Opanowanie umiejętności zapisanych w podstawie programowej języka obcego przez uczniów gimnazjów. Przygotowanie szkoły podstawowej do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci letnich ze szczególnym uwzględnieniem opieki świetlicowej. Przygotowanie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego (zespołów, punktów) do objęcia rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci 5-letnich.

32 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
VI. Tematyka kontroli: Realizacja zaleceń wydanych w trybie nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Realizacja przez szkołę programu poprawy efektywności kształcenia. Realizacja przez szkołę/placówkę programu poprawy efektywności wychowania i sprawowania opieki nad uczniami. Zgodność funkcjonowania szkoły z arkuszem organizacyjnym. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla szkół i placówek publicznych. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją podstaw programowych z wybranych przedmiotów. Organizacja i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem oraz programem (placówki doskonalenia nauczycieli). Nadzór dyrektora szkoły nad analizą i wykorzystaniem wyników prowadzonych przez szkołę/placówkę diagnoz wewnętrznych oraz sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych. Działania szkoły zapobiegające występowaniu u uczniów negatywnych skutków emigracji zarobkowej ich rodziców. Realizacja przez szkoły/placówki zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

33 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Przestrzeganie zasad zatrudniania nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami. Wydawanie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń i opinii. Realizacja podstawy programowej w trzyletnich szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nadzór dyrektora szkoły nad realizacją praktycznej nauki zawodu. Spełnianie przez szkoły niepubliczne warunków określonych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (szkoły nowo założone funkcjonujące nie dłużej niż 6 miesięcy lub szkoły bez uprawnień ubiegające się o nie). Ocena działalności statutowej szkół niepublicznych bez uprawnień szkoły publicznej. Funkcjonowanie nowo powstałych niepublicznych przedszkoli zgodnie z uzyskanym wpisem do ewidencji. Funkcjonowanie nowo powstałych niepublicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych zgodnie z uzyskanym wpisem do ewidencji. Zgodność prowadzonej działalności niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego z wpisem do ewidencji i postanowieniami statutu. Kontrola placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

34 Kuratorium Oświaty w Szczecinie
VII. Tematyka i terminy narad i konferencji oraz szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół i placówek. VIII. Harmonogram opiniowania arkuszy organizacji szkół i placówek.


Pobierz ppt "z terenu województwa zachodniopomorskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google