Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja wewnętrzna: Bezpieczeństwo w szkole r. szk. 2012/13.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja wewnętrzna: Bezpieczeństwo w szkole r. szk. 2012/13."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja wewnętrzna: Bezpieczeństwo w szkole r. szk. 2012/13

2 Obszar badań: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Wymagania: Respektowane są normy społeczne (1.4) Cel ewaluacji: Określenie stanu bezpieczeństwa placówki Poznanie opinii uczniów, rodziców, pracowników szkoły (nauczycieli i pracowników obsługi) na temat stanu bezpieczeństwa Diagnozowanie miejsc niebezpiecznych i sytuacji niepożądanych w szkole

3 Narzędzia badawcze: Analiza dokumentacji szkoły Analiza dokumentacji szkoły Ankieta przeprowadzona wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły Ankieta przeprowadzona wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły Wywiad z dyrektorem szkoły i kierownikiem Wywiad z dyrektorem szkoły i kierownikiem ds. administracyjnych ds. administracyjnych

4 Zespół ewaluacyjny: Renata Koziarska – koordynator Urszula Musialik Krzysztof Jabłoński Artur Matkowski

5 Harmonogram działań: 1.Przygotowanie planu ewaluacji: IX 2012r. 2.Przygotowanie narzędzi badawczych: X – XI 2012r. 3.Przebieg ewaluacji – zebranie informacji: X – XI 2012r. 4.Opracowanie i analiza materiału badawczego: I – II 2013r. 5.Przygotowanie wstępnego raportu z ewaluacji: III 2013r. 6.Przedstawienie raportu radzie pedagogicznej, rodzicom i uczniom: IV – V 2013r. 7.Publikacja raportu na stronie internetowej szkoły: V 2013r.

6

7 Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i wychowanków jest jednym ze statutowych celów i zadań szkoły. Dyrektor szkoły dba o bezpieczny i zdrowy pobyt oraz o funkcjonowanie zarówno wychowanków jak i pracowników w szkole. Jego obowiązki w tym obszarze wynikają z: Ustawy o systemie oświaty Ustawy o systemie oświaty „dyrektor szkoły lub placówki … sprawuje opiekę nad uczniami” (pkt 3) oraz „wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę… (pkt 5a). Karty nauczyciela Karty nauczyciela

8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1992r. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 sierpnia 1992r. Innych przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa Innych przepisów regulujących zagadnienia bezpieczeństwa Regulacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się także w wewnętrznej dokumentacji szkoły: Statucie Zespołu Szkół Mechanicznych Statucie Zespołu Szkół Mechanicznych Rozdział II – Cele i zadania szkoły Rozdział VI – Nauczyciele i pracownicy Rozdział VII – Bezpieczeństwo uczniów a zadania szkoły Rozdział VIII – Uczniowie - prawa i obowiązki

9 Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych Procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych Szkolnym planie pracy wychowawczej Szkolnym planie pracy wychowawczej Szkolnym planie pracy profilaktycznej Szkolnym planie pracy profilaktycznej Dokumentacji związanej z organizacją wycieczek szkolnych Dokumentacji związanej z organizacją wycieczek szkolnych Regulaminie dyżurów nauczycielskich Regulaminie dyżurów nauczycielskich Zapisy we wszystkich ww. dokumentach wskazują na konieczność podejmowania działań, które zapewnią bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

10

11 Z analizy odpowiedzi wynika, że: 79 % uczniów czuje się w szkole bezpiecznie. Przemoc zastosowano wobec 23 % uczniów (tj. 34 osób, w tym 12 dziewcząt i 22 chłopców ).

12 Na pytanie o częstotliwość przemocy w szkole uczniowie odpowiadają: Osoba stosująca przemoc znana była 73,5 % badanych – pochodziła z innej klasy lub z klasy ankietowanego; 8,8% wskazało na sprawcę spoza szkoły.

13 Najczęstszą formą przemocy jest przezywanie, rzadko jest to przemoc fizyczna. Zdarzają się kradzieże i niszczenie rzeczy. Uczniowie doznają przemocy najczęściej na terenie szkoły (korytarz) i na terenie posesji szkoły. 41% odpowiada, że odbyło się to poza szkoła, w jej okolicach. Jeśli do przemocy dochodzi na terenie szkoły to zazwyczaj dzieje się to na przerwach. 21 % uczniów (7 na 34) których doznało przemocy powiadomiło innych o tym fakcie. Z problemem tym najczęściej zwracają się do rówieśników, rodziców, rodzeństwa, wychowawcy.

