Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”

2 W dniu 21 stycznia 2013 roku Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie wyboru lokalnych grup działań do realizacji lokalnych strategii rozwoju w zakresie dodatkowych zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Konkurs odbył się w dniach 2 – 31 lipca 2012 roku. W trakcie trwania konkursu do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wpłynęło 6 wniosków na łączna kwotę ,31 zł. Na podstawie przeprowadzonej oceny wybrano dwie lokalne grupy działania, w tym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”. Pozyskane środki Stowarzyszenie zaplanowało przeznaczyć na wsparcie dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej edukacji proekologicznej oraz rozwój transferu wiedzy i nowych technologii.

3 Cel ogólny I - Poprawa jakości życia z uwzględnieniem rozwoju turystyki, rekreacji i kultury na obszarze LGD: Cele szczegółowe: Cel szczegółowy 1: Podnoszenie jakości i promowanie produktów i usług, w tym produktów i rzemiosła tradycyjnego Cel szczegółowy 2: Wspieranie przedsiębiorczości i powstawania pozarolniczych miejsc pracy Cel szczegółowy 3: Rozwój obszarów wiejskich poprzez tworzenie miejsc rekreacji, wypoczynku oraz rozwój kultury Cel szczegółowy 4: Wykreowanie koncepcji szlaków pieszych, rowerowych i konnych na obszarze LGD Cel szczegółowy 5: Wsparcie dla rozwoju systemu odnawialnych źródeł energii Lokalna Strategia Rozwoju LGD „BUD-UJ RAZEM” zaktualizowana o nowe cele szczegółowe

4 Lokalna Strategia Rozwoju LGD „BUD-UJ RAZEM” zaktualizowana o nowe cele szczegółowe
Cel ogólny II: Aktywizacja mieszkańców LGD i wzmocnienie kapitału społecznego Cele szczegółowe: Cel szczegółowy 1: Rozwój potencjału społecznego poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji mieszkańców LGD Cel szczegółowy 2: Tworzenie dostępu do informacji z wykorzystaniem nowych technologii Cel szczegółowy 3: Promocja i upowszechnianie wiedzy o obszarze LGD Cel szczegółowy 4: Tworzenie nowych miejsc pracy, produktów, usług z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań Cel szczegółowy 5: Rozwój innowacyjnej edukacji proekologicznej Cel szczegółowy 6: Rozwój transferu wiedzy i nowych technologii

5 TEMATYCZNY NABÓR WNIOSKÓW
 Zakres składania wniosków Działania w ramach w których można składać wnioski Limity dostępnych środków Termin i miejsce składania wniosków Doradcy – podział na gminy / punkty konsultacyjne Karty oceny wniosków

6 Zakres składania wniosków
Za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie tematycznym operacji (WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ, ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII)

7 Działania w ramach których można składać wnioski
"Odnowa i rozwój wsi" „Małe projekty” "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

8 „Odnowa i rozwój wsi” Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 500 000 zł na jedną miejscowość. Przy weryfikacji limitu na 1 miejscowość należy zidentyfikować wcześniejsze inwestycje z działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowane w ramach osi IV Leader

9 Kto może ubiegać się o pomoc w ramach „Odnowa i rozwój wsi”
gminy; instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego; osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, działające na podstawie przepisów w stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania – na operacje, w ramach których są ponoszone koszty określone w §4 ust. 1 pkt. 15, 12, 14-16; organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

10 Przykładowe zadania w ramach „Odnowa i rozwój wsi”
budowa ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem fotowoltaicznym/solarnym – zakres 18.3; modernizacja, zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - zakres 18.5/18.6 (nasadzanie, elementy małej architektury, parkingi, chodniki wraz z oświetleniem zasilanym ze źródeł odnawialnych).

