Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
PRZYGOTOWANIE OBIEKTU, ORGANIZACJA MONTAŻU DLA WYBRANYCH OBIEKTÓW, MONTAŻ W WARUNKACH ZIMOWYCH

2 PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
Przed przystąpieniem do robót montażowych na budowie należy: ogrodzić teren, wyrównać teren i dopilnować by przed rozpoczęciem robót montażowych zostały, na terenie wykorzystywanym przy montażu, wykonane zewnętrzne podziemne sieci instalacyjne oraz podłoża dróg stałych, wyznaczyć i urządzić składowiska prefabrykatów, przygotować drogi dojazdowe na plac budowy i do placu budowy, zapewnić dostawę energii elektrycznej (lub zapewnić w miarę potrzeby inne źródła energii), zapewnić odpowiednie oświetlenie, zapewnić dostawę wody, przygotować pomieszczenia socjalne dla załogi.

3 PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
Przed przystąpieniem do robót montażowych na wykonywanym obiekcie należy: założyć osnowę geodezyjną realizacji, a jeśli montaż jest poprzedzony wykonaniem innego rodzaju robót (np. robotami betonowymi) dokonać ich odbioru technicznego, z którego musi być napisany protokół, zawierający między innymi zestawienie występujących w rzeczywistości odchyłek od stanu projektowanego, przygotować odpowiednie maszyny i urządzenia montażowe, które na swoich stanowiskach roboczych muszą być odebrane przez inspektora Biura Dozoru Technicznego,

4 PRZYGOTOWANIE BUDOWY I OBIEKTU DO PROWADZENIA ROBÓT MONTAŻOWYCH
przygotować sprzęt pomocniczy do montażu, zgromadzić odpowiedni zapas elementów do montażu i zapewnić ich dalszą dostawę, wyznaczyć strefy niebezpieczne przy montażu, skompletować i przeszkolić odpowiednią brygadę montażową, zapewnić dostawę materiałów uzupełniających niezbędnych do wykonania danej budowli (zaprawy, zbrojenia, węzłów i złączy, materiałów do ocieplenia węzłów itp.).

5 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
W zależności od masy i wymiarów prefabrykaty dowozi się na plac budowy: samochodem skrzyniowym, naczepami, przyczepami niskopodłogowymi. Elementy powinny być przewożone w pozycji w jakiej pracują one w konstrukcji - oprócz słupów. Środki transportowe przeznaczone do przewożenia elementów w pozycji pionowej są zaopatrzone w specjalne stojaki, zapewniające stabilność ładunku w czasie transportu.

6 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Przyobiektowe składowiska prefabrykatów umieszczone w zasięgu maszyny montażowej w miejscach przewidzianych projektem organizacji montażu, do składowiska powinna prowadzić dobrze utrzymana droga o odpowiednio utwardzonej nawierzchni i parametrach gwarantujących właściwy ruch przejazdów, na wyrównanym terenie o niewielkim nachyleniu gwarantującym odprowadzenie wód opadowych, nie wolno ustawiać prefabrykatów bezpośrednio na gruncie – tylko na drewnianych podkładach, rozmieszczenie prefabrykatów na budowie powinno być zgodne z projektem organizacji montażu, elementy składowane pionowo ustawia się w specjalnych stojakach kartotekowych

7 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Elementy składowane w pozycji poziomej układa się warstwami w stosy: pierwsza warstwa każdego stosu jest układana na podkładach drewnianych o grubości nie mniejszej niż 15 cm, następne warstwy przedziela się drewnianymi przekładkami. Przekładki kolejnych warstw układa się jedna nad drugą w pionie. Grubość tych przekładek powinna być większa od wysokości wystających uchwytów montażowych, lecz nie mniejsza niż 7 cm, liczba ustawianych elementów w stosie zależy od rodzaju prefabrykatu. Wysokość stosu nie może przekraczać 1,8 m.

8 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
między stosami prefabrykatów wzdłuż rzędów i szeregów powinny być zachowane odstępy. Co drugi odstęp powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 0,7 m, co zapewnia możliwość przejścia człowieka. Odstępy nie przełazów nie powinny być większe niż 20 cm. jeżeli przez składowisko przechodzą drogi dla środków transportowych to szerokość tras przejazdowych o ruchu jednostronnym powinna być równa szerokości pojazdów plus 2,0. Jeżeli ruch ma być dwustronny to szerokość ta nie powinna być mniejsza niż sama szerokość pojazdów poruszających się w przeciwnych kierunkach plus 3,0 m.

9 TRANSPORT I SKŁADOWANIE ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
Odbiór prefabrykatów na budowie polega na sprawdzeniu: zgodności liczby i typów prefabrykatów, prawidłowości oznakowania prefabrykatów, prawidłowości załadunku i zabezpieczenia prefabrykatów przed uszkodzeniami, jakości i stanu prefabrykatów. W razie spostrzeżenia uszkodzeń prefabrykatów należy sporządzić protokół i niezwłocznie zawiadomić wytwórnię.