14 42% badanych twierdzi, że było świadkiem przemocy wobec innych. 11 % badanych (12 osób) przyznaje się, że było sprawcą przemocy w szkole (9 chłopców z klasy I, 2 chłopców z klasy II, 1 dziewczyna z klasy III ). 11 uczniów działało samodzielnie, 1 osoba (dziewczyna) w grupie. Sprawcy przemocy przyznają się do stosowania: przemocy fizycznej (5 osób) przezywania (4 osoby) zabierania jedzenia (1 osoba) niszczenia rzeczy (1 osoba)

15 Na pytanie dlaczego używają przemocy odpowiedzi są następujące: dla zabawy – 42% z zemsty – 8% z chęci zaimponowania innym – 8% pod presją innych – 8% 17% (2 osoby) poniosło konsekwencje swojego działania (kara udzielona przez wychowawcę); 83% (10 osób) nie poniosło konsekwencji.

16 W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole uczniowie proponują: zwiększenie liczby kamer zwiększenie nauczycieli dyżurujących na przerwach integracja uczniów zorganizowana w szkole organizowanie lekcji na temat bezpieczeństwa więcej spotkań z policją, pedagogiem szkolnym, wychowawcą dla przeciwdziałania agresji rozmowy z pedagogiem dotyczące przemocy zamykanie szatni dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego wykwalifikowanie nauczycieli do pracy z agresywną młodzieżą stosowanie kar i prac społecznych dla agresywnych uczniów zaostrzenie dyscypliny, większe konsekwencja wobec przemocy uczniów

17

18 94% rodziców wskazało, że ich dziecko czuje się bezpiecznie w szkole, w tym klasy: I – 92% II – 94% III – 92% IV – 100% Wszyscy ankietowani rodzice odpowiedzieli, że ich dziecko nie doznało przemocy w szkole. Wg 29% rodziców ich dzieci były świadkami zachowań niepożądanych, głównie: palenia papierosów – 18 %, używania wulgaryzmów – 6%, bicia, szturchania, kopania – 5%; 71 % nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.

19 Organizację pracy szkoły pod katem zapewnienia uczniom bezpieczeństwa rodzice oceniają następująco: Bardzo dobra – 20% Dobra – 74% Ani dobra ani zła – 6% Zła i bardzo zła – brak wskazań W opinii przeważającej liczby rodziców w szkole przestrzegane są prawa ucznia: Zdecydowanie tak – 15% Tak – 77% Raczej nie – 1,5% Nie – 0% Nie wiem – 6,5%

20 Według ankietowanych ich dzieci: bardzo lubią chodzić do szkoły 6% (głównie I) lubią chodzić do szkoły 80% (głównie klasy I, II i IV) chodzą do szkoły, bo muszą 8 % (głównie klasy III) nie lubią chodzić do szkoły 6% (głównie klasy IV) W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole rodzice proponują: zwiększenie liczby kontroli. szybszy kontakt z rodzicem. jasne normy postępowania. wyciąganie konsekwencji z nieprawidłowego zachowania.

21

22 Organizację pracy szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa ankietowani oceniają na: Bardzo dobrą – 20% (8 nauczycieli) Dobrą – 56% nauczycieli oraz 50% pracowników niepedagogicznych Ani dobrą ani złą – 12% nauczycieli i 50% pracowników niepedagogicznych Złą i bardzo złą – nie udzielono takich odpowiedzi. Według ankietowanych najczęstszą formą zachowań niepożądanych są: palenie papierosów używanie wulgarnych słów bicie, szturchanie, kopanie.

23 Świadkiem przemocy wobec ucznia było: 40% nauczycieli 25% pracowników niepedagogicznych Przemoc wobec uczniów najczęściej stosowali inni uczniowie naszej szkoły. Najczęściej dochodziło do niej na korytarzu szkolnym i w szatni WF. Głównie ma ona miejsce w czasie przerw. Nauczyciele realizując swoje obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa będąc świadkiem przemocy najczęściej: zwracali uwagę na naganne zachowanie uczniów pełnili dyżury w czasie przerw

24 Przemoc stosowano wobec 12% nauczycieli, w tym: ze strony ucznia – 1 osoba ze strony innego nauczyciela – 1 osoba ze strony ucznia i innego nauczyciela – 1 osoba Najczęstszą formą przemocy wobec nauczycieli było obrażanie słowne. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole nauczyciele proponują: zwiększenie liczby kamer intensywniejsza praca z uczniami, szczególnie z klasami zawodowymi zaostrzenie kar za naganne zachowanie respektowanie kar regulaminowych.