11 Należy pamiętać!!! W przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi” wnioskowana kwota wsparcia powinna przyjąć następującą minimalną proporcję 40: 60. Przykład Wnioskodawca aplikuje o kwotę zł na budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem. W tej sytuacji proporcja przedstawia się w sposób następujący: 40.000zł z wnioskowanej kwoty stanowi oświetlenie zasilane OZE 60.000zł z wnioskowanej kwoty stanowi koszt budowy ścieżki

12 „Małe Projekty” Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji i nie więcej niż 50 000 zł. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie programowania nie może przekroczyć 200 000 zł.

13 Kto może ubiegać się o pomoc w ramach „Małych Projektów”
osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich UE, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju lub wykonujące działalność na tym obszarze, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

14 Przykładowe zadania w ramach „Małych Projektów”:
instalacja systemów solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, mikroturbin na budynkach przeznaczonych do prowadzenia działalności kulturalnej, społecznej ( np. biblioteki, domy kultury oraz budynki pełniące podobne funkcje) - zakres działania 15.7; instalacja systemów solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła, mikroturbin na budynkach służących prowadzeniu działalności gospodarczej oraz działalności agroturystycznej (mikro-, małe- średnie- przedsiębiorstwa) - zakres działania 15.7; seminaria/konferencje dotyczące kierunków rozwoju OZE, budowania postaw ekologicznych;  seminaria dot. technologii OZE;

15 Przykładowe zadania w ramach „Małych Projektów”:
seminaria dot. segregacji odpadów, budowania postaw ekologicznych, imprezy promujące postawy proekologiczne; imprezy promujące żywność ekologiczną lub postawy ekologiczne; rajdy, warsztaty i konkursy dla dzieci promujące postawy ekologiczne; seminarium z zagospodarowania terenów zielonych; seminarium dot. produkcji biomasy, jej właściwości oraz sprzętu niezbędnego do jej przetwarzania; wydawnictwa, publikacje, broszury, gazety.

16 nr identyfikacyjny ARiMR
Dane niezbędne do przygotowania dokumentacji aplikacyjnej zarówno dla działania „Odnowa i rozwój wsi” jak i „Małe Projekty” nr identyfikacyjny ARiMR kserokopia dokumentu tożsamości (w przypadku osób fizycznych) NIP REGON KRS dane teleadresowe (adres siedziby,nr tel.,faksu, , lokalizacja operacji zapytania ofertowe, oferty oraz kosztorysy

17 Limity dostępnych środków
I WSPARCIE DLA ROZWOJU SYSTEMU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII: Odnowa i Rozwój Wsi: ,00 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: ,00 zł Małe projekty: ,00 zł II ROZWÓJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI PROEKOLOGICZNEJ Odnowa i Rozwój Wsi: ,00 zł Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej: ,00 Małe projekty: ,00 zł III ROZWÓJ TRANSFERU WIEDZY I NOWYCH TECHNOLOGII Małe projekty: ,00 zł

18 Termin i miejsce składania wniosków
Termin składania wniosków: - od dnia 16 lipca 2013 roku do 6 sierpnia roku Miejsce składania wniosków: - Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”, ul. Rokicińska 6 (gminna hala sportowa), pokój nr 10, Ujazd)

19 Doradcy – podział na gminy / punkty konsultacyjne
Aldona Skałbana Bartłomiej Modzelewski Sebastian Chrzęst Doradca ds Doradca ds Doradca ds. Odnawialnych Odnawialnych Transferów Źródeł Energii Źródeł Energii Wiedzy i Nowych Technologii tel tel tel 1. Będków 1.Czarnocin 1. Kamieńsk 2. Ujazd 2. Ksawerów 2. Bełchatów 3. Budziszewice 3. Rzgów 3. Krzysztoporska 4. Rozprza 4. Pabianice 4. Gomunice 5. Gorzkowice 5. Grabica Dobryszyce 6. Ręczno 6. Moszczenica Kodrąb 7. Łęki Szlacheckie 7. Tuszyn Masłowice 8. Powiat piotrkowski

20 Karty oceny wniosków Karta oceny zgodności operacji z LSR LGD „BUD-UJ
RAZEM” Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD „BUD- UJ RAZEM” – „Odnowa i rozwój wsi” Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD „BUD- UJ RAZEM” – „Małe Projekty”

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google