10 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Organizacja montażu zależy od wielu czynników, takich jak: rodzaj budynku (jego rozległość i wysokość), konstrukcja budynku, rodzaj złącz między prefabrykatami, rodzaj stosowanego sprzętu montażowego, czas przeznaczony na montaż.

11 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Kolejność montażu: jak najszybciej należy uzyskać samostateczność budowli, elementy montowane później nie mogą stanowić zagrożenia dla stateczności elementu postawionego, zapewnić poprawność wykonania złącz, montować w kolejności „na żuraw”, kolejność czytelna dla robotników,

12 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Budynki jednokondygnacyjne, jedno i wielonawowe hale przemysłowe montuje się zazwyczaj żurawiem jezdniowym. Hale z żelbetowych elementów prefabrykowanych można montować albo metodą rozdzielczą albo metodą kombinowaną. W metodzie rozdzielczej do zmontowania całości hali potrzeba czterech lub pięciu przejazdów żurawia.

13 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
W metodzie kombinowanej liczba przejazdów zmniejsza się ponieważ zazwyczaj dźwigary, płyty dachowe a czasem i płyty ścienne montuje się w jednym przejeździe. Przy metodzie rozdzielczej halę można montować dwoma żurawiami pracującymi równomiernie w bezpiecznej odległości od siebie. Żurawiem o większym udźwigu montuje się wówczas słupy, belki podwalinowe, belki podsuwnicowe i dźwigary, a drugim płyty dachowe i ścienne.

14 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Montaż żurawiem jezdniowym poruszającym się wewnątrz hali: a) słupów i belek, b) elementów przekrycia

15 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Montaż budynków wielokondygnacyjnych wykonuje się w naszych warunkach prawie wyłącznie żurawiami wieżowymi bądź torowymi: jednostronnie, dwustronnie jednym żurawiem, dwustronnie dwoma żurawiami, czołowo z wjazdem żurawia w środkowy trakt budynku lub czołowo bocznie (dla budynków szkieletowych).

16 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW

17 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Budynki wielokondygnacyjne dzieli się zazwyczaj na działki montażowe, to jest wyodrębnione części rzutu budynku, na który wszystkie elementy pionowe można ustawić w ciągu jednej zmiany roboczej. Na działkach montażowych w budynkach wielkopłytowych pracę wykonuje się najczęściej w następującej kolejności: 1. elementy pionowe (ściany zewnętrzne, wewnętrzne działowe, elementy wentylacyjne), 2. układanie płyt stropowych, 3. spocznik międzypiętrowy i dolny bieg schodowy montuje się podczas montażu ścian, a spocznik kondygnacyjny i drugi bieg podczas montażu stropów.

18 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Ogólny plan montażu budynku wielkopłytowego wielokondygnacyjnego

19 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Plan montażu kondygnacji budynku wielkopłytowego

20 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Schemat pracy żurawia wieżowego przy montażu budynku wielkopłytowego

21 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Schemat montażu słupów

22 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Schemat montażu belek podwalinowych

23 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Schemat montażu dźwigarów

24 ORGANIZACJA MONTAŻU WYBRANYCH RODZAJÓW BUDYNKÓW
Schemat montażu płyt dachowych

25 MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Montaż wolno prowadzić, jeżeli: Temperatura jest wyższa niż -5°C, a prędkość wiatru nie przekracza 8m/s Temperatura jest wyższa niż -10°C, a prędkość wiatru nie przekracza 4m/s Temperatura jest niższa niż -10°C, a prędkość wiatru nie przekracza 2m/s Nie należy prowadzić montażu w czasie: Gołoledzi Opadów śniegu Opadów deszczu Mgły

26 MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Przygotowanie placu budowy Uporządkowanie placu budowy Posypanie ciągów komunikacyjnych piaskiem Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem Oświetlenie placu budowy Składowanie elementów w stosach Minimalna powierzchnia stosów Szczelnie osłonięte przed działaniem warunków atmosferycznych

27 MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Przeszkolenie załogi Odpowiednie przeszkolenie i wyposażenie załogi do pracy w warunkach zimowych Ogrzewanie pomieszczeń Metody montażu „Na gorąco” „Na zimno”

28 MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Montaż „na gorąco” Podgrzanie zaprawy Podgrzanie styków elementów Izolacja termiczna złącz Budynki szkieletowe Duża ilość złącz wymagających stosowania dobrych betonów Należy w projekcie maksymalnie ograniczyć tego typu złącza Ze względu na wysoką wytrzymałość betonu można stosować tylko metodę „na gorąco”

29 MONTAŻ PREFABRYKATÓW W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR
Metoda „na zimno” Bez podgrzewania zaprawy Możliwa do stosowania tylko dla betonów o wytrzymałości mniejszej niż 15 MPa


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google