25

26 Z wywiadu wynika, że szkoła spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa, tzn. teren szkoły jest ogrodzony szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren szkoły mają zabezpieczenia uniemożliwiające wejście bezpośrednio na jezdnię prowadzona jest książka obiektu, w której znajdują się aktualne zapisy bieżące są przeglądy instalacji: elektrycznej, piorunochronnej, gazowej i kominowej powierzchnie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych są równe (bez ubytków) i nie są śliskie

27 otwarta przestrzeń między biegami schodów jest zabezpieczona stopnie schodów są równe i nie śliskie pomieszczenia sanitarne odpowiadają wymogom co do liczby osób i wyposażenia stan urządzeń i obiektów sportowych zapewnia bezpieczne korzystanie z nich okna w salach gimnastycznych są zabezpieczone przed możliwością doznania urazu w wyniku rozbicia szyby maszyny i urządzenia mają wymagane zabezpieczenia, znajdują się przy nich instrukcje obsługi, a ich rozmieszczenie zapewnia bezpieczne użytkowanie

28 substancje chemiczne są odpowiedni oznakowane i przechowywane zapewniono odpowiednią organizację stanowisk komputerowych w wymaganych miejscach zapewniono skuteczną wentylację tablice rozdzielcze prądu elektrycznego są zabezpieczone, osprzęt elektryczny w salach lekcyjnych i innych pomieszczeniach nie jest uszkodzony pracownicy posiadają aktualne zaświadczenia (badania lekarskie), zostali przeszkoleni w zakresie BHP, posiadają wymagane przepisami, aktualne uprawnienia specjalistyczne związane z obsługą aparatury i instalacji

29 prowadzona jest dokumentacja wypadków uczniów i wypadków przy pracy pracowników pracownikom zapewniono należne środki ochrony indywidualnej zorganizowano zasady pierwszej pomocy (apteczki, instrukcje). Szkoła posiada system monitoringu obejmujący budynek główny (6 kamer), budynek warsztatów (8 kamer) i teren posesji szkolnej (6 kamer).

30

31 Dla przeważającej większości ankietowanych szkoła jest postrzegana jako miejsce bezpieczne: uczniowie – 79% uczniowie – 79% pracownicy – 76% pracownicy – 76% rodzice – 94% rodzice – 94% Najczęstszą formą zachowań niepożądanych jest: palenie papierosów przemoc słowna (przezywanie, obrażanie) używanie wulgarnych słów szturchanie, bicie, kopanie.

32 Do przemocy najczęściej dochodzi na korytarzu szkolnym - w czasie przerw, i w szatni WF, a jej sprawcą jest uczeń szkoły. Większość uczniów nie zgłasza faktu zastosowania wobec nich przemocy. Istnieją przepisy szkolne regulujące sferę bezpieczeństwa. Zadowalająca jest organizację pracy szkoły pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa. Pracownicy placówki na bieżąco wykonują swoje zadania w obszarze bezpieczeństwa.

33 W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole ankietowani proponują: Działanie URP zwiększenie liczby kamer ++ zwiększenie liczby kontroli i nauczycieli dyżurujących na przerwach ++ praca wychowawcza z uczniami + + organizowanie lekcji na temat bezpieczeństwa + więcej spotkań z policją, pedagogiem szkolnym, wychowawcą dla przeciwdziałania agresji + zamykanie szatni dziewcząt na lekcjach wychowania fizycznego + wykwalifikowanie nauczycieli do pracy z agresywną młodzieżą + stosowanie kar dla agresywnych uczniów +++ zaostrzenie dyscypliny, większe konsekwencja wobec uczniów prezentujących zachowania niepożądane +++ szybszy kontakt z rodzicem +

34

35 Mocne strony: szkoła jest postrzegana jako miejsce bezpieczne w szkole rzadko dochodzi do przemocy istnieją przepisy regulujące sferę bezpieczeństwa prawidłowa jest organizację pracy placówki pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa pracownicy na bieżąco wykonują swoje zadania w obszarze bezpieczeństwa

36 Słabe strony: w szkole występują zachowania niepożądane: palenie papierosów, przemoc słowna (przezywanie, obrażanie), używanie wulgarnych słów, szturchanie, kopanie uczniowie nie zgłaszają faktu zastosowania wobec nich przemocy niewystarczająca ilość zajęć i informacji dotyczących skutków stosowania przemocy i postępowania w przypadku jej doznania

37 Wnioski (co należy poprawić): system monitoringu pracę wychowawczą z uczniami stosującymi przemoc stosowanie przepisów szkolnych wobec sprawców przemocy system dyżurów nauczycielskich współpracę z rodzicami i innymi podmiotami w celu eliminacji zachowań niepożądanych

38 Jak to zrobić? rozwinąć sieć monitoringu szkolnego lub zreorganizować istniejącą zmodyfikować system dyżurów nauczycieli rozwinąć akcję informacyjną na temat przeciwdziałania przemocy i skutków jej stosowania prowadzonych przez pedagoga szkolnego, wychowawców i podmioty zewnętrzne (policja, straż miejska, poradnia pedagogiczno –psychologiczna, inne) konsekwentnie, w oparciu o przepisy szkolne, reagować na wszelkie przejawy przemocy.

39


Pobierz ppt "Ewaluacja wewnętrzna: Bezpieczeństwo w szkole r. szk. 2012/13."

Podobne prezentacje


Reklamy Google